Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng bàn chuyên sâu 1 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
BỘ MÔN: BÓNG BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU BÓNG BÀN
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên bộ môn Bóng bàn.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bóng bàn, Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0914030256. Email: tuanbbtdtt@yahoo.com.vn
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT
1
2
3

4
5
6

Họ và tên
Phan Nam Thái
Nguyễn Ngọc Tuấn
Lưu Hoàng Long
HoàngThanh Thúy
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Viết Hùng

Chức danh,
học vị
Thạc sỹ
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Cử nhân

Địa chỉ liên hệ
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Điện thoại
0906518473
0914030256
0903583027
0983316503
0913579790
0934735111

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU
BÓNG BÀN.


-Tên tiếng Anh: Method teaching and practice of Athletics table tennis
- Mã học phần: DHCSN0622
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học. Hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:40
- Các học phần kế tiếp:II,III, IV, V, VI
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:Nghe giảng lý thuyết: 0 tiết
PPGD&TH
: 45 tiết
1


Bài tập
: 0 tiết
Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...):
Tự học
: 90 giờ
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bóng bàn
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần.
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình thành một

số kỹ thuật cơ bản và nguyên lý chung về đánh bóng, thực hiện được các kỹ thuật một
cách thành thạo. Đồng thời chuẩn bị thể lực chung cho sinh viên trong quá trình học tập.
Học xong môn này, sinh viên có được:
*Kiến thức
- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ bản về lý
thuyết và thực hành; hình thành một số kỹ thuật cơ bản, phát triển thể lực chung,

chuyên môn và nguyên lý chung về đánh bóng, thực hiện được các kỹ thuật một cách
thành thạo, về phương pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Bóng
bàn. Hiểu được thực trạng, xu hướng phát triển môn Bóng bàn trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, môn học Bóng bàn còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý
chí, tác phong... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao.
*Kĩ năng
- Có năng lực vận dụng sự hiểu biết những kiến thức về Bóng bàn, ứng dụng vào
giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở, trung tâm
TDTT. Hình thành năng lực sư phạm, khả năng tổ chức, tiến hành và quản lý quá trình
giảng dạy, huấn luyện môn Bóng bàn. Năng lực tổ chức hướng dẫn luyện tập và tổ chức
thi đấu, làm trọng tài tại cơ sở. Thực hiện đúng một số kỹ thuật cơ bản, có trình độ biết
phân tích, đánh giá cách dạy và học và làm việc với người khác. Có tiềm lực để không
ngừng nâng cao trình độ đáp ứng với các yêu cầu phát triển TDTT trong giai đoạn đổi
mới hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn Bóng bàn. Khả năng tư duy sáng
tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng những
yêu cầu mới cao hơn.
*Thái độ, chuyên cần.
2


- Có thái độ kính trọng, yêu quý giảng viên giảng dạy môn học. Nhìn thấy giá trị của
xã hội và có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, hướng dẫn viên, người cán bộ TDTT
cơ sở. có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp và sự tự
tin trong quá trình công tác.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

kỹ thuật vụt nhanh IA.1 Hiểu được các
thuận tay
giai đoạn đánh bóng.
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật vụt nhanh
thuận tay một cách cơ
bản
kỹ thuật vụt nhanh IA.1 Hiểu được các
trái tay
giai đoạn đánh bóng.
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật vụt nhanh trái
tay giữa một cách cơ
bản
kỹ thuật gò bóng trái IA.1 Hiểu được các
tay
giai đoạn đánh bóng.
IA.2 Thực hiện được
gò bóng trái tay một
cách cơ bản
kỹ thuật gò bóng IA.1 Hiểu được các
thuận tay
giai đoạn đánh bóng.
IA.2 Thực hiện được
kỹ thuật gò bóng thuận
tay một cách cơ bản
kỹ thuật giao bóng IA.1 Hiểu được kỹ
thuận trái tay
thuật giao bóng thuận
trái tay một cách cơ
3

Bậc 2

Bậc 3

IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay một
cách chính xác

IC.1 Thực hiện
kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay
cách thành thạo

IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật vụt
nhanh trái tay một
cách chính xác

