Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Điền kinh chuyên sâu 1 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Môn điền kinh – học phần 1)
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1.1. Giảng viên biên soạn đề cương
- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Văn Long
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Q.trưởng bộ môn điền kinh
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Điền kinh Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0914287456
Emai: longtdttdn@gmail.com
1.2. Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần
TT
1
2
3
4
5
6

Chức danh,

học vi
Tiến sĩ
Thạc sỹ

0903463777
0973427101

Ng. Thị Kim Nhung

Thạc sỹ

0988607380

Phan Thành Nam
Nguyễn Ngọc Thắng
Nguyễn Thị Ngọc Ly

Thạc sỹ
Thạc sỹ
Cử nhân

0905505053
0905205052
01269484748

Họ và tên
Nguyễn Tuấn Anh
Phan Trần Trường

Điện thoại

Gmail
tuananhdkdn@gmail.com
truongdk04@yahoo.com
nhungdkdn@gmail.com
thanhnamdkdn@gmail.com
ngocthangdkdn@gmail.com
ngoclydkdn@gmail.com

2. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỌC PHẦN

- Tên môn học: “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH
CHUYÊN NGÀNH ĐIỀN KINH 1”
- Tên tiếng Anh: Teaching methods and professional practice Athletics
- Mã số: DHCSN0622
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:
1


- Các học phần kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 Nghe giảng lý thuyết:
00 tiết
 Phương pháp giảng dạy và thực hành:
45 tiết
 Thực tập, kiến tập:
00 tiết
 Tự học:
90 tiết
- Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Điền kinh
3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
3.1. Mục tiêu chung học phần
- Đào tạo sinh viên khi ra trường trở thành những cán bộ Thể dục thể thao
(TDTT) biết thực hành kỹ thuật động tác, tổ chức giảng dạy, tham gia công tác huấn
luyện và tổ chức thi đấu, trọng tài các nội dung đi bộ thể thao và chạy cự ly trung bình
trong môn điền kinh.
- Có năng lực tổ chức cho mọi đối tượng tập luyện trong trường học các cấp và
làm cán bộ chuyên môn ở các sở TDTT, tỉnh, thành ngành và trong hệ thống giáo dục
thể chất ở các trường học.
* Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ bản
của kỹ thuật đi bộ thể thao và chạyc ự ly trung bình, biết thực hành kỹ thuật động tác,
biết giảng dạy - huấn luyện, làm tốt phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài. Biết lựa
chọn các bài tập bổ trợ chuyên môn để phát triển thể chất và nâng cao năng lực vận
động. Có thể tự nghiên cứu và làm việc theo yêu cầu xã hội đòi hỏi.
* Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học, ứng dụng, giảng dạy,
huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Có năng lực tổ chức hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát
triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
- Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình
độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.
* Thái độ, chuyên cần: Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT,
thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ
nghĩa xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội.
- Yêu quý giảng viên, tôn trọng người học.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Yêu cầu cần
Nội dung
đạt của nội
2


