Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Quản lý thể dục thể thao (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
----------------------------------------------1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên 1:
Họ và tên giảng viên phụ trách học phần:
Trần Hữu Hùng
Chức danh, học hàm, học vị:
Thạc sĩ Giáo dục học
Thời gian, địa điểm làm việc:
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Địa chỉ liên hệ:
K58/14 Dũng Sĩ Thanh khê
Điện thoại:
0982998732
Email: Binhluanchoi@yahoo.com.vn
2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO.
Tên tiếng Anh: Sport management
- Mã học phần: DHQLT0672
- Số tín chỉ: 2
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân giáo dục thể chất. Hình thức đào tạo:
Tín chỉ

- Loại học phần : Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết : Không.
- Các học phần kế tiếp : Không.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 Nghe giảng lý thuyết, PPGD&TH chuyên ngành: 16 tiết
 Làm bài tập trên lớp
: 2 tiết
 Thảo luận
: 4 tiết
 Hoạt động theo nhóm
: 4 tiết
 Tự học
: 4 giờ
- Khoa phụ trách học phần: Khoa Quản lý Thể dục thể thao.
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
Học phần trang bị cho sinh viên nắm vững các chủ trương, chính sách cơ bản của
Đảng, Nhà nước và của ngành thuộc lĩnh vực TDTT. Vận dụng đúng các nguyên tắc,
phương pháp, các phương tiện cần thiết vào việc xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý
các hoạt động TDTT quần chúng, thể thao trường học và thể thao trường học để đáp ứng
nhu cầu xã hội và phát triển tài năng thể thao trong nhà trường các cấp.
• Kiến thức
1


- Những cơ sở lý luận của quản lý;
- Cán bộ quản lý và hoạt động quản lý;
- Những cơ sở lý luận và pháp lý trong hoạt động quản lý TDTT;
- Các hoạt động quản lý ứng dụng trong lĩnh vực TDTT.
• Kĩ năng
- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý TDTT.
- Các hoạt động quản lý ứng dụng trong lĩnh vực TDTT.
• Thái độ, chuyên cần
Có ý thức tìm hiểu về quản lý và mối quan hệ giữa các cơ quan thuộc lĩnh vực TDTT. .
Có ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Ngành TDTT.
Có tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ viên chức đối với hoạt động
quản lý TDTT.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu


Bậc 1
Nội dung
Chương 1: Những IA1. Trình bày được
cơ sở lý luận của khái niệm về quản
quản lý
lý.
IA2. Trình bày được
biểu hiện của quản
lý và quản lý TDTT.
IA3. Trình bày được
hoạt động tổ chức
quản lý.
IA4. Trình bày được
các đặc tính cơ bản
quản lý TDTT.
IA5. Trình bày được
các nguyên tắc
trong quản lý.
IA6. Trình bày được
các phương pháp
trong quản lý.
IA7. Trình bày được
các chức năng cơ
bản trong quản lý.
IA8. Trình bày được
khái niệm mục tiêu
và cách xác định
mục tiêu trong
quản lý.
IA9. Trình bày được

Bậc 2

Bậc 3

IB1. Hiểu rõ và phân
biệt được từng biểu
hiện cụ thể của quản
lý và quản lý TDTT.
IB2. Phân biệt được
đặc điểm và nguyên
tắc trong hoạt động
quản lý.
IB3. Phân biệt được
đặc điểm, nội dung
và yêu cầu của các
phương pháp quản
lý.
IB4. Phân biệt được
các chức năng cơ bản
quản lý.
IB5. Phân biệt được
vai trò và mục tiêu
trong quản lý.

IC1. Phân tích được
đặc tính chính trị của
quản lý TDTT.
IC2. Phân tích được
đặc tính khoa học
của quản lý TDTT.
IC3. Phân tích được
đặc tính mục đích, ý
thức và kế hoạch của
quản lý TDTT.
IC4. Phân tích được
những nội dung
quản lý nhà nước và
chức năng quản lý
xã hội lĩnh vực
TDTT.

