Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Cầu lông chuyên sâu 1 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN: CẦU LÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
CHUYÊN SÂU CẦU LÔNG ĐẠI HỌC 8
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Phạm Quang Khánh
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên bộ môn Cầu lông
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cầu lông – Quần vợt, Trường đại học TDTT Đà
Nẵng
- Điện thoại: 0912850767. Emai:
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
T

T

Họ và tên

Chức danh,
học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Phạm Quang Khánh

Tiến sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0912850767

2

Phan Thị Thanh Hà

Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0932573686

3

Lê Tiến Hùng

Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

09058818224

Nguyễn Mạnh Cường

Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0905025055

5

Lê Tấn Phát

Thạc sỹ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0934434446

6

Trần Thị Kim Thoa

Cử nhân

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0982026978

2. Thông tin chung về học phần

1


- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN
SÂU CẦU LÔNG. Tên tiếng Anh: - Mã học phần: DHCSN
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học. Hình thức đào tạo: Chính qui
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:
- Các học phần kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: tiếtPPGD&THTự học

: 45 tiết (45/270)
: 90 giờ

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn cầu lông – quần vợt
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần.
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử và
quá trình phát triển môn cầu lông, nguyên lý chung về đánh cầu, thực hiện được các
kỹ thuật một cách thành thạo. Đồng thời chuẩn bị thể lực chung cho sinh viên trong
quá trình học tập.
Học xong môn này, sinh viên có được
• Kiến thức
- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững các kiến thức cơ bản
về lý thuyết và thực hành; về lịch sử và quá trình phát triển môn Cầu lông, nguyên
lý chung về cầu lông, thực hiện được các kỹ thuật một cách thành thạo, về phương
pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông. Hiểu được thực
trạng, xu hướng phát triển môn Cầu lông trong nước và quốc tế. Ngoài ra, môn học
2


Cầu lông còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác
phong... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao.
• Kĩ năng
- Có năng lực vận dụng sự hiểu biết những kiến thức về Cầu lông, ứng dụng
vào giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở,
trung tâm TDTT. Hình thành năng lực sư phạm, khả năng tổ chức, tiến hành và
quản lý quá trình giảng dạy, huấn luyện môn Cầu lông. Năng lực tổ chức hướng dẫn
luyện tập và tổ chức thi đấu, làm trọng tài tại cơ sở. Thực hiện đúng một số kỹ thuật
cơ bản, có trình độ biết phân tích, đánh giá cách dạy và học và làm việc với người
khác. Có tiềm lực để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng với các yêu cầu phát
triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay và những yêu cầu mới cao hơn về môn
Cầu lông. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng
cao trình độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.
• Thái độ, chuyên cần.
- Có thái độ kính trọng, yêu quý giảng viên đang giảng dạy môn học. Nhìn thấy
giá trị của xã hội và có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, hướng dẫn viên,
người cán bộ TDTT cơ sở có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã
hội về nghề nghiệp và sự tự tin trong quá trình công tác.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1
IA.1 Hiểu được

1.cách

cầm

Bậc 2
kỹ IB.1

Thực

Bậc 3
hiện IC.1 Thực hiện

vợt thuật cầm vợt thuận được kỹ thuật cầm kỹ thuật cầm vợt

thuận trái tay và trái tay và các tư thế vợt thuận trái tay thuận trái tay và
các tư thế chuẩn bị chuẩn bị cơ bản một và các tư thế chuẩn các tư thế chuẩn
cơ bản

cách cơ bản

bị cơ bản một cách bị cơ bản một
chính xác

cách thành thạo
3


2.kỹ thuật di chuyển IA.1 Hiểu được
đơn bước, đa bước

kỹ IB.1

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

thuật di chuyển đơn được kỹ thuật di kỹ

thuật

bước, đa bước một chuyển đơn bước, chuyển
cách cơ bản

di
đơn

đa bước một cách bước, đa bước
chính xác

một cách thành
thạo

3.kỹ thuật phát cầu
thuận, trái tay

IA.1 Hiểu được

kỹ IB.1

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

thuật phát cầu thuận, được kỹ thuật phát kỹ

thuật

phát

trái tay một cách cơ cầu thuận, trái tay cầu thuận, trái
bản

một

cách

chính tay

xác
4.kỹ thuật hất cầu IA.1 Hiểu được các IB.1
thuận tay

giai đoạn đánh cầu.

một

cách

thành thạo
Thực

hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật hất kỹ thuật hất cầu

IA.2 Thực hiện được cầu thuận tay một thuận tay cách

kỹ

thuật

hất

cầu cách chính xác

thành thạo

thuận tay một cách
cơ bản
5.kỹ thuật hất cầu IA.1 Hiểu được các IB.1
trái tay

giai đoạn đánh cầu .