Phương pháp giảng dạy và thực hành Đi bộ thể thao
I.A.1. Nắm được I.B.1.
Hiểu I.C.1.
Biết
các đặc điểm được một chu phân tích được
chính của một kỳ đi của kỹ một chu kỳ
chu kỳ trong kỹ thuật đi bộ thể của kỹ thuật đi
thuật đi bộ thể thao.
bộ thể thao
1. Xây dựng
thao.
I.B.2. Áp dụng gồm 2 bước.
khái niệm
I.A.2. Nắm được được để thực I.C.2. Áp dụng
đúng về đi bộ
đặc điểm chuyển hiện sự chuyển được để thực
thể thao
động của các bộ động của hai hiện sự chuyển
phận cơ thể trong tay và hai chân động của hai
đi bộ thể thao.
trong
hoạt tay và hai chân
động đi bộ trong
hoạt
bình thường.
động đi bộ
bình thường.
II.A.1.
Nắm II.B.1.
Thực II.C.1.
Đi
được tư thế và hiện được tại chậm chuyển
đặc điểm trước chổ di chuyển trọng tâm cơ
lúc chuyển động trọng tâm cơ thể thể từ chân
2. Kỹ thuật của trọng tâm cơ từ chân này này sang chân
chuyển động thể.
sáng chân kia.
kia.
của hai chân II.A.2.
Nắm II.B.2. Đi bước II.C.2.
Đi
và trọng tâm được thứ tự việc ngắn thực hiện bước dài, thực
cơ thể (hông) đưa chân – lăng việc đưa chân – hiện đạp sau,
duỗi thẳng gối và lăng duỗi thẳng đặt
thẳng
đặt chân bằng gối và đặt chân chân.
gót
sau
đó bằng gót sau đó
chuyển lên cả chuyển lên cả
bàn.
bàn.
3. Kỹ thuật III.A.1.
Nắm III.B.1. Thực III.C.1. Phân
đánh tay
được tư thế và hiện tại chỗ tích được kỹ
đặc điểm chuyển đánh 2 tay thuật động tác
động của hai tay. chuyển hông. cho người khác
hiểu

dung giảng
- Kháidạy
quát và
phân tích được
kỹ thuật đi bộ
thể thao

- Hiểu rõ được
sự
chuyên
động của các
bộ phận cơ thể
trong đi bộ thể
thao

- Phân biệt
được kỹ thuật
đánh tay trong
đi bộ thể thao

đi
bộ
3


IV.A.1. Biết phối
hợp chuyển động
giữa 2 tay và
hông.

IV.B.1.
Áp
dụng để thực
hiện đi chậm
theo
vạch
đường chạy.

V.A.1.
Nắm
được sự phối hợp
nhịp nhàng giữa
tay – chân –
hông – vai.

V.B.1.
Áp
dụng để thực
hiện đi với tốc
độ trung bình
– tăng dần.
V.B.2.
Áp
dụng để thực
hiện đi từ
đường vòng ra
đường thẳng.

VI.A.1.
Nắm
được đặc điểm
6. Hoàn thiện của kỹ thuật đi bộ
và nâng cao thể thao, các lỗi
thành tích
cong gối, không
có điểm chống

VI.B.1.
Áp
dụng đi bộ lặp
lại với các cự
ly với tốc độ
khác nhau.

7. Bồi dưỡng
phương pháp
giảng dạy –
luật thi đấu

VII.B.1. Áp
dụng được các
biện pháp, các
phương tiện để

4. Kỹ thuật
phối hợp
đánh tay –
chuyển hông
và đặt chân

5. Phối hợp
kỹ thuật đi
trên đường
thẳng –
đường vòng

VII.A.1.
Nắm
được
phương
pháp và trình tự
các nhiệm vụ

-Phối hợp nhịp
giữa đánh tay và
chuyển hông.
IV.C.1.
Đi
chậm
trên
đường thẳng
bước dài –
chuyển hông –
đánh tay tăng
dần tốc độ.
V.C.1. Thực
hiện đi với tốc
độ tăng dần
với cự ly 80 –
100m đường
thẳng.
V.C.2.
Thực
hiện toàn bộ kỹ
thuật đi với cự
ly 120m –
200m
đường
vòng và đường
thẳng.
VI.C.1. Thực
hiện toàn bộ kỹ
thuật với tốc độ
cao nhất và kỹ
thuật
hoàn
chỉnh nhất.
VII.C.1. Biết
tổng hợp để
vận dụng các
nội dung đã

thường

- Thực hiện
đúng kỹ thuật
động tác trong
đi bộ thể thao
ở các cự ly
khác nhay

- Nắm chặc
được kỹ thuật
đi bộ thể thao
và tổ chức
giảng dạy lại
cho
người
khác hiểu được
-Biết được các
phương pháp
cơ bản trong
giảng dạy kỹ
4


