Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng chuyền chuyên sâu 2 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN BÓNG CHUYỀN –
HỌC PHẦN II
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Long
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn bóng chuyền Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0914177179. Email: bensonghan76@yahoo.com
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT Họ và tên
1
2
3
4


Trần Xuân Tầm
Lê Hoàng Dũng
Nguyễn Xuân Hùng
Lê Hồng Thành

Chức danh,
học vị
Thạc Sỹ
Thạc Sỹ
Tiến Sĩ
Cử nhân

Địa chỉ liên hệ (Email)

Điện thoại

Bộ môn bóng chuyền
dungtdttdn@gmail.com
HungBCTDTT@yahoo.com.vn
Thanhlehong1010@gmail.com

0914112125
0905833688
0903591379
0905439254

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần (Chữ in): PPGD & TH BÓNG CHUYỀN
- Tên tiếng Anh: Teaching methods and professional practice Volleyball
- Mã học phần: DHCSN0632
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần (bắt buộc, tự chọn): Bắt buộc

1


- Các học phần tiên quyết (những học phần phải học trước học phần này):
DHCSN0622


- Các học phần kế tiếp (những học phần học sau học phần này): DHCSN0642
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 09 tiết (kể cả kiểm tra)PPGD&TH

: 36 tiết (kể cả kiểm tra)Bài tập

: 00 tiếtThực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...): 00 tiếtTự học

: 90 tiết

- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn bóng chuyền Trường Đại học
TDTT Đà Nẵng
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
• Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ bản về một số
nội dung chính của môn bóng chuyền, đồng thời bồi dưỡng phương pháp giảng dạy,
phương pháp tổ chức thi đấu và làm trọng tài của môn bóng chuyền. Biết lựa chọn
các bài tập môn bóng chuyền đã học để phát triển thể chất và nâng cao năng lực vận
động. Có thể tự nghiên cứu và làm việc đáp ứng theo nhu cầu của xã hội đòi hỏi.


Kỹ năng:
Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học bóng chuyền, ứng dụng,

giảng dạy, huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có
năng lực tổ chức hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát triển
TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu

2


tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới
cao hơn.
• Thái độ:
Sinh viên cần nghiêm túc chấp hành đúng quy chế lớp học; tích cực thực hiện
tốt nội dung học tập. Đồng thời hiểu được vai trò, ý nghĩa của môn học trong lĩnh
vực chuyên môn cũng như ngoài xã hội.
• Mục tiêu khác
Sau khi tốt nghiệp có thể tham gia học các lớp huấn luyện viên và lớp trọng
tài do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức và tham gia điều hành các giải
bóng chuyền trong hệ thống thi đấu Quốc gia.
Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm nhuần thế giới
quan của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa
xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực và có trách nhiệm với xã hội.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

Nội dung 2: Đệm I.A.1. Nắm được
bóng thấp tay bằng 2 từng giai đoạn
tay, 1 tay.
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

I.C.1. Thực hiện
được các yêu cầu
của bài tập một
cách thành thạo.
Có khả năng phân
tích và truyền đạt
cho người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.

I. Thực hành
Nội dung 1: Chuyền
bóng cao tay trước
mặt và di chuyển
chuyền.

Yêu cầu cần
đạt của nội
dung giảng dạy
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài
tập để phân
tích và thị
phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài
tập để phân
tích và thị
phạm.

3


Nội dung 3: Đập I.A.1. Nắm được
bóng theo phương từng giai đoạn
vào đà số 4, 2.
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

Nội dung 4: Kỹ
thuật lăn ngã cứu
bóng - Cá nhảy đỡ
bóng.

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
kỹ thuật cơ bản
của động tác một
cách tự nhiên.

I.B.1.
được
thuật
một
bản.

Nội dung 5: Bài tập
phối hợp đỡ phát
bóng, tấn công vị trí
số 4.

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

Nội dung 6: Bài tập I.A.1. Nắm được
phòng thủ đỡ, đập từng giai đoạn
bóng.
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

Nội dung 7: Chiến
thuật tấn công cơ
bản đập bóng 2 biên:
số 2 và số 4.

I.A.1. Nắm được
từng giai đoạn
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

Nội dung 8: Phát I.A.1. Nắm được
bóng cao tay trước từng giai đoạn
mặt.
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các yêu
cầu của bài tập
một cách cơ
bản.

