Tải bản đầy đủ

Hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm xe cơ giới (Tập đoàn Mai Linh)

ceNG noa xA ngr cHU xcnla. vq0T NAM
E6c lffp - Tu do - Ifanh phfic

HqP BONc NGUYTN rAc
BAo HIEM XE CO GI6I
Sii: 00000 I 0/HDNT/PTI-MLG/XO/20 I 5

- Cdn c* B0 luqt Ddn sti s6 33/2005/QH11 ngdy 14/06/2005;
- Cdn c* Ludt kinh doanh bdo hi€m sii Z+tZOOOtgUt0 ngdy 09/t 2/2000;
Hdm nay, ngity 26thing08 n6m 2015 tqiHCM, hai b6n chring t6i g6m:
BGn

A: cONc

rY cO PIrAN TAP DoAN MAr LINII (MLG)

D[abhi: 64-68 Hai Bi Tnmg, Ql, Tp.HCM
DiQn thoai: 083.8298888

Tii


Fax:083.8259999

ktrodn: 047 0101 003333 9 tpi Ngan hang TMCP Hang hei'trN - CN D6 Thanh

M6 s6 thu6: 0300938037
Dpi diQn: 6ng D6

VIn

Thing

Chric vg: Tdng giSm d6c

CoNC TY CO PHAN BAO IrIEM BUU DrpN (PTr)
Efa chi: SO +a LdngHp, Ba Dinh, He NQi

B6n B: TOXC

Di6n thoai : 043. 7724466

Fax:043. 7724460

Tdi khoin: 03001010232312 tpi Ng6n hang TMCP Hdng hai \rN - CN HeNQi
ME s6 thu6: 0100774631

E4i diQn: 6ng Biri Xuffn Thu

Chric vp: T6ng gi6m diic

Cting nhau ky Ho,p d6ng nguy0n ticbhohi6m xe co gi6i vdi c6c tli6u kiQn
khoan nhu sau:

vi

diAu

A. PHAM VI AP DUNG
PTI nhfln b6o hi6m cho dQi xe cta MLG, ho6c dQi xe cita dcrn vi tr.uc thuQc MLG
hoat dQng tai dia bdn khu vyc Mai Linh Mi0n Nam v6i c6c lopi hinh b6o hi6m sau:
'


1. B6o hi6m TNDS cria chir xe eOi vOi b6n thri 3 vd hanh kh6ch tr6n *e.
2.Bho hi6m tai n4n l6i xe.
3. B6o hiiSm v0t ch6t xe

B. CAC

vAron vr, xu^q.I THAC

I.Quy tic 6p dqng
l/7

v

/il

0L.


1. Quy thc bho hi6m bat buQc Tr6ch nhiem d6n sp cira Chri xe co gioi ban hdnh kdm
theo Th6ng tu s6 L2612OO81TT-BTC ngiry 2211212008 vd Th6ng tu s6 lsllzOI2lTT-BTC
ngiry 1210912012 cua B0 Tdi Chinh;

2. Quy t'ic, biiSu phi b6o hi6m t.u n"guyQn xe cg gi6i ban hanh kd.m theo Quytit.dirrh sO
82l20l5lQD-PTI ngdy 1810312015 cira T6ng gi6m cl6c T6ng c6ng ty c6 ph6n 86o hi6m Buu
tliQn.

II. Didu khoin bio hi6m b6 sung vi c6c dich vg gia ting
1. Didu khoin bio hi6m b6 sung
1.1. Bio hi6m khdng trir kh6u hao khi t6n thft bQ ph$n: PTI sE tri ti6n b6i
thudrng todn b0 gi6trithlrc t6 oiua cilc bQ phfln bi hu h6ng cAn phdi thay thii thuQc phpm vi
bio hi6m mi kh6ng tru phdn hao mdn (kh6u hao) sri dung.
l.2.Biio hi6m lqa chgn co s& sria chfra:
- N6u xe c6 thdi gian st dpng tu, dudi 730 ngiy t6 tu ngdy tl6ng ky lin ngiy

xiy rutainpn, PTI tl6ng y <10 xe dugc sria chfra t4i c6c dpi $

chinh h6ng sin xudtru

chi6c xed6 theo gi5 php tring ttpi ly clrfnh hdng.

