Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Bơi chuyên sâu 1 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên ngành Bơi lội
(Kèm theo Quyết định Số 1298 /QĐ-TDTTĐN, ngày 24 tháng 12 năm 2013)
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: HỒ MINH THÀNH
- Chức danh, học hàm, học vị: Trợ lý khoa học-Thạc sỹ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn TTDN Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
- Điện thoại: 0912152520


Email:

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT
1

Họ và tên
PHAN THANH HÀI

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

Phó Hiệu trưởng
Tiến sĩ

Ban giám hiệu

Phụ trách BM
Thạc sỹ

Bộ môn TTDN

0914020333

0913459345

2

PHAN THANH TIN

3

LÊ CHÍ HÙNG

Giảng viên
Thạc sỹ


Khoa HLTT

0913430101

4

TRẦN THỊ KIM ANH

Giảng viên
Thạc sỹ

Bộ môn TTDN

0914112296

5

NGUYỄN VĂN QUÝ

Trợ lý BM
Cử nhân

Bộ môn TTDN

0935333892

2. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu
- Tên tiếng Anh: Method teaching and practice of Swimming
- Mã ngành: 521402206
- Mã học phần: DHCSN
- Tổng số tín chỉ: 18
- Áp dụng cho ngành đào tạo: GDTC
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc
- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: Có
+ Thảo luận: Có
+ Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, thực tế ở hiện trường…): 225 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: Có
+ Tự học: 540 tiết
- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn TTDN-Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
3. Mục tiêu của học phần.
3.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần.
+ Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức và kỹ năng cơ
bản của môn Bơi lội, biết thực hành kỹ thuật động tác, biết giảng dạy - huấn luyện,
làm tốt phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài. Biết lựa chọn các bài tập môn Bơi
đã học để phát triển thể chất và nâng cao năng lực vận động. Có thể tự nghiên cứu
và làm việc theo yêu cầu xã hội đòi hỏi.
+ Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về môn học Bơi lội, ứng dụng,
giảng dạy, huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có năng
lực tổ chức hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát triển TDTT trong
giai đoạn đổi mới hiện nay. Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không
ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.


+ Thái độ: Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm
nhuần thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa
xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội.
3.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức của học phần.
- Học phần I:
+ Kỹ thuật bơi Trườn sấp, xuất phát, quay vòng: 45 tiết (kể cả kiểm tra)
- Học phần II:
+ Kỹ thuật bơi Ngửa, xuất phát, quay vòng: 30 tiết (kể cả kiểm tra)
+ Lý thuyết: 15 tiết (kể cả kiểm tra)
- Học phần III:
+ Kỹ thuật bơi Ếch, xuất phát, quay vòng: 45 tiết (kể cả kiểm tra)
- Học phần IV:
+ Kỹ thuật bơi Bướm, xuất phát, quay vòng và phương pháp giảng dạy bơi: 45
tiết (kể cả kiểm tra)
- Học phần V:
+ Củng cố 04 kỹ thuật bơi thể thao, kỹ thuật bơi hỗn hợp và phương pháp
huấn luyện, trọng tài-thi đấu bơi: 30 tiết (kể cả kiểm tra)
+ Lý thuyết: 15 tiết (kể cả kiểm tra)
- Học phần VI:
+ Thực tập giáo án ; thực hành PP cứu đuối, PP sơ cứu ban đầu và huấn luyện
nâng cao thành tích bơi môn chính: 30 tiết (kể cả kiểm tra)
+ Lý thuyết: 15 tiết (kể cả kiểm tra)
4. Tóm tắt nội dung học phần.
- Các học phần lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử,
vị trí tác dụng của môn bơi lội; các khái niệm, nguyên lý kỹ thuật và nguyên tắc,
phương pháp tổ chức giảng dạy, huấn luyện môn bơi. Trang bị kỹ năng bơi thực dụng
và phương pháp cứu đuối. Cách thức tổ chức trọng tài thi đấu và các phương pháp
luận trong nghiên cứu khoa học môn bơi.
- Các học phần thực hành: Tiến hành trong suốt khoá học, được chia thành
các học phần từ năm học thứ nhất đến năm học thứ tư. Các sinh viên phải học trong 6


học kỳ (từ kỳ học thứ 2 đến kỳ học thứ 7 của khóa học). Trong đó trang bị cho sinh
viên những kỹ thuật cơ bản và nâng cao ở các kiểu bơi, chiến thuật trong bơi, các bài
tập phát triển thể lực chung và chuyên môn, phương pháp trọng tài và thi đấu,
phương pháp tổ chức giảng dạy-huấn luyện môn bơi lội, các phương pháp thực hành
cứu đuối và sơ cứu ban đầu, các biện pháp phòng ngừa và khắc phục những sai sót
trong quá trình học tập.
5. Nội dung chi tiết học phần.

Nội dung
(Ghi cụ thể theo từng
chương, mục, tiểu mục)

Học kỳ 1
- KT bơi Trườn sấp, phát
triển thể lực chung.
- KT xuất phát-quay vòng
bơi Trườn sấp.
Học kỳ 2
- KT bơi Trườn ngửa, củng
cố KT trườn sấp.
- Phát triển thể lực chung,
thể lực chuyên môn.
- KT xuất phát-quay vòng
bơi Trườn ngửa
- Lý thuyết
Học kỳ 3
- KT bơi Ếch, củng cố KT
bơi Trườn sấp-Trườn ngửa.
- Phát triển thể lực chuyên
môn.
- KT xuất phát-quay vòng
bơi Ếch.