IC.1 Thực hiện
kỹ thuật vụt
nhanh trái tay
một cách thành
thạo

IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật gò
bóng trái tay một
cách chính xác

IC.1 Thực hiện
kỹ thuật gò bóng
trái tay một cách
thành thạo

IB.1 Thực hiện
được kỹ thuật gò
bóng thuận tay một
cách chính xác

IC.1 Thực hiện
kỹ thuật gò bóng
thuận tay một
cách thành thạo

IB.1 Thực hiện IC.1 Thực hiện
được kỹ thuật giao kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay bóng thuận trái


bản

một cách chính xác

tay một cách
thành thạo
kỹ thuật líp bóng IA.1 Hiểu được các IB.1 Thực hiện IC.1 Thực hiện
thuận trái tay
giai đoạn đánh bóng.
được kỹ thuật líp kỹ thuật líp bóng
IA.2 Thực hiện được bóng thuận trái tay thuận trái tay một
kỹ thuật líp bóng thuận một cách chính xác cách thành thạo
trái tay một cách cơ
bản
3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Các mục tiêu khác

Nội dung
Nội dung 1
2
1
1
Nội dung 2
2
1
1
Nội dung 3
2
1
1
Nội dung 4
2
1
1
Nội dung 5
2
1
1
Nội dung 6
1
1
1
Nội dung 7
2
1
1
Tổng
13
7
7
4. Tóm tắt nội dung học phần:
`- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử môn Bóng bàn, vị trí, tác dụng, vai
trò của môn Bóng bàn trong hệ thống giáo dục thể chất, biết về lịch sử và quá trình phát
triển môn bóng bàn, nguyên lý chung về đánh bóng, thực hiện được các kỹ thuật một cách
thành thạo. Ngoài ra, còn trang bị cho sinh viên những kỹ thuật nâng cao, chiến thuật, các
bài tập phát triển thể lực, phương pháp tổ chức thi đấu và tập trọng tài, phương pháp
giảng dạy và huấn luyện môn Bóng bàn.
5. Nội dung chi tiết học phần:
Thực hành: 45 tiết (trong đó 5 tiết thi kiểm tra)
6. Tài liệu:
6.1. Tài liệu chính
[1]. Bóng Bàn. Sách giáo khoa dùng cho sinh viên các trường ĐHTDTT, Nhà xuất bản
thể dục thể thao.
[2]. Luật thi đấu bóng bàn. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam – nhà xuất bản thể dục thể
thao.
6.2. Tài liệu tham khảo
4


[1]. Bùi Quốc Dân. Bóng bàn Việt Nam hội nhập Quốc tế, nhà xuất bản trẻ
[2]. Trương Huệ Khâm – Tô Khảm. Huấn luyện kỹ chiến thuật bóng bàn hiện đại, nhà
xuất bản thể dục thể thao.
[3]. Nguyễn Văn Trạch – Nguyễn Danh Thái. Bóng bàn hiện đại, nhà xuất bản thể dục thể
thao.
7. Hình thức tổ chức dạy - học:
7.1. Lịch trình chung
Tiết

1-18 và
21-42

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
PPGD&
hành, thí
nghiên

Thực
Bài tập nghiệm,
cứu, tự
thuyết
hành
thực tập..
học.
40
80

Học mới các kỹ
thuật cơ bản: kỹ
thuật chặn đẩy
trái tay, kỹ thuật
vụt nhanh thuận
tay, kỹ thuật vụt
nhanh trái tay,
kỹ thuật gò bóng
trái tay, kỹ thuật
gò bóng thuận
tay, kỹ thuật
giao bóng thuận
trái tay,
kỹ thuật líp bóng
thuận trái tay
19-20 Kiểm tra giữa kỳ
43-45 Thi kết thúc học
phần
Tổng
7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung (PPGD & thực hành):
Thời gian

Nội dung chính: PPGD
& Thực hành

Tổng

40

02
03

04
06

02
03

45

90

45

Yêu cầu SV chuẩn bị

5

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi chú


Tiết:1+2
(Giáo án 1)

Tiết:3+4
(Giáo án 2)

Tiết:5+6
(Giáo án 3)