- Ntiu xe c6 thdi gian sir dUng tr6n 730 ngiry, viQc sria chfta chi dugc tii5n hanh tAi
Xucrng cria MLG holc Gara li6n kiSt cria PTI theo gi6 stia chta tqi Garuli6n ki5t cria PTI.

/a

- Trong mgi trudng hgp, PTI se kh6ng thyc hiQn tru kh6u hao dtii v6i viQc thay th6
mdi h4ng mgc kinh chin gi'6..

i(

Bio hi6m t6n thdt v6 d6ng cc khi xe ho4t ilQng trong khu vqc bi

ng6p
nudc: PTI sE tri tiAn bOi tfruong 80% chi phi sria chfra, khlc phpc thiQt hai cta dQng co
xe do di vdo vtng ngpp nudc vdy'ho{c vi c6 nudc lgt vdo trong dQng co gdy ra hiQn tuqng
thuj'kich lim hu hong dQng co.
1.3.

1.4. Bio hi6m t6n thdt xe 6 t6 do c6c hhnh tlQng phi ho3i, b4o tlQng: PTI chiu
tr6ch nhiQm thanh to6n chi phi thgc t6, hgp lf hoflc tr6 bing ti6n cho Chri xe co gi6i Ari Ut
itEp t6n th6t thuQc pham vi b6o hirSm tr6n co s& x6c dinh dugc chi phi kh6c phpc tdn th6t
c6 th6 ph6i tr6.
1.5. Ctriu hQ tai n3n: Trudrng hqp xe 6 t6 bitai nqn kh6ng t.u di chuy6n dugc thuQc
pham vi b6o hitim, PTI sE thanh toan chi phi c6u, k6o xe tu noi xity rat6n th6t d6n dai ly
gan nh6t cria Hflng sdn xu6t ra chiiSc xe d6, tOi da khdng vugt qu6 5% sd tiAn b6o hiOm.

2. Circdich vg gia ting (nri5n phi)
2.1. Dich vB h6 trg tlulng dffy n6ng 2417 (Call Center): 1900545475: PTI lu6n
sEn sdng g vpn, h5 trq gihi dhp th6ng tin, ti6p nhqn th6ng b6o tai nqn vd hucmg ddn thri
tpc y6u c6u b6i thudng cho kh6ch hing.

2.2. Crtru h0 mi6n phi trong trudrng hgp xe bi sU c6 ky thu$t (crfru hQ PAN): Xe
c6 s1r c6 v€ k! thuflt trong qu5 trinh tham gia giao th6ng mi 16i xe kh6ng t.u khdc phgc t4i
ch5 dugc, PTI tO chric cftu hQ mi6n phf trong pham vi khoing c6ch dudrng bO tu, du6i 100
Km t4i dia bin He NOi, nQi it6 Hii Phdng, Dd NEng, HO Chi Minh.
2.3. Gi6m ilinh @i tlia tli6m theo y6u ciu cria kh6ch hirng: Ngay sau khi nhfln
dinh cria kh5ch hdng, PTI se c6 m{t tpi tlia itiiSm theo y6u cAu de ti6n hanh

yOu cdu gi6m

gi6m
\n,

lqLtu

K
4
t:

(

tj
I
t,.

q


2.4.IJLQ,

tt6ng Gara ti6n k6t: V6i

hcvn 400 garasria

chta 6 tO tr6n toin qu6c trong

thting li6n ki5t cria PTI sfrn sdng it6p tmg nhu cdu st?a chila, kfi6c phpc thiet hai tta dang
chring lopi xe ctra Quy kh6ch.

hQ

III. Phi bf,o hi6m
1.

Bio hi6m TNDS cria chri xe tliii

vrfii bGn

thft 3

- MTN vA ngudi: 70 trd/ngaoi/vp
- VA tai sin: 70 trdlvp
- OOi v6i hinh khdch: 70 trdlnguoi/vg

- Phi b6o hi6m: theo

PhU lpc Thdng

tu

15L12OI21TT-BTC ngiry 1210912012

c:iua

BTC:
+ Xe 5 ch6:1.247.400 \AID/xe (bao g6m VAT).

+ Xe 7 ch6:1.782.000 \fND/xe (bao g6m VAT).
?.,B-ao

hi6m tai npn l6i xe

I
v

- Sti ti6n b6o hi6m (STBH): th6ng b6o sau

- Sti ch5 ng6i: 01/xe
- Phi b6o hi6m
3.

