Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Quần vợt chuyên sâu 2 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN CẦU LÔNG – QUẦN VỢT
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2
Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên ngành quần vợt
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính
- Họ và tên giảng viên phụ trách học phần: Nguyễn Hữu Đạt
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên bộ môn Cầu lông – Quần vợt
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cầu lông – Quần vợt Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0986806608


Emai: dat.0986806608@gmail.com

1.2. Giảng viên tham gia giảng dạy học phần
TT

Họ và tên

Chứcdanh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Đạt

Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 0986.80.66.08

2

Nguyễn Tuấn Huy

Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 0987.88.66.99

3

Trần Thanh Tiến

Tiến sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 0934 82.83.82

4


Lê Mậu Quốc

Cử nhân

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 0933.039.109

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu
- Tên tiếng Anh: Method teaching and practice of Tennis
- Mã học phần: ……………………………
- Số tín chỉ: 03
1


- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học;

Hình thức đào tạo: Chính quy

- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Không
- Các học phần kế tiếp
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Nghe giảng lý thuyết: Có
+ Phương pháp giảng dạy thực hành: 45 tiết
+ Bài tập:
+ Thực hành, thực tập:
+ Tự học: 90 tiết
- Khoa, bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cầu lông – Quần vợt
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung của học phần
+ Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ
bản của môn Quần vợt, biết thực hành kỹ thuật động tác, biết giảng dạy - huấn
luyện, làm tốt phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài. Biết lựa chọn các bài tập
môn Quần vợt đã học để phát triển thể chất và nâng cao năng lực vận động. Có thể
tự nghiên cứu và làm việc theo yêu cầu xã hội đòi hỏi.
+ Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học Quần vợt, ứng
dụng, giảng dạy, huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Có năng lực tổ chức hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát
triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên
cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới
cao hơn.
+ Thái độ: Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm
nhuần thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa
xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

2


1. Ôn kỹ thuật đánh
bóng xoáy lên bên
phải
- Di chuyển ngang đánh - Nắm nguyên lý
bóng phải trái
của kỹ thuật đánh
bóng xoáy lên bên
- Di chuyển lên xuống phải.
đánh bóng phải trái
- Nắm được kỹ
thuật cơ bản của
từng giai đoạn kỹ
thuật động tác một
cách tự nhiên.

- Tư duy được kỹ
- Thực hiện kỹ thuật
thuật động đánh
động tác đánh bóng
bóng xoáy lên bên phải xoáy lên bên phải đạt
đến mức kỹ xảo, đạt
- Thực hiện được kỹ độ chính xác cao.
thuật động tác đánh
bóng xoáy lên bên phải
một cách thành thạo

- Thực hiện được
kỹ thuật động tác
đánh bóng xoáy
lên bên phải một
cách cơ bản.
- Giới thiệu luật thi đấu và - Nắm được luật - Biết vận dụng luật
cách thức làm trọng tài.
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
- Bồi dưỡng phương Nắm
được
pháp giảng dạy
phương
pháp
giảng dạy kỹ thuật
đánh bóng xoáy
lên bên phải.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.

2. Ôn kỹ thuật đánh
bóng xoáy lên bên trái
bằng 1 và 2 tay
- Di chuyển ngang đánh - Nắm nguyên lý
bóng phải trái
của kỹ thuật đánh
bóng xoáy lên bên
- Di chuyển lên xuống trái 1 và 2 tay.
đánh bóng phải trái
- Nắm được kỹ
thuật cơ bản
trong đánh bóng
xoáy lên bên trái

- Tư duy được kỹ
thuật trong khi đánh
bóng.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
cách thành thạo

3


bằng 1 và 2 tay.
- Thực hiện được
kỹ thuật động tác
một cách cơ bản
- Giới thiệu luật thi đấu và - Nắm được luật - Biết vận dụng luật
cách thức làm trọng tài.
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
- Bồi dưỡng phương Nắm
được
pháp giảng dạy
phương
pháp
giảng dạy kỹ thuật
đánh bóng xoáy
lên bên trái bằng 1
và 2 tay.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.

