Tải bản đầy đủ

Báo cáo thu hoạch kiến tập (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

Bĩ VN HOAẽ , THỉ THAO VAè DU LậCH
TRặèN G AI HOĩC TDTT Aè NễN G

CĩN G HOèA XAẻ HĩI CHU NGHẫA VIT NAM

ọỹc lỏỷp - Tổỷ do - Haỷn h

phuùc

BO CO THU HOCH
KIN TP S PHM
(Mu bỏo cỏo dựng cho SV cỏc khúa i hc)

H v tờn sinh viờn: ....., Nam/N........................
Sinh ngy..., Mó s SV.......................
Lp ........., Khúa.......................................
Thi gian kin tp, thc t: t ngy.....././..n ngy./../....................
Ni n kin tp:....................................
.........................
.........................
I. Ni dung bỏo cỏo:

1. Nhn thc: (v ý ngha tm quan trng ca cụng tỏc kin tp s phm, trỏch nhim ca
bn thõn chun b lm ngi giỏo viờn TDTT khi ang cũn l sinh viờn):
.........................
.........................
.........................
2. Cụng tỏc chun b cho mt gi lờn lp TDTT:................
.....................
.....................
.........................
3. Bn thõn t ỏnh giỏ mt gi lờn lp TDTT:
.....................
.....................
.....................
4. Hiu nh th no v cụng tỏc t chc mt gii thi u v trng ti mt gii th thao?
...........................
...................
.........................
5. lm tt vai trũ v nhim v ca ngi giỏo viờn TDTT bn thõn phi lm gỡ?
.....................
.....................
.....................
Ging viờn hng dn
(ký xỏc nhn)

Ngy....... thỏng.......nm.....
Ngi vit thu hoch

* Lu ý: Sinh viờn t vit bỏo cỏo hoc ỏnh vi tớnh, khụng in thụng tin vo mu.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×