Nội dung
(Ghi cụ thể theo từng
chương, mục, tiểu mục)

Học kỳ 4
- KT bơi Bướm, củng cố

Số

tín
chỉ thuyết

Hình thức dạy học
Bài
tập

Thảo
luận

TH,
TN

Tự học,
tự NC

Kiểm
tra

Tổng
(tiết)

3

0

0

0

40

90

05

45

3

13

0

0

26

90

06

45

3

0

0

0

40

90

05

45

Số
tín

chỉ thuyết

3

0

Hình thức dạy học
Bài
tập

0

Thảo TH,
luận TN

0

40

Tự học,
tự NC

Kiểm
tra

90

05

Tổng
(tiết)

45


KT bơi Ếch, Trườn sấpTrườn ngửa.
- KT xuất phát-quay vòng
bơi Bướm.
- Phát triển thể lực chuyên
môn, nâng cao thành tích.
- Phương pháp giảng
dạybơi thể thao.
Học kỳ 5
- KT bơi Hỗn hợp.
- Củng cố 04 KT bơi thể
thao.
- Phát triển thể lực chuyên
môn, nâng cao thành tích.
- Phương pháp huấn luyện
và trọng tài-thi đấu bơi.
- Lý thuyết
Học kỳ 6
- Thực tập giáo án
- Thực hành PP cứu đuối
và PP sơ cứu ban đầu.
- HL nâng cao thành tích
bơi môn chính.
- Lý thuyết

Tổng

3

13

0

0

26

90

06

45

3

13

0

0

26

90

06

45

18

39

0

0

198

540

33

270

6. Học liệu. (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)
6.1. Học liệu chính.
[1]. Hội đồng biên soạn sách giáo khoa Trung Quốc (1999), Bơi lội (Nguyễn Văn
Trạch dịch), NXB TDTT Hà Nội.
[2]. Phan Thanh Hài, Nguyễn Thị Hiền, Lê Chí Hùng, Hồ Minh Thành (2013),
Giáo trình Bơi, NXB TDTT
[3]. Phạm Văn Ngũ, Nguyễn Thị Hiền (2002), Giáo trình Bơi lội dành cho sinh
viên Cao đẳng TDTT, NXB TDTT.
[4]. Hiệp hội Thể thao dưới nước (2006), Luật Bơi lội, NXB TDTT.


[5]. Cổ Tấn Chương, Lê Nguyệt Nga, Đào Công Sanh, Chương trình giảng dạy
và huấn luyện bơi lội các tuyến năng khiếu của thành phố Hồ Chí Minh từ năm
1988 trở đi, Sở TDTT TP. HCM.
6.2. Tài liệu tham khảo.
[1]. Trần Vận Bằng (1999), Nâng cao HLV bơi lội, (tài liệu giảng dạy lớp bồi
dưỡng HLV bơi toàn quốc)
[2]. Bulgacôva (1983), Tuyển chọn và đào tạo VĐV bơi trẻ (Phạm Trọng Thanh
dịch), NXB TDTT Hà Nội
[3]. Butôvich.N.A(1975), Huấn luyện vận động viên thiếu niên, Nxb TDTT Hà
nội.
[4]. Nguyễn Văn Trọng (2008), Tuyển chọn và đào tạo tài năng bơi trẻ, NXB
TDTT Hà nội
[5]. Phạm Trọng Thanh, Lê Nguyệt Nga, Đào Công Sanh (2006), Phương pháp
huấn luyện vận động viên bơi trẻ, NXB TDTT Hà nội
[6]. Phạm Trọng Thanh (1999), Bài giảng nâng cao HLV bơi toàn quốc
[7]. Mạnh Tuấn (2006), Kỹ xảo bơi lội, NXB TDTT, Hà Nội
[8]. “Tuyển chọn vận động viên bơi lội”, Tài liệu tham khảo chính thức của bộ
môn bơi-Vụ các môn thể thao (Bản tin KHKT TDTT, số chuyên đề bơi lội 1984).


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I
Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên ngành Bơi lội
1. Thông tin về giảng viên
2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu
- Tên tiếng Anh: Method teaching and practice of Swimming
- Mã ngành: 521402206
- Mã học phần: DHCSN0622
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Không
- Các học phần kế tiếp: Có
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: Không
+ PPGD&TH

: 45 tiết

+ Bài tập

: Không

+ Thực hành, thực tập : Không
+ Tự học

: 90 tiết

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn TTDN Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
+ Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về lịch sử môn
Bơi lội. Nắm vững kỹ thuật bơi Trườn sấp, xuất phát và quay vòng đơn giản trong
bơi Trườn sấp. Biết lựa chọn các bài tập bơi Trườn sấp để phát triển kỹ thuật, thể lực
chung và nâng cao năng lực vận động.
+ Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về kỹ thuật bơi Trườn sấp vào
giảng dạy, huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có
một số năng lực nhất định trong tổ chức giảng dạy, hoạt động TDTT quần chúng
nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Khả
năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn
lên đáp ứng những yêu cầu mới cao hơn.


+ Thái độ: Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm
nhuần thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa
xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
MỤC TIÊU
NỘI DUNG

BẬC 1

BẬC 2

BẬC 3

I.B.1. Hiểu và áp dụng
được yếu lĩnh kỹ thuật
cũng như sự chuyển
động của các bộ phận
cơ thể trong một chu kỳ
kỹ thuật bơi
II.B.1. Hiểu và thực
hiện được kỹ thuật
chân TS

I.C.1. Biết tư duy
và phân biệt được
kỹ thuật bơi TS.

\\

KỸ THUẬT BƠI TRƯỜN SẤP (TS)
I.A.1. Nắm được yếu
1. Xây dựng khái
lĩnh kỹ thuật bơi và các
niệm về kỹ thuật bơi đặc điểm chuyển động
TS
của các bộ phận cơ thể
trong một chu kỳ kỹ
thuật bơi
II.A.1. Nắm được tư
thế và đặc điểm chuyển
2. Kỹ thuật chân
động của hai chân
bơi TS.

3. Kỹ thuật tay
và phối hợp tay thở.

III.A.1. Nắm được các III.B.1. Hiểu và thực
giai đoạn và đặc điểm hiện được kỹ thuật tay
chuyển động của hai TS
tay
III.A.2. Nắm được kỹ III.B.2. Hiểu và thực
thuật thở và thời điểm hiện được kỹ thuật tay
quay đầu thở khi phối thở bơi TS
hợp tay

IV.A.1. Nắm được các
giai đoạn và đặc điểm
chuyển động của các
bộ phận cơ thể khi phối
hợp toàn bộ kỹ thuật.

