Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Quần vợt chuyên sâu 3 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN CẦU LÔNG – QUẦN VỢT
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 3
Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên ngành quần vợt
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính
- Họ và tên giảng viên phụ trách học phần: Nguyễn Hữu Đạt
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên bộ môn Cầu lông – Quần vợt
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cầu lông – Quần vợt Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0986806608


Emai: dat.0986806608@gmail.com

1.2. Giảng viên tham gia giảng dạy học phần
TT

Họ và tên

Chứcdanh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Đạt

Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 0986.80.66.08

2

Nguyễn Tuấn Huy

Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 0987.88.66.99

3

Trần Thanh Tiến

Tiến sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 0934 82.83.82

4


Lê Mậu Quốc

Cử nhân

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 0933.039.109

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu
- Tên tiếng Anh: Method teaching and practice of Tennis
- Mã học phần: ……………………………
- Số tín chỉ: 03
1


- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học;

Hình thức đào tạo: Chính quy

- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Không
- Các học phần kế tiếp
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Nghe giảng lý thuyết: Có
+ Phương pháp giảng dạy thực hành: 45 tiết
+ Bài tập:
+ Thực hành, thực tập:
+ Tự học: 90 tiết
- Khoa, bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cầu lông – Quần vợt
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung của học phần
+ Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ
bản của môn Quần vợt, biết thực hành kỹ thuật động tác, biết giảng dạy - huấn
luyện, làm tốt phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài. Biết lựa chọn các bài tập
môn Quần vợt đã học để phát triển thể chất và nâng cao năng lực vận động. Có thể
tự nghiên cứu và làm việc theo yêu cầu xã hội đòi hỏi.
+ Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học Quần vợt, ứng
dụng, giảng dạy, huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Có năng lực tổ chức hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát
triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên
cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới
cao hơn.
+ Thái độ: Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm
nhuần thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa
xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

2


1. Phối hợp trả giao bóng
rồi đánh qua lại liên tục 5
lần chạm

- Đứng đúng vị trí trả giao - Nắm nguyên lý - Tư duy được kỹ
bóng để thực hiện và của kỹ thuật đánh thuật động trả giao
đánh qua lại liên tục.
bóng và cách trả bóng.
giao bóng.
Thực hiện được kỹ
- Nắm được kỹ thuật động tác trả
thuật cơ bản của giao bóng một cách
từng giai đoạn kỹ thành thạo
thuật động tác một
cách tự nhiên.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác trả giao bóng
đạt đến mức kỹ xảo,
đạt độ chính xác cao.

- Thực hiện được
kỹ thuật động tác
trả giao bóng một
cách cơ bản.
- Bồi dưỡng phương Nắm
được - Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
pháp giảng dạy
phương
pháp kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy kỹ thuật giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.
2. Phối hợp giao bóng và
di chuyển lên đánh vô lê

Đứng đúng vị trí giao - Nắm nguyên lý
bóng để giao và di của kỹ thuật đánh
chuyển lên lưới đánh vô bóng
lê.
- Nắm được kỹ
thuật cơ bản
trong đánh bóng

- Tư duy được kỹ
thuật trong khi đánh
bóng.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
cách thành thạo

- Thực hiện được
kỹ thuật động tác
một cách cơ bản
- Giới thiệu luật thi đấu và - Nắm được luật - Biết vận dụng luật
cách thức làm trọng tài.
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
- Bồi dưỡng phương -

Nắm

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

được - Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
3


pháp giảng dạy

phương
pháp kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy kỹ thuật giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
đánh bóng
tượng khác nhau khi
ra trường.

3. Phối hợp di chuyển

ngang với đánh bóng xoáy
lên và xoáy xuống phải,
trái

Di chuyển ngang sân lien - Nắm nguyên lý
tục để đánh bóng xoáy của kỹ thuật
lên và xoáy xuống
- Nắm được kỹ
thuật cơ bản

- Tư duy được kỹ
thuật trong khi
đánh.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
- Thực hiện được cách thành thạo
kỹ thuật động tác
một cách cơ bản

- Giới thiệu luật thi đấu và - Nắm được luật - Biết vận dụng luật
cách thức làm trọng tài.
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Bồi dưỡng phương Nắm
được - Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
pháp giảng dạy
phương
pháp kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy kỹ thuật giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.
4. Phối hợp đánh vô lê
phải và trái