Thực hiện
các kỹ
động tác
cách cơ

I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các kỹ thuật
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.

Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài
tập để phân
tích và thị
phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của kỹ
thuật để phân
tích và thị
phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài
tập để phân
tích và thị
phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài
tập để phân
tích và thị
phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài
tập để phân
tích và thị
phạm.
Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài
tập để phân
tích và thị
phạm.

4


Nội dung 9: Phát I.A.1. Nắm được
triển thể lực: Sức từng giai đoạn
mạnh, sức bền.
của bài tập một
cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện
được các bài tập
một cách cơ
bản.

Nội dung 10: Giới I.A.2.
Nắm I.B.2. Biết vận
thiệu luật thi đấu và được luật thi dụng luật thi đấu
cách thức làm trọng tài. đấu.
đề xử lý các tình
huống cụ thể
trong khi tổ
chức và làm
trọng tài.
Nội dung 11: Bồi I.A.3. Nắm được I.B.3. Biết vận
dưỡng phương pháp phương
pháp dụng được kiến
giảng dạy
giảng dạy các kỹ thức đã học để
thuật của bóng giảng dạy cho
chuyền.
các đối tượng
khác nhau khi
tốt nghiệp.
II. Lý thuyết
Bài 3: Chiến thuật I.A.1.
Nắm I.B.1. Phân tích
tấn công cơ bản được
chiến được các dạng
trong bóng chuyền.
thuật tấn công hiến thuật tấn
cơ bản trong công cơ bản
bóng chuyền.
trong
bóng
chuyền.
Bài 4: Chiến thuật I.A.1.
Nắm I.B.1. Phân tích
phòng thủ cơ bản được
chiến được các dạng
trong bóng chuyền.
thuật phòng thủ hiến thuật phòng
cơ bản trong thủ cơ bản trong
bóng chuyền.
bóng chuyền.

I.C.1. Thực hiện
được các bài tập
động tác một cách
thành thạo. Có khả
năng phân tích và
truyền đạt cho
người khác.
I.C.2. Có những
sáng kiến mới
trong tổ chức thi
đấu giải cấp cơ sở.

Cần nắm được
các các giai
đoạn của bài
tập để phân
tích và thị
phạm.

I.C.3. Có những
sáng kiến mới
trong giảng dạy,
huấn luyện

Cần nắm được
phương pháp
cơ bản
để
giảng dạy cho
những
đối
tượng
khác
nhau.

I.C.1. Biên soạn
bài giảng của các
dạng chiến thuật
tấn công cơ bản
trong
bóng
chuyền.
I.C.1. Biên soạn
bài giảng của các
dạng chiến thuật
phòng thủ cơ bản
trong
bóng
chuyền.

Cần nắm bắt
được các bước
tiến hành khi
biên soạn 1
giáo án giảng
dạy.
Cần nắm bắt
được các bước
tiến hành khi
biên soạn 1
giáo án giảng
dạy.

Cần nắm được
bản chất của
Luật để xử lý
tình huống cho
hợp lý.

Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
4. Tóm tắt nội dung học phần

5


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương thức tập
luyện môn thể thao tự chọn với trọng tâm là bước đầu biết vận dụng phối hợp kỹ,
chiến thuật hợp lý nhằm đạt kết quả cao trong thi đấu môn thể thao này.
5. Nội dung chi tiết học phần
5.1. Thực hành:
5.1.1. Chuyền bóng cao tay trước mặt và di chuyển chuyền.
5 . 1 . 2 . Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, 1 tay.
5.1.3. Đập bóng theo phương vào đà số 4, 2.
5.1.4. Kỹ thuật lăn ngã cứu bóng - Cá nhảy đỡ bóng.
5.1.5. Phát bóng cao tay trước mặt.
5.1.6. Bài tập phối hợp đỡ phát bóng, tấn công vị trí số 4.
5.1.7. Bài tập phòng thủ đỡ, đập bóng.
5.1.8. Chiến thuật tấn công cơ bản đập bóng 2 biên: số 2 và số 4.
5.1.9. Thi đấu tập và làm trọng tài
5.1.10. Phát triển thể lực: Sức mạnh, sức bền.
5.2. Lý thuyết:
5.2.1. Chiến thuật tấn công cơ bản trong bóng chuyền.
5.2.2. Chiến thuật phòng thủ cơ bản trong bóng chuyền.
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính.
[ 1 ] Đ i n h V ă n L ẫ m ; P h ạ m T h ế V ư ợ n g ; Đ à m C h í n h T h ố n g . Giáo trình
Bóng chuyền. Nxb TDTT – Hà Nội 2006.
[2]. Đinh Văn Lẫm. Giáo trình bóng chuyền dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT.
Nhà xuất bản Đà Nẵng - Năm 2003.
[3]. Luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.
Nhà xuất bản TDTT – Hà Nội 2011.
6.2. Tài Liệu Tham Khảo.
6


