Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bóng ném chuyên sâu 1 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG
BỘ MÔN: BÓNG RỔ - BÓNG NÉM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CHUYÊN NGÀNH BÓNG NÉM 1
(TÀI LIỆU DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA ĐẠI HỌC
NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT)
Mã số học phần: DHCSN0622
Số tín chỉ:

03

Lý thuyết:

09

PPGD&TH chuyên ngành: 36 tiết

Đà Nẵng, 2014


1


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN: BÓNG RỔ-BÓNG NÉM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH BÓNG NÉM 1
(Kèm theo Quyết định Số 1298/QĐ-TDTTĐN, ngày 24 tháng 12 năm 2013)
1. Thông tin về giảng viên:
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần
Họ và Tên: Kiều Trung Kiên.
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sĩ.
Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn: Bóng rổ - Bóng ném - Trường Đại học
TDTT Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn: Bóng rổ - Bóng ném - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.
Điện thoại: 0914345949

Email: trungkienbn74@ gmail.com

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT

Họ và tên

Chức danh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Hoàng Xuân Lục


Thạc sĩ

Bộ môn BR - BN

0914345949

2

Nguyễn Xuân Ánh

Thạc sĩ

Bộ môn BR - BN

0906535338

3

Hồ Tuyên

Thạc sĩ

Bộ môn BR - BN

0986355720

4

Nguyễn Trường Nam

Cử nhân

Bộ môn BR - BN

01642441051

2. Thông tin về học phần:
Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN
NGÀNH BÓNG NÉM
Tên tiếng anh: Handball
- Mã học phần: DHCSN0622
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần: (bắt buộc, tự chọn): Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: (những học phần phải học trước học phần này):
Không
- Các học phần kế tiếp: (những học phần phải học sau học phần này): Không
Các học phần tương đương hoặc thay thế: Không
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động trên lớp:
2


- Nghe giảng lý thuyết: 9 tiết.
- PPGD&TH
: 36 tiết
- Bài tập
: 00 tiết
- Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập…): 00 tiết
- Tự học: 90 tiết.
Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn; Bóng rổ - Bóng ném. Trường đại học
TDTT Đà Nẵng
3. Mục tiêu của học phần:
3.1. mục tiêu chung học phần.
Học xong môn học này sinh viên có được.
* Kiến thức:
Phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành; về
lịch sử tính chất, đặc điểm, vai trò của môn bóng ném và những nguyên lý thực hiện
kỹ - chiến thuật; phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
bóng ném. Hiểu được thực trạng, xu hướng phát triển môn bóng ném trong nước và
quốc tế. nhằm đáp ứng được nhu cầu xã hội, góp phần rèn luyện ý chí và phẩm chất
đạo đức, tác phong... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao
khác.
* Kỹ năng:
Có năng lực nghiệp vụ sư phạm chuyên môn bóng ném, có kỹ năng vận dụng các
kiến thức về giáo dục thể chất, ứng dụng các phương tiện dạy học vào quá trình giảng
dạy trong các trường học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân. Có năng lực tổ chức hoạt
động bóng ném quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát triển thể chất trong giai
đoạn đổi mới hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn bóng ném..
* Thái độ: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, người cán bộ TDTT, yêu
nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có đạo đức tác phong gương mẫu. Có ý thức
trách nhiệm với xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển giáo
dục.
* Mục tiêu khác:
Sau khi học xong ra trường có thể tham gia học các lớp huấn luyện viên, trọng tài
do liên đoàn bóng ném Việt Nam tổ chức và tham gia điều hành các giải đấu bóng ném
trong hệ thống thi đấu Quốc gia.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Nội dung
1. Thực hành
- Tư thế chuẩn bị và di động Nắm được từng Thực hiện được Thực hiện được
cơ bản
giai đoạn kỹ thuật các kỹ thuật động các kỹ thuật động
- Kỹ thuật nhận bóng
cơ bản của động tác một cách cơ tác một cách
- Kỹ thuật chuyền bóng một tác
bản
thành thạo
tay trên vai tại chỗ và có 3
bước đà.
- Kỹ thuật dẫn bóng bằng
tay thuận tại chỗ và di động
3


- Kỹ thuật ném bóng cầu
môn 1 tay trên vai trong di
động
- Động tác giả thân đột pha
qua người phòng thủ
- Kỹ thuật chặn VĐV tấn
công bằng thân, lườn và
lưng
- Kèm người 1: 1 trong
phòng thủ kèm người
- Giới thiệu luật thi đấu và Nắm được luật thi Biết vận dụng luật
tổ chức thi đấu tập.
đấu
và các kỹ thuật đã
tập luyện vào quá
trình thi đấu.