giảng dạy kỹ giải quyết các được học vào thuật đi bộ thể
thuật đi bộ thể nhiệm
vụ giảng dạy cho thao, cũng như
thao.
giảng dạy.
các đối tượng. biết tổ chức
VII.A.2.
Nắm VII.B.2. Áp VII.C.2. Phân làm trọng tài
được các điều dụng các điều tích các lỗi kỹ thi đấu một
và trọng tài. luật cơ bản trong luật vào để tự thuật và áp giải đi bộ.
lỗi kỹ thuật đi bộ đối chiếu kiểm dụng vào để
thể thao – các ký tra lẫn nhau điều hành tổ
hiệu, biển báo và trong nhóm và chức thi đấu
biên bản của trong lớp học. nội dung đi bộ
trọng tài.
thể thao.
Phương pháp giảng dạy và thực hành chạy cự ly trung bình (800m, 1500m)
I.A.1. Nắm được I.B.1. Hiểu và I.C.1.
Phân - Khái quát và
các đặc điểm áp dụng trong tích
được phân tích được
chính của các các giai đoạn nguyên lý các các giai đoạn
1. Xây dừng
giai đoạn trong cụ thể: Xuất giai đoạn trong kỹ thuật chạy
khái niệm
chạy cự ly trung phát – chạy chạy cự ly cự ly trung
đúng về chạy
bình.
tăng tốc sau trung bình.
bình.
cự ly trung
I.A.2. Biết được xuất phát –
bình
các nội dung thi chạy
giữa
đấu chính trong quãng và về
cự ly trung bình. đích.
2. Kỹ thuật II.A.1.
Nắm II.B.1. Biết và II.C.1. Đánh - Khái quát và
chạy trên
được các bài tập áp dụng kỹ giá được các phân tích
đường thẳng. bổ trợ chuyên thuật
đặt động tác sai được các giai
môn trong chạy. chân–
cách trong đánh tay đoạn kỹ thuật
II.A.2.
Nắm đánh tay trong – đặt chân.
chạy trên
được các yếu chạy.
II.C.2. Hoàn đường thẳng
lĩnh kỹ thuật II.B.2. Thực thiện kỹ thuật đường vòng
trong chạy tăng hiện được kỹ chạy tăng tốc
tốc trên đường thuật
chạy trên
đường
thẳng.
tăng tốc đều thẳng từ 30m –
trên
đường 80m với các tốc
thẳng
độ khác nhau.
5


3. Kỹ thuật
chạy trên
đường vòng

III.A.1.Nắm
được đặc điểm
kỹ thuật chạy
trên đường vòng.
III.A.2.Nắm
được đặc điểm
kỹ thuật chạy
cuối đường thẳng
vào đường vòng
và cuối đường
vòng vào đường
thẳng.

IV.A.1. Nắm đặc
điểm tư thế của
4. Kỹ thuật
kỹ thuật xuất
xuất phát cao
phát cao và chạy
và chạy tăng
tăng tốc sau khi
tốc sau xuất
xuất phát cao.
phát
V.A.1.
Nắm
được đặc điểm
5. Phối hợp hô hấp trong
và hoàn thiện chạy cự ly trung
kỹ thuật chạy bình và duy trì
cự ly trung trong toàn bộ cự
bình
ly.

6. Bồi dưỡng VI.A.1.Nắm
phương pháp được
phương

III.B.1. Thực
hiện được kỹ
thuật
chạy
tăng tốc đều
trên
đường
vòng có bán
kính lớn.
III.B.2.
Áp
dụng thực hiện
được kỹ thuật
chạy tăng tốc
đều từ cuối
đường
thẳng
vào đường vòng
và ngược lại.
IV.B.1.
Áp
dụng thực hiện
kỹ thuật xuất
phát cao và
tăng tốc sau
xuất phát ở
đường thẳng,
đường vòng
V.B.1.
Áp
dụng thực hiện
hai bước thở ra
– hai bước hít
vào, khi thở ra
thở mạnh bằng
miệng và hít
vào chủ yếu
qua mũi.
VI.B.1.
Áp
dụng được các