3. Ôn Kỹ thuật giao
bóng
-Giao bóng vào ô quy - Nắm nguyên lý
định
của kỹ thuật giao
bóng.
- Giao bóng thẳng, xoáy,
và chém
- Nắm được kỹ
thuật cơ bản
trong giao bóng.

- Tư duy được kỹ
thuật trong khi
đánh.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
cách thành thạo

- Thực hiện được
kỹ thuật động tác
một cách cơ bản

- Giới thiệu luật thi đấu và - Nắm được luật - Biết vận dụng luật
cách thức làm trọng tài.
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
- Bồi dưỡng phương Nắm
được
pháp giảng dạy
phương
pháp
giảng dạy kỹ thuật
giao bóng.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
4


ra trường.
4. Phân tích kỹ thuật
vô lê phải trái
- Giới thiệu kỹ thuật vô lê - Nắm nguyên lý
bên phải và trái.
của kỹ thuật vô lê
phải trái.
- Cách cầm vợt
- Nắm được kỹ
- Dạy kỹ thuật di chuyển thuật cơ bản
- Phối hợp các giai đoạn trong vô lê.

- Tư duy được kỹ
thuật trong khi
đánh.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
cách thành thạo

kỹ thuật

- Thực hiện được
- Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật động tác
một cách cơ bản
thành tích.

- Nắm được luật - Biết vận dụng luật
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
Nắm
được
phương
pháp
giảng dạy kỹ thuật
vô lê.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.

5. Phân tích kỹ thuật
lốp bóng
- Giới thiệu kỹ thuật lốp - Nắm nguyên lý
bóng bên phải và trái.
của kỹ thuật lốp
bóng
- Cách cầm vợt
- Nắm được kỹ
- Dạy kỹ thuật di chuyển thuật cơ bản
- Phối hợp các giai đoạn trong lốp bóng.

- Tư duy được kỹ
thuật trong khi
đánh.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
cách thành thạo

kỹ thuật

- Thực hiện được
- Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật động tác
một cách cơ bản
thành tích.

5


- Nắm được luật - Biết vận dụng luật
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
Nắm
được
phương
pháp
giảng dạy kỹ thuật
lốp bóng.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.

6. Phân tích kỹ thuật
đập bóng
- Giới thiệu kỹ thuật đập - Nắm nguyên lý
bóng bên phải và trái.
của kỹ thuật đập
bóng.
- Cách cầm vợt
- Nắm được kỹ
- Dạy kỹ thuật di chuyển thuật cơ bản
- Phối hợp các giai đoạn trong đập bóng.

- Tư duy được kỹ
thuật trong khi
đánh.

- Thực hiện kỹ thuật
động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
cách thành thạo

kỹ thuật

- Thực hiện được
- Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật động tác
một cách cơ bản
thành tích.

- Nắm được luật - Biết vận dụng luật
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
Nắm
được
phương
pháp
giảng dạy kỹ thuật
đập bóng.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.

7. Phân tích kỹ thuật
đánh
bóng
xoáy
xuống phải, trái.
- Giới thiệu kỹ thuật đánh - Nắm nguyên lý - Tư duy được kỹ

- Thực hiện kỹ thuật
6


bóng xoáy xuống bên của kỹ thuật đánh
phải và trái.
bóng xoáy xuống
bên phải và trái.
- Cách cầm vợt
- Nắm được kỹ
- Dạy kỹ thuật di chuyển thuật cơ bản
- Phối hợp các giai đoạn trong.

thuật trong khi
đánh.

động tác đến mức kỹ
xảo

- Thực hiện được kỹ
thuật động tác một
cách thành thạo

kỹ thuật

- Thực hiện được
- Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật động tác
một cách cơ bản
thành tích.

- Nắm được luật - Biết vận dụng luật
thi đấu.
thi đấu đề xử lý các
tình huống cụ thể
trong khi tổ chức
trọng tài.
Nắm
được
phương
pháp
giảng dạy kỹ thuật
thuật đánh bóng
xoáy xuống bên
phải và trái.