[1]. Klesep. Iu.N, Airianx A.G, Bóng chuyền, Dịch: Đinh Văn Lẫm, Xuân Ngà, Hữu
Hùng, Nghiêm Thúc, Nxb TDTT, Hà Nội 1997 .
[2]. Ngô Trung Lượng, Bóng chuyền. Nhà xuất bản Nhân dân 1995.
[3]. H a r r e . D ( 1 9 9 6 ) , H ọ c t h u y ế t h u ấ n l u y ệ n , D ị c h : T r ư ơ n g A n h
Tuấn, Bùi Thế Hiển, Nxb TDTT, Hà Nội
[4]. Văn Thái, Trọng Đức, Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền. Nhà xuất
bản TDTT.
[ 5 ] . Đ i n h V ă n L ẫ m ; P h ạ m T h ế V ư ợ n g ; Đ à m C h í n h T h ố n g . Giáo trình
Bóng chuyền. Nxb TDTT – Hà Nội 2006.
[6]. Đinh Văn Lẫm. Giáo trình bóng chuyền dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT.
Nhà xuất bản Đà Nẵng - Năm 2003.
[7]. Luật bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.
Nhà xuất bản TDTT – Hà Nội 2011.
[8]. Tài liệu của liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (www.vfv.com).
[9]. Tài liệu của liên đoàn Bóng chuyền thế giới (www.fivb.com).
7. Hình thức tổ chức dạy - học
- Các giờ lý thuyết được tổ chức nghe giảng trên lớp.
- Các giờ thảo luận được tổ chức theo nhóm để trao đổi sau đó tổ chức thảo
luận chung cho cả lớp.
- Các giờ thực hành được tổ chức giảng dạy trong nhà tập
- Các giờ tự học được tổ chức ở trên lớp, nhà tập hoặc ở nhà. Giảng viên giao cho
sinh viên nội dung bài tập để sinh viên chuẩn bị sau đó tổ chức tập luyện theo nhóm.

7


7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
Tổng
PPGD&
hành, thí nghiên cứu,

Bài
Thực
nghiệm.
tự học.
thuyết
tập
hành
1. Chuyền bóng cao
(4 tiết)
(8tiết)
(12 tiết)
tay trước mặt và di
chuyển chuyền.
2. Đệm bóng thấp
(4 tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
tay bằng 2 tay, 1
tay.
3. Đập bóng theo
(4tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
phương vào đà số 4,
2.
4. Kỹ thuật lăn ngã
(4 tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
cứu bóng - Cá nhảy
đỡ bóng.
5. Bài tập phối hợp
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
đỡ phát bóng, tấn
công vị trí số 4
6. Phát bóng cao tay
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
trước mặt.
7. Bài tập phòng thủ
(2 tiết)
(4 tiết)
(6 tiết)
đỡ, đập bóng.
8. Chiến thuật tấn
(4 tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
công cơ bản đập
bóng 2 biên: số 2, 4.
9. Phát triển thể lực:
(4 tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
Sức nhanh, sức bền.
Thi đấu và tập làm
trọng tài.
10. Chiến thuật tấn (3 tiết)
(6 tiết)
(9 tiết)
công cơ bản trong
bóng chuyền
11. Chiến thuật (4 tiết)
(8 tiết)
(12 tiết)
phòng thủ cơ bản
trong bóng chuyền.
Kiểm tra
(2tiết)
(6 tiết)
(16 tiết)
(24 tiết)
Tổng
9
36
0
0
90
135
Nội dung

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
8


Lịch trình dạy-học.
Giáo án

Nội dung chính

Giáo án 1

1. Chuyền bóng cao tay trước
mặt và di chuyển chuyền.
1.1. Các bài tập chuyền bóng theo
nhóm 2 đến 3 người.
2. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay,
1 tay.
2.1. Các bài tập đệm bóng theo
nhóm 2 đến 3 người.
3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, số 2.
3.1. Các bài tập đập bóng số 4, 2.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức bền.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.