III.C.1. Hoàn
thiện kỹ thuật
chạy tăng tốc
trên
đường
vòng.
III.C.2. Phối
hợp và thực
hiện
hoàn
chỉnh kỹ thuật
chạy tăng tốc
độ trên đường
vòng với các
cự ly 120m –
200m.
IV.C.1. Phối
hợp và thực
hiện hoàn kỹ
thuật chạy tăng
tốc độ trên
đường thẳng

đường
vòng.
V.C.1.
Phối
hợp và hoàn
thiện kỹ thuật
trong các cự ly
thi đấu và
kiểm tra chính.
Tính thời gian

- Nắm chắc
được kỹ thuật
xuất phát trong
chạy cự ly
trung bình

- Nắm chặc
được kỹ thuật
chạy cự ly
trung bình và
tổ chức giảng
dạy lại cho
người
khác
hiểu được

VI.C.1. Biết - Biết được các
tổng hợp để phương pháp
6


giảng dạy –
luật thi đấu
và trọng tài.

pháp và trình tự
các nhiệm vụ
giảng dạy kỹ
thuật chạy cự ly
trung bình.
VI.A.2.Nắm
được các điều
luật cơ bản trong
thi đấu chạy cự
ly trung bình –
các ký hiệu cờ,
bấm giờ và biên
bản của trọng tài.

biện pháp, các
phương tiện để
giải quyết các
nhiệm
vụ
giảng dạy.
VI.B.2.
Áp
dụng các điều
luật vào để tự
đối chiếu kiểm
tra lẫn nhau
trong nhóm và
trong lớp học.

lựa chọn các
phương tiện,
phương pháp
vào giảng dạy
cho các đối
tượng.
VI.C.2. Thực
hiện thuần thục
công tác trọng
tài trong thi đấu
nội dung chạy
800m – 1500m.

cơ bản trong
giảng dạy kỹ
thuật chạy cự
ly trung bình,
cũng như biết
tổ chức làm
trọng tài thi
đấu chay trung
bình..

4. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Nội dung của học phần này trang bị cho sinh viên những nguyên lý kỹ thuật cơ
bản của môn học Đi bộ thể thao và Chạy cự ly trung bình (800m, 1500m). Cách thức
và phương pháp tập luyện thực hành thuần thục của kỹ thuật đi bộ thể thao và kỹ thuật
chạy trung bình hoàn chỉnh, nâng cao thể lực, bồi dưỡng phương pháp trọng tài và thi
đấu, các biện pháp phòng ngừa và khắc phục những sai sót trong quá trình học tập.
5. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
5.1.Thực hành.
5.1.1. Phương pháp giảng dạy và thực hành Đi bộ thể thao
- Giới thiệu và xây dựng khái niệm đúng về kỹ thuật đi bộ thể thao
- Kỹ thuật chuyển động của chân và trọng tâm cơ thể trong đi bộ thể thao
- Kỹ thuật đánh tay
- Kỹ thuật phối hợp đánh tay – chuyển hông và đặt chân
- Phối hợp kỹ thuật đi trên đường thẳng – đường vòng
- Hoàn thiện kỹ thuật đi bộ thể thao
- Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy – luật thi đấu và trọng tài
5.1.2. Phương pháp giảng dạy và thực hành chạy cự ly trung bình
- Giới thiệu và xây dựng khái niệm đúng về kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Kỹ thuật chạy trên đường thẳng
- Kỹ thuật chạy trên đường vòng
7


- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy tăng tốc sau xuất phát
- Phối hợp và hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy – luật thi đấu và trọng tài
5.2. Lý thuyết: Không
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
6.1. Tài liệu chính
[1]. Trần Bá, Phạm Văn Thụ, Nguyễn Thị Toán, Phan Thị Kim Xuân, Nguyễn
Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Minh Hải (2010), Giáo
trình Điền kinh ( dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng TDTT), NXB TDTT, Hà Nội
[2] Nguyễn Thanh Tùng, Nguyên Văn Long, Hoàng Ngọc Viết, Phan Trần
Trường, Phạm Tuấn Hùng (2013), Giáo trình điền kinh, NXB TDTT, Hà Nội.
[3]. Quang Hưng (2004), Bài tập bổ trợ chuyên môn trong Điền kinh, NXB
TDTT, Hà Nội
[4]. Luật thi đấu Điền Kinh (2010), Liên đoàn điền kinh Việt Nam, NXB TDTT,
Hà Nội.
[5]. Hướng dẫn công tác trọng tài điền kinh (2007) – Liên đoàn điền kinh Việt
Nam, NXB TDTT, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng,
Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Văn Quảng (2000), Sách giáo khoa Điền kinh dùng cho
sinh viên Đại học TDTT, Hà Nội.
[2]. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp thể dục thể
thao, NXB TDTT, Hà Nội.
[3]. Trịnh Hùng Thanh (2001), Đặc điểm sinh ly các môn thể thao, NXB TDTT,
Hà Nội.
[4].Nguyễn Kim Minh (2004), “Chuyên đề Chạy cự ly trung bình”, Tạp chí
Khoa học thể dục thể thao, Viện Khoa học TDTT, (số 1 và 2),
[5]. P.N.Goikho man; On.Toro phimop, Điền kinh trong trường phổ thông,
Nguyễn Quang Hưng dịch, NXB TDTT, Hà Nội.
7. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
7.1. Lịch trình chung
Giáo
án

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần (tiết)
Lên lớp
Thực
SV tự
hành, thí nghiên

Tổng

8


nghiệm,
thực
tập..

thuyết

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Phương pháp giảng dạy
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Phương pháp giảng dạy
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Phương pháp giảng dạy
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Phương pháp giảng dạy
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Kiểm tra giữa kỳ
Phương pháp giảng dạy
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Phương pháp giảng dạy
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
và thực hành chạy cự ly

PPGD
&
Thực
hành

cứu, tự
học.

Bài
tập

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

01

02

03

02

04

06

02

04

06

02

04

06
9


trung bình
Phương pháp giảng dạy
13
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
14
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Phương pháp giảng dạy
15
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
16
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Phương pháp giảng dạy
17
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
18
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Phương pháp giảng dạy
19
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
20
và thực hành chạy cự ly
trung bình
Phương pháp giảng dạy
21
và thực hành đi bộ thể
thao
Phương pháp giảng dạy
22
và thực hành chạy cự ly
trung bình
23
Thi học phần
Tổng
7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02

04

06

02
45

04
90

12
135

Giáo án

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bi

Giáo án 1

1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao
1.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu
kỹ thuật đi bộ thể thao

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 31

Thời gian,
đia điểm
thực hiện

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Ghi
chú

Chuẩn
bị các
trang
10


Giáo án 2

Giáo án 3

Giáo án 4

Giáo án 5

1.2. Đi thử theo đi bộ thường
1.3. Đứng tại chổ tập chuyển trọng
tâm và đánh tay.
1.4. Bài tập thể lực
2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình
2.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu
kỹ thuật chạy cự ly trung bình
2.2. Các bài tập bổ trợ chuyên môn
2.3.Kỹ thuật chạy trên đường thẳng

đến trang 39
Đọc trước tài
liệu chính [2]
trang 40 – 46
và trang 75 80

1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
1.2. Di chuyển chuyển trọng tâm
từ trang 31
1.3. Đi chậm đặt chân và chuyển
đến trang 39
trọng tâm cơ thể (hông)
1.4. Bài tập thể lực
2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
liệu chính [2]
chuyên môn
2.2. Kỹ thuật tăng tốc lặp lại trên trang 40 – 46
đường thẳng/đường vòng từ 200m- và trang 75 400m.
80
2.3. Bài tập chạy việt dã
1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao
Đọc trước tài
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và liệu chính [2]
chuyên môn
từ trang 31
1.2. Đi bước ngắn đặt chân và
đến trang 39
chuyển trọng tâm cơ thể (hông)
1.3. Đi trên đường thẳng bước dài,
phối hợp chuyển hông đánh tay với
tốc độ tăng dần
1.4. Phối hợp kỹ thuật đánh tay –
chuyển hông và đặt chân.
1.5. Bài tập thể lực