Thực

được kỹ thuật hất kỹ thuật hất cầu

IA.2 Thực hiện được cầu

trái tay một trái tay

kỹ thuật hất cầu trái cách chính xác
tay một cách cơ bản
6.kỹ thuật đẩy cầu IA.1 Hiểu được các IB.1
thuận tay

giai đoạn đánh cầu.

hiện IC.1 Thực hiện

Thực

một

cách thành thạo
hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật đẩy kỹ thuật đẩy cầu

IA.2 Thực hiện được cầu thuận tay một thuận tay một

kỹ thuật đẩy cầu cách chính xác

cách thành thạo

thuận tay một cách
cơ bản
7.kỹ thuật đẩy cầu IA.1 Hiểu được kỹ IB.1
trái tay

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

thuật đẩy cầu trái tay được kỹ thuật đẩy kỹ thuật đẩy cầu
4


một cách cơ bản

cầu trái tay một trái tay một cách

cách chính xác
thành thạo
8.kỹ thuật đánh cầu IA.1 Hiểu được các IB.1 Thực hiện IC.1 Thực hiện
trên đầu

giai đoạn đánh cầu.

được kỹ thuật đánh kỹ thuật đánh

IA.2 Thực hiện được cầu trên đầu một cầu trên đầu một

kỹ thuật đánh cầu cách chính xác

cách thành thạo

trên đầu một cách cơ
bản
9.kỹ thuật đập cầu

IA.1 Hiểu được các IB.1

giai đoạn đánh cầu.

Thực

hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật đập kỹ thuật đập cầu

IA.2 Thực hiện được cầu trên đầu một một cách thành

kỹ thuật đập cầu một cách chính xác
cách cơ bản
10.kỹ thuật bỏ nhỏ IA.1 Hiểu được các IB.1
cầu cao tay

giai đoạn đánh cầu.

Thực

thạo
hiện IC.1 Thực hiện

được kỹ thuật bỏ kỹ thuật bỏ nhỏ

IA.2 Thực hiện được nhỏ

cầu cao tay cầu cao tay một

kỹ thuật bỏ nhỏ cầu một

cách

chính cách thành thạo

cao tay một cách cơ xác
bản

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
Nội dung 1

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Các mục tiêu
khác

1

1

1
5


Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Nội dung 6
Nội dung 7

1
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Nội dung 8
Nội dung 9
Nội dung 10
Tổng

2
2
2
16

1
1
1
10

1
1
1
10

4. Tóm tắt nội dung học phần:
`- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử môn Cầu lông, vị trí, tác dụng,
vai trò của môn Cầu lông trong hệ thống giáo dục thể chất, biết về lịch sử và quá
trình phát triển môn Cầu lông, nguyên lý chung về đánh cầu, thực hiện được các kỹ
thuật một cách thành thạo. Ngoài ra, còn trang bị cho sinh viên những kỹ thuật
nâng cao, chiến thuật, các bài tập phát triển thể lực, phương pháp tổ chức thi đấu và
tập trọng tài, phương pháp giảng dạy và huấn luyện môn Cầu lông.
5. Nội dung chi tiết học phần:
Thực hành: 45 tiết trong đó 5 tiết thi kiểm tra.
6. Tài liệu:
6.1. Tài liệu chính
[1.Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành. Giáo trình cầu lông. NXB TDTT. Năm 1998
[2]. Nguyễn Qúy Bình, Nguyễn Hạc Thúy. Huấn luyện thể lực cho VĐV cầu lông.
NXB TDTT 2000
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Đ.RUBAKOP-M.ISTIELMAN (1978) Giảng dạy chiến thuật cầu lông. NXB
TDTT MATXCOVA
[2]. Trần Văn Vinh. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cầu lông. NXB
TDTT. Năm 2000
6