2


Chương 2: Cán bộ
quản lý và hoạt động
quản lý

Chương 3: Hệ thống
các quan điểm,
đường lối và chính
sách của Đảng và
Nhà nước về TDTT

hệ thống tổ chức
quản lý nhà nước và
quản lý xã hội về
TDTT ở Việt Nam.
IIA1. Trình bày
được khái niệm cán
bộ quản lý.
IIA2. Trình bày
được vai trò của cán
bộ quản lý.
IIA3. Trình bày
được mục đích của
cán bộ quản lý
TDTT.
IIA4. Trình bày
được những phẩm
chất cần thiết của
giáo viên – giảng
viên TDTT.
IIA5. Trình bày
được khái niệm
quyết định quản lý.
IIA6. Trình bày
được những cơ sở
khách quan của
quyết định quản lý.
IIA7. Trình bày
được khái niệm đặc
điểm và ý nghĩa của
thông tin trong hoạt
động TDTT.
IIA8. Trình bày
được mục đích và ý
nghĩa của hoạt động
phân tích trong quản
lý.
IIA9. Trình bày
được khái niệm và
của công tác lập kế
hoạch trong quản lý
hoạt động TDTT.
IIIA1. Trình bày
được hệ thống các
quan điểm, đường
lối, chính sách của
Đảng, Nhà nước về

IIB1. Phân loại được
cán bộ quản lý.
IIB2. Phân loại được
cán bộ quản lý
TDTT.
IIB3. Hiểu rõ và
phân biệt những
phẩm chất cần thiết
của cán bộ quản lý
TDTT.
IIB4. Phân loại được
hoạt động quản lý
trong
lĩnh
vực
TDTT.
IIB5. Phân loại được
các quyết định quản
lý.
IIB6. Phân biệt được
các chức năng của
thông tin trong quản
lý hoạt động TDTT.
IIB7. Hiểu rõ và
phân biệt những
nguyên
tắc

phương pháp lập kế
hoạch hóa của hoạt
động quản lý TDTT.

IIIC1. Xác định
được các yêu cầu
chủ yếu đối với cán
bộ quản lý.
IIIC2. Phân tích
được hoạt động của
quá trình quản lý.
IIIC3. Phân tích
được những yêu cầu
cơ bản đối với quyết
định quản lý.
IIIC3. Phân tích
được những yêu cầu
đối với thông tin
trong quản lý hoạt
động TDTT.
IIIC4. Phân tích
được những yêu cầu
đối với hoạt động
phân tích của người
lãnh đạo quản lý.
IIIC5. Xây dựng
được kế hoạch hoạt
động TDTT của một
đơn vị.

IIIB1.Hiểu rõ và
phân
biệt
được
những chính sách của
Đảng và Nhà nước
về TDTT .

IIIC1. Phân tích
được những quan
điểm của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về
TDTT.
3


TDTT.
IIIB2. Phân biệt được
IIIA2. Trình bày các phương pháp
được chiến lược hát quản lý hành chính
triển TDTT VN đến nhà nước.
năm 2020.
Chương 4 : Các hoạt IVA1. Trình bày IVB1. Phân biệt
động quản lý ứng được khái niệm, được các hoạt động
dụng trong lĩnh vực mục tiêu của TDTT TDTT quần chúng và
TDTT.
quần chúng và TT TT trường học.
trường học.
IVB2. Hiểu rõ kế
IVA2. Trình bày hoạch và nhiệm vụ
được các nhóm đối phát triển TT trường
tượng và nội dung học ở VN.
hoạt động của TT IVB3. Hiểu rõ các
trường học
hình thức của hoạt
IVA3. Trình bày động chỉ dạo và kiểm
được khái niệm và tra trong TDTT.
đặc điểm quản lý
các hoạt động thi
đấu thể thao.
IVA4. Trình bày
được khái niệm và
đặc điểm quản lý
các hoạt động chỉ
đạo và kiểm tra
trong TDTT.
Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Tổng:

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

9
9
2
4
24

5
7
2
3
17

4
5
1
2
12

IVC1. Phân tích các
mục tiêu của TT
trường học.
IVC2. Phân tích kế
hoạch hoạt động thi
đấu TT.