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh
02 tiết ở
sân tập
điền kinh

thiết bị
cần
thiết
cho
học tập
thực
hành

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

11


Giáo án 6

2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
2.2. Kỹ thuật xuất phát và tăng tốc
độ ở đường thẳng/ đường vòng
2.3. Các bài tập chạy lặp lại với các
cự ly khác nhau
2.4. Các bài tập phát triển thể lực
chuyên môn
Giáo án 7 1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
1.2. Phối hợp kỹ thuật đánh tay –
chuyển hông và đặt chân
1.3. Thực hiện đi toàn bộ kỹ thuật
trên đường thẳng và đường vòng
theo các cự ly khác nhau
1.4. Bài tập thể lực
Giáo án 8 2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
2.2. Các bài tập chạy lặp lại với các
cự ly khác nhau với tốc độ theo yêu
cầu
2.3. Bài tập chạy việt dã
2.4. Các bài tập phát triển thể lực
chuyên môn
Giáo án 9 1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
1.2. Kiểm tra nội dung đi bộ thể
thao trên đường thẳng (60 –
100m)
Giáo án 10 2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
2.2. Các bài tập chạy lặp lại từ 600
– 1000m.
2.3. Bài tập chạy việt dã
2.4. Các bài tập phát triển thể lực

Đọc trước tài
liệu chính [2]
trang 40 – 46
và trang 75 83

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 31
đến trang 39

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Đọc trước tài
liệu chính [2]
trang

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Đọc trước tài
liệu chính [2]
trang

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 31
đến trang 39

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

12


chuyên môn

Giáo án 11 1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao

1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
1.2. Đi bộ với các tốc độ khác nhau
từ trang 31
trên cự ly từ 200m – 800m.
đến trang 39
1.3. Hoàn thiện kỹ thuật và nâng
cao thành tích đi bộ thể thao.
Giáo án 12 2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình Đọc trước tài
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và liệu chính [2]
chuyên môn
trang 40 – 46
2.2. Các bài tập hoàn thiện chạy cự và trang 75 –
ly trung bình
2.3. Bồi dưỡng phương pháp trọng 83. Phần luật
đọc tài liệu số
tài, luật thi đấu.
2.4. Các bài tập phát triển thể lực [4], [5] phần
chuyên môn
tài liệu chính.
Giáo án 13 1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
1.2. Giới thiệu phương pháp trọng
từ trang 31
tài, luật thi đấu và trình tự các
nhiệm vụ giảng dạy kỹ thuật đi bộ đến trang 39.
Đọc thêm tài
thể thao.
1.3. Hoàn thiện kỹ thuật và nâng liệu [4], [5].
cao thành tích đi bộ thể thao.
Giáo án 14 2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình Đọc trước tài
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và liệu chính [2]
chuyên môn
trang 40 – 46
2.2. Hoàn thiện và nâng cao thành
và trang 75 –
tích chạy cự ly trung bình
2.3. Bồi dưỡng phương pháp trọng 83. Phần luật
tài, luật thi đấu, phương pháp giảng đọc tài liệu số
dạy.
[4], [5] phần

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

13


2.4. Các bài tập phát triển thể lực
tài liệu chính.
chuyên môn
Giáo án 15 1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao

1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
1.2. Giới thiệu phương pháp trọng
tài, luật thi đấu và trình tự các
nhiệm vụ giảng dạy kỹ thuật đi bộ
thể thao.
1.3. Hoàn thiện kỹ thuật và nâng
Giáo án 16 cao thành tích đi bộ thể thao.
2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
2.2. Hoàn thiện và nâng cao thành
tích chạy cự ly trung bình
2.3. Bồi dưỡng phương pháp trọng
tài, luật thi đấu, phương pháp giảng
dạy.
2.4. Các bài tập phát triển thể lực
chuyên môn
Giáo án 17 1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
1.2. Giới thiệu phương pháp trọng
tài, luật thi đấu và trình tự các
nhiệm vụ giảng dạy kỹ thuật đi bộ
thể thao.
1.3. Hoàn thiện kỹ thuật và nâng
cao thành tích đi bộ thể thao.
Giáo án 18 2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
chuyên môn
2.2. Hoàn thiện và nâng cao thành
tích chạy cự ly trung bình
2.3. Bồi dưỡng phương pháp trọng
tài, luật thi đấu, phương pháp giảng
dạy.
2.4. Các bài tập phát triển thể lực

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 31
đến trang 39.
Đọc thêm tài
liệu [4], [5].

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Đọc trước tài
liệu chính [2]
trang 40 – 46
và trang 75 –
83. Phần luật
đọc tài liệu số
[4], [5] phần
tài liệu chính.

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 31
đến trang 39.
Đọc thêm tài
liệu [4], [5].
Đọc trước tài
liệu chính [2]
trang 40 – 46
và trang 75 –
83. Phần luật
đọc tài liệu số
[4], [5] phần
tài liệu chính.

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

14


chuyên môn

Giáo án 19 1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao

1.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
1.2. Giới thiệu phương pháp trọng
từ trang 31
tài, luật thi đấu và trình tự các
nhiệm vụ giảng dạy kỹ thuật đi bộ đến trang 39.
Đọc thêm tài
thể thao.
1.3. Hoàn thiện kỹ thuật và nâng liệu [4], [5].
cao thành tích đi bộ thể thao.
Giáo án 20 2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình
Đọc trước tài
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và
liệu chính [2]
chuyên môn
2.2. Hoàn thiện và nâng cao thành trang 40 – 46
và trang 75 –
tích chạy cự ly trung bình
2.3. Bồi dưỡng phương pháp trọng 83. Phần luật
tài, luật thi đấu, phương pháp giảng đọc tài liệu số
dạy.
[4], [5] phần
2.4. Các bài tập phát triển thể lực
tài liệu chính.
chuyên môn
Giáo án 21 1. Kỹ thuật Đi bộ thể thao
1.1. Các bài tập bổ trợ chung và Đọc trước tài
chuyên môn
liệu chính [2]
1.2. Giới thiệu phương pháp trọng
từ trang 31
tài, luật thi đấu và trình tự các
nhiệm vụ giảng dạy kỹ thuật đi bộ đến trang 39.
Đọc thêm tài
thể thao.
1.3. Hoàn thiện kỹ thuật và nâng liệu [4], [5].
cao thành tích đi bộ thể thao.
Giáo án 22 2.Kỹ thuật Chạy cự ly trung bình Đọc trước tài
2.1. Các bài tập bổ trợ chung và liệu chính [2]
chuyên môn
trang 40 – 46
2.2. Hoàn thiện và nâng cao thành
và trang 75 –
tích chạy cự ly trung bình
83. Phần luật

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

Chuẩn
bị các
trang
thiết bị
cần
thiết
cho học
tập thực
hành

15


2.3. Bồi dưỡng phương pháp trọng
tài, luật thi đấu, phương pháp giảng đọc tài liệu số
dạy.
[4], [5] phần
2.4. Các bài tập phát triển thể lực tài liệu chính.
chuyên môn
Giáo án 23