[3]. Ủy ban thể dục thể thao. Luật cầu lông. Nhà xuất bản TDTT. Năm 2006
7. Hình thức tổ chức dạy - học:
7.1. Lịch trình chung

Tiết

1-45

Nội dung

Học mới các kỹ

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
PPGD&
hành, thí nghiên Tổng

Bài
Thực
nghiệm, cứu, tự
thuyết
tập
hành
thực tập..
học.
45
90
45

thuật cơ bản:
cách cầm vợt
thuận trái tay
và các tư thế
đứng chuẩn bị
cơ bản,kỹ thuật
di chuyển đơn
đa bước, kỹ
thuật phát cầu
thuận trái tay,
kỹ thuật hất cầu
thuận tay, kỹ
thuật hất cầu
trái tay, kỹ
thuật đẩy cầu
thuận tay, kỹ
thuật đẩy cầu
trái tay, kỹ
thuật đánh cầu
trên đầu, kỹ
7


Hình thức tổ chức dạy học học phần
Tiết

thuật
cầu,
Nộiđập
dung
kỹ thuật bỏ nhỏ

Tổng

cầu cao tay
Tổng

45

90

45

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung (PPGD & thực hành):
Thời gian

Nội dung chính:

Yêu cầu SV chuẩn

PPGD & Thực hành

bị

địa điểm

1. Giới thiệu cách cầm

thực hiện
- Sân tập cầu lông, Nhà
tập

vợt thuận trái tay và

Vợt, cầu tập.

cầu

lông

các tư thế đứng chuẩn

- Có mặt trước giờ khu

A

bị cơ bản.

học tại nhà tập cầu trường đại

2.Giới thiệu kỹ thuật

lông 5 phút.

di chuyển đơn bước,

- Trang phục học thực thể thao Đà

đa bước

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Giáo viên phân tích và
Tiết:1+2

Thời gian,

thị phạm kỹ thuật:

Ghi chú

học thể dục

quần áo thể thao,
trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu

*Yêu cầu:

lông dành cho sinh

- Đúng kỹ thuật

viên Đại học TDTT.

- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
3.Thể lực:
- Di chuyển ngang
- Thả lỏng
8


Tiết:3+4

1. Củng cố cách cầm

- Sân tập cầu lông, Nhà

vợt thuận trái tay và

Vợt, cầu tập

cầu

lông

các tư thế đứng chuẩn

- Có mặt trước giờ khu

A

bị cơ bản.

học tại nhà tập cầu trường đại

2. Củng cố kỹ thuật di

lông 5 phút

chuyển đơn bước, đa

- Trang phục học thực thể thao Đà

bước

hành: Giày thể thao, Nẵng.

*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác

tập

học thể dục

quần áo thể thao,
trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu
lông dành cho sinh
viên Đại học TDTT.

3.Thể lực
- Di chuyển ngang
Tiết:5+6

- Thả lỏng
1.Củng cố cách cầm

- Sân tập cầu lông, Nhà

vợt thuận trái tay và

Vợt, cầu tập

cầu

lông

các tư thế đứng chuẩn

- Có mặt trước giờ khu

A

bị cơ bản.

học tại nhà tập cầu trường đại

2.Giới thiệu kỹ thuật

lông 5 phút

hất cầu thuận tay

- Trang phục học thực thể thao Đà

3.Giới thiệu kỹ thuật

hành: Giày thể thao, Nẵng.

hất cầu trái tay

quần áo thể thao,

Yêu cầu:

- Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:

tập

học thể dục

trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu
lông dành cho sinh
viên Đại học TDTT.

- Tư thế động tác
9


- Biên độ động tác
4.Thể lực
- Di chuyển tiến lùi
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật hất - Sân tập cầu lông, Nhà
cầu thuận trái tay.

Vợt, cầu tập

cầu

lông

2. Giới thiệu kỹ thuật

- Có mặt trước giờ khu

A

phát cầu thuận trái

học tại nhà tập cầu trường đại

tay.

lông 5 phút

- Giáo viên phân tích và
thị phạm kỹ thuật:
Tiết:7+8

tập

học thể dục

- Trang phục học thực thể thao Đà
hành: Giày thể thao, Nẵng.
quần áo thể thao,

*Yêu cầu:

trang phục gọn gàng.