:O,lYo x STBH x T6ng s5 xe

r0tl

io

Bio hi6m v$t ch6t xe

\
\

- Gi6trf thuc ti5 ctra xe: theo thlrc tti tung xe

-o

- Mric kh6u tru: 500.000 VND/ vu
-

rf lQ phi:

4

Thdi gian sfr dgng xe (T - tfnh tr)

TT

- Phf b6o hi6m/0l

Tf

lQ

phi

c{

ndm ddng lclt lan dAu)

I

I

T<3ndm

I,23yo

2

T>3ndm

r,35yo

xe: Tf'lQ phi x Gi6 tri

)i

F
t7

I
!il

xe

(Phf bio hiem tr6n dd bao.gdm VAT vd dd bao gdm php phi cho c6c di6u ktroan

bio hitim b6 sung n6u tr6n).

Luu t: Sau mdi ndm sti dqng, giirtrixe tham gia b6o hitim dugc di6u chffi gi6m
theo fj'lQ kh6u hao l2Yolndm.
,
IV. Cic v6n dd khic v6 khai thic

l. Drfinh gi6 d6i tugng xe trufc khi cdp tlon
- Trulng hgp xe tham gia b6o hi6m ld xe m6i l}Oyo, PTI thyc hiQn c6p Gi6y chrmg
nhfn sau khi nhan dugc y6u cdu b6o hi6m ctia MLG;

- Trulng hgp xe tham gia b6o hiiSm mn aiu tai PTI kh6ng phii h xe mdi l}Oyo,
MLG sE tpo <1i6u kiQn AC pft thgc hiQn chpp inh timg xe, lflp bi6n ben d6nh gi6 so bQ

V /4-1*


trlng xe tru6c khi c6p Gi6y chrmg nhan b6o hi6m. Nhfrng thiQt h4i dd c6 trudc khi c6p
Gi6y chimg nhfln b6o hi€m sE kh6ng thuQc tr6ch nhiQm cria PTI.
2.

Thli

gian cdp Phg lgc hqrp ddng vi Gi6y chftng nhfn bio hi6m

a/ Oiii vdi xe mdi 100%:

- 05 ngdy tru6c ngdy

hiQu I1rc, MLG grii e-mail danh s6ch cho PTI theo dia chi

hienbb@pti.com.vn hof, c dungdv@pti.com.vn.
- Trong vdng 03 ngdy kC tu khi nhfln dugc danh s6ch xe, don vi thdnh vi6n PTI
ky PhU lpc hgp diing, c6p Gi6y chimg nhan b6o hiilm cho don vi thenh vi6n MLG.

sC

b/ DiSivdi xe kh6ngphdi moi 100%:

ngdy tru6c ngdy hiQu lgc, b6n A gui e-mail danh s6ch xe cho PTI theo dia chi
hienbb@pti.com.vn ho[c dungdv@pti.com.vn.

-

10

- Trong vdng 05 ngiy kO tu ngdy nhQn dugc danh s6ch xe, PTI sC thgc hiQn chgp
anh tring xe, lflp bi6n bin nhpn be.o. [iOm cho dcrn vi thanh vi6n MLG.

Ltu )t: MLG vd PTI iry quyOn'cho

c6c GiSm ddc don

vi thdnh vi6n thlrc hiQn ky

c6c Php lpc hgp d6ng.

- MAi dgt xe tham gia b6o hi6m sC duqc lflp thqnh Phu luc hgp d6ng. VtSi phu luc
hqp d6ng b6o hi€m dugc lpp thanh 08 (t6m) bin, m5i bOn gifr 0a @6n) bin, c6 gi6 tri
phfiply nhu nhau.
- M5i Php lyc hgp <16ng vi GiSy chimg nhfln b6o hi6m kdm theo
00h ngiy .... diSn 00h ngdy ...

