Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp giáo dục và tổng hợp chuyên sâu 1 (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PPGD & TH CHUYÊN SÂU I
(Kèm theo Quyết định Số 1298 /QĐ-TDTTĐN, ngày 24 tháng 12 năm 2013 )
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:
- Họ và tên: Nguyễn Đại Nhân
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sỹ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng.
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0906445270. Email: dainhanbrupes3@gmail.com
1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT Họ và tên


Chức danh, học vị

1

Trần Xuân Khang

Thạc Sỹ

2

Đặng Hữu Lợi

Cử nhân

Địa chỉ liên hệ
Điện thoại
Tranxuankhang1985
0932591985
@gmail.com
danghuuloibr@gmail.
0905858361
com

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần (Chữ in): PPGD & TH CHUYÊN SÂU 1
Tên tiếng Anh:
- Mã học phần: DHCSN0622
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: đại học, hình thức đào tạo: chính quy.
- Loại học phần (bắt buộc, tự chọn): bắt buộc
- Các học phần tiên quyết (những học phần phải học trước học phần này):
không
- Các học phần kế tiếp (những học phần học sau học phần này): chuyên sâu
2,3,4,5,6.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 Nghe giảng lý thuyết: 08 tiết
1


PPGD&TH


: 37 tiết
 Bài tập
: 00 tiết
 Thực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...): 00 tiết
 Tự học
: 90 giờ
- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném.
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
• Kiến thức
Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, nắm vững hệ thống kiến thức lý
luận và kỹ năng thực hành cơ bản của môn học bóng rổ. Nhận thức được thực
trạng, xu hướng phát triển môn bóng rổ trong nước và quốc tế, nhằm đáp ứng được
nhu cầu xã hội, góp phần rèn luyện ý chí và phẩm chất đạo đức, tác phong... tạo
điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện các môn thể thao khác.
• Kĩ năng
Nắm vững nguyên lý và thực hành tốt các kỹ thuật động tác đã được học. Biết
thực hành và phân tích các kỹ thuật động tác cơ bản của môn bóng rổ. Hình thành
năng lực sư phạm nghề nghiệp, biết tư duy, phân tích và giải quyết các tình huống,
vấn đề.
• Thái độ, chuyên cần
Hình thành phẩm chất cơ bản của người giáo viên, huấn luyện viên, người cán
bộ thể dục thể thao cơ sở trong thời kỳ đổi mới với tác phong mẫu mực, có tinh
thần trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp; biết yêu thích môn học, kính trọng,
yêu quý các thầy cô giáo; tham gia đầy đủ, tích cực các buổi học.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết


Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

I.B.1.
Thực
hiện được các
kỹ thuật động
tác một cách
cơ bản.

I.C.1. Thực hiện
được các kỹ
thuật động tác
một cách thành
thạo.

Thực hành
I.A.1. Nắm được
nguyên lý kỹ thuật
1. Kỹ thuật không động tác.
bóng
I.A..2. Định hình
được các giai đoạn
thực hiện kt động tác.
2. Kỹ thuật dẫn bóng II.A.1. Nắm được

II.B.1.

Thực II.C.1.

Thực
2


3. Kỹ thuật tại chỗ
chuyền bắt bóng

4. Bài tập di chuyển
chuyền bắt bóng 2 tay
trước ngực.

5. Kỹ thuật tại chỗ
ném rổ 1 tay trên cao.

6. Kỹ thuật dẫn bóng
2 bước ném rổ 1 tay
trên cao.

7. Kỹ thuật dẫn bóng

nguyên lý kt động
tác.
II.A.2. Định hình
được các giai đoạn
thực hiện kỹ thuật
động tác.
III.A.1. Nắm được
nguyên lý kỹ thuật
động tác.
III.A.2. Định hình
được các giai đoạn
thực hiện kỹ thuật
động tác.
IV.A.1. Nắm được
cách thực hiện bài
tập.
IV.A.2. Phối hợp
được kỹ thuật di
chuyển và kỹ thuật
chuyền bắt bóng.
V.A.1. Nắm được
nguyên lý kỹ thuật
động tác.
V.A.2. Định hình
được các giai đoạn
thực hiện kỹ thuật
động tác.
VI.A.1. Nắm được
nguyên lý kỹ thuật
động tác.
VI.A.2. Định hình
được các giai đoạn
thực hiện kỹ thuật
động tác.
VI.A.1. Nắm được

hiện được các
kỹ thuật dẫn
bóng một cách
cơ bản.

hiện được các
kỹ thuật dẫn
bóng một cách
thành thạo.

III.B.1. Thực
hiện được các
kỹ
thuật
chuyền
bắt
bóng một cách
cơ bản.

III.C.1.
Thực
hiện được các
kỹ thuật chuyền
bắt bóng một
cách thành thạo.

IV.B.1. Thực
hiện được bài
tập một cách
cơ bản.

IV.C.1.
Thực
hiện được bài
tập một cách
thành thạo.

V.B.1. Thực
hiện được các
kỹ thuật ném
rổ một cách cơ
bản.

V.C.1.
Thực
hiện được các
kỹ thuật ném rổ
một cách thành
thạo

VI.B.1. Thực
hiện được các
kỹ thuật ném
rổ một cách cơ
bản.