- Đúng kỹ thuật

- Sách giáo khoa Cầu

- Đường cầu chuẩn

lông dành cho sinh

Chú ý:

viên Đại học TDTT.

- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
3.Thể lực.
- Bậc bục
Tiết:9+10

- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

phát cầu thuận trái

Vợt, cầu tập

cầu

lông

tay.

- Có mặt trước giờ khu

A

2.Giới thiệu kỹ thuật

học tại nhà tập cầu trường đại

hất cầu thuận tay.

lông 5 phút

3.Giới thiệu kỹ thuật

- Trang phục học thực thể thao Đà

hất cầu trái tay.

hành: Giày thể thao, Nẵng.

*Yêu cầu:

tập

học thể dục

quần áo thể thao,
trang phục gọn gàng.
10


- Đúng kỹ thuật

- Sách giáo khoa Cầu

- Đường cầu chuẩn

lông dành cho sinh

Chú ý:

viên Đại học TDTT.

- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực.
-Di chuyển đổi cầu 6
góc sân.
-Thả lỏng.
Tiết:11+12 1.Củng cố kỹ thuật di

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

chuyển đơn, đa bước.

Vợt, cầu tập

cầu

lông

2.Củng cố kỹ thuật

- Có mặt trước giờ khu

A

phát cầu thuận, trái

học tại nhà tập cầu trường đại

tay.

lông 5 phút

3.Giới thiệu kỹ thuật
Đấy cầu thuận, trái
tay.
-Sinh viên thực hiện
không cầu
-Tiếp xúc cầu

học thể dục

- Trang phục học thực thể thao Đà
hành: Giày thể thao, Nẵng.
quần áo thể thao,
trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu
lông dành cho sinh
viên Đại học TDTT.

*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực.
- Nhảy dây
11


- Thả lỏng
1. Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

đấy cầu thuận, trái

Vợt, cầu tập

cầu

lông

tay.

- Có mặt trước giờ khu

A

2. Giới thiệu kỹ thuật

học tại nhà tập cầu trường đại

đánh cầu trên đầu.

lông 5 phút

3.Củng cố kỹ thuật

- Trang phục học thực thể thao Đà

phát cầu thuận, trái

hành: Giày thể thao, Nẵng.

tay

quần áo thể thao,

Tiết:13+14 *Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:

tập

học thể dục

trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu
lông dành cho sinh
viên Đại học TDTT.

- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
4.Thể lực.
- Nhảy dây
- Thả lỏng
Tiết:15+16 1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

đánh cầu trên đầu.

Vợt, cầu tập

cầu

lông

2. Củng cố kỹ thuật

- Có mặt trước giờ khu

A

hất cầu thuận, trái tay. học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút
học thể dục
3. giới thiệu kỹ thuật
đập cầu.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu:

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Đúng kỹ thuật

quần áo thể thao,

- Đường cầu chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

- Tư thế động tác

lông dành cho sinh
12


- Biên độ động tác

viên Đại học TDTT.

4.Thể lực
- Di chuyển đổi cầu 6
góc sân
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

đấy cầu thuận, trái

Vợt, cầu tập

cầu

lông

tay.

- Có mặt trước giờ khu

A

2.Củng cố kỹ thuật

học tại nhà tập cầu trường đại

đập cầu.

lông 5 phút

*Yêu cầu:
Tiết:17+18 - Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:
- Tư thế động tác
- Biên độ động tác
3. Thể lực.

tập

học thể dục

- Trang phục học thực thể thao Đà
hành: Giày thể thao, Nẵng.
quần áo thể thao,
trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu
lông dành cho sinh
viên Đại học TDTT.

- Bậc bục
- Thả lỏng
Tiết:19-20 Kiểm tra học trình:

- Sân tập cầu lông, Nhà

- Giáo viên kiểm tra 2 Vợt, cầu tập

tập

cầu

lông

nội dung kiểm tra đã - Có mặt trước giờ khu

A

thông báo sinh viên

học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút

học thể dục

- Trang phục học thực thể thao Đà
hành: Giày thể thao, Nẵng.
quần áo thể thao,
trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu
13


lông dành cho sinh

Tiết:21-22

1.Củng cố kỹ thuật

viên Đại học TDTT.
- Sân tập cầu lông, Nhà

đánh cầu trên đầu.