Yêu cầu sinh
viên chuẩn bị

Thời gian, địa
điểm thực hiện

Ghi
chú

Đọc giáo trình
bóng chuyền[1].
Từ trang 130 –
163 và trang 192
– 218.
02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 2 1. Chuyền bóng cao tay trước Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
mặt và di chuyển chuyền.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Các bài tập chuyền bóng theo Từ trang 130 –
nhóm 2 đến 3 người.
163 và trang 192
2. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, – 218.
1 tay.
2.1. Các bài tập đệm bóng theo
nhóm 2 đến 3 người.
3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, số 2.
3.1. Các bài tập đập bóng số 4, 2.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức bền.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
viên muốn hướng
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
dẫn tập luyện nếu
tự học
có yêu cầu
Giáo án 3 1. Chuyền bóng cao tay trước Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
mặt và di chuyểnchuyền.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Các bài tập chuyền bóng song Từ trang 130 –
song với lưới và tập chuyền 2.
163 và trang 192
2. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, – 218.
1 tay.
Đọc luật bóng
2.1. Phát bóng từ vị trí giữa sân chuyền và bóng
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

9


sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm bóng chuyền bãi biển
vào vị trí số 3.
[3].
2.2. Phát bóng từ vị trí số 1,5,6 cuối
sân sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm
bóng vào vị trí số 3.
3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
3.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 4 và 2 đập bóng.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 4 1. Chuyền bóng cao tay trước Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
mặt và di chuyển chuyền.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Các bài tập chuyền bóng song Từ trang 130 –
song với lưới và chuyền xa lưới.
163 và trang 192
2. Kỹ thuật lăn ngã cứu bóng - – 218.
Cá nhảy đỡ bóng.
2.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu
kỹ thuật lăn ngã cứu bóng – cá
nhảy đỡ bóng.
2.1.1. Mô phỏng động tác.
2.1.2.Các bài tập lăn ngã cứu bóng
– cá nhảy đỡ bóng.
3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
3.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 4 và 2 đập bóng.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức bền.
4.1 Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
viên muốn hướng
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
dẫn tập luyện nếu
tự học
có yêu cầu
Giáo án 5 1. Chuyền bóng cao tay trước Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
mặt và di chuyểnchuyền.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Các bài tập chuyền bóng song Từ trang 130 –
song với lưới và tập chuyền 2.
163 và trang 192
2. Kỹ thuật lăn ngã cứu bóng - – 218.
Cá nhảy đỡ bóng.
Đọc Luật bóng
2.1. Ôn tập kỹ thuật lăn ngã cứu chuyền và bóng
bóng – cá nhảy đỡ bóng.
chuyền bãi biển
2.1.1. Các bài tập lăn ngã cứu bóng [3]
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

10


– cá nhảy đỡ bóng.
3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
3.1. Tung bóng đến vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 4 và 2 đập bóng.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 6 1. Chuyền bóng cao tay trước Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
mặt và di chuyển chuyền.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3 Từ trang 130 –
chuyền bóng sang số 4.
163 và trang 192
2. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, – 218.
1 tay.
2.1. Phát bóng từ vị trí giữa sân
sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm bóng
vào vị trí số 3.
2.2. Phát bóng từ vị trí số 1,5,6 cuối
sân sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm
bóng vào vị trí số 3.
3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
3.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 4 và 2 đập bóng theo
phương vào đà.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức bền.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
viên muốn hướng
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
dẫn tập luyện nếu
tự học
có yêu cầu
Giáo án 7 1. Chuyền bóng cao tay trước Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
mặt và di chuyển chuyền.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3 Từ trang 130 –
chuyền bóng sang số 4.
163 và trang 192
2. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, – 218.
1 tay.
2.1. Phát bóng từ vị trí giữa sân
sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm bóng
vào vị trí số 3.
2.2. Phát bóng từ vị trí số 1,5,6 cuối
sân sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm
bóng vào vị trí số 3.
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

11


3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
3.1 Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 4 và 2 đập bóng theo
phương vào đà.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức bền.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
Từ trang 130 –
163 và trang 192
– 218.
Đọc Luật bóng
chuyền và bóng
chuyền bãi biển
[3].