VI.C.1.
Thực
hiện được các
kỹ thuật ném rổ
một cách thành
thạo

VI.B.1. Thực VI.C.1.

Thực
3


nguyên lý kỹ thuật
2 bước ném rổ 1 tay động tác.
dưới thấp.
VI.A.2. Định hình
được các giai đoạn
thực hiện kt động tác.
VI.A.1. Nắm được
cách thực hiện các
8. Các bài tập phát
bài tập.
triển thể lực chung
VI.A.2. Hiểu được
mục đích thực hiện.
VII.A.1. Nắm được
luật thi đấu một cách
cơ bản.
9. Giới thiệu luật +
VII.A.2. Vận dụng
đấu tập
được các kỹ thuật đã
học vào thi đấu.

hiện được các
kỹ thuật ném
rổ một cách cơ
bản.

hiện được các
kỹ thuật ném rổ
một cách thành
thạo

VI.B.1. Thực
hiện tốt và
tích cực các
bài tập.

VI.C.1. Có khả
năng phân tích,
đánh giá được
sự tác động của
bài tập.
VII.C.1. Có khả
năng phân tích,
nhận định các
tình huống cụ
thể trong qua
strinhf thi đấu.

VII.B.1. Vận
dụng
được
luật vào trong
thi đấu một
cách
thành
thạo.

Lý thuyết
I.A.1. Nắm được lịch V.B.1. Phân
sử phát triển và đặc tích được các
10. Lịch sử phát triển điểm tác dụng của giai đoạn phát
và đặc điểm tác dụng môn bóng rổ.
triển
môn
môn bóng rổ
bóng rổ trên
thế giới và
việt nam.
I.A.1. Nắm được VI.B.1.

nguyên lý kỹ thuật khả năng phân
bóng rổ.
tích những sai
11. Kỹ thuật bóng rổ
I.A.2. Phân loại được lầm
thường
các kỹ thuật bóng rổ. mắc và cách
khắc phục
3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1
Bậc 2

Bậc 3

V.C.1.
Biên
soạn bài giảng
của lịch sử phát
triển và đặc
điểm tác dụng
của môn bóng
rổ.
VI.C.1.
Biên
soạn bài giảng
của các kỹ thuật
bóng rổ.

Các mục tiêu
khác
4


Nội dung
Nội dung 1
2
1
1
Nội dung 2
2
1
1
Nội dung 3
2
1
1
Nội dung 4
2
1
1
Nội dung 5
2
1
1
Nội dung 6
2
1
1
Nội dung 7
2
1
1
Nội dung 8
2
1
1
Nội dung 9
2
1
1
Nội dung 10
1
1
1
Nội dung 11
2
1
1
Tổng
21
11
11
4. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần là 03 tín chỉ bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Phần
lý thuyết trang bị cho người học nắm rỏ nguồn gốc và sự phát triển của môn bóng
rổ, đặc điểm và tác dụng của môn học; nắm được nguyên lý của các kỹ thuật và
cách phân loại kỹ thuật trong hệ thống các kỹ thuật bóng rổ. Phần thực hành trang
bị cho sinh viên nắm và thực hành được một số kỹ thuật cơ bản của bóng rổ, hiểu
và vận dụng được luật, các kỹ năng thực hành vào trong thi đấu. Ngoài ra, còn
trang bị cho người học cách thức tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài; phát
triển các tố chất thể lực chung – tiền đề để nâng cao thành tích ở các học phần tiếp
theo.
5. Nội dung chi tiết học phần
5.1. Thực hành:
5.1.1. Kỹ thuật không bóng (tư thế cơ bản, chạy nghiêng, các bước trượt,
quay người, dừng)
5.1.2. Kỹ thuật dẫn bóng (tại chỗ, di chuyển)
5.1.3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bắt bóng ( 2 tay trước ngực, 1 tay trên vai, 1
tay bên mình)
5.1.4. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực
5.1.5. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao
5.1.6. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao.
5.1.7. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay dưới thấp.
5.1.8. Các bài tập phát triển thể lực chung.
5.1.9. Giới thiệu luật + đấu tập.
5.2. Lý thuyết:
5


5.2.1. Lịch sử phát triển và đặc điểm tác dụng môn bóng rổ
5.2.2. Kỹ thuật bóng rổ
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính
[1]. Nguyễn Văn Trung; Nguyễn Quốc Quân; Phạm Văn Thảo. Giáo trình
bóng rổ. NXB TDTT – Hà Nội 2009.
[2]. Nguyễn Tùng. Giáo trình bóng rổ dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT –
năm 2003, Nxb ĐN.
[3]. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể thao (2006)
6.2. Tài liệu tham khảo
[1] Đinh Can (1976), Kỹ chiến thuật bóng rổ, NXB TDTT, Hà Nội.
[2] Đinh Can (2004) Bóng rổ trong trường học, NXB TDTT, Hà Nội
[3] Đinh Can (2006) Hệ thống các bài tập kỹ chiến thuật bóng rổ, NXB
TDTT, Hà Nội
[4] Hiệp hội HLV Bóng rổ thế giới (2001), Huấn luyện bóng rổ hiện đại,
Dịch: Hữu Hiền, NXB TDTT, Hà Nội.
[5] Sở TDTT Thành phố Hồ Chí Minh (2005), Quy trình và test tuyển chọn
vận động viên bóng rổ, Thành phố Hồ chí Minh.
[6] Uỷ ban thể dục thể thao (2006), luật bóng rổ, nhà xuất bản thể dục thể
thao.
[7] Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn bóng rổ.
7. Hình thức tổ chức dạy - học
- Các giờ lý thuyết được tổ chức nghe giảng trên lớp
- Các giờ thực hành được tổ chức giảng dạy trong nhà tập
- Các giờ tự học được tổ chức trên lớp, nhà tập hoặc ở nhà.

