Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Lý luận và phương pháp thể thao trường học (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỂ THAO TRƯỜNG HỌC
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên 1:
-

Họ và tên: Phan Thảo Nguyên

-

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sỹ, GVC

-

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn LLCN, Khoa GDTC

-

Địa chỉ liên hệ: Khoa GDTC, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

-


Điện thoại: 0905297664 Email: phanthaonguyen1510@gmail.com

1.2. Giảng viên 2:
-

Họ và tên: Đỗ Thị Hạnh

-

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sỹ

-

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn LLCN, Khoa GDTC

-

Địa chỉ liên hệ: Khoa GDTC, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

-

Điện thoại: 0932580529

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỂ THAO TRƯỜNG HỌC
- Tên tiếng Anh: THEORY AND METHODS OF SCHOOL SPORTS.
- Mã học phần: DHLTH0673
- Số tín chỉ: 03
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy
- Loại học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Tâm lý học TDTT và giáo dục học TDTT, Lý luận và
phương pháp thể dục thể thao.
- Các học phần kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-
Nghe giảng lý thuyết

: 26 tiếtLàm bài tập trên lớp

: 09 tiếtThảo luận

: 8 tiếtThực hành, thực tập (ở PTN, điền dã, thực tập...): 0 tiếtHoạt động theo nhóm

: 02 tiếtTự học

: 90 giờ

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Lý luận chuyên ngành
1


3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
 Về kiến thức
-

Hiểu rõ vai trò, mục tiêu và nhiệm vụ của thể thao trường học;

-

Nắm được những vấn đề lý luận và thực tiễn về đặc điểm của dạy học TTTH, về giờ
học TDTT cũng như các loại hình TDTT khác nhau được phổ biến trong và ngoài
trường.

-

Nắm vững các qui luật và nguyên tắc dạy học TDTT trường học và hiểu rõ các phương
pháp trong giảng dạy TTTH.

-

Nắm vững các yêu cầu chung trong kiểm tra, đánh giá thể thao trường học.

 Về kĩ năng
-

Biết xây dựng lịch trình và soạn giáo án giảng dạy.

-

Sử dụng các phương pháp giảng dạy và tổ chức dạy học sao cho phù hợp với qui
luật, nguyên tắc dạy học và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh cũng như nội dung
dạy học.

 Về thái độ
-

Sinh viên phải nhận thức được việc học để chiếm lĩnh tri thức là cần thiết và tất
yếu, là điều kiện quan trọng để phát triển chính bản thân mình vì thế phải có thái độ
tốt đối với học tập, có tinh thần học hỏi, phát biểu xây dựng bài, tích cực trong các
buổi xêmina.

-

Có ý thức chủ động sáng tạo và phát huy hết tiềm năng của mình trong học tập,
khắc phục mọi khó khăn để chuyển những kiến thức thành tâm lý, ý thức của bản
thân, hình thành nhân cách người nhà giáo, người huấn luyện viên tương lai.Về các mục tiêu khác

-

Góp phần phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm;

-

Góp phần phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;

-

Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá;

-

Góp phần rèn kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi kiểm tra việc thực hiện
chương trình học tập.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
2


MT
ND
1.Vai

Bậc 1

Bậc 2

trò, 1A1. Trình bày được 5 1B1.

Giải

Bậc 3
thích 1C1. Nhận xét được ý nghĩa,

mục tiêu và vai trò của thể thao trường được vai trò của giá trị của của thể thao trường
nhiệm
của

vụ học.

TDTT trong 5 lĩnh học. Từ đó nhận thức rõ về

TDTT 1A2. Trình bày được vực.

trường học

mục tiêu của TTTH.