- Cách cầm vợt

- Nắm nguyên lý - Tư duy được kỹ
của kỹ thuật
thuật trong khi
- Dạy kỹ thuật di chuyển
đánh.
- Nắm được kỹ
- Phối hợp các giai đoạn thuật cơ bản
- Thực hiện được kỹ
kỹ thuật
thuật động tác một
- Thực hiện được cách thành thạo
- Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật động tác
thành tích.
một cách cơ bản

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

4


- Nắm được luật - Biết vận dụng luật
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

Nắm
được - Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
phương
pháp kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy kỹ thuật giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.
5. Phối hợp di chuyển lên

xuống với đánh bóng ngắn
dài

Đứng cuối sân thực - Nắm nguyên lý
hiện di chuyển lên của kỹ thuật
xuống để đánh bóng
- Nắm được kỹ
thuật cơ bản

- Tư duy được kỹ
thuật trong khi
đánh.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
- Thực hiện được cách thành thạo
kỹ thuật động tác
một cách cơ bản

- Nắm được luật - Biết vận dụng luật
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
Nắm
được
phương
pháp
giảng dạy kỹ thuật
lốp bóng.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
Phối hợp trả giao
bóng rồi đánh quá

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Tổng

5


lại liên tục 5 lần
chạm
Phối hợp giao bóng
và di chuyển lên
đánh vô lê

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Phối hợp di chuyển
ngang với đánh bóng
xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Phối hợp đánh vô lê
phải và trái

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Phối hợp di chuyển
lên xuống với đánh
bóng ngắn dài

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Tổng:

4. Tóm tắt nội dung học phần
- Phần lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử môn học,
vị trí, tác dụng của môn học Quần vợt trong hệ thống giáo dục thể chất, cách biên
soạn tài liệu môn học, tổ chức giảng dạy, các nguyên tắc giảng dạy, phương pháp
huấn luyện các môn quần vợt cách thức tổ chức trọng tài thi đấu và các phương pháp
luận trong nghiên cứu khoa học môn học.
- Phần thực hành: Trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản của môn học
Giao bóng, đánh bóng xoáy lên bên phải, đánh bóng xoáy lên bên trái bằng 1 và 2
tay, phân tích kỹ thuật mới cho sinh viên. Nâng cao kỹ - chiến thuật, các bài tập phát
triển thể lực, phương pháp trọng tài và thi đấu; các biện pháp phòng ngừa và khắc
phục những sai sót trong quá trình học tập; các phương pháp tổ chức giảng dạy môn
học.
5. Nội dung chi tiết học phần
+ Lý thuyết:
- Chiến thuật thi đấu đơn và đôi: 2 tiết (kể cả kiểm tra)
- Các nguyên tắc và phương pháp giảng dạy trong quần vợt: 2 tiết (kể cả kiểm
tra)
- Phương pháp giảng dạy kỹ - chiến thuật trong quần vợt: 2 tiết (kể cả kiểm
tra)
6


+ Thực hành:
- Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá lại liên tục 5 lần chạm: 8 tiết (kể cả kiểm
tra)
- Phối hợp di chuyển ngang với đánh bóng xoáy lên và xoáy xuống phải, trái:
8 tiết (kể cả kiểm tra)
- Phối hợp di chuyển lên xuống với đánh bóng ngắn dài: 8 tiết (kể cả kiểm tra)
- Phối hợp đánh vô lê phải và trái: 7tiết (kể cả kiểm tra)
- Phối hợp giao bóng và di chuyển lên đánh vô lê: 8 tiết (kể cả kiểm tra)

6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính:
1. Charles Applewhaite(2000) - Quần vợt thực hành 500 bài kỹ thuật (sách dịch),
nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
2. Trần Văn Vinh - Đào Chí Thanh - Lê Thanh Sang (2002), Giáo trình quần vợt,
nhà xuất bản TDTT - Hà Nội.
3. Vũ Như Ý(2001), Nguyên lý kỹ thuật quần vợt, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
4. Vũ Như Ý(2001), Chiến thuật quần vợt, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo
1. AL.Secuda (1998), Cẩm nang Tennis cho mọi trình độ (sách dịch), nhà xuất bản
Đà Nẵng.
2. Lâm Việt Anh - Từ Chí Thành - Trương Hoa Quang (2003), Quần vợt cơ bản và
nâng cao (sách dịch), nhà xuất bản TDTT.
3. Nguyễn Văn Trạch(2001), Tập đánh quần vợt trong 10 ngày (sách dịch), Nhà xuất
bản TDTT Hà Nội.
4. D. Harrte (1996), Học thuyết huấn luyện (sách dịch), nhà xuất bản TDTT-Hà Nội.
5. Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lý học TDTT, nhà xuất bản TDTT
Hà Nội.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
7