Thli

sE

|l

t6ng sti phi b60 hi6m' ch4m

K! 3: MLG than| tor{n phi b6o hi6m cho PTI 30% t6ng s6 phi b6o hi6m, chflm
nh6t trong vdng 90 ngiy kO tir ngdy ky Phu lpc hgp etdng.
- Trong mgi trudng hqp,

qu6 h4n d6ng phi b6t cri kj, d6ng phi nio, MLG
kh6ng thanh to6n phi b6o hi€m ttAy ttti cho PTI thi hqp ddng b6o hi6m sE tp ch6m dut
hiQu lUc bio hi6m vio ngiy te tiiip ngdy cu6i cirng ph6i nQp phi cria lcj, di5n hpn thanh
to6n n6u tr6n theo thoa thufn trong hqp d6ng b6o hi6m. Khi hqp lgc, sau d6 MLG thanh toan phi b6o hiOm vi y6u cAu ti6p tgc dugc b6o hi€m cho dtii
tugng b6o hi6m cta minh, v6i di6u kiQn chua c6 b6t cf t6n th6t nio xhy ra, hqp d6ng bio
hi€m sC t.u kh6i phlrc hiQu lUc k€ tu thdi di6m MLG dd thanh to6n dri phi b6o hi6m d6n
ntSu

v

I
I

Phg luc hqp t16ng.

*6,o"-,rl;rYlf-$"s#iixl'df#i#;H;L';'*

!g
*

dir5m ngdy

+ Ky 1: MLG thanh to6n phi b6o hitim cho PTI 40% tiing s6 phf bio hi6m, chflm

kf

p'

n,

- D6i v6i c6c lo4i hinh b6o hi6m t.u nguyQn: vflt ch6t xe, tai nqnlfuixe, MLG thanh
to6n cho PTI thdnh 3 kj,:
ngay

'iilEu

'J

- D6,i v6i b6o hi6m TNDS: MLG thanh to6n cho PTI ngay tru6c thdi
hiQu lUc tr6n Gi6y chtug nhfln bio hi6m.

fi

/-F

c6 thdi han tu

hpn thanh to6n phi bio hi6m

nh6t trong vdng 30 ngay ki5

-jt

T6
JIY

3.Quy rllnh Ph+ lUc hgp ddng

4.

-4
fr!J

4/7

tmtu

{

t

n


hpn theo quy c6c t6n thdtxiry ratinh tir ngdy hqp d6ng b6o hi6m dA ky ttru6c thdi han ttiSn thdi ili6m MLG de thanh tor{n dri phi b6o hi6m.

c. cAc vAx DE vt crAM DINH - rOr rHrIoNG
1. Quy trinh xrl lf t6n th6t:
Thdi gian
du ki6n

NQi dung thgc hiQn

Ghi chri

a. Th6ng b6o tai n4n:

Khi xe bi tai n4n, Chri xe/ L6i xe phdi ggi tliQn tho4i NGAY
cho PTI theo st5 190054547S 116 th6ng b6o tai n4n, th6ng tin Trong vdng
30 phrit kO
th6ng b6o g6m:
tir thdi tli6m
- TOn, diQn thoai cria ngudi th6ng b6o

x|y ra

- Bi6n s6 xe

2417

1900 5454 75

tai

Ngiy gid, dia di6m, diSn biiSn tai npn
b. Xfr $ tai ngn ban diu:
- Truong hqp xe tham gia bio hi6m kh6ng va ch4m voi ngudi
thri ba: '
+ T6n th6t vft ch6t xe udc tinh tir, du6i (<) 05 triQu tl6ng
kh6ng ntr6t ttriiSt phii c6 x6c nhfln cria cinh s6t giao th6ng ho{c
c6ng anl chfnh quy6n dla phuong noi xiy ra tai n4n.
+ T6n th6t vflt ch6t xe udc tfnh tr6n (>) 05 triQu it6ng d6n (<)
30 triQu d6ng ktrdng ntr6t ttri6t phii c6 x6c nhfln cta c6nh s6t
giao th6ng ho{c c6ng anl chfnh quy6n dla phuong noi xiy ra
tai npn nhmg GEV phni giSm + TOn th6t v4t ch6t xe u6c tinh tr€n 30 tripu tl6ng phii c6 x5c
nhQn cta cinh s6t giao thdng hoflc c6ng anl chfih quyAn dla
phucrng noi xiy ra tai n4n ho4c GEV phdi d€n gir[m tllnh t4i

nan

hiQn trucrng.

bdn xa trung
t6m.