IV.B.1. Hiểu và thực
hiện được toàn bộ kỹ
thuật bơi TS ở một cự
ly nhất định.

V.A.1. Nắm được kỹ
5. Hoàn thiện và củng thuật căn bản của từng
cố kỹ thuật bơi.
giai đoạn động tác bơi
một cách tự nhiên.

V.B.1. Áp dụng kỹ
thuật bơi một cách
hoàn chỉnh và hoàn
thành được cự ly kiểm
tra.

4. Kỹ thuật phối hợp
tay chân thở.

II.C.1. Có kỹ năng
nhận biết được các
sai lầm, nguyên
nhân thường mắc
và cách sửa chữa
kỹ thuật chân TS.
III.C.1. Có kỹ năng
nhận biết được các
sai lầm, nguyên
nhân thường mắc
và cách sửa chữa
kỹ thuật tay TS.
III.C.2. Có kỹ năng
nhận biết được sai
lầm, nguyên nhân
thường mắc, cách
sửa chữa kỹ thuật
tay thở bơi TS.
IV.C.1. Có kỹ năng
phân tích và giảng
dạy kỹ thuật bơi TS
cho các đối tượng
mới học bơi.
V.C.1. Thực hiện
toàn bộ kỹ thuật bơi
TS một cách tối ưu
có hiệu quả cao


2. KỸ THUẬT XUẤT PHÁT VUNG TAY (XP).
I.A.1. Nắm được yếu
1. Xây dựng khái
lĩnh kỹ thuật XP và các
niệm đúng về kỹ thuật đặc điểm chuyển động
XP vung tay
của các bộ phận cơ thể
trong một quá trình
thực hiện kỹ thuật.
II.A.1. Hiểu và nắm
2. Các giai đoạn của được kỹ thuật XP
kỹ thuật XP vung tay vung tay.

I.B.1. Hiểu và áp dụng
được yếu lĩnh kỹ thuật
cũng như sự chuyển
động của các bộ phận
cơ thể trong quá trình
thực hiện kỹ thuật.
II.B.1. Áp dụng và
thực hiện kỹ thuật XP
vung tay một cách cơ
bản.

I.C.1. Biết tư duy
và phân biệt được
kỹ thuật XP vung
tay.
II.C.1. Thực hiện
toàn bộ kỹ thuật XP
vung tay một cách
tối ưu có hiệu quả
cao.

3. KỸ THUẬT QUAY VÒNG ĐƠN GIẢN (QV).
I.A.1. Nắm được yếu
lĩnh kỹ thuật QV đơn
1. Xây dựng khái
niệm đúng về kỹ thuật giản và các đặc điểm
chuyển động của các
QV đơn giản
bộ phận cơ thể trong
một quá trình thực hiện
kỹ thuật.
2. Các giai đoạn của
kỹ thuật QV đơn giản

I.B.1. Hiểu và áp dụng
được yếu lĩnh kỹ thuật
cũng như sự chuyển
động của các bộ phận
cơ thể trong quá trình
thực hiện kỹ thuật.

I.C.1. Biết tư duy
và phân biệt được
kỹ thuật QV đơn
giản.

II.A.1. Hiểu và nắm II.B.1. Áp dụng và
được kỹ thuật QV đơn thực hiện kỹ thuật QV
đơn giản một cách cơ
giản.
bản.

II.C.1. Thực hiện
toàn bộ kỹ thuật QV
đơn giản một cách
tối ưu có hiệu quả
cao.

ơ

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
MỤC TIÊU
BẬC 1

BẬC 2

BẬC 3

TỔNG

06

06

06

18

Kỹ thuật xuất phát vung tay

02

02

02

06

Kỹ thuật quay vòng đơn giản

02

02

02

06

TỔNG

10

10

10

30

NỘI DUNG
Kỹ thuật bơi trườn sấp


4. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần này là trang bị cho sinh viên chuyên ngành những kiến
thức cơ bản về lịch sử môn học, vị trí và tác dụng của môn bơi trong hệ thống giáo
dục thể chất. Trang bị cho các em những nguyên lý cũng như cách thức và phương
pháp tập luyện của kỹ thuật bơi Trườn sấp, kỹ thuật xuất phát vung tay và kỹ thuật
quay vòng đơn giản. Bồi dưỡng, phát triển thể lực chung; các biện pháp phòng ngừa
và khắc phục những sai sót trong quá trình tập luyện.
5. Nội dung chi tiết học phần
+ Kỹ thuật bơi Trườn sấp: 37 tiết (kể cả kiểm tra)
- Giới thiệu các bài tập khởi động và thể lực trong bơi; hướng dẫn kỹ thuật
thở trong bơi và làm quen với nước.
- Dạy kỹ thuật chân bơi TS
- Dạy kỹ thuật tay bơi TS
- Dạy kỹ thuật phối hợp tay thở bơi TS
- Kiểm tra học trình
- Dạy kỹ thuật phối hợp tay chân thở bơi TS
- Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật bơi TS
- Thi kiểm tra học phần
+ Kỹ thuật xuất phát vung tay: 04 tiết
- Giới thiệu và dạy kỹ thuật xuất phát vung tay
- Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật xuất phát vung tay
+ Kỹ thuật quay vòng đơn giản: 04 tiết
- Giới thiệu và dạy kỹ thuật quay vòng đơn giản
- Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật quay vòng đơn giản