Vợt, cầu tập

cầu

lông

2.Củng cố kỹ thuật

- Có mặt trước giờ khu

A

đập cầu.

học tại nhà tập cầu trường đại

3.giới thiệu kỹ thuật

lông 5 phút

bỏ nhỏ cầu cao tay.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu:

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Đúng kỹ thuật

quần áo thể thao,

- Đường cầu chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

- Tư thế động tác

lông dành cho sinh

học thể dục

- Biên độ động tác
viên Đại học TDTT.
4. Thể lực.
- Di chuyển tiến lùi
- Thả lỏng
Tiết:23-24 1.Củng cố kỹ thuật - Sân tập cầu lông, Nhà
đánh cầu trên đầu.

tập

cầu

lông

2.Củng cố kỹ thuật - Có mặt trước giờ khu

A

đập cầu.

Vợt, cầu tập

tập

học tại nhà tập cầu trường đại

3.Củng cố kỹ thuật bỏ lông 5 phút

học thể dục

nhỏ cầu cao tay.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu:

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Đúng kỹ thuật

quần áo thể thao,

- Đường cầu chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

- Tư thế động tác

lông dành cho sinh

- Biên độ động tác

viên Đại học TDTT.

4Thể lực.
- Di chuyển ngang
14


- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

đánh cầu trên đầu.

Vợt, cầu tập

tập

cầu

lông

2.Củng cố kỹ thuật hất - Có mặt trước giờ khu

A

cầu thuậ, trái tay.

học tại nhà tập cầu trường đại

3.Củng cố kỹ thuật

lông 5 phút

đập cầu.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu:

hành: Giày thể thao, Nẵng.

Tiết:25-26 - Đúng kỹ thuật

học thể dục

quần áo thể thao,

- Đường cầu chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

- Tư thế động tác

lông dành cho sinh

- Biên độ động tác

viên Đại học TDTT.

4. Thể lực
-Di chuyển tiến lùi
-Thả lỏng
Tiết:27+28 1. Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

đấy cầu thuận, trái

Vợt, cầu tập

cầu

lông

tay.

- Có mặt trước giờ khu

A

2. Củng cố kỹ thuật

học tại nhà tập cầu trường đại

đánh cầu trên đầu

lông 5 phút

3.Củng cố kỹ thuật

- Trang phục học thực thể thao Đà

phát cầu thuận, trái

hành: Giày thể thao, Nẵng.

tay

quần áo thể thao,

*Yêu cầu:
- Đúng kỹ thuật
- Đường cầu chuẩn
Chú ý:

học thể dục

trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu
lông dành cho sinh
viên Đại học TDTT.

- Tư thế động tác
15


- Biên độ động tác
4. Thể lực
-Chạy vòng quanh nhà
tập
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

đấy cầu thuận, trái

Vợt, cầu tập

cầu

lông

tay.

- Có mặt trước giờ khu

A

2.Củng cố kỹ thuật

học tại nhà tập cầu trường đại

đập cầu.

lông 5 phút

*Yêu cầu: (20)

- Trang phục học thực thể thao Đà

Tiết:29+30 - Đúng kỹ thuật
- Đường bóng chuẩn

học thể dục

hành: Giày thể thao, Nẵng.
quần áo thể thao,

Chú ý:

trang phục gọn gàng.

- Tư thế động tác

- Sách giáo khoa Cầu

- Biên độ động tác

lông dành cho sinh

4. Thể lực

viên Đại học TDTT.

- Nhảy dây
- Thả lỏng
Tiết:31+32 1.Củng cố kỹ thuật

tập

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

đánh cầu trên đầu.

Vợt, cầu tập

cầu

lông

2.Củng cố kỹ thuật

- Có mặt trước giờ khu

A

đập cầu.

học tại nhà tập cầu trường đại

3.Củng cố kỹ thuật bỏ

lông 5 phút

nhỏ cầu cao tay.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu: (21)

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Đúng kỹ thuật

quần áo thể thao,

- Đường cầu chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

- Tư thế động tác

lông dành cho sinh

học thể dục

16


- Biên độ động tác

viên Đại học TDTT.