7.1. Lịch trình chung

Tuần

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp

Tổng

6


Tuần

1

2

3

4

5
6

Nội dung

- Kỹ thuật không bóng.
- Kỹ thuật dẫn bóng (tại chỗ,
di chuyển).
- Kỹ thuật chuyền bắt bóng
(2 tay trước ngực).
- Bài tập phát triển thể lực
chung.
- Kỹ thuật không bóng.
- Kỹ thuật dẫn bóng (tại chỗ,
di chuyển).
- Kỹ thuật chuyền bắt bóng
(2 tay trước ngực, 1 tay trên
vai, 1 tay bên mình).
- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1
tay trên cao.
- Bài tập phát triển thể lực
chung.
- Lịch sử phát triển môn thể
thao bóng rổ.
- Kỹ thuật bóng rổ.
- Bài tập di chuyển chuyền
bắt bóng 2 tay trước ngực.
- Kỹ thuật chuyền bắt bóng
(1 tay trên vai, 1 tay bên
mình).
- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1
tay trên cao.
- Bài tập phát triển thể lực
chung.
- Kỹ thuật dẫn bóng.
- Kỹ thuật chuyền bắt bóng.
- Kỹ thuật ném rổ.
- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1
tay trên cao.

Hình thức tổ chức dạy học học phần
PPGD

&
Bài
thuyết Thực tập
hành

Tổng

0

4

0

0

8

12

0

4

0

0

8

12

4

0

0

0

8

12

0

4

0

0

8

12

4

0

0

0

8

12

0

4

0

0

8

12
7


Nội dung
Tuần - Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
ném rổ 1 tay trên cao.
- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
ném rổ 1 tay dưới thấp.
- Thi đấu + giới thiệu một số
điều luật cơ bản.
- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1
tay trên cao.
- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
ném rổ 1 tay trên cao.
7
- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
ném rổ 1 tay dưới thấp.
- Thi đấu + giới thiệu một số
điều luật cơ bản.
- Kiểm tra giữa kỳ.
- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1
tay trên cao.
- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
ném rổ 1 tay trên cao.
- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
8
ném rổ 1 tay dưới thấp.
- Bài tập phát triển thể lực
chung.
- Thi đấu + giới thiệu một số
điều luật cơ bản.
- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1
tay trên cao.
- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
ném rổ 1 tay trên cao.
- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
9
ném rổ 1 tay dưới thấp.
- Bài tập phát triển thể lực
chung.
- Thi đấu + giới thiệu một số
điều luật cơ bản.
10
- Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1
tay trên cao.

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Tổng

0

4

0

0

8

12

0

4

0

0

8

12

0

4

0

0

8

12

0

4

0

0

8

12

8


Nội dung
Tuần - Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
ném rổ 1 tay trên cao.
- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước
ném rổ 1 tay dưới thấp.
- Thi đấu + giới thiệu một số
điều luật cơ bản.
11
Thi kết thúc thực hành
12
Thi kết thúc lý thuyết
Tổng

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Tổng

0
1
9

4
0
36

0
0

0
0

8
2
90

12
3
135

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung 1: - Kỹ thuật không bóng; Kỹ thuật dẫn bóng; chuyền bắt
phát triển thể lực chung.
Yêu cầu
Hình thức tổ
Nội dung chính
SV chuẩn
chức dạy học
bị
1. Kỹ thuật không bóng.
Trang phục
+ Tư thế cơ bản: 2 chân ngang nhau, chân tập luyện
trước chân sau.
gọn gàng,
+ Chạy nghiêng: đường thẳng, đường bóng rổ,
vòng.
cọc dẫn
+ Các bước trượt: ngang, trước, sau.
bóng và
+ Dừng: nhảy dừng, 2 bước dừng.
dụng cụ
+ Quay: trước, sau.
tập luyện
2. Kỹ thuật dẫn bóng (tại chỗ, di liên
PPGD&TH chuyển).
quan…
- Các bài tập dẫn bóng tại chỗ và di
chuyển.
3. Kỹ thuật chuyền bắt bóng (2 tay
trước ngực).
- Các bài tập tại chỗ chuyền bắt bóng 2 tay
trước ngực
4. Bài tập phát triển thể lực chung.
- Các bài tập phát triển sức nhanh, sức
mạnh.
Sinh viên tự Tự nghiên cứu kỹ thuật di chuyển không Có hình
nghiên cứu, bóng, dẫn bóng, chuyền bóng
thức tự tập
tự học
luyện