1. Giới thiệu kỹ thuật
chặn đẩy trái tay
2.Giới thiệu kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
-Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
3.Thể lực:
- Di chuyển ngang
- Thả lỏng
1. Củng cố kỹ thuật
chặn đẩy trái tay
2. Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
3.Thể lực
- Di chuyển ngang
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay
2.Giới thiệu kỹ thuật vụt
nhanh trái tay
3.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
*Yêu cầu:

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng.
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

6


Tiết:7+8
(Giáo án 4)

Tiết:9+10
(Giáo án 5)

- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩ
-Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực
- Di chuyển ngang
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật Vụt
nhanh trái tay.
2.Củng cố kỹ thuật Vụt
nhanh thuận tay.
3. Giới thiệu kỹ thuật gò
bóng trái tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1.Củng cố kỹ thuật Vụt
nhanh trái tay
2. Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng trái tay.
4.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:

quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

7


- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1.Củng cố kỹ thuật Vụt
nhanh trái tay
2.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3.Giới thiệu kỹ thuật
giao bóng thuận tay.
4.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận tay
Tiết:11+12
*Yêu cầu:
(Giáo án 6)
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
5.Thể lực.
- Nhảy dây
- Thả lỏng
Tiết:13+14 1.Củng cố kỹ thuật vụt
(Giáo án 7) nhanh thuận tay.
2. Giới thiệu kỹ thuật líp
bóng thuận trái tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng trái tay.
4. Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận tay
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
5.Thể lực.
- nhảy dây

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

8


- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
2. Củng cố kỹ thuật líp
bóng thuận trái tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận trái tay
4.Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay.
Tiết:15+16
*Yêu cầu:
(Giáo án 8)
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
5.Thể lực.
- nhảy dây
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay.
2.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng trái tay.
4.Củng cố kỹ thuật gò
Tiết:17+18
bóng thuận tay.
(Giáo án 9)
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
Tiết:19-20 Kiểm tra học trình:
(Giáo án 10) - Giáo viên kiểm tra nội

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.
-

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt, Nhà tập
bóng
bóng bàn
9


- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn 5
phút.
dung đã thông báo sinh - Bàn ghế giáo viên.
viên
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
1.Củng cố kỹ thuật vụt
- Bàn bóng bàn, Vợt,
nhanh thuận tay.
bóng
2.Củng cố kỹ thuật líp
- Có mặt trước giờ học
bóng thuận, trái tay.
tại nhà tập bóng bàn5
3. Giới thiệu kỹ thuật líp phút.
bóng trái tay.
- Trang phục học thực
4.Củng cố kỹ thuật gò
hành: Giày thể thao,
bóng thuân tay.
quần áo thể thao, trang
Tiết:21-22
5.Củng cố kỹ thuật giao phục gọn gàng.
(Giáo án 11)
bóng thuận trái tay.
- Sách giáo khoa Bóng
*Yêu cầu:
bàn dành cho sinh viên
- Đúng kỹ thuật
Đại học TDTT.
- Đường bóng chuẩn
- Duy trì số lần qua lại
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
Tiết:23-24 1.Củng cố kỹ thuật chặn - Bàn bóng bàn, Vợt,
(Giáo án 12) đẩy trái tay.
bóng
2.Củng cố kỹ thuật vụt - Có mặt trước giờ học
nhanh thuận tay.
tại nhà tập bóng bàn5
3.Củng cố kỹ thuật líp phút.
bong thuận, trái tay.
- Trang phục học thực
4.Củng cố kỹ thuật gò hành: Giày thể thao,
bóng thuận, trái tay.
quần áo thể thao, trang
*Yêu cầu:
phục gọn gàng.
- Đúng kỹ thuật
- Sách giáo khoa Bóng
10

khu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng


- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
5.Thể lực
- Di chuyển ngang
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay.
2.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật líp
bong thuận, trái tay.
4.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận, trái tay.
Tiết:25-26
*Yêu cầu:
(Giáo án 13)
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
5.Thể lực
- Di chuyển ngang
- Thả lỏng
Tiết:27+28 1. Củng cố kỹ thuật
(Giáo án 14) chặn đẩy trái tay, thuận
tay.
2.Củng cố kỹ thuật líp
bóng thuận, trái tay.
3. Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuân, trái tay.
4. Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật

bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
- Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Bóng
bàn dành cho sinh viên
Đại học TDTT.