- Có những sáng kiến
mới trong khi tổ
chức thi đấu giải

- Biết vận dụng được - Có những sáng kiến
kiến thức đã học để mới trong khi giảng
giảng dạy cho đối dạy, huấn luyện
tượng khác nhau khi
ra trường.

.

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

1. Ôn Kỹ thuật
giao bóng

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

2. Ôn Kỹ thuật
đánh bóng xoáy
lên bên phải

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

3. Ôn Kỹ thuật
đánh bóng xoáy
lên bên trái bằng 1
tay

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Nội dung

Tổng

7


4. Ôn Kỹ thuật
đánh bóng xoáy
lên bên trái bằng 2
tay

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

5. Phân tích kỹ
thuật vô lê phải và
trái

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

6. Phân tích kỹ
thuật lốp bóng

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

7. Phân tích kỹ
thuật đập bóng

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

8. Phân tích kỹ
thuật đánh bóng
xoáy xuống

Kỹ năng

Kỹ xảo

Thi đấu

Tổng:

4. Tóm tắt nội dung học phần
- Phần lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử môn học,
vị trí, tác dụng của môn học Quần vợt trong hệ thống giáo dục thể chất, cách biên
soạn tài liệu môn học, tổ chức giảng dạy, các nguyên tắc giảng dạy, phương pháp
huấn luyện các môn quần vợt cách thức tổ chức trọng tài thi đấu và các phương pháp
luận trong nghiên cứu khoa học môn học.
- Phần thực hành: Trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản của môn học
Giao bóng, đánh bóng xoáy lên bên phải, đánh bóng xoáy lên bên trái bằng 1 và 2
tay, phân tích kỹ thuật mới cho sinh viên. Nâng cao kỹ - chiến thuật, các bài tập phát
triển thể lực, phương pháp trọng tài và thi đấu; các biện pháp phòng ngừa và khắc
phục những sai sót trong quá trình học tập; các phương pháp tổ chức giảng dạy môn
học.
5. Nội dung chi tiết học phần
+ Lý thuyết:
- Lịch sử phát triển môn quần vợt, nguyên lý kỹ thuật cơ bản và một số
điều luật cơ bản, kỹ thuật di chuyển: 2 tiết (kể cả kiểm tra)
- Kỹ thuật đánh bóng, chiến thuật thi đấu đơn và đôi: 2 tiết (kể cả kiểm
tra)
8


- Các nguyên tắc và phương pháp giảng dạy kỹ - chiến thuật trong quần
vợt: 2 tiết (kể cả kiểm tra)
+ Thực hành:
- Ôn kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên phải và trái: 6 tiết (kể cả kiểm tra)
- Ôn kỹ thuật giao bóng 4 tiết (kể cả kiểm tra)
- Phân tích và tập kỹ thuật vô lê phải trái: 8 tiết (kể cả kiểm tra)
- Phân tích và tập kỹ thuật lốp bóng: 7 tiết (kể cả kiểm tra)
- Phân tích và tập kỹ thuật đập bóng: 6 tiết (kể cả kiểm tra)
- Phân tích và tập kỹ thuật đánh bóng xoáy xuống: 8 tiết (kể cả kiểm tra)
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính:
1. Charles Applewhaite(2000) - Quần vợt thực hành 500 bài kỹ thuật (sách dịch),
nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
2. Trần Văn Vinh - Đào Chí Thanh - Lê Thanh Sang (2002), Giáo trình quần vợt,
nhà xuất bản TDTT - Hà Nội.
3. Vũ Như Ý(2001), Nguyên lý kỹ thuật quần vợt, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
4. Vũ Như Ý(2001), Chiến thuật quần vợt, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo
1. AL.Secuda (1998), Cẩm nang Tennis cho mọi trình độ (sách dịch), nhà xuất bản
Đà Nẵng.
2. Lâm Việt Anh - Từ Chí Thành - Trương Hoa Quang (2003), Quần vợt cơ bản và
nâng cao (sách dịch), nhà xuất bản TDTT.
3. Nguyễn Văn Trạch(2001), Tập đánh quần vợt trong 10 ngày (sách dịch), Nhà xuất
bản TDTT Hà Nội.
4. D. Harrte (1996), Học thuyết huấn luyện (sách dịch), nhà xuất bản TDTT-Hà Nội.
5. Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lý học TDTT, nhà xuất bản TDTT
Hà Nội.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
Hình thức day học phần