Biết vận dụng
linh hoạt các kỹ
thuật để phối hợp
với đồng đội
trong quá trình thi
đấu.
- Các bài tập phát triển thể Hoàn thành khối Đảm bảo yêu cầu Phát triển được
lực chung và chuyên môn
lượng và cường độ khối lượng và thể lực đặc thù
các bài tập
cường độ các bài theo yêu cầu môn
tập
học
2. Lý thuyết
- Lịch sử và xu hướng phát - Nắm được lịch sử - Phân tích được - Nhận thức được
triển môn bóng ném
ra đời và xu hướng các giai đoạn lịch vai trò tác dụng
phát triển môn sử và xu hướng môn bóng ném
bóng ném trên thế phát triển môn đối với người tập
giới và Việt Nam
bóng ném trên thế và vị trí của nó
giới và Việt Nam
trong lĩnh vực
- Nắm bắt được các
TDTT.
- Nguyên lý hoạt động các giai đoạn của kỹ - Phân tích được - Nhận thức rõ
kỹ thuật cơ bản, đặc điểm, thuật động tác
các giai đoạn của những sai lầm
tính chất, tác dụng của tập
kỹ thuật bóng ném thường mắc và
luyện và thi đấu bóng ném.
cách sữa chữa
3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
1. Thực hành
2. Lý thuyết
Tổng

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Tổng

3
2
5

3
2
5

3
2
5

9
6
15

4. Tóm tắt nội dung của học phần:
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử, vị trí, tác dụng
đến người học và xã hội. Trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản, các kỹ thuật
nâng cao, chiến thuật, các bài tập thể lực và vận dụng các kỹ - chiến thuật trong quá
trình thi đấu. Môn học còn giúp cho sinh viên có lập trường chính trị, có phẩm chất
đạo đức tốt, có sức khoẻ, có lòng yêu nghề nghiệp, nắm vững kiến thức về lý luận,
năng lực thực hành, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn học giáo dục thể chất
cho các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân đáp ứng nhu cầu xã hội. Có khả
4


năng làm việc độc lập sáng tạo, làm việc theo nhóm, có năng lực tự bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.
5. Nội dung chi tiết học phần:
5.1. Thực hành:
5.1.1. Tư thế chuẩn bị và di động cơ bản
5.1.2. Kỹ thuật nhận bóng
5.1.3. Kỹ thuật chuyền bóng một tay trên vai tại chỗ và có 3 bước đà.
5.1.4. Kỹ thuật dẫn bóng bằng tay thuận tại chỗ và di động
5.1.5. Kỹ thuật ném bóng cầu môn 1 tay trên vai trong di động
5.1.6. Động tác giả thân đột pha qua người phòng thủ
5.1.7. Kỹ thuật chặn VĐV tấn công bằng thân, lườn và lưng
5.1.8. Kèm người 1: 1 trong phòng thủ kèm người
5.1.9. Giới thiệu luật thi đấu và tổ chức thi đấu tập.
5.1.10. Các bài tập phát triển thể lực chung và chuyên môn
5.2. Lý thuyết:
5.2.1. Lịch sử và xu hướng phát triển môn bóng ném
5.2.2. Nguyên lý hoạt động các kỹ thuật cơ bản, đặc điểm, tính chất, tác dụng của
tập luyện và thi đấu bóng ném.
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính:
[1]. Luật Bóng ném 2011, NXB Thể dục Thể thao.
[2]. Nguyễn Hùng Quân (2002), Giáo trình bóng ném, NXB TDTT Hà Nội
[3]. Ngân hàng câu hỏi dành cho phổ tu bóng ném 1996
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Hùng Quân; Kỹ - chiến thuật Bóng ném ; Nhà xuất bản TDTT 1999
[2]. Nguyễn Hùng Quân; Huấn luyện Bóng ném; Nhà xuất bản TDTT 2000
[3].Các tài liệu chuyên môn liên quan đến môn học, địa chỉ trên mạng
(Handball.org)
[4]. 2008, “Câu hỏi và trả lời luật bóng ném”, NXB TDTT.
[5]. 2008, “ Hướng dẫn thực hành trọng tài bóng ném”, NXB TDTT.
7. hình thức tổ chức dạy học.
- Các giờ lý thuyết được tổ chức nghe giảng trên lớp
- Các giờ thực hành được tổ chức giảng dạy trong sân tập
- Các giờ tự học được tổ chức trên lớp, sân tập hoặc ở nhà.
7.1. Lịch trình chung

Tuần

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
hành, n.cứu,
PPGD&

Bài
thí
tự
Thực
thuyết
tập
nghiệm học.
hành

Tổng

5


1

- Tư thế chuẩn bị và di động

Hình thức tổ chức dạy học học phần
4
10

14

cơ bản
Nội dung
Tuần - Kỹ thuật nhận bóng
- Kỹ thuật chuyền bóng một

Tổng

tay trên vai tại chỗ và có 3
2

bước đà.
- Lịch sử và xu hướng phát

3

triển môn bóng ném
- Kỹ thuật chuyền bóng một

4

8

12

4

8

12

4

10

12

10

15

4

10

14

4

10

14

4

10

14

tay trên vai tại chỗ và có 3
bước đà.
- Kỹ thuật dẫn bóng tại chỗ và
4

di động
- Kỹ thuật dẫn bóng bằng tay
thuận tại chỗ và di động
- Kỹ thuật ném bóng cầu môn
1 tay trên vai trong di động

5

Nguyên lý hoạt động các kỹ

5

thuật cơ bản, đặc điểm, tính
chất, tác dụng của tập luyện
6

và thi đấu bóng ném.
- Kỹ thuật ném bóng cầu môn
1 tay trên vai trong di động
- Động tác giả đột phá sang
đột phá
- Giả chuyền sang đột phá

7

- Kiểm tra giữa kì
- Động tác giả đột phá sang
đột phá
- Giả chuyền sang đột phá
- Các bài tập phát triển thể lực