1.B2.

trách nhiệm của mình trong
Giải

thích công tác dạy học TDTT sau

1A3. Trình bày được 8 được căn cứ để xác này.
nhiệm vụ của TTTH và định mục tiêu nhiệm 1C2. Phân biệt được được
các yêu cầu chung khi vụ TTTH.
thực hiện mục tiêu 1B2.Phân
nhiệm vụ.

nhiệm vụ của thể thao trường
biệt

rõ học và nền thể dục thể thao

nhiệm vụ của giáo nước ta.
viên và nhiệm vụ 1C3. Đánh giá thực trạng thể
của các cấp quản lý. thao trường học nước ta và đưa
ra các giải pháp phát triển thể

thao trường học.
2A1.Nêu được 5 qui 2B1. Phân biệt qui 2C1.Căn cứ vào các qui luật và

2.
Quy

luật luật chi phối tới quá luật phù hợp đặc các nguyên tắc chi phối tới quácác trình dạy học thể thao điểm phát triển tâm trình dạy học TTTH để xây

nguyên tắc trường học.
dạy

sinh lý của học sinh dựng kế hoạch giáo án và sử

học 2.A1. Trình bày được và qui luật phù hợp dụng phương pháp dạy học phù

TDTT

7 nguyên tắc trong quá với qui luật hoạt hợp.
trình dạy học thể thao động tâm sinh lý 2C2. Tuân thủ và vận dụng sáng
trường học.

của học sinh.

tạo các nguyên tắc trong quá

2B2. Phân tích được trình giảng dạy nhằm nâng kết
các nguyên tắc trong quả dạy học.
dạy học TTTH.
3.

3.A1. Nêu được các 3B1.

Phương
pháp

Phân

biệt

3C1.Xác định được các

phương pháp chỉ đạo được các phương phương pháp chỉ đạo và
dạy trong dạy học thể dục pháp

học TDTT

thể thao.

chỉ

đạo, phương pháp tập luyện thông

phương pháp tập qua quan sát các buổi học mà
3


3.A.2. Trình bày được luyện và phương giáo viên áp dụng cho từng nội
các phương pháp luyện pháp
tập

trong

dạy

giáo

dục dung học, cũng như cho các

học phẩm chất tư tưởng môn học khác nhau (học mới,

TDTT

cho học sinh.

ôn luyện, học sâu, hoàn thiện,

3A3. Trình bày được 3B2. Phân tích từng thi đấu….)
các phương pháp giáo phương pháp trong 3C2. Soạn giáo án giảng dạy
dục

phẩm

chất

tư luyện tập và lấy ví chỉ ra được phương pháp chỉ

tưởng trong dạy học dụ minh họa.
TDTT

đạo và phương pháp tập luyện

3B3. Phân tích các trong giáo án.
yêu cầu cơ bản về 3C3. Vận dụng các phương
phát

triển

cách.
4.

nhân pháp giáo dục phẩm chất tư
tưởng trong quá trình dạy học

cho học sinh.
4A1.Nêu các bước xây 4.B1. Nắm được để 4.B1:Xây dựng được kế hoạch

Kế hoạch và dựng kế hoạch dạy học xây dựng kế hoạch hoạch dạy học năm, học kỳ và
kiểm tra dạy năm, học kỳ và môn dạy học phù hợp cần môn học.
học TDTT học.

căn cứ vào những 4.B2: Soạn được giáo án cho

trường học 4.A2.Nêu các ý nghĩa gì?

từng tiết học.

và yêu cầu chung khi 4B2. Phân biệt được 4.B3. Nắm vững các yêu cầu
kiểm tra đánh giá kết từng loại kiểm tra trong kiểm tra đánh giá kết quả
quả dạy học TDTT.

trong
TDTT.

dạy

học dạy học TTTH để đánh giá học
sinh khách quan và khoa học
tạo động lực cho học sinh tích
cực rèn luyện thân thể.