6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính
[1]. Hội đồng biên soạn sách giáo khoa Trung Quốc (1999), Bơi lội (Nguyễn Văn
Trạch dịch), NXB TDTT Hà Nội.
[2]. Phan Thanh Hài, Nguyễn Thị Hiền, Lê Chí Hùng, Hồ Minh Thành (2013), Giáo
trình Bơi, NXB TDTT.
[3]. Phạm Văn Ngũ, Nguyễn Thị Hiền (2003), Giáo trình Bơi lội dành cho sinh viên
Cao đẳng TDTT, NXB TDTT.
[4]. Hiệp hội Thể thao dưới nước (2006), Luật Bơi lội, NXB TDTT.
[5]. Cổ Tấn Chương, Lê Nguyệt Nga, Đào Công Sanh, Chương trình giảng dạy và
huấn luyện bơi lội các tuyến năng khiếu của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1988 trở
đi, Sở TDTT TP. HCM.
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Trần Vận Bằng (1999), Nâng cao HLV bơi lội, (tài liệu giảng dạy lớp bồi dưỡng
HLV bơi toàn quốc)
[2]. Bulgacôva (1983), Tuyển chọn và đào tạo VĐV bơi trẻ (Phạm Trọng Thanh
dịch), NXB TDTT Hà Nội
[3]. Butôvich.N.A(1975), Huấn luyện vận động viên thiếu niên, NXB TDTT Hà Nội.
[4]. Nguyễn Văn Trọng (2008), Tuyển chọn và đào tao tài năng bơi trẻ, NXB TDTT
Hà Nội.
[5]. Phạm Trọng Thanh, Lê Nguyệt Nga, Đào Công Sanh (2006), Phương pháp huấn
luyện vận động viên bơi trẻ, NXB TDTT Hà Nội.
[6]. Phạm Trọng Thanh (1999), Bài giảng nâng cao HLV bơi toàn quốc
[7]. Mạnh Tuấn (2006), Kỹ xảo bơi lội, NXB TDTT, Hà Nội.
[8]. “Tuyển chọn vận động viên bơi lội”, Tài liệu tham khảo chính thức của bộ môn
bơi-vụ các môn thể thao (Bản tin KHKT TDTT, số chuyên đề bơi lội 1984).
7. Hình thức tổ chức dạy - học
7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học phần
Tổng
NỘI DUNG

Lên lớp
Thực
Sinh viên
PPGD Bài hành, thí tự nghiên

&
thuyết
tập nghiệm cứu, tự học
Thực
hành


Kỹ thuật bơi trườn sấp
Kỹ thuật xuất phát vung tay
Kỹ thuật quay vòng đơn giản
Tổng

0

37

0

0

74

111

0

04

0

0

08

12

0

04

0

0

08

12

0

45

0

0

90

135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
TUẦN 1:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

Ghi
chú

1. Giới thiệu các bài tập khởi động và
làm quen với nước.
1.1. Giới thiệu các bài tập khởi động và
các bài tập thể lực chung, chuyên môn
trong bơi.

Quần
áo bơi
theo
quy
định

1.2. Hướng dẫn kỹ thuật thở trong bơi
PPGD&
Thực hành 1.3. Hướng dẫn làm quen với nước.
1. Dạy kỹ thuật chân bơi Trườn sấp.
1.1. Khái niệm về kỹ thuật bơi TS
1.2. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
thuật chân bơi TS.
1.3. Hướng dẫn tập luyện kỹ thuật chân
TS trên cạn và dưới nước.
Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

Tự tập luyện
Ngoại khóa tập luyện các bài tập thể
và hướng dẫn
lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật chân trên
nếu có yêu
cạn, dưới nước
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

TUẦN 2:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính
1. Ôn kỹ thuật chân bơi Trườn sấp.

Yêu cầu SV
chuẩn bị
Đọc trước tài

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
02 tiết ở

Ghi
chú


1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật chân TS
trên cạn và dưới nước.
1.2. Ôn kỹ thuật thở trong bơi.
1.3. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
PPGD&
Thực hành 1. Ôn kỹ thuật chân bơi Trườn sấp.
1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật chân TS
trên cạn và dưới nước.
1.2. Ôn kỹ thuật thở trong bơi.
1.3. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

bể bơi

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

Tự tập luyện
Ngoại khóa tập luyện các bài tập thể
và hướng dẫn
lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật chân trên
nếu có yêu
cạn, dưới nước
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

Quần
áo bơi
theo
quy
định

TUẦN 3:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính
1. Ôn kỹ thuật chân bơi Trườn sấp.
1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật chân TS
trên cạn và dưới nước.
1.2. Ôn kỹ thuật thở trong bơi.
1.3. Các bài tập thể lực chuyên môn

trên cạn và dưới nước.
PPGD&
Thực hành 1. Ôn kỹ thuật chân bơi Trườn sấp.
1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật chân TS
trên cạn và dưới nước.
1.2. Ôn kỹ thuật thở trong bơi.
1.3. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

TUẦN 4:

Tự tập luyện
Ngoại khóa tập luyện các bài tập thể
và hướng dẫn
lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật chân trên
nếu có yêu
cạn, dưới nước
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

Ghi
chú

Quần
áo bơi
theo
quy
định


Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính
1. Dạy kỹ thuật tay bơi Trườn sấp.
1.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
thuật tay bơi TS.
1.2. Hướng dẫn tập luyện kỹ thuật tay
bơi TS trên cạn và dưới nước.
2. Ôn kỹ thuật chân bơi Trườn sấp.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật chân TS
trên cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập thể lực chuyên môn

PPGD&
Thực hành trên cạn và dưới nước.
1. Ôn kỹ thuật tay và chân bơi Trườn
sấp.
1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay và chân
TS trên cạn và dưới nước.
1.2. Ôn kỹ thuật thở trong bơi.
1.3. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

Ghi
chú

Quần
áo bơi
theo
quy
định

Tự tập luyện
Ngoại khóa tập luyện các bài tập thể
và hướng dẫn
lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật tay và
nếu có yêu
chân trên cạn, dưới nước.
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Ghi
chú

02 tiết ở
bể bơi

Quần
áo bơi
theo
quy
định

TUẦN 5:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính

1. Ôn kỹ thuật tay và chân bơi Trườn
PPGD& sấp.
Thực hành 1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay và chân
TS trên cạn và dưới nước.
1.2. Ôn kỹ thuật thở trong bơi.

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

1.3. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
1. Dạy kỹ thuật phối hợp tay thở bơi Đọc trước tài
Trườn sấp.
liệu chính [2]
1.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
từ trang 54
thuật phối hợp tay thở bơi TS.
1.2. Hướng dẫn tập luyện kỹ thuật phối đến trang 77
hợp tay thở bơi TS trên cạn và dưới
nước.