bóng ; bài tập
Thời gian,
địa điểm
thực hiện
Nhà tập
bóng rổ

Nhà tập
bóng rổ, thư
viện hoặc ở
9


ngoại khoá

nhà…

Nội dung 2: - Kỹ thuật không bóng; kỹ thuật dẫn bóng; chuyền bắt bóng ; bài tập
phát triển thể lực chung.
Thời
Hình thức tổ
Yêu cầu SV gian, địa
Nội dung chính
chức dạy học
chuẩn bị
điểm
thực hiện
1. Kỹ thuật không bóng.
Trang phục Nhà tập
+ Tư thế cơ bản: 2 chân ngang nhau, chân tập luyện
bóng rổ
trước chân sau.
gọn gàng,
+ Chạy nghiêng: đường thẳng, đường bóng rổ và
vòng.
dụng cụ tập
+ Các bước trượt: ngang, trước, sau.
luyện
+ Dừng: nhảy dừng, 2 bước dừng.
+ Quay: trước, sau.
2. Kỹ thuật dẫn bóng (tại chỗ, di
chuyển).
- Các bài tập dẫn bóng tại chỗ: cao tay,
PPGD&TH
thấp tay.
+ Các bài tập dẫn bóng di chuyển: di
chuyển đường thẳng, đường vòng.
3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bắt bóng 2
tay trước ngực.
- Các bài tập chuyền bắt bóng 2 tay trước
ngực.
4. Bài tập phát triển thể lực chung.
- Các bài tập phát triển sức nhanh, sức
mạnh.
- Các bài tập thả lỏng, hồi phục.
Có hình
Nhà tập
Sinh viên tự
thức tự tập
bóng rổ,
Tự nghiên cứu kỹ thuật di chuyển không
nghiên cứu, tự
luyện ngoại thư viện
bóng, dẫn bóng, chuyền bóng
học
khoá
hoặc ở
nhà…

10


Nội dung 3: - Kỹ thuật không bóng; kỹ thuật dẫn bóng; chuyền bắt bóng; bài tập di
chuyển chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực.
Hình thức tổ
chức dạy học

PPGD&TH

Yêu cầu
Thời gian,
Nội dung chính
SV chuẩn
địa điểm
bị
thực hiện
1. Kỹ thuật không bóng.
Trang phục Nhà tập
+ Tư thế cơ bản: 2 chân ngang nhau, chân tập luyện
bóng rổ
trước chân sau.
gọn gàng,
+ Chạy nghiêng: đường thẳng, đường bóng rổ và
vòng.
dụng cụ tập
+ Các bước trượt: ngang, trước, sau.
luyện
+ Dừng: nhảy dừng, 2 bước dừng.
+ Quay: trước, sau.
2. Kỹ thuật dẫn bóng (tại chỗ, di
chuyển).
- Các bài tập dẫn bóng tại chỗ: cao tay,
thấp tay.
+ Các bài tập dẫn bóng di chuyển: di
chuyển đường thẳng, đường vòng.
3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bắt bóng 2
tay trước ngực.
- Các bài tập chuyền bắt bóng 2 tay trước
ngực
4. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2
tay trước ngực.
- Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2
người, 3 người.

Có hình
Sinh viên tự
Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền thức tự tập
nghiên cứu, tự
bóng và kỹ thuật ném rổ…
luyện ngoại
học
khoá

Nhà tập
bóng rổ, thư
viện hoặc ở
nhà…

Nội dung 4: Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực; Kỹ thuật tại chỗ
chuyền bóng (1tay trên vai, 1 tay bên mình); Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao.
Hình thức tổ
Nội dung chính
Yêu cầu SV
Thời
chức dạy học
chuẩn bị
gian, địa
11


PPGD&TH

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học

1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2
tay trước ngực.
- Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2
người, 3 người.
2. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bắt bóng 1
tay trên vai.
- Các bài tập chuyền bắt bóng 1 tay trên
vai.
3. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bắt bóng 1
tay bên mình.
- Các bài tập chuyền bắt bóng 1 tay trên
vai.
3. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên
cao.
- Các bài tập ném rổ tại chỗ ném rổ 1 tay
trên cao.
Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng, chuyền
bóng và kỹ thuật ném rổ…

Trang phục
tập luyện
gọn gàng,
bóng rổ và
dụng cụ tập
luyện

điểm
thực hiện
Nhà tập
bóng rổ

Có hình thức Nhà tập
tự tập luyện bóng rổ,
ngoại khoá
thư viện
hoặc ở
nhà…

Nội dung 5: Lịch sử phát triển môn thể thao bóng rổ.
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Lý thuyết

Lịch sử phát triển và đặc điểm
tác dụng môn bóng rổ
- Nguồn gốc
- Quá trình phát triển
- Tính chất và tác dụng môn bóng
rổ.

Sinh viên tự
Giáo trình bóng rổ ; các tài liệu có
nghiên cứu, tự
liên quan (do giáo viên cung cấp).
học

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
T3-21
Giáo Phòng học
trình bóng rổ, giảng
2003, Nxb ĐN đường
[2]
Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thư viện
hoặc ở
nhà…
12


Nội dung 6: Kỹ thuật bóng rổ
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính
Kỹ thuật bóng rổ:
- Đặc điểm kỹ thuật bóng rổ.
- Phân loại kỹ thuật bóng rổ.