Nhà tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

11


Tiết:29+30
(Giáo án 15)

Tiết:31+32
(Giáo án 16)

- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay.
2.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3. Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuân tay.
4.Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
5. Thể lực:
- Nhảy dây
- Thả lỏng
1. Củng cố kỹ thuật
chặn đẩy trái tay.
2. Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3. Củng cố kỹ thuật gò
bóng trái tay.
4.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuận tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

12


Tiết:33+34
(Giáo án 17)

Tiết:35+36
(Giáo án 18)

Tiết:37+38
(Giáo án 19)

1. Củng cố kỹ thuật
chặn đẩy trái tay.
2. Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3. Củng cố kỹ thuật líp
bóng thuận trái tay.
4.Củng cố kỹ thuật gò
bóng trái tay.
5.Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay.
2.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng thuân tay. 4.Củng
cố kỹ thuật giao bóng
thuận trái tay.
*Yêu cầu
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
6.Thể lực
- Nhảy dây
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bàn
khu
A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

Nhà
tập
bóng
bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt, Nhà
bóng
bóng
13

tập


2.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3. Củng cố kỹ thuật líp
bóng thuận trái tay.
4.Củng cố kỹ thuật gò
bóng trái tay.
5.Củng cố kỹ thuật giao
bóng thuận trái tay.
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác 6.Thể
lực
- Di chuyển ngang.
- Thả long
1.Củng cố kỹ thuật chặn
đẩy trái tay
2.Củng cố kỹ thuật vụt
nhanh thuận tay.
3.Củng cố kỹ thuật gò
bóng trái tay.
4. Củng cố kỹ thuật gò
Tiết:39-40 bóng thuận tay
(Giáo án 20) 5. Củng cố kỹ thuật líp
bóng thuận trái tay
*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác

- Có mặt trước giờ học
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục học thực
hành: Giày thể thao,
quần áo thể thao, trang
phục gọn gàng.

bànkhu A
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
- Có mặt trước giờ thi
tại nhà tập bóng bàn5
phút.
-Trang phục thi: Giày
thể thao, quần áo thể
thao, trang phục gọn
gàng.

Nhà
tập
bóng
bànkhu A,
khu giảng
đường
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

14


- Bàn bóng bàn, Vợt,
1.Củng cố kỹ thuật chặn bóng
- Có mặt trước giờ thi
đẩy trái tay
tại nhà tập bóng bàn 5
2.Củng cố kỹ thuật vụt
phút.
Tiết:41-42 nhanh thuận tay.
(Giáo án 21) 3. Ôn tập kỹ thuật líp -Trang phục thi: Giày
thể thao, quần áo thể
bóng thuận trái tay.
thao, trang phục gọn
4. Ôn tập kỹ thuật gò
gàng.
bóng trái tay.

Nhà
tập
bóng
bànkhu A,
khu giảng
đường
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

- Bàn bóng bàn, Vợt,
bóng
Thi kết thúc học phần 1 - Có mặt trước giờ thi
thực hành:
tại nhà tập bóng bàn 5
Theo lịch của nhà trường. phút.
-Trang phục thi: Giày
thể thao, quần áo thể
thao, trang phục gọn
gàng.

Nhà
tập
bóng
bànkhu A,
khu giảng
đường
trường đại
học thể dục
thể thao Đà
Nẵng.

Tiết:
43-44-45
(Giáo án
22, 23)

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên:
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng thời
hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: Soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đúng giờ, nghiêm
túc trang phục chỉnh tề. Hồ sơ đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy:
+ Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo trong quá trình học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trang phục đúng qui
định. Sinh viên phải tham gia học tập đạt từ 70% trở lên mới được thi kết thúc học phần.
10. Thang điểm đánh giá:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc học phần từng nội dung và
điểm thành phần.
15