Các mục tiêu khác
0
0
0
0
0

4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ)
4


Học phần trang bị cho sinh viên nắm vững các chủ trương, chính sách cơ bản của
Đảng, Nhà nước và của ngành thuộc lĩnh vực TDTT. Vận dụng đúng các nguyên tắc,
phương pháp, các phương tiện cần thiết vào việc xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý
các hoạt động TDTT quần chúng, thể thao trường học để đáp ứng nhu cầu xã hội và phát
triển tài năng TT trong nhà trường các cấp.
5. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1: Những cơ sở lý luận của quản lý
1.1. Những khái niệm và biểu hiện của quản lý
1.1.1. Khái niệm quản lý
1.1.2. Những biểu hiện của quản lý
1.1.3. Hoạt động tổ chức quản lý
1.2. Những đặc tính cơ bản của quản lý TDTT
1.2.1. Đặc tính chính trị
1.2.2. Đặc tính khoa học của quản lý TDTT.
1.2.3. Đặc tính mục đích, ý thức và kế hoạch.
1.2.4. Đặc tính sáng tạo của quản lý.
1.2.5. Đặc tính thông tin trong quản lý.
1.3. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý.
1.3.1. Nguyên tắc quản lý tập trung dân chủ.
1.3.2. Nguyên tắc quản lý lãnh thổ - ngành.
1.3.3. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
1.3.4. Nguyên tắc hoạt động có cơ sở khoa học.
1.4. Các phương pháp quản lý chính.
1.4.1. Khái niệm và đặc điểm của phương pháp quản lý.
1.4.2. Nội dung yêu cầu các phương pháp quản lý.
1.5. Các chức năng cơ bản trong quản lý
1.5.1. Khái niệm và phân loại các chức năng quản lý.
1.5.2. Thể chế quản lý TDTT.
1.5.3. Nội dung yêu cầu các chức năng quản lý.
1.6. Mục tiêu và cách xác định mục tiêu quản lý
1.6.1. Khái niệm và đặc điểm của mục tiêu quản lý.
1.6.2. Vai trò phân loại mục tiêu quản lý.
1.6.3. Phương pháp xác định mục tiêu.
1.7. Hệ thống tổ chức quản lý TDTT
1.7.1. Lý thuyết chung về hệ thống.
1.7.2. Khái niệm cơ cấu tổ chức và cơ cấu quản lý TDTT.
1.7.3. Những chức năng quản lý nhà nước và quản lý xã hội trong lĩnh vực TDTT.
1.7.4. Hệ thống tổ chức quản lý ở VN.
Chương 2. Cán bộ quản lý và các hoạt động quản lý

5


2.1. Cán bộ quản lý
2.1.1. Khái niệm và phân loại cán bộ quản lý.
2.1.2. Vai trò của cán bộ quản lý
2.1.3. Những yêu cầu chủ yếu đối với cán bộ quản lý.
2.1.4. Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ quản lý TDTT.
2.1.5. Những phâm chất cần thiết của cán bộ TDTT (Huấn luyện viên, giáo viên, giảng viên
TDTT, cán bộ quản lý TDTT).
2.2.Hoạt động quản lý TDTT
2.2.1. Khái niệm và đặc điểm.
2.2.2. Phân loại hoạt động quản lý trong lĩnh vực TDTT.
2.2.3. Nội dung, yêu cầu của hoạt động quản lý.
2.2.4. Quá trình quản lý.
2.2.5. Quyết định quản lý.
2.3. Nhân sự trong bộ máy hành chính nhà nước.
2.4. Thông tin trong quản lý hoạt động TDTT.
2.4.1. Khái niệm đặc điểm và ý nghĩa của thông tin trong hoạt động TDTT.
2.4.2. Các chức năng của thông tin trong quản lý hoạt động TDTT.
2.4.3. Những yêu cầu đối với thông tin trong quản lý hoạt động TDTT.
2.4.4. Tiến hành các hoạt động thông tin.
2.5. Hoạt động phân tích trong quản lý
2.5.1. Mục đích ý nghĩa hoạt phân tích trong quản lý
2.5.2. Những yêu cầu đối với hoạt động phân tích của người lãnh đạo quản lý.
2.6. Công tác lập kế hoạch trong hoạt động TDTT.
2.6.1. Khái niệm và vị trí của công tác lập kế hoạch trong quản lý hoạt động TDTT.
2.6.2. Các nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch hoạt động TDTT.
2.6.3. Chế độ và phân cấp các lĩnh vực trong công tác lập kế hoạch.
2.6.4. Nội dung chỉ tiêu và yêu cầu trong việc lập kế hoạch phát triển TT trường học.
Chương 3. Hệ thống các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về
TDTT
3.1. Những quan điểm, đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
3.2. Những chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT.
3.3. Chiến lược phát triển TDTT VN đến năm 2020.
Chương 4. Các hoạt động quản lý ứng dụng trong lĩnh vực TDTT
4.1. Quản lý hoạt động TDTT quần chúng và TT trường học.
4.1.1. Khái niệm và mục tiêu của TT trường học.
4.1.2. Các nhóm đối tượng và nội dung hoạt động của TDTT quần chúng.
4.2. Quản lý hoạt động TT trường học.
4.2.1. Đặc điểm và mục đích của công tác TT trường học.
4.2.2. Những mục tiêu yêu cầu trong hoạt động TT trường học.
4.2.3. Kế hoạch và nhiệm vụ phát triển TT trường học ở VN.
4.3. Quản lý hoạt động thi đấu TT.
4.3.1. Khái niệm và đặc điểm.
4.3.2. Mục tiêu của quản lý hoạt động thi đấu TT.
4.3.3. Kế hoạch hoạt động thi đấu.
4.3.4. Công tác tổ chức thi đấu.
4.3. Hoạt động chỉ đạo và kiểm tra trong TDTT.
6