Hình thức day học phần
Tuần

Lên lớp

Nội dung

Thực hành,
thí nghiệm

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học

Tổng


thuyết

Thực
hành

Bài
tập

1-11

Phối hợp trả giao bóng
rồi đánh quá lại liên tục 5
lần chạm

0

08

0

0

16

08

1-11

Phối hợp giao bóng và di
chuyển lên đánh vô lê

0

08

0

0

016

08

1-11

Phối hợp di chuyển ngang
với đánh bóng xoáy lên và
xoáy xuống phải, trái

0

08

0

0

16

08

1-11

Phối hợp đánh vô lê phải
và trái

0

07

0

0

14

07

1-11

Phối hợp di chuyển lên
xuống với đánh bóng ngắn
dài

0

08

0

0

16

08

1-11

-Chiến thuật thi đấu đơn
và đôi

02

0

0

0

04

02

1-11

Các nguyên tắc và phương
pháp giảng dạy trong quần
vợt

02

0

0

0

04

02

1-11

Phương pháp giảng dạy kỹ
- chiến thuật trong quần
vợt

02

0

0

0

04

02

Tổng

0

45

0

0

90

45

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Thời
gian

Nội dung

Hình thức tổ chức
dạy-học
Thực
hành

Tuần 1

Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá
lại liên tục 5 lần chạm vào ô quy

1 tiết

Tự học

2 tiết

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị trước khi
đến lớp

Ghi chú

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định

8


4tiết

định(tiết 1)

trước khi đến lớp

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: đánh trả giao bóng rồi
di chuyển vào giữa sân đánh bóng phải
trái qua lại tối thiều 5 lần chạm.
-Bên phục vụ giao bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp giao bóng và di chuyển lên
lưới đánh vô lê vào ô quy định(tiết 1)

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: giao bóng rồi di
chuyển vào lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển ngang với đánh
bóng xoáy lên phải, trái(tiết 2)
Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển ngang sân
lien tục đánh bóng xoáy lên phải, trái
vào ô quy định.

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển lên xuống để
đánh bóng ngắn, dài, bên phải, 1 tiết
trái(tiết 2)

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển lên xuống
liên tục đánh bóng xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.

9


Tuần 2
4tiết

Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá
lại liên tục 5 lần chạm(tiết 3)

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên thực hiện: Trả giao bóng rồi di
chuyển vào giữa sân đánh đánh bóng
xoáy lên và xuống tổi thiểu 5 lần chạm
liên tục vào ô quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển lên xuống để
đánh bóng ngắn, dài, bên phải,
trái(tiết 3)

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển lên xuống
liên tục đánh bóng xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp giao bóng và di chuyển lên
lưới đánh vô lê vào ô quy định(tiết 4)
Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên thực hiện: giao bóng rồi di
chuyển vào lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển ngang với đánh
bóng xoáy lên phải, trái(tiết 4)

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển ngang sân
lien tục đánh bóng xoáy lên phải, trái
vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.

10


- Đánh với 70% lực có thể
Tuần 3
4tiết

Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá
lại liên tục 5 lần chạm vào ô quy
định(tiết 5)

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có lien
quan.

-Bên thực hiện: đánh trả giao bóng rồi
di chuyển vào giữa sân đánh bóng phải
trái qua lại tối thiều 5 lần chạm.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ giao bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp giao bóng và di chuyển lên
lưới đánh vô lê vào ô quy định(tiết 5)

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên thực hiện: giao bóng rồi di
chuyển vào lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển ngang với đánh
bóng xoáy lên phải, trái(tiết 6)
Lớp chia thành thành 2 nhóm

1 tiết

2 tiết

-Bên thực hiện: Di chuyển ngang sân
lien tục đánh bóng xoáy lên phải, trái
vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển lên xuống để
đánh bóng ngắn, dài, bên phải,
trái(tiết 6)
Lớp chia thành thành 2 nhóm

1 tiết

2 tiết

-Bên thực hiện: Di chuyển lên xuống
liên tục đánh bóng xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng

11


qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Tuần 4
4tiết

Phối hợp di chuyển lên xuống để 1 tiết
đánh bóng ngắn, dài, bên phải,
trái(tiết 7)

2 tiết

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển lên xuống
liên tục đánh bóng xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái vào ô quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.

Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá 1 tiết
lại liên tục 5 lần chạm(tiết 7)

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Trả giao bóng rồi di
chuyển vào giữa sân đánh đánh bóng
xoáy lên và xuống tổi thiểu 5 lần chạm
liên tục vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.

Phối hợp giao bóng và di chuyển lên
lưới đánh vô lê vào ô quy định(tiết 8)

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên thực hiện: giao bóng rồi di
chuyển vào lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển ngang với đánh
bóng xoáy lên phải, trái(tiết 8)

1 tiết

2 tiết

12


Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển ngang sân
lien tục đánh bóng xoáy lên phải, trái
vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể
Tuần 5
4tiết

Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá 1 tiết
lại liên tục 5 lần chạm vào ô quy
định(tiết 9)

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên thực hiện: đánh trả giao bóng rồi
di chuyển vào giữa sân đánh bóng phải
trái qua lại tối thiều 5 lần chạm.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ giao bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp giao bóng và di chuyển lên
lưới đánh vô lê vào ô quy định(tiết 9)

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

1 tiết
1 tiết

2 tiết
2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên thực hiện: giao bóng rồi di
chuyển vào lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển ngang với đánh
bóng xoáy lên phải, trái(tiết 10)

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển ngang sân
lien tục đánh bóng xoáy lên phải, trái
vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển lên xuống để
đánh bóng ngắn, dài, bên phải,

13


trái(tiết 10)
Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển lên xuống
liên tục đánh bóng xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Tuần 6

Kiểm tra học trình: (tiết 11+12)

4tiết

- Giáo viên tự chọn nội dung kiểm tra
thông báo sinh viên khi giảng dạy buổi
học đầu tiên
Học lý thuyết (tiết 13)

2 tiết

4 tiết

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Chuẩn bị tốt nội
dung thi kiểm tra

2 tiết

4 tiết

-Chiến thuật thi đấu đơn và đôi

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

Tuần 7

Học lý thuyết (tiết 14)

4tiết

Các nguyên tắc và phương pháp giảng
dạy trong quần vợt

Học lý thuyết (tiết 14)

2 tiết

4 tiết

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

2 tiết

4 tiết

1 tiết

2 tiết

Phương pháp giảng dạy kỹ - chiến
thuật trong quần vợt
Tuần 8
4tiết

Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá
lại liên tục 5 lần chạm vào ô quy
định(tiết 15)
Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên thực hiện: đánh trả giao bóng rồi
di chuyển vào giữa sân đánh bóng phải
trái qua lại tối thiều 5 lần chạm.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ giao bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

1 tiết

2 tiết

14


Phối hợp giao bóng và di chuyển lên
lưới đánh vô lê vào ô quy định(tiết
16)

1 tiết

2 tiết

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: giao bóng rồi di
chuyển vào lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển ngang với đánh
bóng xoáy lên phải, trái(tiết 17)
Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển ngang sân
lien tục đánh bóng xoáy lên phải, trái
vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển lên xuống để
đánh bóng ngắn, dài, bên phải,
trái(tiết 17)
Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển lên xuống
liên tục đánh bóng xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Tuần 9
4tiết

Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá
lại liên tục 5 lần chạm(tiết 18)
Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Trả giao bóng rồi di
chuyển vào giữa sân đánh đánh bóng
xoáy lên và xuống tổi thiểu 5 lần chạm
liên tục vào ô quy định.

1 tiết

2 tiết

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.

15


- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển lên xuống để
đánh bóng ngắn, dài, bên phải,
trái(tiết 18)

2 tiết

4 tiết

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển lên xuống
liên tục đánh bóng xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp giao bóng và di chuyển lên
lưới đánh vô lê vào ô quy định(tiết
19)

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: giao bóng rồi di
chuyển vào lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển ngang với đánh
bóng xoáy lên phải, trái(tiết 19)
Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển ngang sân
lien tục đánh bóng xoáy lên phải, trái
vào ô quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể
Tuần 10
4tiết

Phối hợp di chuyển lên xuống để
đánh bóng ngắn, dài, bên phải,
trái(tiết 10)
Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: Di chuyển lên xuống
liên tục đánh bóng xoáy lên và xoáy
xuống phải, trái vào ô quy định.