8

chung và chuyên môn
- Kỹ thuật chặn VĐV tấn công

6


Tuần

Nội dung
bằng thân, lườn và lưng

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Tổng

- Kèm người 1: 1 trong phòng
thủ kèm người
- Giới thiệu luật thi đấu và tổ
9

chức thi đấu tập
- Kỹ thuật ném bóng cầu môn

4

10

14

4

10

14

1 tay trên vai trong di động
- Tổ chức thi đấu tập
10

- Ôn tập các nội dung thi kết
thúc học phần
- Thi đấu tập

11+1
Thi kết thúc học phần
2
Tổng

2

4

09

36

6
90

135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Tự
học,
Nội dung
Yêu cầu
PPG
Tuần
tự
sinh viên

D&
Bài
n.cứu,
chuẩn bị
thuyết Thực tập
tự tập
hành
luyện
Tuần 1 1. Tư thế chuẩn bị và di động
02
05
- Đọc trước
Tiết
1+2

cơ bản

giáo

trình

- Các bước trượt ngang sang

bóng ném.

trái, phải.

- Thực hiện

- Các bước trượt chếch lên

trước các bài

trên về trước sang trái sang

tập theo yêu

phải.

cầu

2. Kỹ thuật nhận bóng từ đất

giảng viên.

của

- Nhận bóng khi bóng đang
nằm tại chỗ.
- Nhận bóng khi bóng đang
lăn đến.
7

Ghi
chú


Tuần

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Nội dung
- Nhận bóng
khi bóng đang

Ghi
chú

lăn đi.
3. Kỹ thuật bắt bóng bằng hai
Tiết
3+4

tay trước ngực.
1. Ôn tư thế chuẩn bị và di

02

05

- Thực hiện

động cơ bản

trước các bài

- Các bước trượt ngang sang

tập theo yêu

trái, phải.

cầu

- Các bước trượt chếch lên

giảng viên.

của

trên về trước sang trái sang
phải.
2. Ôn kỹ thuật nhận bóng từ
đất
- Nhận bóng khi bóng đang
nằm tại chỗ.
- Nhận bóng khi bóng đang
lăn đến.
- Nhận bóng khi bóng đang
lăn đi.
3. Ôn kỹ thuật bắt bóng bằng
hai tay trước ngực.
4. kỹ thuật chuyền bóng một
tay trên vai có đà
Tuần 2 - Lịch sử và xu hướng phát
Tiết
5+6 triển môn bóng ném.
7+8
+ Lịch sử phát triển môn bóng

4

8

-

Đọc

liệu

tài

trước

khi đến lớp

ném trên thế giới và Việt
Nam.
+ Xu hướng phát triển môn
bóng ném ở Việt Nam
Tuần 3 1. Ôn kỹ thuật chuyền bóng
Tiết
một tay trên vai có đà.

02

05

- Chuẩn bị
tài liệu, giáo
8


9+10
Tuần

2. Học kỹ thuật chuyền bóng
Nội
một tay trên
vaidung
trong chạy

Hình thức tổ chức dạy học học phần
trình. Tham
khảo

học

3. Học kỹ thuật dẫn bóng tại

liệu

trước

chổ và di động

khi lên lớp.

- Kỹ thuật dẫn bóng tại chỗ và
Tiết
11+12

đi bộ dẫn bóng.
1. Củng cố kỹ thuật chuyền

02

05

bóng một tay trên vai có đà

- Thực hiện

2. Ôn kỹ thuật chuyền bóng

các bài tập

một tay trên vai trong chạy

theo yêu cầu

3. Ôn kỹ thuật tại chỗ và đi bộ

của

dẫn bóng.

viên.

giảng

4. Học kỹ thuật dẫn bóng
trong chạy
- Dẫn bóng đường thẳng
Tuần 4 1. Củng cố kỹ thuật dẫn bóng
Tiết
(tại chỗ, di chuyển).
13+14
- Các bài tập dẫn bóng tại chỗ:

02

05
- Thực hiện

cao tay, thấp tay.

các bài tập

+ Các bài tập dẫn bóng di

theo yêu cầu

chuyển: di chuyển đường

của

thẳng; đi bộ và chạy

viên.

giảng

+ Dẫn bóng bằng tay thuận và
tay không thuận.
2. Kỹ thuật ném bóng cầu
môn 1 tay trên vai trong di
động
- Giới thiệu, phân tích, làm
mẫu và cách thực hiện
+ Tại chỗ mô phỏng động tác
+ Thực hiện 1 và 3 bước đà
9

Ghi
chú


Tuần

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Nội dung
mô phỏng động tác

Ghi
chú

+ Tại chỗ thực hiện động tác
có bóng
+ Di chuyển 1 và 3 bước đà
thực hiện động tác có bóng.
Tiết 1. Củng cố và hoàn thiện kỹ
15+16
thuật dẫn bóng (tại chỗ, di

02

05

chuyển).

- Thực hiện

- Các bài tập dẫn bóng tại chỗ:

các bài tập

cao tay, thấp tay.

theo yêu cầu

+ Các bài tập dẫn bóng di

của

chuyển: di chuyển đường

viên.

giảng

thẳng; đi bộ và chạy
+ Dẫn bóng bằng tay thuận và
tay không thuận.
2. Ôn kỹ thuật ném bóng cầu
môn 1 tay trên vai trong di
động
- Di chuyển 1 và 3 bước đà
thực hiện động tác có bóng.
- Di chuyển 3 bước đà thực
hiện kỹ thuật nhảy ném bóng
cầu môn
- Di chuyển ném bóng cầu
môn kết hợp với người phục
vụ
Tuần 5 Nguyên lý hoạt động các kỹ
Tiết
17+18 thuật cơ bản

2

04
-

Đọcchuẩn bị tài
liệu

trước
10


Nội dung
Tuần
Tiết Đặc điểm, tính chất, tác dụng
19+20 của tập luyện và thi đấu bóng
ném.