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 8

1. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay,
1 tay.
1.1. Tại chỗ và di chuyển đệm bóng
vào tường.
1.2. Phát bóng từ vị trí số 1,5,6 cuối
sân sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm
bóng vào vị trí số 2.
2. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
2.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 2 đập bóng theo
phương vào đà.
3. Phát bóng cao tay.
3.1. Phát bóng cao tay trước mặt
mạnh.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
1. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
1 tay.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Tại chỗ và di chuyển đệm bóng Từ trang 130 –
vào tường
163 và trang 192
1.2. Phát bóng từ vị trí số 1,5,6 cuối – 218.
sân sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm
bóng vào vị trí số 2.
2. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
2.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 4 và 2 đập bóng theo
phương vào đà.
3. Phát bóng cao tay.
3.1. Phát bóng chuẩn.

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 9

12


4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức bền.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
Từ trang 130 –
163 và trang 192
– 218.
Đọc Luật bóng
chuyền và bóng
chuyền bãi biển
[3]

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 10 1. Chuyền bóng cao tay trước
mặt và di chuyển chuyền.
1.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền bóng sang số 4.
2. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay,
1 tay.
2.1. Phát bóng từ vị trí giữa sân
sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm bóng
vào vị trí số 3.
2.2. Phát bóng từ vị trí số 1,5,6 cuối
sân sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm
bóng vào vị trí số 3.
3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
3.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 4 và 2 đập bóng theo
phương vào đà.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 11 Kiểm tra học trình:
- Chuẩn bị tốt nội 02 tiết ở nhà tập
- Giáo viên tự chọn nội dung kiểm dung thi kiểm tra bóng chuyền
tra thông báo sinh viên khi giảng
dạy buổi học đầu tiên
Giáo án 12 1. Đệm, đỡ bóng thấp tay bằng 2, Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
1 tay.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Bài tập phòng thủ đệm bóng Từ trang 130 –
bằng 2, 1 tay.
163 và trang 192
1.2. Đỡ phát bóng từ vị trí số 1,5,6 – 218.
cuối sân lên vị trí số 3, 2.
Đọc Luật bóng
2. Đập bóng theo phương vào đà chuyền và bóng
số 4, số 2.
chuyền bãi biển
2.1. Lớp chia thành 2 hàng dọc [3]
đứng ở vị trí số 4, 2 đỡ phát bóng
lên số 3 chuyền trước mặt và sau
đầu cho số 4, 2 đập bóng.
3. Phát bóng cao tay.
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học

13


3.1. Phát bóng mạnh vào 2m cuối
sân.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài.
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
1. Bài tập phối hợp đỡ phát bóng, Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
tấn công vị trí số 4.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Phổ biến nội dung, hướng dẫn Từ trang 94 –
và chia nhóm thực hiện bài tập.
105 và trang 192
1.2. Đỡ phát bóng từ vị trí số 4 – – 218.
chuyền bóng (vị trí số 3) – đập
bóng vị trí số 4.
2. Bài tập phòng thủ đỡ, đập
bóng.
2.1. Phổ biến nội dung, hướng dẫn
và chia nhóm thực hiện bài tập.
2.2. Đứng ở vị trí số 4 tung bóng
lên vị trí số 3 gõ bóng phòng thủ
sau đấy đập bóng ở vị trí số 4.
3. Chiến thuật tấn công cơ bản
đập bóng 2 biên: số 2 và số 4.
3.1. Phối hợp tấn công: Đỡ phát
bóng (từ vị trí số 1,5,6.)-Chuyền
bóng (vị trí số 3)- Đập bóng vị trí
số 2, 4.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức bền.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
viên muốn hướng
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu.
1. Bài tập phối hợp đỡ phát bóng, Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
tấn công vị trí số 4.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Phổ biến nội dung, hướng dẫn Từ trang 94 –
và chia nhóm thực hiện bài tập.
105 và trang 192
1.2. Đỡ phát bóng từ vị trí số 4 – – 218.
chuyền bóng (vị trí số 3) – đập Đọc Luật bóng
bóng vị trí số 4.
chuyền và bóng
2. Bài tập phòng thủ đỡ, đập chuyền bãi biển
bóng.
[3]
2.1. Phổ biến nội dung, hướng dẫn
và chia nhóm thực hiện bài tập.
2.2. Đứng ở vị trí số 4 tung bóng