-

Call Center

"'

+ Trudng hqp nguy6n nhdn t6n th6t do vflt th6 cimg b6n ngoii
t6c dQng gdy hu hong kinh, ddn, gucrng: kh6ng nhdt ttriiit pnai
c6 x6c nhfln cta cinh s6t giao th6ng hoflc c6ng anl chinh quy0n
tlia phuong noi xiy ra tai n4n.
- Truong hgp xe tham gia bdo hi6m va ch4m vdi ngudi thr? ba:
+ TOn th6'tv|t ch6t u6c tinh tir, du6i (<) 20 triQu tlOng ph6i c6
xdc nhfln cria cinh s6t giao th6ng ho{c x6c nhdn cta c6ng anl
chinh quy6n dia phucrng noi xiy ra tai nAn ho4c GDV ph6i
:

=
t(

\r

?U

PTI ra

ir'1

hiQn

trudng trong
vdng 02 gid

1

vi tOi ila 05
e6i voi aia

.q

)i

HO so

cinh

!

s6t

giao th6ng bao
gom:
1. So d6 hi6n

trulng;

hiQn truong;

3. Bi€n b6n
kh6m nghiQm
phucrng tiQn;
4. Bi6n bin

truong.
+ T6n th6t tei sin b6n thr? 3 u6c tinh dudi l0 triQu tl6ng: GDV
PTI, PhSp ctr6 UtC tltin hiQn trudng hoflc c6 x6c nhfln cta
c6ng anl chinh quyAn dia phuong noi xdy ra tai n4n. C6c t6n
th6t tr6n 10 triQu d6ng: phii c6 hd so CSGT.
Luu
Trudrng hqp c6 tdi ao ngudi thft 3, kh6ch hing thpc
hiQn bio luu vi chuy6n quyAn ddi bdi thuong b6n thri 3 theo
huong ddn cta PTI.

A.

glal quyet vu
tai n4n giao
th6ng

j:

c. Ti6n

hinh si6m dinh

Y%

v

I'i

II

n))

2. Bi6n bin
kh6m nghiQm

gi6m + TOn th6t vflt ch6t xe u6c tinh tr€n20 triQu d6ng phii c6 hd so
cria cdnh s6t giao th6ng vi GDV phii d6n gi6m tllnh tai hiQn

,,

/L\\d-

,d

a


Thdi gian
du ki6n
Gi6m tlinh vi6n cria PTI sE ph6i hqp vdi Chi xelLdi xe vd c6c Trong vdng
2 tii5ng kC tir
b6n li6n quan titin hdnh gi6m dinh thiet hgi xe.
PTI riy quyOn hodn toin cho Gi6m dinh vi6n cria PTI trong khi xe du-o. c
v6
viQc quy6t dinh srla chira hay thay thi5 aOi vOi hang muc t6n dua
th5t. f6t qud v6 phuong rin khic phgc dugc ghi t4i Bi0n bin xu&ng
gi6m dinh c6 chir lo-i cria Gi6m tlinh viOn cria PTI vd cria PTI ld k6t qu6 cutii cirns.
d. DuyQt gi6 sira chfra
PTI sE duyQt gi6 srla chira vi th6ng b5o cho Xuong cing kh6ch
hing trong khodng thdi gian:
- Si5 ti6n sfia chiia tri, dudi l0 triQu d6ng: 02 gio lim vi€c.
- SO tiAn sria chta tr6n l0 triQu tl6ng d6n 50 triQu ddng: 05 gio

Ghi chri

NQi dung thqc hiQn

lim viQc.
- 56 tiAn sria chfra tr6n 50 triQu ngdy lim viQc.
- S6 tiAn srla chta tr6n 100 tri6u ddne: 03 neiv ldm viOc.
e. X[r ly b6i thu]ng
- T?m ung b0i thuong: kAi kh6ch hdng hoflc Xy*S sr]a chfia Trong vdng
c6 COng vdn y6u cAu, PTI c6 th6 t4m ring 50% sO tid:n sria chta 5 ngdy lim

-t\

\

vlec
dt, PTI sE b6o Trong vdng
l6nh thanh to6n bing v[n bin s6 tiAn thuQc pham vi, trSch 2ti€ng
nhiQm cta PTI. Kh6ch hing chi cAn klf bi6n bin nghiQm thu,
hqp ddng + thanh

lf

(ni5u c6) vd nh$n xe.

- Thanh to6n b6i thulng: trong vdng 15 ngdy tC
duo. c hO scr,

chimg tir
vi

tt

)Hl

86o l6nh
thanh to6n
theo phg lpc

thuQc ph?m, tr6ch nhiQm cta PTI.
- Sau khi xe dugc srla chffa xong, niSu h6 so
{)6

,ll,

Hqrp d.ong

li0n k6t

ttri

nfran

hiQn vOt thu h6i.