4.Thể lực
- Di chuyển đổi cầu 6
góc sân
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

đánh cầu trên đầu.

Vợt, cầu tập

cầu

lông

2. Củng cố kỹ thuật

- Có mặt trước giờ khu

A

tập

hất cầu thuận, trái tay. học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút
học thể dục
3. Củng cố kỹ thuật
đập cầu.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu (22)

hành: Giày thể thao, Nẵng.

Tiết:33+34 - Đúng kỹ thuật

quần áo thể thao,

- Đường cầu chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

- Tư thế động tác

lông dành cho sinh

- Biên độ động tác

viên Đại học TDTT.

4.Thể lực
- Di chuyển tiến lùi
-Thả lỏng
Tiết:35+36 1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

đấy cầu thuận, trái

Vợt, cầu tập

cầu

lông

tay.

- Có mặt trước giờ khu

A

2.Củng cố kỹ thuật

học tại nhà tập cầu trường đại

đập cầu

lông 5 phút

Yêu cầu (23)

- Trang phục học thực thể thao Đà

- Đúng kỹ thuật

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Đường cầu chuẩn

quần áo thể thao,

Chú ý:

trang phục gọn gàng.

học thể dục

17


- Tư thế động tác

- Sách giáo khoa Cầu

- Biên độ động tác

lông dành cho sinh

3.Thể lực
- Nhảy dây
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

viên Đại học TDTT.

đánh cầu trên đầu.

Vợt, cầu tập

cầu

lông

2. Củng cố kỹ thuật

- Có mặt trước giờ khu

A

- Sân tập cầu lông, Nhà

tập

hất cầu thuận, trái tay. học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút
học thể dục
3. Củng cố kỹ thuật

Tiết:37+38

đập cầu.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu:

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Đúng kỹ thuật

quần áo thể thao,

- Đường cầu chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

- Tư thế động tác

lông dành cho sinh

- Biên độ động tác.

viên Đại học TDTT.

4.Thể lực

Tiết:39-40

- Di chuyển ngang.
- Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật

- Sân tập cầu lông, Nhà

đánh cầu trên đầu.

Vợt, cầu tập

tập

cầu

lông

2.Củng cố kỹ thuật hất - Có mặt trước giờ khu

A

cầu thuận, trái tay.

học tại nhà tập cầu trường đại

3.Củng cố kỹ thuật

lông 5 phút

đập cầu.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu:

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Đúng kỹ thuật

quần áo thể thao,

- Đường bóng chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

học thể dục

18


- Tư thế động tác

lông dành cho sinh

- Biên độ động tác

viên Đại học TDTT.

4.Thể lực
- Bậc bục

Tiết:41-42

-Thả lỏng
1.Củng cố kỹ thuật bỏ

- Sân tập cầu lông, Nhà

nhỏ cầu cao tay

Vợt, cầu tập

cầu

lông

2.Củng cố kỹ thuật

- Có mặt trước giờ khu

A

đánh cầu trên đầu.

học tại nhà tập cầu trường đại

3.Củng cố kỹ thuật

lông 5 phút

đập cầu.

- Trang phục học thực thể thao Đà

*Yêu cầu:

hành: Giày thể thao, Nẵng.

- Đúng kỹ thuật

quần áo thể thao,

- Đường cầu chuẩn

trang phục gọn gàng.

Chú ý:

- Sách giáo khoa Cầu

- Tư thế động tác

lông dành cho sinh

- Biên độ động tác

viên Đại học TDTT.

học thể dục

Tiết:

4.Thể lực
- Di chuyển ngang.
- Thả lỏng
Thi kết thúc học phần 1 - Sân tập cầu lông, Nhà

43-44-45

thực hành và lý thuyết: Vợt, cầu tập
Theo
trường.