4.3.1. Hoạt động chỉ đạo
4.3.2. Hoạt động kiểm tra.
6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính
[1]. TS Đặng Quốc Nam và cộng sự (2013), Giáo trình quản lý TDTT, NXB TDTT, Hà
Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Trường đại học TDTT I (1998), Giáo trình quản lý TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.
[2]. PGS-TS. Phạm Đình Bẩm (2005). Quản lý TDTT dành cho sinh viên đại học
chuyên ngành quản lý và học viên cao học, NXB TDTT, Hà Nội.
7. Hình thức tổ chức dạy - học: Phương án dạy - học theo tín chỉ (thiết kế cho cả tiến
trình cho đến hết học phần. Yêu cầu soạn thật chi tiết, hàng năm có bổ sung chỉnh sửa)
7.1. Lịch trình chung
Tuần

1&2
3&4
5&6
6&7

Nội dung

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
hành, thí
nghiên
Thảo

Bài
nghiệm,
cứu, tự
luận
thuyết
tập
học.
nhóm thực tập..
4
0
2
0
1
5
1
2
0
1
2
0
2
0
1
5
1
2
0
1

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1&2. Chương 1. Những cơ sở lý luận của quản lý
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
chức
Nội dung chính
chuẩn bị
dạy học
Lý thuyết
1. Những khái niệm và - Đọc tài liệu
biểu hiện của quản lý
chính.
1.1. Khái niệm quản lý
- Đọc Q.1 tài liệu
1.2. Những biểu hiện của tham khảo.
quản lý
- Chuẩn bị câu
1.3. Hoạt động tổ chức hỏi về nhà.
quản lý
2. Những đặc tính cơ bản
của quản lý TDTT
2.1. Đặc tính chính trị
2.2. Đặc tính khoa học
của quản lý TDTT.
2.3. Đặc tính mục đích, ý
thức và kế hoạch.
2.4. Đặc tính sáng tạo

Tổng

7
8
4
8

Thời gian,
địa điểm
Ghi chú
thực hiện
Theo thời khoá
biểu

7


của quản lý.
2.5. Đặc tính thông tin
trong quản lý.
3. Các nguyên tắc cơ bản
trong quản lý.
3.1. Nguyên tắc quản lý
tập trung dân chủ.
3.2. Nguyên tắc quản lý
lãnh thổ - ngành.
3.3. Nguyên tắc tập thể
lãnh đạo cá nhân phụ
trách.
3.4. Nguyên tắc hoạt
động có cơ sở khoa học.
4. Các phương pháp quản
lý chính.
4.1. Khái niệm và đặc
điểm của phương pháp
quản lý.
4.2. Nội dung yêu cầu
các phương pháp quản
lý.
5. Các chức năng cơ bản
trong quản lý
5.1. Khái niệm và phân
loại các chức năng quản
lý.
5.2. Thể chế quản lý
TDTT.
5.3. Nội dung yêu cầu
các chức năng quản lý.
5.4. Mục tiêu và cách xác
định mục tiêu quản lý
5.5. Khái niệm và đặc
điểm của mục tiêu quản
lý.
5.6. Vai trò phân loại
mục tiêu quản lý.
5.7. Phương pháp xác
định mục tiêu.
6. Hệ thống tổ chức quản
lý TDTT
6.1. Lý thuyết chung về
hệ thống.
6.2. Khái niệm cơ cấu tổ
chức và cơ cấu quản lý
8