3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Tổng

Nội dung
Nội dung 1
Nội dung

3
2

3
2

3
2

9
6

2
Nội dung 3
Nội dung 4

3
2

3
2

3
3

9
7
4


Tổng

10

10

11

31

4. Tóm tắt nội dung học phần
- Môn học trang bị một cách có hệ thống những vấn đề thiết yếu của TTTH như vai trò
mục tiêu và nhiệm vụ TTTH, các qui luật và nguyên tắc dạy học TDTT trường học;
các phương pháp trong giảng dạy TTTH, cách xây dựng kế hoạch môn học và giáo án
giảng dạy, các yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá thể thao trường học đạt kết quả.
5. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Vai trò, mục tiêu và nhiệm vụ của TTTH
1.1.
1.2.
-

Vai trò của Thể thao trường học:
TDTT trường học là một bộ phận không thể thiếu của giáo dục phát triển toàn diện.
TDTT trường học là cơ sở của TDTT toàn dân
TDTT trường học là yếu tố tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần
TDTT trường học là yếu tố cơ bản chuẩn bị cho đội ngũ lao động và những chiến sĩ
bảo vệ tổ quốc tương lai.
TDTT trường học làm phong phú đời sống xã hội hiện đại.
Mục tiêu và nhiệm vụ của TTTH
Căn cứ xác định mục tiêu, nhiệm vụ TDTT trường học
Mục tiêu và nhiệm vụ TDTT trường học
Hình thức tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ TDTT trường học
Yêu cầu cơ bản đối với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ TDTT trường học.

Chương 2: Quy luật và nguyên tắc dạy học TDTT trường học.
2.1.Qui luật cơ bản của quá trình dạy học TDTT.
-

Phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội.

-

Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.

-

Phù hợp với qui luật nhận thức của học sinh.

-

Phù hợp với qui luật hình thành kỹ năng kỹ xảo vận động.

-

Phù hợp với qui luật hoạt động tâm sinh lý của học sinh.

2.2.Nguyên tắc của dạy học TDTT.
-

Kết hợp tăng cường thể chất với phát triển toàn diện.

-

Kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên, với tính tích cực tự giác của học sinh.

-

Kết hợp hợp lý giữa lượng vận động và nghỉ ngơi.

-

Kết hợp thống nhất yêu cầu với đối xử cá biệt.

-

Kết hợp củng cố với nâng cao
5


-

Nguyên tắc kết hợp hệ thống với trọng điểm.

-

Nguyên tắc kết hợp trực quan, tư duy với thực tiễn.

Chương 3: Phương pháp dạy học TDTT.
3.1.Phương pháp chỉ đạo trong dạy học TDTT.
-

Phương pháp sử dụng ngôn ngữ.

-

Phương pháp trực quan.

-

Phương pháp hoàn chỉnh và phương pháp phân chia

-

Phương pháp phòng ngừa và sửa chữa sai sót.

3.2.Phương pháp luyện tập trong giảng dạy TDTT.
-

Phương pháp tập luyện lặp lại:

-

Phương pháp tập luyện biến đổi.

-

Phương pháp tập luyện tổng hợp.

-

Phương pháp tập luyện tuần hoàn (Vòng tròn)

-

Phương pháp trò chơi và phương pháp thi đấu.

-

Phương pháp luyện tập tập trung chú ý.

-

Phương pháp tập luyện tâm niệm động tác.

-

Phương pháp tập luyện thả lỏng.

3.3.Phương pháp giáo dục phẩm chất tư tưởng trong dạy học TDTT và yêu cầu cơ
bản về phát triển nhân cách.
-

Phương pháp giáo dục phẩm chất tư tưởng

-

Lộ trình và yêu cầu cơ bản của phương pháp giáo dục phẩm chất tư tưởng trong dạy
học TDTT.

-

Yêu cầu cơ bản về phát triển nhân cách học sinh.

Chương 4: Kế hoạch và kiểm tra dạy học TDTT trường học.
4.1. Kế hoạch dạy học TDTT trường học.
-

Kế hoạch dạy học TDTT năm.

-

Kế hoạch dạy học học kỳ

-

Kế hoạch dạy học từng môn.

-

Kế hoạch giờ học (Giáo án).