&
rv

2. D5i so6t hd so
Sau khi dcrn vi thanh vi6n PTI tiiSn hinh giSm tlinh xe, th5ng nh6t hqng mqc t6n
th6t vd Uet kO nhimg gi6y td cdn thiiSu: xe dugc dua di st?a chfra, don vi thAnh vi6n MLG

-

cung c6p h6 so kdm Thdng b6o tai nan
khi gi6m dinh xong.

vi

y6u c6u bOi thudng trong vdng 01 tuan

t6 ttr

- Khi xe sta chta xong vn etii vOi trudng hgp sfta chffa tpi, Xucrng ngoii Mai Linh vd thpc hiQn thanh to6n cho

Xuong sria chiia theo ttring cam k6t gifia PTI

vi

hQ

thting gara 1i6n ktit cta

ptI.

Trulng hqp stra chfia t4i Xucrng Mai Linh, trong vdng 30 ngiy lim viQc k€ t'i khi
n(rfln ttuOc elAy dri h6 sb6i thudng cho Xu&ng Mai Linh.

- M6i 02 thing,

dcrn

vi

hiQn vpt thu

hdi, PTI

vi thenh vi€n PTI s€ th6ng b6o cho

dcrn

sC

chuyi5n si5 ti6n

vi thdnh vi6n MLG

danh s6ch nhfing h6 so chua cung c6p cung c6p dugc cho PTI c6c h4ng mpc h6 so cdn thiiSu, PTI sE lo4i nhtng h6 so niy ra
kh6i danh s6ch h6 so b6i thudrng (tru truong hqrp thi6u h6 so U6t tchric nlng).
3. Danh mgc h6 soy6u

ciu tdi thulng:

v

6/7

k-&o'

AN

,qt
i{tri

.4
,.$
"ri


TGn

chfng tir

Loqi chfng ttr
Photo c6 PTI x6c nhAn

G6c

vi y6u cdu b6i thuong
Gi6y chimg nhQn b6o hi6m; Gi6y phdp
xe; DEng kiiSm xe
3. Gi6y td kh6c

V

1. Th6ng b6o tai n4n

2.

v

Lbi xe; DIng lci

v
v
v
V

-

v

^.1

4. VA v6n dd riy quydn

giii quy6t

Trong qu6 trinh thlrc hiQn, hai b€n thiSng nh6t
hanh th6o.g0 nhirng vucmg mic:
BCn

A: Ong Vuong Vdn Chuong

B€n B: Ong

v
v

Bti Bing Hii5n-

-

ty

quy6n cho dAu ml5i ptrOi hqp ti6n

Ban An Todn MLG.

Gi6m di5c Ban B6o hi6m Xe co gi6i PTI

DAu mOi cta c6c bOn c6 tr6ch nhiQm quin ly, theo d6i vi bQ cria minh Ae eam b6o thgc hiQn dirng cam ktit tpi Th6a thuan hgrp t6c ndy.
5. HiQu h;c

thi hirnh

Hqp d6ng nguy6n thc nity hiQu lUc kO tu ngdy ky vd c6 thdi hpn trong
gia han tung
mdt niSu mQt
m6J t
tilns ndm m$t
tu ddne
Hqrp d6ng
dns nguy€n
neuv€n tfc
thc sE dugc
duoc t.u
{QnS sia
kh6ngdd ngtii
du:t hoSc thay tt6i bdng vin
I

ban.

"tr6-

mQt)

nim.

c6c b6n

Hqp d6ng nguy6n tic ndy duqc lflp thenh 08 (t6m) b6n, c6 gi5 tr!ph6p
mdi bCn giu 04 (b6n) ben d6 thuc hien./.

nhau,

/
DAr DrEN ntN

Rqn.
#Isss
$7'c6ruo rt'\

fr[ cd pudrl

^Wlb/w

'fl'

6v

MAI
LIN
.
).(',+>_*
-.

\o
rl

J
et

iAN\
COIIG TY CO PHAN

JI,9,0
7t7

o\BA0 ll

v\

,t)r
'i,.d

DIEN BEN B

,4,

J'rD

\J fD uA" C

Oa Ttn' 6rtd'il8

odc
%*nn %1,"

rdrlo

%u

GIAM

7/7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×