9


Tuần

Tổng
Nội dung
Lên lớp

thuyết

Thực
hành

Bài
tập

Thực hành,
thí nghiệm

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học

1-11

Ôn Kỹ thuật đánh bóng
xoáy lên bên phải và trái

0

06

0

0

12

06

1-11

Ôn Kỹ thuật giao bóng

0

04

0

0

08

04

1-11

Giới thiệu kỹ thuật vô lê
phải, trái.

0

08

0

0

16

08

1-11

Giới thiệu kỹ thuật lốp
bóng phải, trái.

0

07

0

0

14

07

1-11

Giới thiệu kỹ thuật đập
bóng.

0

06

0

0

12

06

1-11

Giới thiệu kỹ thuật đánh
bóng xoáy xuống phải,
trái.

0

08

0

0

16

08

1-11

Lịch sử, nguyên lý và một
số điều luật cơ bản, kỹ
thuật di chuyển

02

0

0

0

04

02

1-11

Kỹ thuật đánh bóng,
chiến thuật thi đấu đơn
và đôi.

02

0

0

0

04

02

1-11

Nguyên tắc và phương
pháp giảng dạy kỹ - chiến
thuật trong quần vợt.

02

0

0

0

04

02

Tổng

0

45

0

0

90

45

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Thời
gian

Nội dung

Hình thức tổ chức
dạy-học
Thực
hành

Tự học

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị trước khi
đến lớp

Ghi chú

10


Tuần 1
4tiết

Ôn kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên
phải và trái (tiết 1)

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

- Lớp chia thành 2 nhóm, nhóm thực
hiện và nhóm phục vụ.

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp

- Di chuyển ngang sân đánh bóng bên
phải và trái
- Di chuyển lên xuống đánh bóng bên
phải và trái
- Hai người đứng cuối sân đánh bóng
qua lại tối thiểu mỗi người 5 lần chạm
bóng.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Phân tích kỹ thuật vô lê phải, trái
(tiết 1)
- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
thuật động tác.

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Các bài tập bổ trợ chuyên môn
- phân tích các giai đoạn của ký thuật

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Thị phạm và hoàn thiện kỹ thuật
- Lớp đứng 3 hàng ngang thực hiện kỹ
thuật động tác.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Ôn kỹ thuật vô lê phải, trái (tiết 2)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm
- Nhóm 1 đứng trên lưới thực hiện
trước, nhóm 2 phục vụ đẩy banh và
nhặt banh,
- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau giao
Ôn kỹ thuật giao bóng (tiết 2)
- Lớp chi thành 2 nhóm đứng về cuối
sân, nhóm 1 giao trước, nhóm 2 nhặt
bóng và giao khi nhóm 1 đã thực hiện
xong.

1 tiết

2 tiết

- Luân phiên các nhóm thay nhau giao.

11


- Các bài tập thả lỏng hồi phục

Tuần 2
4tiết

Ôn kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên
phải và trái (tiết 3)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chia thành 2 nhóm, nhóm thực
hiện và nhóm phục vụ.

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Di chuyển ngang sân đánh bóng bên
phải và trái

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp

- Di chuyển lên xuống đánh bóng bên
phải và trái
- Hai người đứng cuối sân đánh bóng
qua lại tối thiểu mỗi người 5 lần chạm
bóng.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Ôn kỹ thuật vô lê phải, trái (tiết 4)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

- Nhóm 1 đứng trên lưới thực hiện
trước, nhóm 2 phục vụ đẩy banh và
nhặt banh,

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp

- Luân phiên các nhóm thay nhau giao
Ôn kỹ thuật giao bóng (tiết 4)

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm đứng về cuối
sân, nhóm 1 giao trước, nhóm 2 nhặt
bóng và giao khi nhóm 1 đã thực hiện
xong.
- Luân phiên các nhóm thay nhau giao.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Tuần 3
4tiết

Ôn kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên
phải và trái (tiết 5)
- Lớp chia thành 2 nhóm, nhóm thực
hiện và nhóm phục vụ.
- Di chuyển ngang sân đánh bóng bên
phải và trái
- Di chuyển lên xuống đánh bóng bên

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có lien
quan.
- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên

12


phải và trái

lớp.