1 tiết

2 tiết

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.
- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên

16


-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.

lớp.

- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp giao bóng và di chuyển lên
lưới đánh vô lê vào ô quy định(tiết 9)

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: giao bóng rồi di
chuyển vào lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.
-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp di chuyển ngang với đánh
bóng xoáy lên phải, trái(tiết 10)
Lớp chia thành thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

-Bên thực hiện: Di chuyển ngang sân
lien tục đánh bóng xoáy lên phải, trái
vào ô quy định.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

-Bên phục vụ đẩy bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.
Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá
lại liên tục 5 lần chạm vào ô quy
định(tiết 9)

1 tiết

2 tiết

4 tiết

8 tiết

Lớp chia thành thành 2 nhóm
-Bên thực hiện: đánh trả giao bóng rồi
di chuyển vào giữa sân đánh bóng phải
trái qua lại tối thiều 5 lần chạm.
-Bên phục vụ giao bóng và tạt bóng
qua lại cho đối phương thực hiện.
- Đánh với 70% lực có thể.

Tuần 11

Kiểm tra (tiết 22-23-24-25)

4tiết

-Giao bóng lên lưới đánh vô lê vào ô
quy định.
-Phối hợp di chuyển lên xuống đánh

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Chuẩn bị tốt nội
dung thi kiểm tra

17


bóng xoáy lên và xoáy xuống vào ô
quy định.
làm- Di chuyển 6 điểm chạm tính thời
gian.

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại trong giáo dục
trong giáo dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực
tiếp, phân chia, hoàn chỉnh...
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
* Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng
thời hạn, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Yêu cầu đối với giảng viên:
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần
- Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu để đảm bảo cho học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên:
- Tham gia học tập đúng giờ, phải đạt từ 70% trở lên thời gian lên lớp mới
được thi học phần (kể cả học phần có thực hành và lý thuyết).
- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sạch sẽ.
10. Thang đánh giá học phần: Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc từng nội dung
và điểm bộ phận.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá điểm chuyên cần: Trọng số 20%.
+ Mục tiêu:
+ Hình thức kiểm tra: Điểm danh từng buổi học
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn
18


11.2. Kiểm tra giữa kỳ: Trọng số 20%
+ Mục tiêu:
+ Nội dung kiểm tra: Kỹ thuật
- Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá lại liên tục 5 lần chạm vào ô quy định: trọng số
+ Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Thời gian tổ chức: Theo kế hoạch của nhà trường.
- Nội dung đánh giá: Thành tích và kỹ thuật.
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn
+ Thời gian kiểm tra
11.3. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60%.
+ Mục tiêu:
+ Nội dung kiểm tra lý thuyết: Những nội dung đã học: Trọng số 20%
+ Nội dung kiểm tra thực hành
- Phối hợp trả giao bóng rồi đánh quá lại liên tục 5 lần chạm vào ô quy định: Trọng số 15%
- Phối hợp di chuyển lên xuống với đánh bóng ngắn dài vào ô quy định: Trọng số 15%
- Di chuyển 6 điểm chạm tính thời gian: Trọng

số 10%

+ Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Thời gian tổ chức: Theo kế hoạch của nhà trường.
- Nội dung đánh giá: Thành tích và kỹ thuật.
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn
+ Thời gian kiểm tra
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
+ Kiểm tra giữa kỳ: Tuần 06
+ Thi cuối kỳ: Tuần 11
19


Đà Nẵng, ngày… tháng 7 năm 2014
Giảng viên

Ths. Nguyễn Hữu Đạt
Phê duyệt

Xác nhận

Ngày …… tháng …… năm 2014

Ngày ….tháng 7 năm 2014

Hiệu trưởng

Trưởng bộ môn

TS. Lê Đức Chương

Ts. Phạm Quang Khánh

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
Bộ môn: CẦU LÔNG – QUẦN VỢT

Chủ biên: Nguyễn Hữu Đạt
20


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2
Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên ngành quần vợt
(Tài liệu dùng cho sinh viên khoá Đại học 7 chuyên ngành quần vợt)

Mã số học phần:………………………
Số tín chỉ: 03
Lý thuyết: Không
PPGD&TH: 45 tiết
Bài tập thảo luận: Không

Đà Nẵng: 2014

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×