4.2. Kiểm tra kết quả dạy học TDTT.
-

Ý nghĩa kiểm tra dạy học TDTT.
6


-

Phân loại kiểm tra dạy học TDTT

-

Nội dung kiểm tra dạy học TDTT.

-

Tiêu chuẩn đánh giá dạy học TDTT

-

Yêu cầu chung đối với kiểm tra dạy học TDTT

6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính
[1]. Lê Văn Lẫm, Phạm Xuân Thành (2008), Giáo trình thể dục thể thao trường học.Nxb.
TDTT Hà Nội.
[2]. Nguyễn Toán- Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp thể dục thể thao,
NXB TDTT Hà Nội.
[3].Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006) Lý luận phương pháp giáo dục thể chất trong
trường học, NXB TDTT.
6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Như An (1996), Phương pháp giảng dạy giáo dục, tập 1, 2, NXB Đại học
Quốc Gia, Hà Nội.
[2]. Dương Nghiệp Chí (2004), Đo lường thể thao, NXB TDTT, Hà Nội.
[3]. Lê Tấn Đạt (2013), Giáo trình sinh lý học TDTT, tập 1 tập 2, NXB TDTT.
[4]. Lê Văn Hồng (1998), Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, NXB giáo dục, Hà Nội.
[5]. P.kunath (1998) Giáo dục học thể thao, NXB TDTT
[6]. V.L.Utkin (2010), Sinh cơ học TDTT, NXB TDTT.
[7]. Mai Văn Muôn (2001) Olympic học, NXB TDTT.
[8]. Vũ Chung Thủy (2003), Giáo trình vệ sinh học TDTT, tài liệu lưu hành nội bộ.
[9]. Đồng Văn Triệu (2006), “Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học môn lý luận và
phương pháp TDTT ở trường ĐH TDTT”, Luận án tiến sĩ.
[10]. Nguyễn Văn Trạch (2004), Phương pháp giảng dạy TDTT trong trường phổ thông,
NXB TDTT, Hà Nội.
7. Hình thức tổ chức dạy - học
7.1. Lịch trình chung
Tuần

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
Thảo hành, thí nghiên Tổng

Bài
luận
nghiệm,
cứu,
thuyết tập
nhóm thực tập.. tự học.
4
4
8

1

Vai trò, mục tiêu và nhiệm

2

vụ của TDTT trường học
Quy luật và các nguyên tắc

3

3

dạy học TDTT
Phương pháp dạy học TDTT

4

1

04
4

08
7


4
Kế hoạch Nội
và kiểm
dungtra dạy
Tuần
học TDTT trường học
Kiểm tra giữa kỳ

Hình thức tổ chức dạy học học phần
4
2

06
Tổng
02

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Hình thức tổ
chức dạy học
Tuần 1
Lý thuyết

Thời gian,
địa điểm
Ghi chú
thực hiện
Chương 1 : Vai trò, mục tiêu và nhiệm vụ của TDTT trường học
Vai trò của Thể thao trường
- mua tài liệu
học
2 tiết trên
Đọc quyển
lớp
TL1.tr7 –
Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

tr16;
Thảo luận
nhóm

Thực trạng cơ sở vật chất
TTTH nơi anh chị học phổ
thông.

02 Trên lớp

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 2

08 ở nhà,
thư viện
(Tiếp) Chương 1 : Vai trò, mục tiêu và nhiệm vụ của TDTT trường học
Mục tiêu và nhiệm vụ của -

