Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Tâm lý lứa tuổi (Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng)

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
----------------------------------------------1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên 1:
-

Họ và tên: PHÙNG THỊ CÚC

-

Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên

-

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Lý luận chuyên ngành


-

Địa chỉ liên hệ:

-

Điện thoại: 0906445278 Email: cucllcn@gmail.com

1.2. Giảng viên 2:
-

Họ và tên: ĐỖ THỊ THU HIỀN

-

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên

-

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Lý luận chuyên ngành

-

Địa chỉ liên hệ:……………………..

-

Điện thoại: 0906541149 Email: …………………….

Thông tin về trợ giảng (nếu có):
2. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần (Chữ in):TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI
Tên tiếng Anh:

(PSYCHOLOGY FOR EAGS)

- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 02
- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học, hình thức đào tạo:Chính quy


- Loại học phần :bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương.
- Các học phần kế tiếp (những học phần học sau học phần này):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết: 10 tiếtLàm bài tập trên lớp: 02 tiếtThảo luận: 04 tiếtHoạt động theo nhóm

: 08 tiếtTự học

: 04 giờ
1


-

Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Lý luận chuyên ngành

3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung học phần
Học xong môn này, sinh viên có được
• Kiến thức

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức tâm lý học lứa tuổi cơ
bản nhất, giúp họ vận dụng trong chính quá trình học tập hiện tại, trong cuộc sống
và trong nghề nghiệp tương lai.
• Kĩ năng

Trang bị những kỹ năng cơ bản giúp người học vận dụng được các kiến thức
đã học vào thực tiễn
• Thái độ, chuyên cần

Giáo dục thái độ học tập tích cực và nhu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng đã
học cho bản thân và nghề nghiệp tương lai.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Nội dung 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI
Nội dung 2: TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Nội dung 3: TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG
Nội dung 4: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CƠ BẢN CỦA

THANH NIÊN SINH VIÊN
Nội dung 5: NHỮNG NÉT TÂM LÝ ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI TRƯỞNG

THÀNH VÀ NGƯỜI GIÀ
Mục
tiêu
Nội dung

Nội dung 2

Bậc 1

Bậc 2

I.A.1. Trình bày vị trí, ý nghĩa I.B.1. Giải thích
của giai đoạn phát triển tâm lý được sự thay đổi
lứa tuổi học sinh trung học cơ điều kiện sống ảnh
sở.
hưởng đến quá trình
I.A.2. Trình bày những điều phát triển tâm lý và
kiện phát triển tâm lý ở lứa tuổi học tập của trẻ

Bậc 3

I.C.1.
Phân
tích
những đặc điểm nổi
bật trong hoạt động
học tập và sự phát
triển trí tuệ của trẻ
I.C.2. Đánh giá được
2


I.B.2. Phân tích
được mối tương
- Sự biến đổi về mặt giải phẫu
quan của sự tự ý
sinh lý
thức và sự phát
- Sự phát triển về mặt cơ thể
triển tâm, sinh lý
- Đặc điểm riêng về hoạt động của bản thân

học sinh trung học cơ sở

thần kinh cấp cao

những thay đổi trong
hoạt động giao tiếp
của trẻ và đánh giá
được sự khác nhau
trong quan hệ giao
tiếp của trẻ với người
lớn và với bạn bè.

- Hiện tượng dậy thì
Nội dung 3

Nội dung 4

Nội dung 5

I.A.1. Khái niệm tuổi thanh niên,
những yếu tố ảnh hưởng đến sự
phát triển tâm lý của học sinh
THPT
I.A.2. Trình bày đặc điểm của
hoạt động học tập và điều kiện
phát triển trí tuệ của trẻ

I.B.1. Giải thích
điều kiện xã hội ảnh
hưởng đến sự phát
triển tâm lý của trẻ
I.B.2. Phân tích sự

phát triển của tự ý
thức, sự hình
thành thế giới
quan

I.A.1. Trình bày những điều kiện I.B.1. Giải thích
phát triển của thanh niên sinh được ảnh hưởng
của động cơ đến kết
viên như
quả học tập và nghề
- Sự phát triển về thể chất
nghiệp tương lai.
- Vai trò xã hội của sinh viên
I.B.2. Phân tích
- Các hoạt động cơ bản của được một số nét
thanh niên sinh viên
chính trong đời
sống xúc cảm ,tình
cảm của sinh viên,
những biểu hiện
nhân cách của lứa
tuổi này
I.A.1. Trình bày một số đặc I.B.1. Giải thích
điểm của người trưởng thành được sự thay đổi
tâm lý và hoạt động
trẻ tuổi( từ 20 đến 40)
- Một vài đặc điểm tâm lý ở độ sống của giai đoạn
tuổi này
tuổi từ 40 đến 60
- Một vài đặc điểm tâm lý ở I.B.2. Phân tích
được sự thay đổi