Lý thuyết

Sinh viên tự
Giáo trình bóng rổ ; các tài liệu có
nghiên cứu, tự
liên quan (do giáo viên cung cấp).
học

Yêu cầu SV
chuẩn bị
T23-104 Giáo
trình bóng rổ,
2003, Nxb ĐN
[2]

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
Phòng học
giảng
đường

Thư viện
hoặc ở
nhà…

Nội dung 7: Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực; tại chỗ
chuyền bóng ( 1 tay trên vai, 1 tay bên mình); KT tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao
Thời
Yêu cầu
Hình thức tổ
gian, địa
Nội dung chính
SV
chức dạy học
điểm
chuẩn bị
thực hiện
1. Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2 tay Trang
Nhà tập
trước ngực.
phục tập bóng rổ
- Bài tập di chuyển chuyền bắt bóng 2 người, 3 luyện gọn
người, 4 người.
gàng,
2. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng bằng 1 tay bóng rổ
PPGD&TH trên vai.
và dụng
- Các bài tập chuyền bóng 1 tay trên vai.
cụ tập
3. Học kỹ thuật chuyền bóng 1 tay bên mình. luyện
- Các bài tập chuyền bóng 1 tay bên mình.
4. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao.
- Các bài tập tại chỗ ném rổ

13


Có hình
Nhà tập
Sinh viên tự
thức tự
bóng rổ,
Tự nghiên cứu kỹ thuật chuyền bóng và kỹ
nghiên cứu, tự
tập luyện thư viện
thuật ném rổ…
học
ngoại
hoặc ở
khoá
nhà…
Nội dung 8: Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng (bằng 1 tay trên vai, 1 tay bên
mình); KT tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao; Bài tập phát triển thể lực chung.
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
1. Kỹ thuật tại chỗ chuyền bóng bằng 1 Trang phục Nhà tập
tay trên vai.
tập luyện
bóng rổ
- Các bài tập chuyền bóng 1 tay trên vai.
gọn gàng,
2. Kỹ thuật chuyền bóng 1 tay bên mình. bóng rổ và
PPGD&TH
- Các bài tập chuyền bóng 1 tay bên mình.
dụng cụ tập
3. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao. luyện
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
4. Bài tập phát triển thể lực chung.
Có hình
Nhà tập
Sinh viên tự
thức tự tập
bóng rổ,
Tự nghiên cứu kỹ thuật chuyền bóng và kỹ
nghiên cứu, tự
luyện ngoại thư viện
thuật ném rổ…
học
khoá
hoặc ở
nhà…

Nội dung 9 : Kỹ thuật dẫn bóng ; kỹ thuật chuyền bắt bóng.
Thời
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
gian, địa
Nội dung chính
chức dạy học
chuẩn bị
điểm
thực hiện
Lý thuyết
Bài 1 : Kỹ thuật dẫn bóng
Trang phực lên Phòng học
- Phân loại kỹ thuật dẫn bóng.
lớp gọn gàng ;
giảng
- Phân tích một số kỹ thuật dẫn bóng nghiên cứu trước
đường
cơ bản.
tài liệu : T36-62,
- Bài 2 : Kỹ thuật chuyền bắt bóng. Giáo trình bóng
- Phân loại kỹ thuật chuyền bắt bóng. rổ, 2003, Nxb ĐN
- Phân tích một số kỹ thuật chuyền
[2]
bắt bóng cơ bản.
- Nguyễn Văn
14


Trung;
Nguyễn
Quốc Quân; Phạm
Văn Thảo. Giáo
trình bóng rổ.
NXB TDTT – Hà
Nội 2009.
1. Nguyễn Văn Trung; Nguyễn Quốc
Quân; Phạm Văn Thảo. Giáo trình
bóng rổ. NXB TDTT – Hà Nội 2009.
Sinh viên tự
2. Đinh Can (2006) Hệ thống các bài
nghiên cứu, tự
tập kỹ chiến thuật bóng rổ, NXB
học
TDTT, Hà Nội
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể dục thể
thao (2006) (2010)

Thư viện
hoặc ở
nhà…

Nội dung 10: Kỹ thuật ném rổ
Thời gian,
Nội dung chính
Yêu cầu SV chuẩn bị
địa điểm
thực hiện
Kỹ thuật ném rổ :
Trang phực lên lớp gọn Phòng học
- Những yếu tố để ném rổ
gàng ; nghiên cứu giảng
chính xác.
trước tài liệu : T 62-80, đường
- Phân loại kỹ thuật ném rổ.
Giáo trình bóng rổ,
- Phân tích một số kỹ thuật
2003, Nxb ĐN [2]
Lý thuyết
ném rổ cơ bản.
- Nguyễn Văn Trung;
Nguyễn Quốc Quân;
Phạm Văn Thảo. Giáo
trình bóng rổ. NXB
TDTT – Hà Nội 2009
1. Nguyễn Văn Trung;
Thư viện
Nguyễn Quốc Quân; Phạm
hoặc ở
Văn Thảo. Giáo trình bóng rổ.
nhà…
Sinh viên tự
NXB TDTT – Hà Nội 2009.
nghiên cứu, tự 2. Đinh Can (2006) Hệ thống
học
các bài tập kỹ chiến thuật bóng
rổ, NXB TDTT, Hà Nội
3. Luật bóng rổ. Ủy ban thể
dục thể thao (2006) (2010)
Hình thức tổ
chức dạy học