lịch

của

tập

tập

cầu

lông

nhà - Có mặt trước giờ khu

A

học tại nhà tập cầu trường đại
lông 5 phút

học thể dục

- Trang phục học thực thể thao Đà
hành: Giày thể thao, Nẵng.
quần áo thể thao,
trang phục gọn gàng.
- Sách giáo khoa Cầu
19


lông dành cho sinh
viên Đại học TDTT.
8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên:
- Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng
thời hạn. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: Soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đúng giờ,
nghiêm túc trang phục chỉnh tề. Hồ sơ đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy:
+ Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo trong quá trình học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, trang phục đúng
qui định. Sinh viên phải tham gia học tập đạt từ 70% trở lên mới được thi kết thúc
học phần.
10. Thang điểm đánh giá:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của điểm thi kết thúc học phần từng nội
dung và điểm thành phần.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20%.
- Mục tiêu: Định hướng để sinh viên chuẩn bị những vấn đề liên quan qua đó
hình thành cho sinh viên ý thức học tập, động cơ học tập đúng đắng. Nghiêm túc,
tích cực trong học tập
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá:
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20%
20


- Mục tiêu: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức về lý thuyết, thực hành và
động tác kỹ thuật từ đó làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình học tập, tập luyện và
thi đấu. Giúp giảng viên, sinh viên sơ kết các kiến thức, kỹ năng thu được sau nửa
kỳ học, làm căn cứ cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp dạy của giáo viên và
phương pháp học tập của sinh viên.
- Nội dung kiểm tra: + Phát cầu thấp gần vào ô 6 hoặc 7.
+ Phát cầu cao xa vào ô 8 hoặc 9.
- Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên phát cầu vào ô và đúng kỹ thuật.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích phát cầu
-M1: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.

Tha
ng điểm
Phát cầu thấp

G.T

Nam

gần vào ô 6

2

3

4

1

2

3

4

1

hoặc 7 và cao
xa vào ô 8 hoặc

1

2

Nữ

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B+

A

A+

9
- Thời gian kiểm tra: Tiết 21 - 22
11.3. Thi cuối kỳ: 60%
21


- Mục tiêu: Đánh giá toàn diện kết quả học tập cả về thực hành cũng như lý thuyết.
- Nội dung thi: Thực hành: 60%
+ Di chuyển hất cầu trên toàn sân.
+ Đánh cầu trên đầu cao xa vào ô 0,76m x2m59
+ Di chuyển đổi cầu 6 vị trí trên sân 3 lần x 1 tổ
- Hình thức thi: Thực hành
- Yêu cầu: Sinh viên đánh cầu qua lại liên tục, vào ô và đúng kỹ thuật.
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm)
- Thời gian thi: Theo lịch nhà trường
- Cách đánh giá: (Đánh giá theo thang điểm).
* Điểm tổng kết được tính theo:
M 1(TT ) + M 2( KT )
2
M=

-M1: (TT) Thành tích đánh cầu.
-M1: (KT) Đánh giá kỹ thuật.
-M: Điểm trung binh.

Thang điểm

G.T

Di chuyển đánh

Nam

cầu phải, trái thấp
tay.
Đánh cầu trên đầu
vào ô

Nữ
Nam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

B

B+

A

A+

15

16

17

18

19

20

D

C

B

B+

A

A+

5

6

7

8

9

D

C

B

B+

A

5

6

7

8

9

D

C

B

B+

A

A+

31

32

33

34

35

36

11

1

1

12

2

2

13

3

3

14

4

4

Nữ
27

28

29

30

10
A+
10

22


Di chuyển ngang

Nam

sân đơn 1 phút
(tính số lần)

Nữ

24

25

26

27

D

C

B

B+

A

A+

28

29

30

31

32

33

D

C

B

B+

A

A+

11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tiết 21+22
- Thi cuối kỳ: (theo lịch nhà trường)

Phê duyệt
Ngày … tháng … năm…
Hiệu trưởng

TS. Lê Đức Chương

Xác nhận
Ngày 15tháng2 năm2014
Trưởng bộ môn

TS. Phạm Quang Khánh

Ngày 14 tháng 02 năm 2014

Giảng viên

TS. Phạm Quang Khánh

23


BỘ VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
Bộ Môn: Cầu Lông – Quần Vợt

Biên Soạn: Phạm Quang Khánh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I
Phương Pháp Giảng Dạy & Thực Hành Chuyên Ngành Cầu Lông
(Tài liệu dành cho sinh viên khóa Đại học 7 chuyên ngành Cầu lông)

Mã số học phần :
Số tín chỉ
: 03 tín chỉ
24


Lý thuyết
PPGD&TH

: 00 tiết
: 45 tiết

Đà Nẵng 2014

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×