TDTT.
6.3. Những chức năng
quản lý nhà nước và
quản lý xã hội trong lĩnh
vực TDTT.
7. Hệ thống tổ chức quản
lý ở VN.
1. Phân tích được đặc - Theo phân công 1 tiết tại ở nhà
tính chính trị của quản lý của nhóm : 10
TDTT.
Sv/nhóm
2. Phân tích được đặc
Thảo luận
tính khoa học của quản
nhóm
lý TDTT.
3. Phân tích được đặc
tính mục đích, ý thức và
kế hoạch của quản lý
TDTT.
Có hướng dẫn
Phân tích được những
Sinh viên tự
riêng hoặc tìm
nội dung quản lý nhà
nghiên cứu, tự
hiểu thông tin
nước và chức năng quản
học
qua các tài liệu
lý xã hội lĩnh vực TDTT.
có liên quan.
Tuần 3&4: Chương 2. Cán bộ quản lý và các hoạt động quản lý
Hình thức tổ
Thời gian,
Yêu cầu SV
chức
Nội dung chính
địa điểm
chuẩn bị
dạy học
thực hiện
Lý thuyết
2.1. Cán bộ quản lý
- Đọc tài liệu
Theo thời khoá
2.1.1. Khái niệm và phân chính.
biểu
loại cán bộ quản lý.
- Đọc Q.1 và Q.2
2.1.2. Vai trò của cán bộ tài liệu tham
quản lý
khảo.
2.1.3. Những yêu cầu - Chuẩn bị câu
chủ yếu đối với cán bộ hỏi về nhà.
quản lý.
2.1.4. Đào tạo, bồi dưỡng
và sử dụng cán bộ quản
lý TDTT.
2.1.5. Những phâm chất
cần thiết của cán bộ
TDTT (Huấn luyện viên,
giáo viên, giảng viên
TDTT, cán bộ quản lý
TDTT).
2.2.Hoạt động quản lý
TDTT

Ghi chú

9


2.2.1. Khái niệm và đặc
điểm.
2.2.2. Phân loại hoạt
động quản lý trong lĩnh
vực TDTT.
2.2.3. Nội dung, yêu cầu
của hoạt động quản lý.
2.2.4. Quá trình quản lý.
2.2.5. Quyết định quản
lý.
2.3. Nhân sự trong bộ
máy hành chính nhà
nước.
2.4. Thông tin trong quản
lý hoạt động TDTT.
2.4.1. Khái niệm đặc
điểm và ý nghĩa của
thông tin trong hoạt động
TDTT.
2.4.2. Các chức năng của
thông tin trong quản lý
hoạt động TDTT.
2.4.3. Những yêu cầu đối
với thông tin trong quản
lý hoạt động TDTT.
2.4.4. Tiến hành các hoạt
động thông tin.
2.5. Hoạt động phân tích
trong quản lý
2.5.1. Mục đích ý nghĩa
hoạt phân tích trong quản

2.5.2. Những yêu cầu đối
với hoạt động phân tích
của người lãnh đạo quản
lý.
2.6. Công tác lập kế
hoạch trong hoạt động
TDTT.
2.6.1. Khái niệm và vị trí
của công tác lập kế
hoạch trong quản lý hoạt
động TDTT.
2.6.2. Các nguyên tắc và
phương pháp lập kế
hoạch hoạt động TDTT.
10


2.6.3. Chế độ và phân
cấp các lĩnh vực trong
công tác lập kế hoạch.
2.6.4. Nội dung chỉ tiêu
và yêu cầu trong việc lập
kế hoạch phát triển TT
thành tích cao.
Bài kiểm tra tự luận
- Giấy vở

1 tiết tại phòng
học.
1. Xác định được các yêu - Theo phân công Ở nhà
cầu chủ yếu đối với cán của nhóm : 10
bộ quản lý.
Sv/nhóm
2. Phân tích được hoạt
động của quá trình quản
lý.
Thảo luận
3. Phân tích được những
nhóm
yêu cầu cơ bản đối với
quyết định quản lý.
4. Phân tích được những
yêu cầu đối với thông tin
trong quản lý hoạt động
TDTT.
1. Phân tích được những Có hướng dẫn
Ở nhà
yêu cầu đối với hoạt riêng hoặc tìm
Sinh viên tự động phân tích của người hiểu thông tin
nghiên cứu, tự lãnh đạo quản lý.
qua các tài liệu
học
2. Xây dựng được kế liên quan.
hoạch hoạt động TDTT
của một đơn vị.
Bài tập