Lý thuyết

TTTH

Đọc quyển
TL1tr16–tr26

2 tiết trên
lớp

Giải pháp phát triển thể thao Tham khảo tài
2 tiết trên
Thảo luận
trường học.
liệu liên quan.
lớp
nhóm
Tra cứu trên
website
Sinh viên tự
Tìm hiểu sự phát triển thể Tra cứu trên
08 ở nhà,
nghiên cứu, tự thao trường học trên thế giới. website
thư viện
học
Tuần 3
Chương 2 : Quy luật và các nguyên tắc dạy học TDTT
Qui luật cơ bản của quá trình - Đọc quyển
TL1 tr43-tr47.
dạy học TDTT trường học.
Lý thuyết
04 giờ Trên
Nguyên tắc dạy học TDTT.
lớp
Đọc quyển TL1
tr47-tr62.
Sinh viên tự
Phân biệt qui luật phù hợp Đọc quyển
04 ở nhà,
nghiên cứu, tự đặc điểm phát triển tâm sinh TL1 tr43-tr47 thư viện
8


Tuần 4

lý của học sinh và qui luật
phù hợp với qui luật hoạt
động tâm sinh lý của học
sinh.
Chương 3: Phương pháp dạy học TDTT
4.1.Phương pháp chỉ đạo
- Nghe giảng
và ghi chép bài
trong dạy học TDTT.
4.2.Phương pháp luyện tập đầy đủ.

Lý thuyết

trong giảng dạy TDTT.

học

4.3.Phương pháp giáo dục

Đọc quyển
TL1 tr93-tr129 04 giờ trên
lớp

phẩm chất tư tưởng trong dạy
học TDTT và yêu cầu cơ bản
Tuần 5
Thảo luận
nhóm

về phát triển nhân cách.
Tiếp chương 3: Phương pháp dạy học TDTT
Soạn 1 giáo án giảng dạy chỉ Đọc quyển TL1
ra được phương pháp chỉ đạo tr93-tr129
và phương pháp tập luyện

trong giáo án.
Quan sát buổi học thực hành
tìm hiểu các phương pháp chỉ
Sinh viên tự
đạo và phương pháp tập
nghiên cứu, tự luyện mà giáo viên áp dụng
học
cho từng nội dung học. (học
mới, ôn luyện, học sâu, hoàn
thiện, thi đấu….)
Kiểm tra học trình
Tuần 6

04 giờ trên
lớp

04 ở nhà,
thư viện

02 giờ trên
lớp
Chương 5: Kế hoạch và kiểm tra dạy học TDTT trường học

- Đọc quyển
02 giờ Trên
TL1
tr169lớp
tr187.
Tuần7
(Tiếp) Chương 5: Kế hoạch và kiểm tra dạy học TDTT trường học
Đọc quyển
Thảo luận
Xây dựng lịch trình cho môn
02 giờ trên
TL1 tr169nhóm
học.
lớp
tr187.
Sinh viên tự
Xây dựng giáo án giảng dạy.
06 ở nhà,
Đọc quyển
nghiên cứu, tự
thư viện
TL1 tr169học
tr187.
Đọc quyển
Lý thuyết

- Kế hoạch dạy học TDTT.

9


TL2 tr382tr400
Kiểm tra kết quả dạy học thể
thao.
Ôn tập.

Lý thuyết

02 giờ trên
lớp.

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần: Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo
luận nhóm.
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
- Quy định về thời gian học: Thực hiện theo quy chế 43 của bộ Giáo dục và đào
tạo, hướng dẫn riêng của nhà trường (Đảm bảo 80% tổng số giờ)
- Sinh viên cần đi học cần đúng giờ, nghiêm túc, tích cực để đảm bảo cho việc tiếp
thu bài đạt hiệu quả cao.
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn dụng cụ học tập, các tài sản chung của nhà trường.
10. Thang điểm đánh giá
Đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang
điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
- Phần tự học tự lên lớp (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao
cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ,…)
11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%
11.3. Thi cuối kỳ: Tự luận 60%
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 6
- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 7
Phê duyệt

Xác nhận

Ngày 23 tháng 6 năm 2014

Ngày …… tháng 10 năm 2014 Ngày ….tháng 10 năm 2014
Phó Hiệu trưởng

Trưởng bộ môn LLCN

Giảng viên

Phan Thảo Nguyên

Đỗ Thị Hạnh

Phụ trách Khoa GDTC

Võ Văn Vũ

10


11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×