Thi học phần

Trang phục
gọn gằng

02 tiết ở
sân tập
điền kinh

8. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC PHẦN
8.1. Phương pháp đối với người học
- Tự nghiên cứu trước bài học ở nhà
- Phân nhóm tự tổ chức học tập
- Tư duy kỹ thuật động tác và làm thử
- Tự tập luyện ngoại khóa
8.2. Phương pháp đối với người dạy
- Phương pháp giảng giải.
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp giúp đỡ trực tiếp.
- Phương pháp phân chia.
- Phương pháp sửa chữa sai sót trong học kỹ thuật
- Phương pháp giảng dạy hoàn chỉnh.
9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA
GIẢNG VIÊN.
* Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp, thông tin
đến người học các đặc điểm, yêu cầu và thời lượng cũng như nội dung thi kiểm tra.
*. Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học

16


- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành
đúng thời hạn.
- Yêu cầu đối với sinh viên (Sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời gian
chất lượng các bài tập về nhà)
- Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Quy định về thời gian học: Thực hiện theo quy chế 43 của bộ Giáo dục và đào

tạo và Quyết định 846/QĐ-TDTTĐN ngày 27 tháng 8 năm 2013 “V/v ban hành Quy
định về đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” tai trường Đại học TDT Đà
Nẵng, (Đảm bảo 70% tổng số giờ)
- Sinh viên cần đi học đầy đủ, nghiêm túc, khởi động tích cực đúng theo khối
lượng yêu cầu để tiếp hành học tập đật yêu cầu, tránh xảy ra chấn thương.
- Chấp hành đúng quy chế lớp học, tự giác và tích cực tham gia đầy đủ các hoạt
động trên lớp và các hoạt động tự tập luyện ngoại khóa.
10. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
+ Đánh giá theo thang điểm số (điểm 10 tối đa) và thang điểm chữ (từ A - F) các
nội dung được học.
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc từng nội dung và
điểm bộ phận.
- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA–ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC
TẬP CỦA HỌC PHẦN
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Mục tiêu: Yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, đúng trang phục đúng quy định
khi lên lớp.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá: Điểm danh
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%

17


- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết, thực hành các động
tác kỹ thuật, ứng dụng tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu của nội dung kỹ thuật đi
bộ thể thao.
- Nội dung kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật đi bộ chấm điểm kỹ thuật
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Thực hiện đi bộ trên đường thẳng từ 60 – 100m
- Cách đánh giá (Hai giảng viên chấm điểm kỹ thuật điểm là trung bình cộng
của hai giảng viên)
11.3. Thi cuối kỳ: (trọng số) 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về kiến thức, kỹ năng thuộc
học phần đã học.
- Hình thức thi: Thực hành
- Nội dung thi đi bộ thể thao: Thực hiện kỹ thuật đi bộ chấm điểm kỹ thuật
- Yêu cầu: Thực hiện đi bộ trên đường thẳng và dường vòng từ 100 – 300m
- Cách đánh giá (Hai giảng viên chấm điểm kỹ thuật điểm là trung bình cộng
của hai giảng viên)
- Nội dung thi chạy cự ly trung bình: Chấm theo thang điểm thực hành của bộ
môn (lưu ý SV chạy bỏ cuộc, phạm quy và thành tích > 5 phút 45 giây (nam), > 3 phút
30 giây (nữ) thì nhận điểm 0)
+ Nam chạy 1500m, Nữ chạy 800m tính thành tích (đơn vị phút, giây)
Môn Điểm
1500m(phút
Nam
)
800m(phút) Nữ

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5.00

5.05

5.10

5.15

5.20

5.25

5.30

5.35

5.40

5.45

2.55

2.29

3.03

3.07

3.11

3.15

3.19

3.23

3.27

3.30

11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Giáo án 9
- Thi cuối kỳ: Giáo án 23
12. TIẾN TRÌNH CẬP NHẬT, BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG
Lần cập

Nội dung cập nhật

Ngày cập nhật- người cập nhật
18


nhật

Phê duyệt
Ngày … tháng … năm 2014

Trưởng khoa

và ký duyệt

Xác nhận
Ngày … tháng … năm 2014

Trưởng bộ môn

Ngày … tháng … năm 2014

Giảng viên

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×