11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20%.
- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề liên quan qua đó hình
thành cho sinh viên ý thức học tập, động cơ học tập đúng đắn. Nghiêm túc, tích cực trong
học tập
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá:
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức về lý thuyết, thực hành và động
tác kỹ thuật từ đó làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học tập, tập luyện và thi đấu.
Giúp giảng viên, sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa kỳ học, làm
căn cứ cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học
tập của sinh viên.
- Nội dung kiểm tra: + Chặn đẩy trái tay.
+ Vụt nhanh thuận tay.
Thực hiện 03 lần lấy thành tích lần cao nhất.
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên đánh bóng qua lai liên tục và đúng kỹ thuật.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích đánh bóng.
-M2: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.
Ví dụ: Sinh viên thực hiện kiểm tra nội dung Chặn đẩy trái tay.
M 1(16) + M 2(C )
2
M 5.5 =
GIỚI THANG
NỘI
DUNG TÍNH ĐIỂM
Kỹ
NAM
TT
KT
thuật
NỮ
TT
KT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

28-29

30-32

E

E+

D

D+

C

C+

B

B+

A

A+

2-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

28-29

E

E+

D

D+

C

C+

B

B+

A

A+

16


Kỹ

NAM
NỮ

TT
KT
TT

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

28-29

30-32

E

E+

D

D+

C

C+

B

B+

A

A+

2-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

28-29

A

A+

E
E+
D
D+
C
C+
B
B+
KT
- Thời gian kiểm tra: Tiết 21 - 22
11.3. Thi cuối kỳ: 60%
- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về thực hành cũng như lý thuyết.
- Nội dung thi: Thực hành: 60%
+ Líp bóng thuận tay.
+ Gò bóng kết hợp thuận trái tay.
- Hình thức thi: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên đánh bóng qua lai liên tục và đúng kỹ thuật.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm)
- Thời gian thi: Theo lịch nhà trường
- Cách đánh giá: (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm tổng kết được tính theo:

M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích đánh bóng.
-M2: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.
*Ví dụ sinh viên thực hiện kiểm tra nội dung líp bong thuận tay:
M 1(16) + M 2(C )
2
M 6.5 =
GIỚI THANG
NỘI
DUNG TÍNH ĐIỂM
Kỹ
NAM
TT
KT
thuật
NỮ
TT
KT
Kỹ
NAM
TT
KT
thuật
NỮ
TT

KT
bóng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4-5
E
2-3
E
3-4
E

6-7
E+
4-5
E+
5-6
E+

8-9
D
6-7
D
7-8
D

10-11
D+

12-13
C

14-15
C+

16-17
B

18-19
B+

20-21
A

22-23
A+

8-9
D+

10-11
C

12-13
C+

14-15
B

16-17
B+

18-19
A

20-21

9-10
D+

11-12
C

13-14
C+

15-16
B

17-18
B+

19-20
A

21-22

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

E

E+

D

D+

C

C+

B

B+

A

17

A+
A+
19-20
A+


11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tiết 21+22
- Thi cuối kỳ: (theo lịch nhà trường)
Phê duyệt
Xác nhận
Ngày … tháng … năm…
Ngày 15tháng2 năm2014
Hiệu trưởng
Trưởng bộ môn
(ký, ghi họ tên)
Th.s Phan Nam Thái

Ngày 14 tháng 02 năm 2014
Giảng viên

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nội dung lý thuyết: Lịch sử và quá trình phát triển môn bóng bàn. Nguyên lý chung
về đánh bóng.
Thời gian
Tiết 21+22

Nội dung chính
Lịch sử và quá trình
phát triển môn bóng
bàn.

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
- Sách giáo khoa Khu giảng
Bóng bàn dành cho đường
sinh viên Đại học trường đại
TDTT.
học TDTT
Yêu cầu SV chuẩn
bị

18

Ghi chú


Nguyên lý chung về
đánh bóng.

Tiết 23-24
25-26

- Tìm hiểu thông
tin qua các tài lệu
có liên quan.
- Trang phục lên
lớp lý thuyết: Áo
có cổ, giày, quần
dài.
- Có mặt trên giảng
đường đúng giờ
qui định
- Sách giáo khoa
Bóng bàn dành cho
sinh viên Đại học
TDTT.
- Tìm hiểu thông
tin qua các tài lệu
có liên quan.
- Trang phục lên
lớp lý thuyết: Áo
có cổ, giày, quần
dài.
- Có mặt trên giảng
đường đúng giờ
qui định

19

Đà Nẵng

Khu giảng
đường
trường đại
học TDTT
Đà NẵngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×