Tải bản đầy đủ

Mẫu thanh toán công tác

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
CÔNG TY BẢO HIỂM
BƯU ĐIỆN CÀ MAU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cà Mau, ngày 21 Tháng 06 năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Giám đốc
Công ty Bảo hiểm Bưu điện Cà Mau
Họ và tên: Lê lâm Khánh
Chức vụ: Nhân viên
Đơn vị: Phòng GĐBT
Nội dung thanh toán: đi công tác TP Hồ Chí Minh.
TT
01
02

Ngày tháng

09/06/2015

Số chứng
từ
0012596

Diễn giải

Số tiền

Thanh tiền nhiên liệu
1.700.000
Công tác phí 02 ngày x 100 .000
200.000
Tổng cộng:
1.900.000
Số tiền ghi bằng chữ: ( Một triệu chín trăm ngàn đồng.)
GIÁM ĐỐC
Người đề nghị
Số tiền ghi bằng số: …………………………………
Số tiền ghi bằng chữ: ………………………………..
……………………………………………………….
Lê Lâm Khánh
Kế toán trưởng
Nợ: …………. TK ……………
Nợ: …………. TK ……………
Nợ: …………. TK ……………
Nợ: …………. TK ……………x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×