Hình thức tổ chức dạy học học phần
khi đến lớp
3
06
-

Đọcchuẩn bị tài
liệu

trước

khi đến lớp
Tuần 6 1. Ôn tập và củng cố kỹ thuật
Tiết
21+22 ném bóng cầu môn 1 tay trên

02

05
- Thực hiện

vai trong di động

các bài tập

- Di chuyển 3 bước đà thực

theo yêu cầu

hiện kỹ thuật nhảy ném bóng

của

cầu môn

giảng

viên.

- Di chuyển nhảy ném bóng
cầu môn kết hợp với người
phục vụ
- Di chuyển nhảy cao, nhảy xa
ném bóng cầu môn kết hợp
với người phục vụ
2. Kỹ thuật ném bóng cầu
môn một tay trên vai không có
độ dừng
3. Động tác giả thân đột pha
qua người phòng thủ
- Động tác giả không bóng
qua người phòng thủ
- Động tác giả có bóng qua
người phòng thủ và ném bóng
cầu môn.
- Giả chuyền sang đột phá
Tiết Kiểm tra giữa kì
23+24

02

05

- Ôn luyện
trước

khi
11

Ghi
chú


Tuần

- Chạy 3Nội
bước
dungném bóng

xa(m)
Tuần 7 3. Ôn động tác giả thân đột
Tiết
pha qua người phòng thủ
25+26
- Động tác giả không bóng

Hình thức tổ chức dạy học học phần
đến lớp.
02

Ghi
chú

05
- Thực hiện

qua người phòng thủ

các bài tập

- Động tác giả có bóng qua

theo yêu cầu

người phòng thủ và ném bóng

của

cầu môn.

viên.

giảng

- Giả chuyền sang đột phá
2. Các bài tập phát triển thể
lực chung
- Chống đẩy, bậc bục, chạy
400m
Tiết
27+28

- Chạy 1500m
1. Ôn tập và củng cố động tác

02

05

giả thân đột phá qua người
phòng thủ

- Thực hiện

- Động tác giả không bóng

các bài tập

qua người phòng thủ

theo yêu cầu

- Động tác giả có bóng qua

của

bên trái và phải người phòng

viên.

giảng

thủ và ném bóng cầu môn.
2. Các bài tập phát triển thể
lực chuyên môn
- Di chuyển nhảy ném bóng
cầu môn liên tục 10 lần ở các
vị trí số 2, 3, 4
- Chạy biến tốc 200m theo tín
hiệu

12


Tuần 8 1. Kỹ thuật chặn VĐV tấn
Tiết
công bằng thân, lườn và lưng
29+30
2. Kèm người 1: 1 trong
Nội dung
Tuần
phòng thủ kèm người

Hình thức tổ chức dạy học học phần
2
05
- Thực hiện
các bài tập

3. Giới thiệu luật thi đấu và tổ

theo yêu cầu

chức thi đấu tập

của

giảng

viên.
Tiết 1. Ôn kỹ thuật chặn VĐV tấn
31+32
công bằng thân, lườn và lưng

2

05

2. Ôn kèm người 1: 1 trong

- Thực hiện

phòng thủ kèm người

các bài tập

3. Tổ chức thi đấu tập

theo yêu cầu
của

giảng

viên.
Tuần 9 1. Kỹ thuật ném bóng cầu
Tiết
môn 1 tay trên vai trong di
33+34
động

02

05
- Thực hiện

- Củng cố, hoàn thiện kỹ thuật

các bài tập

nhảy cao, nhảy xa ném bóng

theo yêu cầu

cầu môn

của

- Ôn kỹ thuật ném bóng cầu

viên.

giảng

môn một tay trên vai không có
độ dừng
Tiết
35+36

2. Tổ chức thi đấu tập
1. Kỹ thuật ném bóng cầu

2

5

môn 1 tay trên vai trong di
động

- Thực hiện

- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy

các bài tập

cao, nhảy xa ném bóng cầu

theo yêu cầu

môn

của

- Củng cố kỹ thuật ném bóng

viên.

giảng

cầu môn một tay trên vai
13

Ghi
chú


Tuần

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Nội dung
không có độ dừng

Ghi
chú

2. Tổ chức thi đấu tập
Tuần 1. Ôn tập các nội dung thi kết
10
Tiết thúc học phần
37+38
2. Thi đấu tập

02

Tiết 1. Ôn tập các nội dung thi kết
39+40
thúc học phần

02

- Thực hiện
các bài tập
theo yêu cầu
của
giảng
viên.

04

Thi kết thúc phần thực hành

Thi kết thúc phần lý thuyết

05
- Thực hiện
các bài tập
theo yêu cầu
của
giảng
viên.