15


Nội dung 11: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném
rổ 1 tay trên cao ; Bài tập phát triển thể lực chung; thi đấu + giới thiệu 1 số điều
luật.
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay Trang phục
Nhà tập
trên cao.
tập luyện
bóng rổ
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
gọn gàng,
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném bóng rổ và
rổ 1 tay trên cao.
dụng cụ tập
PPGD&TH
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ luyện
1 tay trên cao
3. Bài tập phát triển thể lực chung.
4. Giới thiệu luật + đấu tập.
- Giới thiệu các điều luật cơ bản.
- Đấu tập.
Có hình thức Nhà tập
Sinh viên tự
Tự nghiên cứu kỹ thuật tại chỗ ném tự tập luyện bóng rổ, thư
nghiên cứu, tự
rổ và 2 bước ném rổ.
ngoại khoá
viện hoặc ở
học
nhà…
Nội dung 12: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném
rổ 1 tay trên cao ; Bài tập phát triển thể lực chung; thi đấu + giới thiệu 1 số điều
luật.
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
PPGD&TH
1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên Trang phục Nhà tập
cao.
tập luyện
bóng rổ
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
gọn gàng,
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 bóng rổ và
tay trên cao.
dụng cụ tập
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 luyện
tay trên cao
3. Bài tập phát triển thể lực chung.
4. Giới thiệu luật + đấu tập.
16


- Giới thiệu các điều luật cơ bản.
- Đấu tập.

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học

Tự nghiên cứu kỹ thuật tại chỗ ném rổ và
2 bước ném rổ.

Có hình
thức tự tập
luyện ngoại
khoá

Nhà tập
bóng rổ,
thư viện
hoặc ở
nhà…

Nội dung 13: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kỹ thuật dẫn bóng 2
bước ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay dưới thấp ; thi đấu +
giới thiệu 1 số điều luật.
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên Trang phục
Nhà tập
cao.
tập luyện
bóng rổ
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
gọn gàng,
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ bóng rổ và
1 tay trên cao.
dụng cụ tập
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ luyện
1 tay trên
PPGD&TH
3. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ
1 tay dưới thấp.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ
1 tay dưới thấp
4. Giới thiệu luật + đấu tập.
- Giới thiệu các điều luật cơ bản.
- Đấu tập.
Tự nghiên cứu kỹ thuật tại chỗ ném rổ Có hình thức Nhà tập
Sinh viên tự
và 2 bước ném rổ.
tự tập luyện bóng rổ, thư
nghiên cứu,
Tự nghiên cứu về luật.
ngoại khoá
viện hoặc ở
tự học
nhà…
Nội dung 14: Kiểm tra giữa kỳ
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
17


Trang phục
tập luyện
gọn gàng,
PPGD&TH
có mặt đúng
giờ.
Có hình
Sinh viên tự
thức tự tập
nghiên cứu, tự Tự nghiên cứu kỹ thuật dẫn bóng tốc độ
luyện ngoại
học
khoá
Nội dung : dẫn bóng tốc độ 28m( s).
Mỗi sv thực hiện 2 lần, lấy thành tích
lần tốt nhất.

Nhà tập
bóng rổ

Nhà tập
bóng rổ,
hoặc ở noi
khác

Nội dung 15 : Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kỹ thuật dẫn bóng 2
bước ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay dưới thấp ; thi đấu +
giới thiệu 1 số điều luật.
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

PPGD&TH

1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên
cao.
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ
1 tay trên cao.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay trên
3. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ
1 tay dưới thấp.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay dưới thấp
4. Giới thiệu luật + đấu tập.
- Giới thiệu các điều luật cơ bản.
- Đấu tập.

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học

Tự nghiên cứu kỹ thuật ném rổ, luật
bóng rổ…

Yêu cầu SV
chuẩn bị
Trang phục
tập luyện
gọn gàng,
bóng rổ và
dụng cụ tập
luyện

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
Nhà tập bóng
rổ

Có hình thức Nhà tập bóng
tự tập luyện rổ, thư viện
ngoại khoá
hoặc ở nhà…

Nội dung 16: kt tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay dưới thấp ; bài tập phát triển thể lực chung ; thi đấu + giới thiệu 1 số điều luật.
Hình thức tổ
Nội dung chính
Yêu cầu SV
Thời gian,
18


chức dạy học

chuẩn bị

PPGD&TH

1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay
trên cao.
- Các bài tập tại chỗ ném rổ : gốc
chính diện các cự ly khác nhau.
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ
1 tay dưới thấp.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ
1 tay dưới thấp.
3. Bài tập phát triển thể lực chung.
- Các bài tập phát triển thể lực chung.
- Các bài tập hồi phục, thả lỏng.
4. Giới thiệu luật + đấu tập.
- Giới thiệu các điều luật cơ bản.
- Đấu tập.

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học

Tự nghiên cứu kỹ thuật ném rổ, luật
bóng rổ…

Trang phục
thể thao gọn
gàng, bàn ghế
giáo viên,
bóng rổ và
dụng cụ tập
luyện

Có hình thức
tự tập luyện
ngoại khoá

địa điểm
thực hiện
Nhà tập bóng
rổ

Nhà tập bóng
rổ, thư viện
hoặc ở nhà…

Nội dung 17: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kỹ thuật dẫn bóng 2
bước ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay dưới thấp ; thi đấu +
giới thiệu 1 số điều luật.
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
PPGD&TH 1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên Trang phục
Nhà tập
cao.
tập luyện gọn bóng rổ
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
gàng, bóng rổ
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ và dụng cụ tập
1 tay trên cao.
luyện
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay trên
3. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ
1 tay dưới thấp.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay dưới thấp
4. Giới thiệu luật + đấu tập.
19


- Giới thiệu các điều luật cơ bản.
- Đấu tập.