02 tiết ở
bể bơi


2. Ôn kỹ thuật tay và chân bơi Trườn
sấp.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay và chân
TS trên cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

Tự tập luyện
Ngoại khóa tập luyện các bài tập thể
và hướng dẫn
lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật tay và
nếu có yêu
chân trên cạn, dưới nước.
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Chuẩn bị tốt
nội dung
kiểm tra

02 tiết ở
bể bơi

TUẦN 6:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính
Kiểm tra giữa kỳ
Nội dung: Chấm điểm kỹ thuật bơi
chân TS (Nam 50m-Nữ 35m)

1. Ôn kỹ thuật tay, chân và phối hợp
PPGD& tay thở bơi Trườn sấp.
Đọc trước tài
Thực hành 1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và liệu chính [2]
phối hợp tay thở bơi TS trên cạn và
từ trang 54
dưới nước.
1.2. Các bài tập thể lực chuyên môn đến trang 77
trên cạn và dưới nước.
Sinh viên Ngoại khóa tập luyện các bài tập thể Tự tập luyện
tự nghiên lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật tay, chân và hướng dẫn
cứu, tự
và phối hợp tay thở bơi TS trên cạn,
nếu có yêu
học
dưới nước.
cầu

02 tiết ở
bể bơi

Ghi
chú

Quần
áo bơi
theo
quy
định

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

TUẦN 7:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

1. Dạy kỹ thuật phối hợp tay chân Đọc trước tài
PPGD& thở bơi Trườn sấp.
liệu chính [2]
1.1.
Giới
thiệu,
phân
tích,
làm
mẫu
kỹ
Thực hành
từ trang 54
thuật phối hợp tay chân thở bơi TS.
1.2. Hướng dẫn tập luyện kỹ thuật phối đến trang 77
hợp tay chân thở bơi TS trên cạn và
dưới nước.

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
02 tiết ở
bể bơi

Ghi
chú
Quần
áo bơi
theo
quy
định


2. Ôn kỹ thuật tay, chân và phối hợp
tay thở bơi Trườn sấp.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và
phối hợp tay thở bơi TS trên cạn và
dưới nước.
2.2. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
1. Ôn kỹ thuật tay, chân và phối hợp
tay thở bơi Trườn sấp.
1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và
phối hợp tay thở bơi TS trên cạn và
dưới nước.
1.2. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
2. Ôn kỹ thuật phối hợp tay chân thở
bơi Trườn sấp.
2.1. Các bài tập ôn phối hợp toàn bộ kỹ
thuật bơi TS trên cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập thể lực chuyên môn
trên cạn và dưới nước.
Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

Đọc trước tài
liệu chính [2]
từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

Tự tập luyện
Ngoại khóa tập luyện các bài tập thể
và hướng dẫn
lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật bơi TS
nếu có yêu
trên cạn, dưới nước.
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

TUẦN 8:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính

1. Dạy kỹ thuật xuất phát vung tay.
PPGD& 1.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
Thực hành thuật xuất phát vung tay.
1.2. Hướng dẫn tập luyện kỹ thuật xuất
phát vung tay trên cạn và dưới nước.
2. Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật bơi
Trườn sấp.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và
phối hợp toàn bộ kỹ thuật bơi TS trên
cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập thể lực chuyên môn
nhằm tiếp cận cự ly kiểm tra.
1. Ôn kỹ thuật xuất phát vung tay.
1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật xuất phát
vung tay trên cạn và dưới nước.
1.2. Các bài tập bổ trợ thể lực nhằm
nâng cao kỹ thuật xuất phát vung tay

Đọc trước tài
liệu chính [2]
- Từ trang 54
đến trang 77
-Từ trang 140
đến trang 153

Đọc trước tài
liệu chính [2]
- Từ trang 54
đến trang 77

02 tiết ở
bể bơi

02 tiết ở
bể bơi

Ghi
chú
Quần
áo bơi
theo
quy
định


Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

2. Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật bơi
Trườn sấp.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và -Từ trang 140
phối hợp toàn bộ kỹ thuật bơi TS trên đến trang 153
cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập thể lực chuyên môn
nhằm tiếp cận cự ly kiểm tra.
Ngoại khóa tập luyện các bài tập thể Tự tập luyện
lực và bài tập bổ trợ kỹ thuật bơi TS, kỹ và hướng dẫn
thuật xuất phát vung tay trên cạn, dưới
nếu có yêu
nước.
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

TUẦN 9:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính

1. Dạy kỹ thuật quay vòng đơn giản.
1.1. Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ
thuật quay vòng đơn giản.
1.2. Hướng dẫn tập luyện kỹ thuật quay
vòng đơn giản trên cạn và dưới nước.
2. Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật bơi
Trườn sấp và ôn kỹ thuật xuất phát
vung tay.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và
phối hợp toàn bộ kỹ thuật bơi TS trên
cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập ôn kỹ thuật xuất phát
vung tay trên cạn và dưới nước.
2.3. Các bài tập thể lực chuyên môn
nhằm tiếp cận cự ly kiểm tra.
PPGD&
1. Ôn kỹ thuật quay vòng đơn giản.
Thực hành 1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật quay vòng
đơn giản trên cạn và dưới nước.
1.2. Các bài tập bổ trợ thể lực nhằm
nâng cao kỹ thuật quay vòng đơn giản.
2. Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật bơi
Trườn sấp và ôn kỹ thuật xuất phát
vung tay.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và
phối hợp toàn bộ kỹ thuật bơi TS trên
cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập ôn kỹ thuật xuất phát
vung tay trên cạn và dưới nước.
2.3. Các bài tập thể lực chuyên môn
nhằm tiếp cận cự ly kiểm tra.