2. Thi đấu tập

Tuần
11
Tiết
41-44
Tuần
12
Tiết
45

05

01

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Đối với các nội dung thực hành: Sử dụng nhóm phương pháp dạy học cơ bản
trong giáo dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực
tiếp, phân chia, hoàn chỉnh…
- Đối với các nội dung lý thuyết: Sử dụng các nhóm phương pháp thuyết trình,
giảng giải, nêu vấn đề, thảo luận, hỏi đáp…
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
- Sinh viên phải có trang phục môn chuyên sâu, chuẩn bị dụng cụ học tập theo sự
hướng dẫn của giảng viên.
- Sinh viên có mặt tối thiểu 70% trong tổng số giờ học tập
- Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Tự nghiên cứu trước đối với các bài lý thuyết, tự tập luyện ngoại khóa đối với
các nội dung thực hành.
10. Thang điểm đánh giá
- Đánh giá theo thang điểm 10
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
14


- Mục tiêu: Đánh giá khả năng nhận thức, mức độ tiếp thu. Thái độ học tập và
tính chuyên cần của sinh viên.
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá:
+ Hình thức: Hỏi – đáp, kiểm tra mức độ chuyên cần tham gia học tập.
+ Nội dung: Kiểm tra mức độ nhận thức, tiếp thu bài học, thái độ học tập, tính
chuyên cần tham gia học tập.
+ Thời gian: kiểm tra, đánh giá trong suốt quá trình học tập.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu học tập và kỹ năng vận dụng của người
học. Từ đó, giúp giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy và phương pháp học
của sinh viên cho phù hợp.
- Nội dung kiểm tra: Ném bóng xa cá đà(m)
- Hình thức kiểm tra: kiểm tra thực hành
- Yêu cầu: Chạy đúng 3 bước đà thực hiện kỹ thuật ném bóng xa
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm): đánh giá theo thang điểm 10
- Thời gian kiểm tra: Tuần thứ 6 tiết 23+24
11.3. Thi cuối kỳ:

(trọng số) 60%

- Mục tiêu: Đánh giá kết quả tiếp thu về kiến thức, kỹ năng và khả năng thực
hiện các nội dung đã được học.
- Nội dung thi: 05 nội dung và các phần lý thuyết đã học
+ Nội dung thực hành
1. Bậc cao với tay bằng 1 chân(cm)
2. Dẫn bóng tốc độ 30m(s)
3. Chạy đà 3 bước ném bóng xa(m)
4. Ném bóng vào tường trong 30 giây từ khoản cách 4m(lần)
5. Chạy 1500m(phút)
+ Nội dung lý thuyết: Các nội dung lý thuyết đã học trong học phần
- Hình thức thi: Thực hành và lý thuyết
- Yêu cầu: trang phục gọn gàng, chuẩn bị đày đủ dụng cụ, thực hiện tốt các nội
dung kiểm tra.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm): theo thang điểm 10.
- Thời gian thi: Tiết 41-45 tuần thứ 11 và 12.
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 6
- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 10

15


Phê duyệt
Ngày …… tháng … năm……
Hiệu trưởng
(ký, ghi họ tên)

Xác nhận
Ngày 15 tháng 01 năm 2014
Trưởng khoa, bộ môn

Ngày 15 tháng 01 năm 2014
Giảng viên

Kiều Trung Kiên

Kiều Trung Kiên

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG
BỘ MÔN: BÓNG RỔ - BÓNG NÉM

16


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CHUYÊN NGÀNH BÓNG NÉM 2
(TÀI LIỆU DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA ĐẠI HỌC
NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT)
Mã số học phần: DHCSN0632
Số tín chỉ:

03

Lý thuyết:

09

PPGD&TH chuyên ngành: 36 tiết

Đà Nẵng, 2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN: BÓNG RỔ-BÓNG NÉM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH BÓNG NÉM 2
(Kèm theo Quyết định Số 1298/QĐ-TDTTĐN, ngày 24 tháng 12 năm 2013)
1. Thông tin về giảng viên:
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần
17


Họ và Tên: Kiều Trung Kiên.
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sĩ.
Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn: Bóng rổ - Bóng ném - Trường Đại học
TDTT Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn: Bóng rổ - Bóng ném - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.
Điện thoại: 0914345949

Email: trungkienbn74@ gmail.com

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT

Họ và tên

Chức danh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Hoàng Xuân Lục

Thạc sĩ

Bộ môn BR - BN

0914345949

2

Nguyễn Xuân Ánh

Thạc sĩ

Bộ môn BR - BN

0906535338

3

Hồ Tuyên

Thạc sĩ

Bộ môn BR - BN

0986355720

4

Nguyễn Trường Nam

Cử nhân

Bộ môn BR - BN

01642441051

2. Thông tin về học phần:
Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN
NGÀNH BÓNG NÉM
Tên tiếng anh: Handball
- Mã học phần: DHCSN0632
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần: (bắt buộc, tự chọn): Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: (những học phần phải học trước học phần này): Học
phần 1 chuyên ngành bóng ném
- Các học phần kế tiếp: (những học phần phải học sau học phần này): Không
- Các học phần tương đương hoặc thay thế: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động trên lớp:
- Nghe giảng lý thuyết: 8 tiết.
- PPGD&TH
: 37 tiết
- Bài tập
: 00 tiết
- Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập…): 00 tiết
- Tự học: 90 tiết.
Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn; Bóng rổ - Bóng ném. Trường đại học
TDTT Đà Nẵng
3. Mục tiêu của học phần:
18