Nhà tập
Tự nghiên cứu kỹ thuật ném rổ, luật
bóng rổ, thư
bóng rổ…
viện hoặc ở
nhà…
Nội dung 18: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném
rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay dưới thấp ; Bài tập phát triển
thể lực chung.
Thời gian, địa
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
điểm
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên Trang phục
Nhà tập bóng
cao.
tập luyện
rổ
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
gọn gàng,
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ bóng rổ và
1 tay trên cao.
dụng cụ tập
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 luyện
tay trên
PPGD&TH
3. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ
1 tay dưới thấp.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay dưới thấp
4. Bài tập phát triển thể lực chung.
- Các bài tập phát triển thể lực chung.
Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học

Có hình thức
tự tập luyện
ngoại khoá

20


Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học

Tự nghiên cứu kỹ thuật ném rổ, luật
bóng rổ…

Có hình thức Nhà tập bóng
tự tập luyện rổ, thư viện
ngoại khoá
hoặc ở nhà…

Nội dung 19: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kỹ thuật dẫn bóng 2
bước ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay dưới thấp ; thi đấu +
giới thiệu 1 số điều luật.
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên Trang phục
Nhà tập
cao.
tập luyện
bóng rổ
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
gọn gàng,
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 bóng rổ và
tay trên cao.
dụng cụ tập
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 luyện
tay trên
PPGD&TH 3. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay dưới thấp.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay dưới thấp
4. Giới thiệu luật + đấu tập.
- Giới thiệu các điều luật cơ bản.
- Đấu tập.
Có hình thức Nhà
tập
Sinh viên tự
tự tập luyện bóng
rổ,
Tự nghiên cứu kỹ thuật ném rổ, luật bóng
nghiên cứu, tự
ngoại khoá
thư
viện
rổ…
học
hoặc

nhà…
Nội dung 20: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao ; Kỹ thuật dẫn bóng 2
bước ném rổ 1 tay trên cao ; Kt dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay dưới thấp ; thi đấu +
giới thiệu 1 số điều luật.
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện

21


PPGD&TH

Sinh viên tự
nghiên cứu,
tự học

1. Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên
cao.
- Các bài tập tại chỗ ném rổ
2. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay trên cao.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay trên
3. Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay dưới thấp.
- Các bài tập dẫn bóng 2 bước ném rổ 1
tay dưới thấp
4. Giới thiệu luật + đấu tập.
- Giới thiệu các điều luật cơ bản.
- Đấu tập.
Tự nghiên cứu kỹ thuật ném rổ, luật
bóng rổ…

Trang phục
Nhà tập bóng
tập luyện gọn rổ
gàng, bóng
rổ và dụng
cụ tập luyện

Có hình thức
tự tập luyện
ngoại khoá

Nhà tập bóng
rổ, thư viện
hoặc ở nhà…

Nội dung 21: Thi cuối kỳ phần thực hành:
Hình thức tổ
chức dạy học

PPGD&TH

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học

Nội dung chính
ND1: Tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao 10
lần tại vạch ném phạt (quả vào rổ).
ND2: Dẫn bóng luồn cọc - thực hiện 2
bước ném rổ 1 tay trên cao 5 lần. (5 cọc
cách nhau 1,2m, thực hiện ở góc 45 0)
(quả vào rổ).
ND3: Hai người di chuyển chuyền bắt
bóng 2 tay trước ngực 2 lần X 25m +
ném rổ (s).

Tự nghiên cứu, tự tập luện các nôi dung
thi

Yêu cầu SV
chuẩn bị
Trang phục
tập luyện
gọn gàng,
bóng rổ và
dụng cụ tập
luyện

Có hình
thức tự tập
luyện nội
dung thi

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
Nhà tập
bóng rổ

Nhà tập
bóng rổ

Nội dung 22: Thi cuối kỳ phần lý thuyết:
22


Hình thức tổ
chức dạy học

Lý thuyết

Nội dung chính
1. Phân loại kỹ thuật:
Nội dung được học
2. phân tích kỹ thuật :
Nội dung dược học

Thời gian,
địa điểm
thực hiện
Chuẩn bị tốt Giảng
các nội dung đường, theo
đã được học kế hoạch
Yêu cầu SV
chuẩn bị

1. Tổng hợp giới hạn bài giảng lý Có hình
thuyết :
thức ôn tập
1. Nguyễn Văn Trung; Nguyễn Quốc nội dung thi
Quân; Phạm Văn Thảo. Giáo trình
bóng rổ. NXB TDTT – Hà Nội 2009.

Sinh viên tự
2. Nguyễn Tùng. Giáo trình bóng rổ
nghiên cứu,
dành cho sinh viên Cao đẳng TDTT
tự học

Nhà tập
bóng rổ, thư
viện, phòng
học hay ở
nha…

– năm 2003, Nxb ĐN.

