Tải bản đầy đủ

Bài giảng hệ thống viễn thông chương 1 phần 2

CÂU HỎI ÔN TẬP

• Hãy vẽ sơ đồ thể hiện 4 thành phần cơ bản
của mạng PSTN

Thuê bao
Mạch vòng thuê bao
Trung kế
Tổng đài


CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA PSTN

Trung kế
(Trunk)
Tổng đài
(Exchange)


Tổng đài
(Exchange)
Mạch vòng thuê bao
(Local Loop)


Thuê bao
(Subscriber)Thuê bao
(Subscriber)

Page 2


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA ĐỆN TỬ - TIN HỌC
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 2: MẠNG DI ĐỘNG

MÔN: HỆ THỐNG VIỄN THÔNG


NỘI DUNG

2.1
2.2
2.3
2.4

Giới thiệu về hệ thống thông tin di động
Mạng không dây tế bào

Tổng đài GSM
Các thông số tiêu chuẩn của hệ thống GSM


GIỚI THIỆU

• Lịch sử phát triển
— 1980, máy bộ đàm với kỹ thuật chủ yếu là
FDMA (Frequency Division Multiple Access)
— 1982, tại CEPT thành lập 1 tổ chức chức tiêu
chuẩn hoá các hệ thống thông tin di động gọi
là GSM (Groupe Special Mobile) cho châu Âu
— 1988 viện tiêu chuẩn thông tin châu Âu đưa
bản ghi chi tiết kỹ thuật công nghệ đổi tên
GSM
(Global
System
for
mobile
Communication)
— 1991, công nghệ GSM được thương mại hoá


GIỚI THIỆU

• Lịch sử phát triển
— GSM sử dụng FDMA và TDMA (Time Division
Multiple Access)
— CDMA (Code Divison Multiple Access) đang
được sử dụng rộng rãi


GIỚI THIỆU

• Mô
hình
tổng
quát


MẠNG KHÔNG DÂY TẾ BÀO

Wireless Cellular Networks


KHÁI QUÁT


KHÁI QUÁT
• Ý tưởng thiết kế

o Công suất phát lớn
o Vùng phục vụ rộng

o Công suất phát nhỏ
o Vùng phục vụ nhỏ
o Tái sử dụng tần số


TỔ CHỨC MẠNG
• Tổ chức theo tế bào
• Mỗi tế bào có một trạm
gốc
BTS
(Base
Transceiver Station)
• Mỗi trạm gốc hoạt động ở
một nhóm tần số
• Mỗi trạm gốc gồm: bộ
phát, bộ thu, đơn vị điều
khiển
• Mỗi tế bào lân cận sử
dụng một nhóm tần số
khác nhau


TẾ BÀO VÀ CỤM TẾ BÀO

• Các hình dạng của tế bào
R
R

R
Cell
R

R

(a) Tế bào lý
tưởng

(b) Tế bào
thực tế

(c) Các hình dạng khác nhau
của cell


TẾ BÀO VÀ CỤM TẾ BÀO

• Tế bào có hình lục giác
đều
• Bán kính tế bào là R

3
R
2

R
R

• Diện tích cell S =
Lý thuyết

• Cấu trúc thực tế của cell
không phải là lục giác
đều do: vị trí anten, điều
kiện lan truyền tín hiệu,
địa hình

Thực tế


TẾ BÀO VÀ CỤM TẾ BÀO

Tái sử dụng Cụm tế bào
tần số
Cluster

N là số tế bào trong cụm


TẾ BÀO VÀ CỤM TẾ BÀO

Cách vẽ các tế bào
N  i 2  ij  j 2
Nếu N=7, chọn i=2, j=1

i, j  Zy

xTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×