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Đọc trước tài
liệu chính [2]
- Từ trang 54
đến trang 77
-Từ trang 140
đến trang 153
-Từ trang 158
đến trang 170

02 tiết ở
bể bơi

Đọc trước tài
liệu chính [2]
- Từ trang 54
đến trang 77
-Từ trang 140
đến trang 153
-Từ trang 158
đến trang 170

Ghi
chú

Quần
áo bơi
theo
quy
định

02 tiết ở
bể bơi


Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

Ngoại khóa tập luyện các bài tập nâng Tự tập luyện
cao kỹ thuật bơi TS, kỹ thuật xuất phát và hướng dẫn
vung tay và quay vòng đơn giản trên
nếu có yêu
cạn, dưới nước.
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Đọc trước tài
liệu chính [2]
- Từ trang 54
đến trang 77
-Từ trang 158
đến trang 170

02 tiết ở
bể bơi

TUẦN 10:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính

1. Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật bơi
Trườn sấp.
1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và
phối hợp toàn bộ kỹ thuật bơi TS trên
cạn và dưới nước.
1.2. Các bài tập thể lực bơi TS nhằm
hiệu quả kỹ thuật.
2. Ôn kỹ thuật quay vòng đơn giản.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật quay vòng
đơn giản trên cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập bổ trợ thể lực nhằm
nâng cao kỹ thuật quay vòng đơn giản.
PPGD&
1. Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật bơi
Thực hành Trườn sấp.
1.1. Các bài tập ôn kỹ thuật tay, chân và
phối hợp toàn bộ kỹ thuật bơi TS trên
cạn và dưới nước.
1.2. Các bài tập thể lực bơi TS nhằm
hiệu quả kỹ thuật.
2. Ôn kỹ thuật quay vòng đơn giản.
2.1. Các bài tập ôn kỹ thuật quay vòng
đơn giản trên cạn và dưới nước.
2.2. Các bài tập bổ trợ thể lực nhằm
nâng cao kỹ thuật quay vòng đơn giản.
Sinh viên
Ngoại khóa tập luyện các bài tập nâng
tự nghiên
cao kỹ thuật bơi TS và kỹ thuật quay
cứu, tự
vòng đơn giản trên cạn, dưới nước.
học

Ghi
chú

Quần
áo bơi
theo
quy
định

Đọc trước tài
liệu chính [2]
- Từ trang 54
đến trang 77
-Từ trang 158
đến trang 170

02 tiết ở
bể bơi

Tự tập luyện
và hướng dẫn
nếu có yêu
cầu

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi


TUẦN 11:
Hình thức
tổ chức
dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

1. Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật bơi
Trườn sấp.
1.1. Các bài tập củng cố kỹ thuật tay, Đọc trước tài
chân và phối hợp toàn bộ kỹ thuật bơi liệu chính [2]
TS trên cạn và dưới nước.
từ trang 54
1.2. Các bài tập thể lực hoàn thiện kỹ đến trang 77
PPGD& thuật bơi TS nhằm đạt thành tích cao ở
Thực hành nội dung kiểm tra.

02 tiết ở
bể bơi

Chuẩn bị tốt
nội dung
kiểm tra

03 tiết ở
bể bơi

Kiểm tra kết thúc học phần
Nội dung: Chấm điểm kỹ thuật bơi TS
(Nam 100m-Nữ 75m)
Sinh viên
tự nghiên
cứu, tự
học

- Ngoại khóa tập luyện các bài tập nâng Tự tập luyện
cao kỹ thuật bơi TS dưới nước.
và hướng dẫn
- Chuẩn bị trạng thái tốt nhất để kiểm
nếu có yêu
tra đạt kết quả cao
cầu

Ghi
chú

Quần
áo bơi
theo
quy
định

Ngoài giờ
học và tập
ở bể bơi

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại trong giáo dục
trong giáo dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực
tiếp, phân chia, hoàn chỉnh,...
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
* Nghiên cứu tài liệu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và hoàn thành đúng
thời hạn, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
+ Yêu cầu đối với giảng viên:
- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần
- Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu để đảm bảo cho học tập.
+ Yêu cầu đối với sinh viên:
- Tham gia học tập đúng giờ, phải đạt từ 70% trở lên thời gian lên lớp mới
được thi học phần (kể cả học phần có thực hành và lý thuyết).
- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng, sạch sẽ.
10. Thang đánh giá học phần: Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần:
- Điểm học phần: Điểm trung bình chung của các điểm bộ phận tính theo trọng
số.


- Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Trọng số 20%.
+ Mục tiêu: Nhằm đánh giá mức độ tham gia học tập và ý thức học tập của
sinh viên trong suốt học phần.
+ Hình thức kiểm tra: Theo dõi quá trình học tập trong suốt học phần.
+ Nội dung kiểm tra: Xác định tỷ lệ % số buổi học sinh viên vắng mặt trong
suốt học phần.
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm quy định của Nhà trường.
+ Thời gian kiểm tra: Sau khi kết thúc học phần.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: Trọng số 20%
+ Mục tiêu: Nhằm đánh giá kết quả về mức độ tiếp thu của sinh viên trong quá
trình học tập để có những điều chỉnh về phương pháp giảng dạy kịp thời và hợp lý
hơn.
+ Nội dung kiểm tra: Kỹ thuật chân Trườn sấp (Nam 50m – Nữ 35m)
- Thời gian tổ chức: Theo lịch trình giảng dạy cụ thể.
- Nội dung đánh giá: Kỹ thuật.
+ Hình thức kiểm tra: Thực hành
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế.
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm Bộ môn xây dựng.
+ Thời gian kiểm tra: Tuần thứ 6
11.3. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60%.
+ Mục tiêu: Nhằm đánh giá chất lượng và kết quả học tập mà sinh viên đã tiếp
thu được ở học phần này.
+ Nội dung kiểm tra: Kỹ thuật bơi Trườn sấp (Nam 100m – Nữ 75m)
- Thời gian tổ chức: Theo kế hoạch của Nhà trường.
- Nội dung đánh giá: Kỹ thuật.
+ Hình thức kiểm tra: Thực hành
+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế.
+ Cách đánh giá: Theo thang điểm Bộ môn xây dựng.
+ Thời gian kiểm tra: Tuần thứ 11
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ.
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 6
- Thi cuối kỳ: Tuần thứ 11


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN II
Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên ngành Bơi lội
1. Thông tin về giảng viên
2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu
- Tên tiếng Anh: Method teaching and practice of Swimming
- Mã ngành: 521402206
- Mã học phần: DHCSN0632
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Học phần I
- Các học phần kế tiếp: Có
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
+ PPGD&TH