- Hai người đứng cuối sân đánh bóng
qua lại tối thiểu mỗi người 5 lần chạm
bóng.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Phân tích kỹ thuật lốp bóng phải,
trái (tiết 5 )

1 tiết

2 tiết

- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
thuật động tác.

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Các bài tập bổ trợ chuyên môn
- phân tích các giai đoạn của ký thuật

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Thị phạm và hoàn thiện kỹ thuật
- Lớp đứng 3 hàng ngang thực hiện kỹ
thuật động tác.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Ôn kỹ thuật lốp bóng phải, trái (tiết
6)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm
- Nhóm 1 đứng cuối sân thực hiện lốp
qua đầu người đứng lưới trước, nhóm
2 phục vụ đẩy banh và nhặt banh,
- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật vô lê phải, trái (tiết 6)
- Lớp chi thành 2 nhóm

1 tiết

2 tiết

1 tiết

2 tiết

- Nhóm 1 đứng trên lưới thực hiện
trước, nhóm 2 phục vụ đẩy banh và
nhặt banh,
- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau

Tuần 4
4tiết

Ôn kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên
phải và trái (tiết 7)
- Lớp chia thành 2 nhóm, nhóm thực

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

13


hiện và nhóm phục vụ.

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Di chuyển ngang sân đánh bóng bên
phải và trái

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Di chuyển lên xuống đánh bóng bên
phải và trái
- Hai người đứng cuối sân đánh bóng
qua lại tối thiểu mỗi người 5 lần chạm
bóng.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Phân tích kỹ thuật đập bóng (tiết 7 )
- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
thuật động tác.

1 tiết

2 tiết

- Các bài tập bổ trợ chuyên môn
- phân tích các giai đoạn của ký thuật
- Thị phạm và hoàn thiện kỹ thuật
- Lớp đứng 3 hàng ngang thực hiện kỹ
thuật động tác.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục

Ôn kỹ thuật đập bóng (tiết 8)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

- Nhóm 1 đứng tại vạch giới hạn giao
bóng cuối sân thực hiện đập bóng vào
sân bên kia lưới, nhóm 2 phục vụ đẩy
banh và nhặt banh,

Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật vô lê phải, trái (tiết 8)
- Lớp chi thành 2 nhóm

1 tiết

2 tiết

- Nhóm 1 đứng trên lưới thực hiện
trước, nhóm 2 phục vụ đẩy banh và
nhặt banh,
- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.

14


- Luân phiên các nhóm thay nhau

Tuần 5

Ôn kỹ thuật vô lê phải, trái (tiết 9)

1 tiết

2 tiết

4tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

- Nhóm 1 đứng trên lưới thực hiện
trước, nhóm 2 phục vụ đẩy banh và
nhặt banh,

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật đập bóng (tiết 9)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm
- Nhóm 1 đứng tại vạch giới hạn giao
bóng cuối sân thực hiện đập bóng vào
sân bên kia lưới, nhóm 2 phục vụ đẩy
banh và nhặt banh,
- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật vô lê phải, trái (tiết 10)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

- Nhóm 1 đứng trên lưới thực hiện
trước, nhóm 2 phục vụ đẩy banh và
nhặt banh,

Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Luân phiên các nhóm thay nhau giao
Phân tích kỹ thuật đánh bóng xoáy
xuống bên phải và trái (tiết 10 )

1 tiết

2 tiết

- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
thuật động tác.
- Các bài tập bổ trợ chuyên môn
- phân tích các giai đoạn của ký thuật
- Thị phạm và hoàn thiện kỹ thuật
- Lớp đứng 3 hàng ngang thực hiện kỹ

15


thuật động tác.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Tuần 6

Kiểm tra học trình: (tiết 11+12)