3.1. Mục tiêu chung học phần.
Học xong môn học này sinh viên có được.
* Kiến thức:
Phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành; về
lịch sử tính chất, đặc điểm, vai trò của môn bóng ném và những nguyên lý thực hiện
kỹ - chiến thuật; phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
bóng ném. Hiểu được thực trạng, xu hướng phát triển môn bóng ném trong nước và
quốc tế. nhằm đáp ứng được nhu cầu xã hội, góp phần rèn luyện ý chí và phẩm chất
đạo đức, tác phong... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao
khác.
* Kỹ năng:
Có năng lực nghiệp vụ sư phạm chuyên môn bóng ném, có kỹ năng vận dụng các
kiến thức về giáo dục thể chất, ứng dụng các phương tiện dạy học vào quá trình giảng
dạy trong các trường học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân. Có năng lực tổ chức hoạt
động bóng ném quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát triển thể chất trong giai
đoạn đổi mới hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn bóng ném..
* Thái độ: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, người cán bộ TDTT, yêu
nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có đạo đức tác phong gương mẫu. Có ý thức
trách nhiệm với xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển giáo
dục.
* Mục tiêu khác:
Sau khi học xong ra trường có thể tham gia học các lớp huấn luyện viên, trọng tài
do liên đoàn bóng ném Việt Nam tổ chức và tham gia điều hành các giải đấu bóng ném
trong hệ thống thi đấu Quốc gia.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Nội dung
1. Thực hành
- Kỹ thuật dẫn bóng bằng Nắm được từng Thực hiện được Thực hiện được
tay thuận và tay không giai đoạn kỹ thuật các kỹ thuật động các kỹ thuật động
thuận.
cơ bản của động tác một cách cơ tác một cách
bản
thành thạo
- Kỹ thuật ném bóng cầu tác
môn 1 tay trên vai trong di
động
- Động tác giả chuyền sang
đột phá qua người phòng thủ
- Kỹ thuật xoay người nhảy
ném bóng ở vị trí số 6
- Chiến thuật phản công
nhanh 1:0, 2:0, 2:1
- Bài tập phối hợp chiến
- Nắm được sơ đồ, - Thực hiện được - Thực hiện thành
thuật FAP: 4-7(6)
- Bài tập phối hợp chiến vị tri của từng đấu các bước trong việc thạo, chính xác
thủ trong quá trình phối hợp với đồng các giai đoạn,
thuật FAP: 4-5(6)
19


- Bài tập phối hợp chiến tập luyện
đội
thuật FAP: 2-5(6)
- Trò chơi bóng chuyền 6,
săn thỏ
Tổ chức thi đấu tập.
Nắm được luật thi Biết vận dụng luật
đấu
và các kỹ thuật đã
tập luyện vào quá
trình thi đấu.

phối hợp với đồng
đội trong quá
trình tổ chức tập
luyện.

Biết vận dụng
linh hoạt các kỹ
thuật để phối hợp
với đồng đội
trong quá trình thi
đấu.
- Các bài tập phát triển thể Hoàn thành khối Đảm bảo yêu cầu Phát triển được
lực chung và chuyên môn
lượng và cường độ khối lượng và thể lực đặc thù
các bài tập
cường độ các bài theo yêu cầu môn
tập
học
2. Lý thuyết
- Chiến thuật nhóm trong tổ Nắm
được - Phân tích được - Nhận thức được
chức tấn công khu vực.
nguyên lý hoạt các bước, giai đoạn vai trò, tác dụng,
động của từng của từng miếng hiệu quả của
miếng phối hợp phối hợp
chiến thuật tấn
chiến thuật trong tổ
công khu vực
chức tấn công khu
trong quá trình thi
vực
đấu
- Chiến thuật nhóm trong tổ - Nắm bắt được vị
- Nhận thức rõ vị
Phân
tích
được
sự
chức phòng thủ khu vực.
trí của từng đấu thủ
trí, ý nghĩa của
hoạt
động
của
các
trong sơ đồ phòng
từng đấu thủ
đấu thủ ở các vị trí trong hoạt động
thủ.
trong sơ đồ phòng cá nhân cũng như
thủ.
phối hợp cùng
đồng đội trong tổ
chức phòng thủ.
3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Các mục tiêu khác
Nội dung
1. Thực hành
4
4
4
Có được: kỹ năng
phân tích, tổng hợp
2. Lý thuyết
2
2
2
thông tin, khả năng
phối hợp vận động
trong các hoạt động
vận động. Hình thành
Tổng
6
6
6
ý chí, phẩm chất nghề
nghiệp, có định hướng
cho tương lai của bản
thân và xã hội
4. Tóm tắt nội dung của học phần:
20


Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, vị trí, tác dụng của kỹ chiến thuật bóng ném đến người học và xã hội. Trang bị cho sinh viên những kỹ thuật
cơ bản, các kỹ thuật nâng cao, chiến thuật, các bài tập thể lực và vận dụng các kỹ chiến thuật trong quá trình thi đấu. Môn học còn giúp cho sinh viên có lập trường
chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, có lòng yêu nghề nghiệp, nắm vững
kiến thức về lý luận, năng lực thực hành, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn
học giáo dục thể chất cho các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân đáp ứng nhu
cầu xã hội. Có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, làm việc theo nhóm, có năng lực tự
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.
5. Nội dung chi tiết học phần:
5.1. Thực hành:
5.1.1. Kỹ thuật dẫn bóng bằng tay thuận và tay không thuận
5.1.2. Kỹ thuật ném bóng cầu môn 1 tay trên vai trong di động
5.1.3. Động tác giả chuyền sang đột phá qua người phòng thủ
5.1.4. Kỹ thuật xoay người nhảy ném bóng ở vị trí số 6
5.1.5. Chiến thuật phản công nhanh 1:0, 2:0, 2:1
5.1.6. Bài tập phối hợp chiến thuật FAP: 4-7(6)
5.1.7. Bài tập phối hợp chiến thuật FAP: 4-5(6)
5.1.8. Bài tập phối hợp chiến thuật FAP: 2-5(6)
5.1.9. Trò chơi bóng chuyền 6, săn thỏ
5.1.10. Tổ chức thi đấu tập.
5.1.11. Các bài tập phát triển thể lực chung và chuyên môn
5.2. Lý thuyết:
5.2.1. Chiến thuật nhóm trong tổ chức tấn công khu vực.
5.2.2. Chiến thuật nhóm trong tổ chức phòng thủ khu vực.
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính:
[1]. Luật Bóng ném 2011, NXB Thể dục Thể thao.
[2]. Nguyễn Hùng Quân (2002), Giáo trình bóng ném, NXB TDTT Hà Nội
[3]. Ngân hàng câu hỏi dành cho phổ tu bóng ném 1996
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Hùng Quân; Kỹ - chiến thuật Bóng ném ; Nhà xuất bản TDTT 1999
[2]. Nguyễn Hùng Quân; Huấn luyện Bóng ném; Nhà xuất bản TDTT 2000
[3].Các tài liệu chuyên môn liên quan đến môn học, địa chỉ trên mạng
(Handball.org)
[4]. 2008, “Câu hỏi và trả lời luật bóng ném”, NXB TDTT.
[5]. 2008, “ Hướng dẫn thực hành trọng tài bóng ném”, NXB TDTT.
7. hình thức tổ chức dạy học.
- Các giờ lý thuyết được tổ chức nghe giảng trên lớp
- Các giờ thực hành được tổ chức giảng dạy trong sân tập
- Các giờ tự học được tổ chức trên lớp, sân tập, ở nhà hoặc ở nơi nào có đủ điều
kiện học tập và tập luyện.
21


7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực SV tự
Nội dung
Tuần
hành, n.cứu

PPGD&
Bài
thí
, tự
thuyế
Thực
tập
nghiệm học.
t
hành
1
- Kỹ thuật dẫn bóng bằng tay
4
10
thuận và tay không thuận
- Kỹ thuật ném bóng cầu môn
1 tay trên vai trong di động
- Động tác giả chuyền sang
đột phá qua người phòng thủ
- Kỹ thuật xoay người nhảy
ném bóng ở vị trí số 6
2
- Chiến thuật nhóm trong tổ
4
8
chức tấn công khu vực.
3
- Kỹ thuật ném bóng cầu môn
4
8
1 tay trên vai trong di động
- Động tác giả chuyền sang
đột phá qua người phòng thủ
- Kỹ thuật xoay người nhảy
ném bóng ở vị trí số 6
- Tổ chức thi đấu tập.
4
- Kỹ thuật xoay người nhảy
4
10
ném bóng ở vị trí số 6
- Bài tập phối hợp chiến thuật
FAP: 4-7(6)
- Bài tập phối hợp chiến thuật
FAP: 4-5(6)
- Tổ chức thi đấu tập.
5
- Chiến thuật nhóm trong tổ
4
8
chức phòng thủ khu vực.
6
- Chiến thuật phản công nhanh
4
8
1:0, 2:0, 2:1
- Trò chơi bóng chuyền 6, săn
thỏ
- Các bài tập phát triển thể lực
chung và chuyên môn
Kiểm tra giữa kì
7
- Bài tập phối hợp chiến thuật
4
10
FAP: 4-7(6)
- Bài tập phối hợp chiến thuật
FAP: 4-5(6)
22

Tổng
14

12
12

12

12
12

14


Nội dung
Tuần - Bài tập phối hợp chiến thuật
FAP: 2-5(6)
- Tổ chức thi đấu tập.
8
- Kỹ thuật ném bóng cầu môn
1 tay trên vai trong di động
- Bài tập phối hợp chiến thuật
FAP: 4-7(6)
- Bài tập phối hợp chiến thuật
FAP: 4-5(6)
- Bài tập phối hợp chiến thuật
FAP: 2-5(6)
9
- Kỹ thuật dẫn bóng bằng tay
thuận và tay không thuận
- Tổ chức thi đấu tập.
- Các bài tập phát triển thể lực
chung và chuyên môn
10
- Ôn tập các nội dung thi kết

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Tổng

4

10

14

4

8

12

4

10

14

thúc học phần
- Thi đấu tập
11+1
Thi kết thúc học phần
2
Tổng

2

3

08

37

5
90

135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1: Kỹ thuật dẫn bóng bằng tay thuận và tay không thuận, Kỹ thuật ném
bóng cầu môn 1 tay trên vai trong di động, Động tác giả chuyền sang đột phá qua
người phòng thủ, Thi đấu tập.
Thời gian, địa
Hình thức
Yêu cầu sinh viên
Ghi
Nội dung chính
điểm thực
Tổ chức
chuẩn bị
chú
hiện
Thực hành 1. Kỹ thuật dẫn bóng bằng
Sân bóng ném
Tiết 1+2
tay thuận và tay không
2 tiết
thuận
- Thực hiện các bài
- Dẫn bóng tốc độ bằng tập theo yêu cầu của
đường thẳng
giảng viên.
- Hai tay dẫn 2 bóng
Chuẩn bị bóng và các
- Hai người dẫn 1 bóng
dụng cụ khác
2. Kỹ thuật ném bóng cầu - [2] Giáo trình bóng
môn 1 tay trên vai trong di ném, 2002. NXB
động
TDTT Hà Nội
- Kỹ thuật nhảy cao, nhảy
23


