Tải bản đầy đủ

Mẫu đề cương học phần dành cho các môn thực hành (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

Mẫu 2: Dành cho các môn PPGD&TH chuyên ngành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Môn học:……………, Học phần….
----------------------------------------------(Kèm theo Quyết định Số

/QĐ-TDTTĐN, ngày

tháng

năm 201….. )

1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên biên soạn đề cương
-

Họ và tên: …………………

-


Chức danh, học hàm, học vị: ………….

-

Điện thoại: …………………….Email: …………………….

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:
TT Họ và tên
1
2
3
4
5
6

Chức danh, học vị

Điện thoại

Email

2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần (Chữ in): PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH
CHUYÊN NGÀNH BƠI LỘI

- Tên tiếng Anh: Ví dụ: Teaching methods and professional practice Swimming
- Mã học phần: (ghi theo mã quy định trong chương trình đào tạo ngành GDTC)
- Số tín chỉ:
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ:…………….., hình thức đào tạo:…………..
- Loại học phần (bắt buộc, tự chọn):
- Các học phần tiên quyết (những học phần phải học trước học phần này):
- Các học phần kế tiếp (những học phần học sau học phần này ghi theo mã học
phần theo chương trình đào tạo ngành GDTC):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: ……. tiết
PPGD&TH

: ….. tiếtBài tập

: .…. tiếtThực hành, thực tập (ở PTN, thực tập...): …. tiết
1


Tự học
-

: ….. giờ

Kiểm tra, thi:

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần:

3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
Học xong môn này, sinh viên có được
• Kiến thức
-

…………….

-

……………

• Kĩ năng
-

……………….

-

………………

• Thái độ, chuyên cần
-

………………

-

………………..

• Mục tiêu khác
-

………………..

-

………………

3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
Tiêu đề kỹ thuật
G,dạy

Bậc 1
I.A.1……
I.A.2………
………..

Bậc 2
I.B.1………
…………..

Bậc 3

Yêu cầu cần
đạt của nội
dung giảng dạy

I.C.1.
…………
…….

…………
………..
TỔNG
Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ)
5. Nội dung chi tiết học phần( trích chương ngành học)
5.1. Thực hành:
5.2.Lý thuyết:
2


6. Tài liệu
6.1. Tài liệu chính
[1]. …………..
[2]. …………….
[3]. …………….

6.2. Tài liệu tham khảo
[1]. …………..
[2]. …………….
[3]. …………….

7. Hình thức tổ chức dạy - học (Tương ứng với từng nội dung học phần có các hình
thức dạy học chủ yếu như lí thuyết, thực hành, bài tập, thảo luận, hoạt động theo
nhóm, tự học, tự nghiên cứu… cùng số giờ tín chỉ sẽ được thực hiện cho từng hình
thức. Giảng viên có trách nhiệm cập nhật vấn đề này hằng năm)
Phương án dạy - học theo tín chỉ (thiết kế cho cả tiến trình cho đến hết học
phần. Yêu cầu soạn thật chi tiết, hàng năm có bổ sung chỉnh sửa)
7.1. Lịch trình chung

Giáo
án
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Thực
SV tự
hành, thí
nghiên
PPGD&

cứu, tự
Thực
Bài tập nghiệm,
thuyết
thực tập..
học.
hành

Tổng

Nội dung 1
Nội dung 2
…….

Kiểm tra, thi:
TỔNG SỐ GIỜ
7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Giáo án
Giáo án 1
Giáo án 2..

Nội dung chính

Phương pháp
Giảng dạy

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Ghi chú

1. …….
2. …….
1. …..
2. …..
3


8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
8.1. Phương pháp người dạy: (cần nêu tên phương pháp, mục đích và cách thức
sử dụng PP).
8.2. Phương pháp người học: (cần nêu tên phương pháp, mục đích và cách thức
sử dụng PP).
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên (Yêu cầu về
cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên
lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….)
10. Thang điểm đánh giá
Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang
điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình
tích lũy và xét học vụ.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Mục tiêu
- Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá.
11.2. Kiểm tra giữa kỳ:

(trọng số) 20%

- Mục tiêu
- Nội dung kiểm tra
- Hình thức kiểm tra
- Yêu cầu
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm)
- Thời gian kiểm tra
11.3. Thi cuối kỳ:

(trọng số) 60%

- Mục tiêu
- Nội dung thi
- Hình thức thi
- Yêu cầu
- Cách đánh giá (Đánh giá theo thang điểm)
- Thời gian thi
11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ……
- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ …….
12. Tiến trình cập nhật, bổ sung đề cương chi tiết.
Phê duyệt
Xác nhận
Ngày …… tháng …… năm…… Ngày ….tháng….. năm ……
Trưởng khoa GDTC
Trưởng khoa, bộ môn
(ký, ghi họ tên)

Ngày….. tháng ….. năm…
Giảng viên
(ký, ghi họ tên)
4


5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×