4tiết

- Giáo viên tự chọn nội dung kiểm tra
thông báo sinh viên khi giảng dạy buổi
học đầu tiên
Học lý thuyết (tiết 13)

2 tiết

4 tiết

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Chuẩn bị tốt nội
dung thi kiểm tra

2 tiết

4 tiết

- Lịch sử phát triển môn quần vợt,
nguyên lý kỹ thuật cơ bản và một số
điều luật cơ bản, kỹ thuật di chuyển: 2
tiết (kể cả kiểm tra)

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.
- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp

Tuần 7

Học lý thuyết (tiết 14)

4tiết

-Kỹ thuật đánh bóng, chiến thuật thi
đấu đơn và đôi: 2 tiết (kể cả kiểm tra)

2 tiết

4 tiết

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

Học lý thuyết (tiết 14)
-Các nguyên tắc và phương pháp giảng
dạy kỹ - chiến thuật trong quần vợt: 2
tiết (kể cả kiểm tra)
Tuần 8
4tiết

Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên
phải, trái (tiết 16)

2 tiết

4 tiết

1 tiết

2 tiết

- Ôn đánh bóng theo đường thẳng,
chéo

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Ôn đánh bóng đôi công qua lai liên
tục nhiều lần

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Thể lực di chuyển ngang sân
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Ôn kỹ thuật đập bóng (tiết 16)

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm
- Nhóm 1 đứng tại vạch giới hạn giao
bóng cuối sân thực hiện đập bóng vào

16


sân bên kia lưới, nhóm 2 phục vụ đẩy
banh và nhặt banh,
- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật đập bóng (tiết 17)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

- Nhóm 1 đứng tại vạch giới hạn giao
bóng cuối sân thực hiện đập bóng vào
sân bên kia lưới, nhóm 2 phục vụ đẩy
banh và nhặt banh,

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật giao bóng (tiết 17)
- Lớp chi thành 2 nhóm đứng về cuối
sân, nhóm 1 giao trước, nhóm 2 nhặt
bóng và giao khi nhóm 1 đã thực hiện
xong.
- Luân phiên các nhóm thay nhau giao.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Tuần 9

Ôn kỹ thuật vô lê phải, trái (tiết 18)

1 tiết

2 tiết

4tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

- Nhóm 1 đứng trên lưới thực hiện
trước, nhóm 2 phục vụ đẩy banh và
nhặt banh,

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật đập bóng (tiết 18)

2 tiết

4 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm
- Nhóm 1 đứng tại vạch giới hạn giao
bóng cuối sân thực hiện đập bóng vào
sân bên kia lưới, nhóm 2 phục vụ đẩy
banh và nhặt banh,
- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi

17


nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật đánh bóng xoáy xuống
(tiết 19)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Nhóm 1 chia thành 2 hàng đứng ở
giữa sân thực hiện đánh bóng xoáy
xuống vào sân bên kia lưới, nhóm 2
phục vụ đẩy banh và nhặt banh,

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật giao bóng (tiết 19)
- Lớp chi thành 2 nhóm đứng về cuối
sân, nhóm 1 giao trước, nhóm 2 nhặt
bóng và giao khi nhóm 1 đã thực hiện
xong.
- Luân phiên các nhóm thay nhau.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Tuần 10
4tiết

Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên
phải, trái (tiết 19)

2 tiết

4 tiết

- Ôn đánh bóng theo đường thẳng,
chéo

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Ôn đánh bóng đôi công qua lai liên
tục nhiều lần

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Thể lực di chuyển ngang sân
- Các bài tập thả lỏng hồi phục

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

1 tiết

2 tiết

Ôn kỹ thuật đập bóng (tiết 19)
- Lớp chi thành 2 nhóm
- Nhóm 1 đứng tại vạch giới hạn giao
bóng cuối sân thực hiện đập bóng vào
sân bên kia lưới, nhóm 2 phục vụ đẩy
banh và nhặt banh,
- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.
- Luân phiên các nhóm thay nhau

18


Ôn kỹ thuật đập bóng (tiết 20)

1 tiết

2 tiết

- Lớp chi thành 2 nhóm

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.