: 30 tiết

+ Bài tập

: Không

+ Thực hành, thực tập : Không
+ Tự học

: 90 tiết

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn TTDN Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
+ Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản về
nguyên lý kỹ thuật bơi, các kỹ thuật bơi thể thao và phương pháp dạy bơi. Nắm vững
kỹ thuật bơi Trườn ngửa, xuất phát và quay vòng trong bơi Trườn ngửa. Hoàn thiện,
củng cố kỹ thuật bơi Trườn sấp để phát triển kỹ thuật; nâng cao thể lực chung,
chuyên môn và năng lực vận động trong bơi.
+ Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức về kỹ thuật bơi Trườn ngửa,
Trườn sấp vào giảng dạy, huấn luyện trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân. Có một số năng lực tổ chức giảng dạy, hoạt động TDTT quần chúng nhằm
đáp ứng các yêu cầu phát triển TDTT trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Khả năng tư


duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn lên đáp
ứng những yêu cầu mới cao hơn.
+ Thái độ: Có phẩm chất của người giáo viên, người cán bộ TDTT, thấm
nhuần thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa
xã hội, có đạo đức, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
MỤC TIÊU
NỘI DUNG

BẬC 1

BẬC 2

BẬC 3

I.B.1. Hiểu và áp dụng
được yếu lĩnh kỹ thuật
cũng như sự chuyển
động của các bộ phận
cơ thể trong một chu kỳ
kỹ thuật bơi
II.B.1. Hiểu và thực
hiện được kỹ thuật
chân TN

I.C.1. Biết tư duy
và phân biệt được
kỹ thuật bơi TN.

\\

KỸ THUẬT BƠI TRƯỜN NGỮA (TN)
1. Xây dựng khái
niệm về kỹ thuật bơi
TN

2. Kỹ thuật chân
bơi TN.

3. Kỹ thuật tay
và phối hợp tay thở.

I.A.1. Nắm được yếu
lĩnh kỹ thuật bơi và các
đặc điểm chuyển động
của các bộ phận cơ thể
trong một chu kỳ kỹ
thuật bơi
II.A.1. Nắm được tư
thế và đặc điểm chuyển
động của hai chân

III.A.1. Nắm được các III.B.1. Hiểu và thực
giai đoạn và đặc điểm hiện được kỹ thuật tay
chuyển động của hai TN
tay

III.A.2. Nắm được kỹ III.B.2. Hiểu và thực
thuật thở và thời điểm hiện được kỹ thuật tay
quay đầu thở khi phối thở bơi TN
hợp tay

4. Kỹ thuật phối hợp
tay chân thở.

IV.A.1. Nắm được các
giai đoạn và đặc điểm
chuyển động của các
bộ phận cơ thể khi phối
hợp toàn bộ kỹ thuật

IV.B.1. Hiểu và thực
hiện được toàn bộ kỹ
thuật bơi TN ở một cự
ly nhất định

II.C.1. Có kỹ năng
nhận biết được các
sai lầm, nguyên
nhân thường mắc
và cách sửa chữa
kỹ thuật chân TN.
III.C.1. Có kỹ năng
nhận biết được các
sai lầm, nguyên
nhân thường mắc
và cách sửa chữa
kỹ thuật tay TN.
III.C.2. Có kỹ năng
nhận biết được sai
lầm, nguyên nhân
thường mắc, cách
sửa chữa kỹ thuật
tay thở bơi TN.
IV.C.1. Có kỹ năng
phân tích và giảng
dạy kỹ thuật bơi TN
cho các đối tượng
mới học bơi.


V.A.1. Nắm được kỹ
5. Hoàn thiện và củng thuật căn bản của từng
cố kỹ thuật bơi.
giai đoạn động tác bơi
một cách tự nhiên.

V.B.1. Áp dụng kỹ
thuật bơi một cách
hoàn chỉnh và hoàn
thành được cự ly kiểm
tra

V.C.1. Thực hiện
toàn bộ kỹ thuật bơi
TN một cách tối ưu
có hiệu quả cao

KỸ THUẬT XUẤT PHÁT BƠI TRƯỜN NGỮA (XP).
I.A.1. Nắm được yếu
1. Xây dựng khái
lĩnh kỹ thuật XP và các
niệm đúng về kỹ thuật đặc điểm chuyển động
XP bơi TN
của các bộ phận cơ thể
trong một quá trình
thực hiện kỹ thuật.
II.A.1. Hiểu và nắm
2. Các giai đoạn của được kỹ thuật XP bơi
kỹ thuật XP bơi TN
TN.

I.B.1. Hiểu và áp dụng
được yếu lĩnh kỹ thuật
cũng như sự chuyển
động của các bộ phận
cơ thể trong quá trình
thực hiện kỹ thuật.
II.B.1. Áp dụng và
thực hiện kỹ thuật XP
bơi TN một cách cơ
bản.

I.C.1. Biết tư duy
và phân biệt được
kỹ thuật XP bơi
TN
II.C.1. Thực hiện
toàn bộ kỹ thuật XP
bơi TN một cách tối
ưu có hiệu quả cao.

KỸ THUẬT QUAY VÒNG BƠI TRƯỜN NGỮA (QV).
I.A.1. Nắm được yếu
lĩnh kỹ thuật QV bơi
1. Xây dựng khái
niệm đúng về kỹ thuật TN và các đặc điểm
chuyển động của các
QV bơi TN
bộ phận cơ thể trong
một quá trình thực hiện
kỹ thuật.

2. Các giai đoạn của
kỹ thuật QV bơi TN

I.B.1. Hiểu và áp dụng
được yếu lĩnh kỹ thuật
cũng như sự chuyển
động của các bộ phận
cơ thể trong quá trình
thực hiện kỹ thuật.

I.C.1. Biết tư duy
và phân biệt được
kỹ thuật QV bơi
TN.

II.A.1. Hiểu và nắm II.B.1. Áp dụng và
được kỹ thuật QV bơi thực hiện kỹ thuật QV
TN.
bơi TN một cách cơ
bản.