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 13

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học
Giáo án 14

14


lên vị trí số 3 gõ bóng phòng thủ
sau đấy đập bóng ở vị trí số 4.
3. Chiến thuật tấn công cơ bản
đập bóng 2 biên: số 2 và số 4.
3.1. Phối hợp tấn công: Đỡ phát
bóng (từ vị trí số 1,5,6.)-Chuyền
bóng (vị trí số 3)- Đập bóng vị trí
số 2, 4.
4. Thi đấu tập và làm trọng tài.
4.1. Lớp chia thành hai đội, ứng
dụng các nội dung đã học vào trong
thi đấu tập.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu.
1. Bài tập phối hợp đỡ phát bóng, Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
tấn công vị trí số 2.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Phổ biến nội dung, hướng dẫn Từ trang 94 –
và chia nhóm thực hiện bài tập.
105 và trang 192
1.2. Đỡ phát bóng từ vị trí số 2 – – 218.
chuyền bóng (vị trí số 3) – đập
bóng vị trí số 2.
2. Bài tập phòng thủ đỡ, đập
bóng.
2.1. Phổ biến nội dung, hướng dẫn
và chia nhóm thực hiện bài tập.
2.2. Đứng ở vị trí số 2 tung bóng
lên vị trí số 3 gõ bóng phòng thủ
sau đấy đập bóng ở vị trí số 2.
3. Chiến thuật tấn công cơ bản
đập bóng 2 biên: số 2 và số 4.
3.1. Phối hợp tấn công: Đỡ phát
bóng (từ vị trí số 1,5,6.) – chuyền
bóng (vị trí số 3) – đập bóng vị trí
số 2, 4.
4. Phát triển thể lực: Sức mạnh,
sức bền.
4.1. Các bài tập thả lỏng hồi phục.
Ngoài giờ học, sinh
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
viên muốn hướng
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
1. Chuyền bóng cao tay trước Đọc giáo trình 02 tiết ở nhà tập
mặt và di chuyển chuyền.
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
1.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3 Từ trang 130 –
chuyền bóng sang số 4.
163 và trang 192
2. Đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, – 218.
1 tay.

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 15

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học
Giáo án 16

15


2.1. Phát bóng từ vị trí giữa sân
sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm bóng
vào vị trí số 3.
2.2. Phát bóng từ vị trí số 1,5,6 cuối
sân sang vị trí số 1, 6, 5 và đệm
bóng vào vị trí số 3.
3. Đập bóng theo phương vào đà
số 4, 2.
3.1. Tung bóng từ vị trí số 3, số 3
chuyền cho số 4 và 2 đập bóng theo
phương vào đà.
4. Phát bóng cao tay.
4.1. Phát bóng cao tay mạnh vào
2m cuối sân.
Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Đọc giáo trình 04 tiết ở nhà tập
bóng chuyền[1]. bóng chuyền
Từ trang 94 –
105 và trang 192
– 218.

Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các bài tập
nghiên cứu,
Tự tập luyện
thể lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật.
tự học
Giáo án 17 Kiểm tra kỹ thuật và thể lực.
và 18
1. Chuyền bóng cao tay trước mặt
từ số 3 cho số 4.
2. Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 3.
3. Đập bóng chính diện theo
phương lấy đà số 4.
4. Phát bóng cao tay 2m cuối sân.
5. Sức bền: (1.500m nam - 800m
nữ).
(Chấm theo Brem điểm)

Ngoài giờ học, sinh
viên muốn hướng
dẫn tập luyện nếu
có yêu cầu
Giáo án 1, Lý thuyết:
Đọc trước tài liệu 03 tiết trên giảng
2, 3.
Bài 3: Chiến thuật tấn công cơ bản chính [1]. Từ đường
trong bóng chuyền.
trang 98 – 108.
Sinh viên tự
Ngoại khóa tập luyện các nội dung
nghiên cứu,
Tự tập luyện
kỹ thuật và thể lực để kiểm tra.
tự học