- Nhóm 1 đứng tại vạch giới hạn giao
bóng cuối sân thực hiện đập bóng vào
sân bên kia lưới, nhóm 2 phục vụ đẩy
banh và nhặt banh,

- Nghiên cứu tài liệu
môn học có liên
quan.

- Khi hết thời gian của nhóm 1 thì đổi
nhóm để thực hiện.

- Tự tập luyện thêm
ngoài giờ học trên
lớp.

- Luân phiên các nhóm thay nhau
Ôn kỹ thuật giao bóng (tiết 20)
- Lớp chi thành 2 nhóm đứng về cuối
sân, nhóm 1 giao trước, nhóm 2 nhặt
bóng và giao khi nhóm 1 đã thực hiện
xong.
- Luân phiên các nhóm thay nhau giao.
- Các bài tập thả lỏng hồi phục
Tuần 11

Kiểm tra (tiết 22-23-24-25)

4tiết

-Đánh bóng xoáy lên và xoáy xuống
kết hợp vào ô quy định

4 tiết

8 tiết

-Đứng trên lưới đánh vô lê kết hợp lùi
đập bóng vào ô quy định

- Trang phục gọn
gàng đúng quy định
trước khi đến lớp.
- Chuẩn bị tốt nội
dung thi kiểm tra

- Di chạy 1.500m tính thời gian.

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại trong giáo dục
trong giáo dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực
tiếp, phân chia, hoàn chỉnh...
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
* Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng
thời hạn, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Yêu cầu đối với giảng viên:
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần
- Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu để đảm bảo cho học tập.
19


+ Yêu cầu đối với sinh viên:
- Tham gia học tập đúng giờ, phải đạt từ 70% trở lên thời gian lên lớp mới
được thi học phần (kể cả học phần có thực hành và lý thuyết).
- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sạch sẽ.
10. Thang đánh giá học phần: Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc từng nội dung
và điểm bộ phận.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá điểm chuyên cần: Trọng số 20%.
+ Mục tiêu:
+ Hình thức kiểm tra: Điểm danh từng buổi học
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: Trọng số 20%
+ Mục tiêu:
+ Nội dung kiểm tra: Kỹ thuật
- Giao bóng mạnh vào ô quy định: Trọng số 10%
+ Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Thời gian tổ chức: Theo kế hoạch của nhà trường.
- Nội dung đánh giá: Thành tích và kỹ thuật.
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn
+ Thời gian kiểm tra
11.3. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60%.
+ Mục tiêu::
+ Nội dung kiểm tra thực hành
20


- Đánh bóng xoáy lên và xoáy xuống kết hợp vào ô quy định Trọng số 15%
- Đứng trên lưới đánh vô lê kết hợp lùi đập bóng vào ô quy định: Trọng số
15%
- Di chạy 1.500m tính thời gian.: Trọng số 10%
+ Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Thời gian tổ chức: Theo kế hoạch của nhà trường.
- Nội dung đánh giá: Thành tích và kỹ thuật.
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn
+ Thời gian kiểm tra
+ Nội dung kiểm tra lý thuyết: Những nội dung đã học: Trọng số 20%
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
+ Kiểm tra giữa kỳ: Tuần 06
+ Thi cuối kỳ: Tuần 11
Đà Nẵng, ngày… tháng 7 năm 2014
Giảng viên

Ths. Nguyễn Hữu Đạt
Phê duyệt
Ngày …… tháng …… năm 2014
Hiệu trưởng

Xác nhận
Ngày ….tháng 7 năm 2014
Trưởng bộ môn

21


TS. Lê Đức Chương

Ts. Phạm Quang Khánh

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
Bộ môn: CẦU LÔNG – QUẦN VỢT

Chủ biên: Nguyễn Hữu Đạt

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2
Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên ngành quần vợt
(Tài liệu dùng cho sinh viên khoá Đại học 7 chuyên ngành quần vợt)

Mã số học phần:………………………
Số tín chỉ: 03
Lý thuyết: Không
PPGD&TH: 45 tiết
22


Bài tập thảo luận: Không

Đà Nẵng: 2014

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×