3. Đinh Can (2006) Hệ thống các bài
tập kỹ chiến thuật bóng rổ, NXB
TDTT, Hà Nội
Lưu ý: Các nội dung thi được sắp xếp theo lịch thi của nhà trường

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần:
Học phần với nội dung thực hành: sử dụng nhóm phương pháp dạy học cơ bản
trong giáo dục thể chất như: Trình bày, diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực
tiếp, phân chia, hoàn chỉnh…
Học phần với nôi dung lý thuyết : sử dụng các nhóm phương pháp thuyết trình,
giảng giải, nêu vấn đề, thảo luận, hỏi – đáp...
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên:
- Sinh viên phải có trang phục tập luyện gọn gàng, chuẩn bị dụng cụ học tập theo
sự hướng dẫn của giảng viên.
- Sinh viên có mặt tối thiểu 70% trong tổng số giờ học tập
- Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.
- Tự tập luyện ngoại khóa đối với các nội dung thực hành, tự nghiên cứu trước đối
với các nội dung lý thuyết.
10. Thang điểm đánh giá:
- Đánh giá theo thang điểm 10
- Điểm học phần = chuyên cần + kiểm tra giữa kỳ + thi cuối kỳ.
23


11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
11.1. Điểm chuyên cần: (trọng số 20%)
- Mục tiêu: Đánh giá nhận thức, tính chuyên cần của sinh viên.
- Hình thức, nội dung và đánh giá:
+ Hình thức: điểm danh…
+ Nội dung: Kiểm tra mức độ nhận thức, tính chuyên cần tham gia học tập
được đánh giá theo thang điểm như sau:
THANG ĐIỂM CHUYÊN CẦN
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Số giáo án
6K 5K
4K 3K+1P 3K 2K+1P 2K 1K+1P 1K 0K
vắng
Ghi chú:- K là số giáng án vắng; P là số giáo án vắng có lý do.
- Một giáo án tương đương với một nội dung của chương trình.
- Sính viên vắng quá 30% số tiết của chương trình môn học sẽ không đủ điều kiện dự thi.

11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số 20%)
* Mục tiêu: Đánh giá quá trình tập luyện về khả năng bật cao với đối với
sinh viên.
* Nội dung kiểm tra: Dẫn bóng tốc độ 28m (s).
* Hình thức kiểm tra: Kiểm tra thực hành.
* Yêu cầu: 1 sinh viên thục hiện nội dung 2 lần, lấy lần thực hiện có thành
tích tốt nhất.
* Cách đánh giá theo thang điểm như sau:
THANG ĐIỂM KIỂM TRA GIỬA KỲ
Dẫn bóng tốc độ 28m (s)
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thành Nam 4''70 4''65 4''60 4''55 4''50 4''45 4''40 4''35 4''30 4''25
Nữ 5''20 5''15 5''10 5''05 5''00 4''95 4''90 4''85 4''80 4''75
tích (s)
11.3. Thi cuối kỳ: (Trọng số 60%) Thi lý thuyết và Thi thực hành.
* Mục tiêu: Đánh giá mức độ tiếp thu và khả năng thực hiện các nội dung đã
được học.
* Yêu cầu: Trang phục gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thực hiện tốt các
nội dung kiểm tra.
11.3.1. Lý thuyết (trọng số 20%):
* Hình thức: Thi viết (60 phút).
* Nội dung: Các nội dung đã được học.
11.3.2. Thực hành (trọng số 40%)
24


* Hình thức: Thi thực hành.
* Thi 03 nội dung:
ND1: Tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao 10 lần tại vạch ném phạt (quả vào rổ).
ND2: Dẫn bóng luồn cọc - thực hiện 2 bước ném rổ 1 tay trên cao 5 lần. (5 cọc
cách nhau 1,2m, thực hiện ở góc 450) (quả vào rổ).
ND3: Hai người di chuyển chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực 2 lần X 25m+ném rổ (s).
• Đánh giá điểm thực hiện kt động tác theo thang điểm thành tích và kỹ thuật:
THANG ĐIỂM THÀNH TÍCH
ND1: Tại chỗ ném rổ một tay trên cao 10 lần tại vạch ném phạt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Điểm
Số
Nam
quả
vào rổ Nữ

2

3

4

5

1
2
3
4
ND2: Dẫn bóng luồn cọc- 2 bước ném rổ 1 tay trên cao 5 lần
1
2
3
4
5
6
7
8

10
6
5

Điểm
9
10
Số
Nam
1
2
3
4
5
quả
1
2
3
4
5
vào rổ Nữ
ND3: 2 người di chuyển chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực 2 lần X 25m + ném rổ
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thành Nam 16''50 16''00 15''50 15''00 14''50 14''00 13''50 13''00 12''50 12''00
Nữ 19''50 19''00 18''50 18''00 17''50 17''00 16''50 16''00 15''50 15''00
tích
Loại Điểm
Yêu cầu kỹ thuật
KT
A

10

A-

9

B

8

B-

7

C
CD

6
5
4

D-

3

E
E-

2
1

Thực hiện kỹ thuật động tác chưa liên tục, thiếu tính liên kết và nhịp nhàng

Ghi chú: Điểm mỗi nội dung đươc tính như sau:
Ví dụ: Điểm nội dung 1= (Điểm thành tích + điểm kỹ thuật)/2

11.4. Phương pháp tính điểm học phần:
11.4.1.Điểm chuyên cần (ĐCC) Chiếm trong số 20% hệ số quy đổi 0,2
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×