I.C.1. Đánh giá mối
quan hệ giao tiếp và
đời sống tình cảm của
trẻ trong mối tương
quan với người lớn
I.C.2. Định hướng
được một số vấn đề
giáo trẻ trong giai
đoạn hiện nay.
I.C.1. Phân tích được
ảnh hưởng của đặc
điểm lứa tuổi và sự
thích nghi trong điều
kiện sống và hoạt
động mới.
I.C.2. Đánh giá được
sự thay đổi về đời
sống xúc cảm, tình
cảm, hệ thống định
hướng giá trị và nhân
cách của bản thân
I.C.1. Phân tích được
giai đoạn khủng
hoảng tuổi già và có
những đình hướng
trong mối quan hệ
giao tiếp với con
người ở giai đoạn lứa
3


tuổi già ( từ 60 trở lên)

điều kiện xã hội ảnh tuổi này
hưởng ngược lại
tâm lý con người

Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

2
2
2
1
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2
1

Các mục tiêu khác

Sinh viên có kỹ
năng vận dụng
những hiểu biết về
tâm lý học lứa tuổi
trong việc định
hướng, phân tích ,
xác định mối quan
Tổng
8
10
9
hệ với từng lứa tuổi
4. Tóm tắt nội dung học phần Học phần Tâm lý học lứa tuổi bàn đến một số vấn đề
chung như nghiên cứu đặc điểm của các quá trình và các phẩm chất tâm lý riêng lẻ của cá
nhân ở các lứa tuổi khác nhau và sự khác biệt của chúng ở mỗi cá nhân trong phạm vi
cùng một lứa tuổi, nghiên cứu những khả năng lứa tuổi của việc lĩnh hội tri thức, phương
thức hành động, nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau của các cá nhân đang được
phát triển như vui chơi, học tập, lao động và hoạt động xã hội… Mỗi một giai đoạn phát
triển có một dạng hoạt động vừa sức và đặc trưng của nó.
Nhiệm vụ chung của tâm lý học lứa tuổi là rút ra những quy luật chung của sự phát triển
nhân cách theo lứa tuổi, những nhân tố chỉ đạo sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi, rút ra
những quy luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong quá trình giáo dục và dạy học,
những biến đổi tâm lý do ảnh hưởng của giảng dạy và giáo dục nhằm mục đích thực tiễn
là góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động giảng dạy và giáo dục.
5. Nội dung chi tiết học phần
4


Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI
I. KHÁI QUÁT VỀ TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI
1. Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của tâm lý học lứa tuổi
a. Đối tượng
b. Nhiệm vụ
c. Ý nghĩa
2. Quan hệ giữa tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
II. LÝ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ EM
1. Khái niệm về sự phát triển tâm lý trẻ em
a. Quan niệm về trẻ em
b. Quan niệm sai lầm về sự phát triển tâm lý trẻ em
c. Quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lý trẻ em
2. Quy luật chung về sự phát triển tâm lý trẻ em
a. Tính không đồng đều về sự phát triển tâm lý
b. Tính toàn vẹn của tâm lý
c. Tính mềm dẻo và khả năng bù trừ
3. Dạy học, giáo dục và sự phát triển tâm lý
III. SỰ PHÂN CHIA CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ EM
1. Quan niệm về giai đoạn phát triển tâm lý
2. Phân chia giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em
Chương 2
TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌCCƠ SỞ
I.

Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh trung
học cơ sở.

II.

Những điều kiện phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

1. Sự biến đổi về mặt giải phẫu sinh lý
a. Sự phát triển về mặt cơ thể
b. Đặc điểm riêng về hoạt động thần kinh cấp cao
c. Hiện tượng dậy thì
2. Sự thay đổi điều kiện sống
5


III.

Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ của học sinh trung học cơ sở

1. Đặc điểm của hoạt động học tập trong trường trung học cơ sở
2. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
a. Tri giác
b. Trí nhớ của thiếu niên
c. Sự phát triển chú ý của thiếu niên
d. Hoạt động tư duy của thiếu niên
IV.

Hoạt động giao tiếp của học sinh trung học cơ sở

1. Giao tiếp của thiếu niên với người lớn
2. Giao tiếp của thiếu niên với bạn bè
V.

Sơ lược sự phát triển nhân cách ở tuổi học sinh trung học cơ sở

1. Sự hình thành tự ý thức của học sinh trung học cơ sở
2. Sự hình thành đạo đức của học sinh trung học cơ sở
Chương 3
TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của lứa tuổi học
sinh trung học phổ thông

1. Khái niệm tuổi thanh niên
2. Đặc điểm cơ thể
3. Điều kiện xã hội của sự phát triển
II.

Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ của học sinh trung học phổ
thông

1. Đặc điểm của hoạt động học tập
2. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ
III.