Giáo án 4, Bài 4: Chiến thuật phòng thủ cơ Đọc trước tài liệu 04 tiết trên giảng
5, 6, 7.
bản trong bóng chuyền.
chính [1]. Từ đường
trang 108 - 118
Sinh viên tự
Ở nhà hoặc lên thư viện nghiên cứu
nghiên cứu,
Tự học
tài liệu
tự học

Ngoài giờ học

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần

16


8.1. Phương pháp dạy: Lấy người học làm trung tâm, giảng viên đưa ra bài
tập, phân tích, mô phỏng và hướng dẫn sinh viên tập luyện và quan sát sau đó góp ý
và chỉnh sửa.
8.2. Phương pháp học: Sinh viên cần đọc tài liệu trước, chuẩn bị những nội
dung chính nhằm trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá để làm rõ vấn đề của giảng
viên đưa ra.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
* Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn
thành đúng thời hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Yêu cầu của giảng viên.
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ đầy đủ đáp ứng yêu
cầu tập luyện.
- Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu, phương tiện để đảm bảo cho học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên.
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện để đảm bảo cho học tập.
- Tham gia học tập trên lớp, quy định về thời gian chất lượng các bài tập về nhà.
- Tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian quy định. Thực hiện theo quy chế
43 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hướng dẫn riêng của nhà trường (Đảm bảo 70%
tổng số giờ lên lớp).
- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sạch sẽ, đúng quy định.
10. Thang điểm đánh giá
Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc từng nội dung
và điểm bộ phận.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
17


11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Mục tiêu: Yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, đúng trang phục, đúng quy
định khi lên lớp.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá: Điểm danh
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết, thực hành các
động tác kỹ thuật, ứng dụng tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu. Trên cơ sở đó
giúp cho giảng viên và sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng tiếp thu được sau
một nửa học kỳ làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy của
giảng viên và phương pháp học của sinh viên ở các kỳ tiếp theo.
- Nội dung kiểm tra:
+ Chuyền bóng cao tay trước mặt từ số 3 cho số 4. (5 quả).
+ Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 3. (5 quả)
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Chuyền và đỡ bóng cao đúng quy định.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo Brem điểm của bộ môn)
Nội dung1: Chuyền bóng cao tay trước mặt từ số 3 cho số 4. (5 quả)

5.0 điểm

* Yêu cầu:
+ Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi vào vị trí số 4. 1.0 điểm
+ Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi ngoài biên số 4.0.8điểm
+ Bóng rơi vào vị trí số 4; đúng kỹ thuật chuyền bóng cách xa lưới.

0.6 điểm

+ Bóng đúng kỹ thuật chuyền bóng rơi vào giữa số 4 và 3

0.4 điểm

+ Bóng đúng kỹ thuật nhưng chuyền qua lưới

0.2điểm

+ Chuyền bóng dính; bóng hai tiếng:

0.0 điểm

* Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy). Bóng từ vị trí số 5 đưa lên vị trí quy định của người
chuyền hai.
18


Nội dung 2. Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 3. (5 quả)

5.0 điểm

* Yêu cầu: + Bóng cao rơi đúng vào vị trí số 3:

1.0 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 3 và 2:

0,8 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 3 và 4:

0.6 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 3 và 6:

0.4 điểm

+ Bóng thấp rơi ngoài vị trí số 3

0.2 điểm

+ Đệm bóng phạm luật

0.0 điểm

*Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy). Bóng phát hoặc tung từ sân đối diện
- Thời gian kiểm tra: Giáo án 11
11.3. Thi cuối kỳ: (trọng số) 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về kiến thức, kỹ năng thuộc
học phần đã học.
- Hình thức thi: Thực hành
- Nội dung thi:
+ Chuyền bóng cao tay trước mặt từ số 3 cho số 4. (5 quả)
+ Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 3. (5 quả)
+ Đập bóng chính diện theo phương lấy đà số 4. (5 quả)
+ Phát bóng cao tay 2m cuối sân. (5 quả)
+ Sức bền chung: (1.500m nam - 800m nữ). (phút)
- Yêu cầu: Thực hiện đúng theo quy định.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo Brem điểm của bộ môn)
Nội dung1: Chuyền bóng cao tay trước mặt từ số 3 cho số 4. (5 quả) 2. 5 điểm
* Yêu cầu:
+ Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi vào vị trí số 4. 0.5 điểm
+ Bóng cao hơn mép trên của lưới 1,5m đúng kỹ thuật, rơi ngoài biên số 4.0.4điểm
+ Bóng rơi vào vị trí số 4; đúng kỹ thuật chuyền bóng cách xa lưới.