Thực hành
Tiết 3+4

xa ném bóng cầu môn ở vị
trí 2,4
3. Động tác giả chuyền sang
đột phá qua người phòng
thủ
1. Kỹ thuật ném bóng cầu
môn 1 tay trên vai trong di
động
- Kỹ thuật ném bóng cầu
môn cao tay và thấp tay.
2. Kỹ thuật xoay người nhảy
ném bóng cầu môn ở vị trí
số 6.
3. Thi đấu tập
- Thi đấu đội hình 7x7 trên
toàn sân

Sân bóng ném
2 tiết
- Thực hiện các bài
tập theo yêu cầu của
giảng viên.
Chuẩn bị bóng và các
dụng cụ khác
- [2] Giáo trình bóng
ném, 2002. NXB
TDTT Hà Nội
- [1] Luật bóng ném
2011, NXB TDTT

Tự học/ NC Ngoại khóa

10 tiết

Tuần 2: Chiến thuật nhóm trong tổ chức tấn công khu vực.
Hình thức
Tổ chức
Lý thuyết
Tiết 1+2

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Thời gian, địa
điểm thực
hiện
Phòng học
2 tiết

Ghi
chú

Những vấn đề lý luận về
Chiến thuật nhóm trong tổ .
chức tấn công khu vực.
- Chuẩn bị tài liệu,
đọc tài liệu trước khi
lên lớp
- [2] Giáo trình bóng
ném , 2002. NXB
TDTT Hà Nội
Lý thuyết
Vai trò, ý nghĩa của chiến
Phòng học
Tiết 3+4
thuật nhóm trong tổ chức .
2 tiết
tấn công khu vực.
- Chuẩn bị tài liệu,
đọc tài liệu trước khi
lên lớp
- [2] Giáo trình bóng
ném , 2002. NXB
TDTT Hà Nội
Tự học/ NC Tự đọc, nghiên cứu tài liệu
ở nhà, thư viện
8 tiết
Tuần 3: Kỹ thuật ném bóng cầu môn 1 tay trên vai trong di động. Động tác giả chuyền
sang đột phá qua người phòng thủ, Kỹ thuật xoay người nhảy ném bóng ở vị trí số 6,
Tổ chức thi đấu tập.
Thời gian, địa
Hình thức
Yêu cầu sinh viên
Ghi
Nội dung chính
điểm thực
Tổ chức
chuẩn bị
chú
hiện
Thực hành 1. Kỹ thuật ném bóng cầu
Sân bóng ném
24


Tiết 1+2

môn 1 tay trên vai trong di
2 tiết
động.
- Thực hiện các bài
- Kỹ thuật nhảy ném bóng tập theo yêu cầu của
cầu môn ở vị trí số 5,7
giảng viên.
2. Ôn động tác giả chuyền Chuẩn bị bóng và các
sang đột phá qua người dụng cụ khác
phòng thủ
- [2] Giáo trình bóng
- Giả chuyền sang đột phá ném , 2002. NXB
qua trai, phải người phòng TDTT Hà Nội
thủ
- [1] Luật bóng ném
3. Ôn kỹ thuật xoay người 2011. NXB TDTT
nhảy ném bóng ở vị trí số 6
4. Tổ chức thi đấu tập.
Thực hành 1. Kỹ thuật ném bóng cầu
Sân bóng ném
Tiết 3+4
môn 1 tay trên vai trong di
2 tiết
động
- Thực hiện các bài
- Củng cố kỹ thuật nhảy tập theo yêu cầu của
ném bóng cầu môn ở vị trí giảng viên.
số 2,4,5,7
Chuẩn bị bóng và các
3. Củng cố kỹ thuật xoay dụng cụ khác
người nhảy ném bóng ở vị - [2] Giáo trình bóng
trí số 6
ném , 2002. NXB
4. Tổ chức thi đấu tập.
TDTT Hà Nội
Đội hình thi đấu 7x7 trên - [1] Luật bóng ném
toàn sân.
2011. NXB TDTT
Tự học/ NC Ngoại khóa
8 tiết
Tuần 4: Kỹ thuật xoay người nhảy ném bóng ở vị trí số 6, Bài tập phối hợp chiến thuật
FAP: 4-7(6), Bài tập phối hợp chiến thuật FAP: 4-5(6), Tổ chức thi đấu tập.
Hình thức
Tổ chức
Thực hành
Tiết 1+2

Nội dung chính
1. Hoàn thiện kỹ thuật xoay
người nhảy ném bóng ở vị
trí số 6
2. Giới thiệu và tập bài tập
phối hợp chiến thuật FAP:
4-7(6)
3. Giới thiệu và tập bài tập
phối hợp chiến thuật FAP:
4-5(6)

Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị

Thời gian, địa
điểm thực
hiện
Sân bóng ném
2 tiết

Ghi
chú

- Thực hiện các bài
tập theo yêu cầu của
giảng viên.
Chuẩn bị bóng và các
dụng cụ khác
- [2] Giáo trình bóng
ném , 2002. NXB
TDTT Hà Nội
- [2] Huấn luyện
bóng ném, 2000.
NXB TDTT
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×