Những đặc điểm nhân cách chủ yếu

1. Sự phát triển của tự ý thức
2. Sự hình thành thế giới quan
3. Giao tiếp và đời sống tình cảm
IV. Một số vấn đề về giáo dục đối với học sinh trung học phổ thông.
Chương 4
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CƠ BẢN CỦA THANH
NIÊN SINH VIÊN
6


I.

Những điều kiện phát triển của thanh niên sinh viên

1. Sự phát triển về thể chất
2. Vai trò xã hội của sinh viên
3. Các hoạt động cơ bản của thanh niên sinh viên
II.

Những đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của thanh niên sinh viên

1. Sự thích nghi của sinh viên với cuộc sống và hoạt động mới
2. Sự phát triển về nhận thức, trí tuệ của sinh viên
3. Sự phát triển của động cơ học tập ở sinh viên
4. Đời sống xúc cảm, tình cảm của sinh viên
5. Sự phát triển một số phẩm chất nhân cách ở sinh viên
a. Đặc điểm về tự đánh giá, tự ý thức, tự giáo dục ở sinh viên
b. Sự phát triển về định hướng giá trị ở thanh niên sinh viên
Chương 5
NHỮNG NÉT TÂM LÝ ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
VÀ NGƯỜI GIÀ
I.

Một số đặc điểm của người trưởng thành trẻ tuổi( từ 20 đến 40)

II.

Một vài đặc điểm tâm lý ở độ tuổi từ 40 đến 60

III.

Một vài đặc điểm tâm lý ở tuổi già ( từ 60 trở lên)

6. Tài liệu
6.1 Tài liệu chính:

1,Tâm lý học lứa tuổi -Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan- NXB Giáo dục – 1998
2, Tâm lý học lứa tuổi - A.V. Petrovski - NXB Giáo dục – 1982
3,Tâm lý học phát triển - Vũ Thị Nho – NXB Đại học quốc gia Hà Nội- 2003
6.2 Tài liệu tham khảo:
1, Bài tập thực hành tâm lý học -Trần Trọng Thủy- NXB Giáo dục - 1990.
2, Tâm lý học thanh niên - I.X. Côn- NXB trẻ TP HCM- 1987
7. Hình thức tổ chức dạy - học (Tương ứng với từng nội dung học phần có các hình thức
dạy học chủ yếu như lí thuyết, thực hành, bài tập, thảo luận, hoạt động theo nhóm, tự học,
tự nghiên cứu… cùng số giờ tín chỉ sẽ được thực hiện cho từng hình thức. Giảng viên có
trách nhiệm cập nhật vấn đề này hằng năm)
7


Phương án dạy - học theo tín chỉ (thiết kế cho cả tiến trình cho đến hết học phần.
Yêu cầu soạn thật chi tiết, hàng năm có bổ sung chỉnh sửa)
7.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Lên lớp
Thực


Thảo
hành,
thuyế
i
luận,
thí
Tự học
t
tập xêmina
nghiệm,
thực
2
2
tập,

Thời gian
(Từ …
đến…)

Nội dung bài giảng
(Ghi tên các chương theo
chương trình môn học)

1

Chương 1: Những vấn đề chung về
tâm lý học lứa tuổi

2

Chương 2: Tâm lý học lứa tuổi học
sinh THCS

2

2

2

6

3

Chương 3: Tâm lý học lứa tuổi hoc
sinh THPT

2

2

2

6

4

Chương 4: Những đặc điểm phát
triển tâm lý cơ bản của Thanh niênSinh viên

2

2

2

8

5

Chương 5: Những nét tâm lý đặc
trưng của người trưởng thành và
người già

2

2

4

6

2

Tổng
4

28

Tổng cộng

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1: (Nội dung 1): Những vấn đề chung về tâm lý học lứa tuổi
Hình thức tổ
chức dạy học

Lý thuyết
Bài tập

Nội dung chính

1. Khái quát tâm lý học lứa tuổi
2. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em
3. Sự chia các giai đoạn phát triển tâm lý
trẻ em
Anh chị hãy sưu tầm ca dao, tục ngữ
phản ánh quan niệm của nhân dân ta về
các vấn đề:
- Di truyền và sự phát triển tâm lý trẻ em

Yêu cầu SV
chuẩn bị
Chuẩn bị tài
liệu tr1 – 25 và
theo dõi theo sự
hướng dẫn của
giáo viên