II.C.1. Thực hiện
toàn bộ kỹ thuật QV
bơi TN một cách tối
ưu có hiệu quả cao.

CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO KỸ THUẬT BƠI TRƯỜN SẤP

1. Củng cố, nâng cao
kỹ thuật bơi TS.

I.A.1. Nắm vững kỹ
thuật căn bản của từng
giai đoạn động tác bơi
một cách tự nhiên.

I.B.1. Thực hiện toàn
bộ kỹ thuật bơi TS có
hiệu quả và biết phân
phối sức hợp lý trên
các cự ly bơi

I.C.1. Thực hiện kỹ
thuật bơi TS một
cách tối ưu và có kỹ
năng vận dụng tốt
các nội dung đã học
vào giảng dạy cho
các đối tượng.


LÝ THUYẾT
I.A.1. Nhớ được các
nguyên lý và đặc điểm
lực học liên quan đến
1. Khái niệm và
kỹ thuật bơi thể thao.
nguyên lý các kỹ
thuật bơi thể thao.
I.A.2. Nắm được khái
niệm và các giai đoạn
kỹ thuật của các kỹ
thuật bơi thể thao

I.B.1. Hiểu được bản
chất của từng nguyên
lý và đặc điểm lực học
liên quan đến kỹ thuật
bơi thể thao.
I.B.2. Hiểu rõ bản
chất từng giai đoạn
trong từng kỹ thuật
bơi thể thao.

I.C.1. Đánh giá và
phát huy có hiệu quả
“Hiệu lực thực tế”
của các kỹ thuật bơi
thể thao.
I.C.2. Biết phân tích
và đánh giá từng giai
đoạn của các kỹ
thuật bơi thể thao.

II.A.1. Nắm được
khái niệm và các giai
đoạn kỹ thuật của kỹ
thuật xuất phát và
quay vòng trong bơi
thể thao.
III.A.1. Nhớ được
khái niệm về nguyên
tắc, vai trò của các
nguyên tắc trong
giảng dạy bơi thể
thao.
III.A.2. Nắm được cơ
sở về các phương
pháp giảng dạy và
công tác tổ chức, tiến
hành giảng dạy bơi

II.B.1. Hiểu rõ bản
chất từng giai đoạn
của kỹ thuật xuất phát
và quay vòng trong
bơi thể thao.

II.C.1. Biết phân
tích và đánh giá
từng giai đoạn của
kỹ thuật xuất phát
và quay vòng trong
bơi thể thao.
III.C.1. Đánh giá
và áp dụng các
nguyên tắc vào
giảng dạy bơi thể
thao.
III.C.2. Biết phân
tích đánh giá từng
phương pháp, vai trò
của các phương pháp
chủ đạo và cách vận
dụng vào quá trình
giảng dạy bơi.

2. Khái niệm kỹ thuật
xuất phát và quay
vòng trong bơi thể
thao.

3. Các phương pháp
giảng dạy bơi thể
thao.

III.B.1. Hiểu được
bản chất của từng
nguyên tắc trong
giảng dạy bơi thể
thao.
III.B.2. Hiểu rõ bản
chất từng phương
pháp giảng dạy, mối
quan hệ của các
phương pháp và các
khâu tiến hành tổ chức
giảng dạy bơi.

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
MỤC TIÊU
BẬC 1

BẬC 2

BẬC 3

TỔNG

Kỹ thuật bơi Trườn ngữa

06

06

06

18

Kỹ thuật xuất phát bơi Trườn ngữa

02

02

02

06

Kỹ thuật quay vòng bơi Trườn ngữa

02

02

02

06

Củng cố, nâng cao kỹ thuật bơi
Trườn sấp

01

01

01

03

Lý thuyết

05

05

05

15

16

16

16

48

NỘI DUNG

TỔNG


4. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung thực hành của học phần này là trang bị cho sinh viên những nguyên
lý kỹ thuật cơ bản của kỹ thuật bơi Trườn ngữa, kỹ thuật xuất phát và quay vòng
trong bơi Trườn ngữa. Củng cố và nâng cao kỹ thuật bơi Trườn sấp. Các cách thức và
phương pháp tập luyện nhằm phát triển thể lực chung và chuyên môn trong bơi; các
biện pháp phòng ngừa và khắc phục những sai sót trong quá trình tập luyện.
Nội dung phần lý thuyết nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản
về các nguyên lý kỹ thuật và khái niệm của các kỹ thuật bơi thể thao; kỹ thuật xuất
phát và quay vòng trong bơi thể thao. Trang bị kiến thức về các nguyên tắc, phương
pháp giảng dạy bơi thể thao. Bước đầu nắm được các khâu chuẩn bị cho công tác tổ
chức và tiến hành giảng dạy bơi.
5. Nội dung chi tiết học phần
+ Kỹ thuật bơi Trườn ngữa: 22 tiết (kể cả kiểm tra)
- Giới thiệu kỹ thuật bơi TNvà dạy kỹ thuật chân bơi TN
- Dạy kỹ thuật tay bơi TN
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật bơi TS
- Kiểm tra học trình
- Dạy kỹ thuật phối hợp tay chân thở bơi TN
- Hoàn thiện, củng cố kỹ thuật và nâng cao thành tích bơi TN
- Nâng cao kỹ thuật bơi TS và phát triển thể lực chung, chuyên môn
- Thi kiểm tra học phần thực hành
+ Kỹ thuật xuất phát bơi ngữa: 04 tiết
- Giới thiệu và giảng dạy kỹ thuật xuất phát bơi ngữa
- Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật xuất phát bơi ngữa
+ Kỹ thuật quay vòng bơi ngữa: 04 tiết
- Giới thiệu và giảng dạy kỹ thuật quay vòng bơi ngữa
- Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật quay vòng bơi ngữa
+ Lý thuyết: 15 tiết (kể cả kiểm tra)
- Khái niệm và nguyên lý các kỹ thuật bơi thể thao.
- Kỹ thuật xuất phát và quay vòng trong bơi thể thao
- Phương pháp giảng dạy bơi thể thao.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×