Tuần 5: Chương 3. Hệ thống các quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng và
Nhà nước về TDTT
Hình thức tổ
Thời gian,
Yêu cầu SV
chức
Nội dung chính
địa điểm
Ghi chú
chuẩn bị
dạy học
thực hiện
1. Những quan điểm, đường - Đọc tài liệu
Theo thời khoá
lối của Đảng và Chủ tịch chính.
biểu
Hồ Chí Minh
- Chuẩn bị câu
2. Những chính sách của hỏi về nhà.
Lý thuyết
Đảng và Nhà nước về
TDTT.
3. Chiến lược phát triển
TDTT VN đến năm 2020.
Thảo
luận 1.Hiểu rõ và phân biệt được - Theo phân
Ở nhà
nhóm
những chính sách của Đảng công của
và Nhà nước về TDTT .
nhóm : 10
11


2. Phân biệt được các
phương pháp quản lý hành
chính nhà nước.
Phân tích được những quan
Sinh viên tự điểm của Chủ tịch Hồ Chí
nghiên cứu, tự Minh về TDTT.
học

Sv/nhóm
Có hướng dẫn
riêng hoặc tìm
hiểu thông tin
qua các tài liệu
liên quan.

Ở nhà

Tuần 6&7: Chương 4. Các hoạt động quản lý ứng dụng trong lĩnh vực TDTT
Hình thức tổ
Thời gian,
Yêu cầu SV
chức
Nội dung chính
địa điểm
Ghi chú
chuẩn bị
dạy học
thực hiện
1. Trình bày được khái - Đọc tài liệu
Theo thời khoá
niệm, mục tiêu của TT chính. tr. 140- biểu
trường học.
163
2. Trình bày được các nhóm - Chuẩn bị câu
đối tượng và nội dung hoạt hỏi về nhà.
động của TT trường học.
3. Trình bày được khái
Lý thuyết
niệm và đặc điểm quản lý
các hoạt động thi đấu thể
thao.
4. Trình bày được khái
niệm và đặc điểm quản lý
các hoạt động chỉ đạo và
kiểm tra trong TDTT.
Bài kiểm tra tự luận
Giấy vở
1 tiết tại phòng
Bài tập
học.
1. Phân biệt được các hoạt - Theo phân Tại phòng học
động TDTT quần chúng và công
của
TT trường học.
nhóm : 10
2. Hiểu rõ kế hoạch và Sv/nhóm
Thảo luận
nhiệm vụ phát triển TT
nhóm
trường học ở VN.
3. Hiểu rõ các hình thức của
hoạt động chỉ dạo và kiểm
tra trong TDTT.
1. Phân tích các mục tiêu Có hướng dẫn
Ở nhà
Sinh viên tự
của TT trường học.
riêng hoặc tự
nghiên cứu, tự 2. Phân tích kế hoạch hoạt tìm thông tin
học
động thi đấu TT.
qua các tài liệu
liên quan
8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Phương pháp thuyết trình.
12


- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp thảo luận nhóm
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên (Yêu cầu về cách
thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các
qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….)
- Điểm kết thúc học phần là điển trung bình gia quyền của các phần theo trọng số qui
định : Kiểm tra đánh giá thường xuyên; Kiểm tra trong kỳ; Thi cuối kỳ.
- Kiểm tra đánh giá thường xuyên gồm có :
+ Tham gia học tập trên lớp : SV đi học chuyên cần không vắng buổi nào.
+ Phần tự học, tự lên lớp : Chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, hoàn thành tốt nọi duung,
nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân và nhón.
- Kiểm tra trong kỳ : Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra 1 tiết.
- Thi cuối kỳ : Tham dự kỳ thi cuối kỳ đạt yêu cầu.
10. Thang điểm đánh giá
Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm
chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và
xét học vụ.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, tích cực thảo luận)
- Phần tự học tự lên lớp (chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, hoàn thành tốt nội
dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá
nhân/học kỳ)
11.2. Kiểm tra trong kỳ:

(trọng số) 20%

11.3. Thi cuối kỳ:

(trọng số) 60%

11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra trong kỳ: Tuần thứ 3&7
- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 10.
Duyệt
Ngày … tháng 10 năm 2014
Phó Hiệu trưởng
Phụ trách khoa GDTC

Xác nhận
Ngày ….tháng 10 năm 2014
Trưởng khoa QL TDTT

Ngày tháng 8 năm 2014
Giảng viên
(ký, ghi họ tên)

Võ Văn Vũ

Phan Thanh Hài

Trần Hữu Hùng

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×