0.3 điểm

+ Bóng đúng kỹ thuật chuyền bóng rơi vào giữa số 4 và 3

0.2 điểm

+ Bóng đúng kỹ thuật nhưng chuyền qua lưới

0.1điểm
19


+ Chuyền bóng dính; bóng hai tiếng:

0.0 điểm

* Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy). Bóng từ vị trí số 5 đưa lên vị trí quy định của người
chuyền hai.
Nội dung 2. Đỡ phát bóng từ số 5 lên số 3. (5 quả)

2.0 điểm

* Yêu cầu: + Bóng cao rơi đúng vào vị trí số 3:

0.4 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 3 và 2:

0.3 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 3 và 4:

0.2 điểm

+ Bóng cao rơi đúng vào vị trí số giữa số 3 và 6:

0.1 điểm

+ Đệm bóng phạm luật

0.0 điểm

*Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy). Bóng phát hoặc tung từ sân đối diện .
Nội dung 3. Đập bóng theo phương lấy đà số 4 hoặc 2. (5 quả)

2.5 điểm

* Yêu cầu: + Bóng đánh lực mạnh, không chạm lưới rơi toàn sân

0.5 điểm

+ Bóng đánh lực mạnh, chạm mép lưới rơi toàn sân

0.4 điểm

+ Bóng đánh lực trung bình rơi toàn sân

0.3 điểm

+ Bóng đánh lực nhẹ rơi toàn sân

0.2 điểm

+ Bóng đánh lực nhẹ, chạm lưới nhẹ rơi toàn sân

0.1 điểm

+ Bóng đánh ra ngoài, chạm cọc Ăng ten, không sang sân:

0.0 điểm

* Lưu ý: Được phép chọn người phục vụ nhưng không quá 10 lần trong 5 quả thực
hiện. (Lần thứ 11 phạm quy).
Nội dung 4: Phát bóng cao tay 2m cuối sân. (5 quả)

2.0 điểm

*Yêu cầu:
+ Bóng xoáy xuống rơi vào vị trí số 6, lực mạnh không phạm luật:

0.4 điểm

+ Bóng xoáy xuống rơi vào vị trí số 6, lực nhẹ không phạm luật:

0.3 điểm

+ Bóng xoáy lên rơi vào vị trí số 6, lực mạnh không phạm luật:

0.2 điểm

+ Bóng xoáy lên rơi vào vị trí số 6, lực nhẹ không phạm luật:

0.1 điểm

+ Bóng ngoài sân, không sang sân, giẫm vạch

0.0 điểm

* Lưu ý: Đứng vào khu vực phát bóng thực hiện 5 quả, mỗi quả không quá 8 giây
20


Nội dung 5: Thể lực: Sức bền 1500m (Nam) 800m (Nữ)

1.0 điểm

Điểm

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Nam

≤5’20

5’25-5’30

5’35-5’40

5’45-5’50

5’55- 6’00

>6’00

Nữ

≤2’40

2’45-2’50

2’55-2’60

3’05-3’10 3’15-3’20

>3’20

* Yêu cầu: - Thực hiện 1 lần
- Bỏ cuộc, phạm quy.

0.0 điểm

- Thời gian thi: Giáo án 17-18
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Giáo án 11
- Thi cuối kỳ: Theo kế hoạch
12. Tiến trình cập nhật, bổ sung đề cương chi tiết.
Phê duyệt
Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Trưởng khoa GDTC
Đã ký
Th.s Võ Văn Vũ

Xác nhận
Ngày 5 tháng 12 năm 2014
Trưởng bộ môn

Ngày 5 tháng 12 năm 2014
Giảng viên
Đã ký

Đã ký
TS. Nguyễn Ngọc Long

TS. Nguyễn Ngọc Long

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×