Thời
gian,
địa
điểm
thực
hiện

Ghi chú

2 tiết,
tại lớp

2 tiết,
ở thư
viện
hoặc
8


- Hoàn cảnh và sự phát triển tâm lý trẻ
em
- Giáo dục và sự phát triển tâm lý trẻ em
- Tính tích cực hoạt động của trẻ và sự
phát triển tâm lý.
Vận dụng quan điểm tâm lý học duy vật
biện chứng phân tích ý đúng, sai, chưa
đầy đủ của các câu ca dao tục ngữ đó.
1. Tại sao nói giai đoạn phát triển tâm lý
chỉ có ý nghĩa tương đối. Qua đó, anh
chị rút ra kết luận về thái độ của giáo
viên đối với sự phát triển tâm lý của trẻ
em.

ở nhà

Thảo luận nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 2: (Nội dung 2): Tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Chuẩn bị tài
1. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát liệu tr85 –
triển tâm lý lứa tuổi học sinh trung 109 và nghe
học cơ sở.
giảng

Lý thuyết

Thời
gian, địa
Ghi chú
điểm
thực hiện
2 tiết, tại
lớp

2. Những điều kiện phát triển tâm lý
ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
3. Hoạt động học tập và sự phát
triển trí tuệ của học sinh trung học
cơ sở
4. Hoạt động giao tiếp của học sinh
trung học cơ sở

Bài tập

Thảo luận
nhóm

1. Anh, chị có nhân xét gì về thái độ của
các con trong đoạn văn, người lớn nên có
thái độ như thế nào đối với mỗi độ tuổi
đó?
2. Anh, chị hãy lập phiếu tìm hiểu những
ảnh hưởng của gia đình, bạn bè tới tâm lý
học sinh THCS

Ghi lại ( theo
dõi) đoạn văn
giáo viên đưa
ra và suy nghĩ
giải pháp hay
nhất
- Tự lập phiếu
thăm dò

2 tiết, tại
lớp

9


Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 3: (Nội dung 2+ 3): Tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS+ THPT
Thời
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
gian, địa
Nội dung chính
Ghi chú
chức dạy học
chuẩn bị
điểm
thực hiện
Chuẩn bị tài

2 tiết, tại
lớp

Vận dụng kiến
thức của bản
thân tự làm một
phiếu thăm dò

2 tiết tại
lớp

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự liệu tr116 - 126
phát triển tâm lý của lứa tuổi học và nghe giảng
sinh trung học phổ thông
2. Hoạt động học tập và sự phát
triển trí tuệ của học sinh trung
Lý thuyết

học phổ thông
3. Những đặc điểm nhân cách chủ
yếu
4. Một số vấn đề về giáo dục đối
với học sinh trung học phổ thông

Bài tập

1.Lập phiếu tìm hiểu hứng thú đối với
môn học của học sinh THCS
2. Lập phiếu tìm hiểu dự định nghề
nghiệp của học sinh THPT

Thảo luận
nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 4: (Nội dung 3): Tâm lý học lứa tuổi học sinh THPT
Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời
gian, địa
Ghi chú
điểm
thực hiện

Lý thuyết
Kiểm tra trình độ nhận thức của sinh viên

Bài tập

Vận dụng kiến
thức đã học làm
bài tập kiểm tra

2 tiết, tại
lớp
10


Thảo luận
nhóm
Thực hành thí
nghiệm, thực
tập…

Một chủ đề do giáo viên lựa chọn (có thể
thay đổi cho phù hợp với đối tượng)

Vận dụng kiến
thức đã học làm
bài tập theo yêu
cầu

2 tiết, tại
lớp

Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
Tuần 5: (Nội dung 4): Những đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của Thanh niên- Sinh viên
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
Ghi chú
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
Chuẩn bị tài

Lý thuyết

1. Những điều kiện phát triển của liệu tr 137 –
thanh niên sinh viên
154 và nghe
2. Những đặc điểm phát triển tâm lý giảng
cơ bản của thanh niên sinh viên

2 tiết tại lớp

Bài tập
Thảo luận
nhóm
Thực hành thí Liệt kê những hoạt động của sinh viên và Chuẩn bị theo 2 tiết, tại lớp
nghiệm, thực thử tổ chức một trong số những hoạt động nhóm và thực
đó
hành
tập…
Sinh viên tự
nghiên cứu,
Tuần 6: (Nội dung 4): Những đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của Thanh niên- Sinh viên
Thời gian,
Hình thức tổ
Yêu cầu SV
Nội dung chính
địa điểm
Ghi chú
chức dạy học
chuẩn bị
thực hiện
Lý thuyết
Bài tập
Thảo luận
nhóm
Thực hành thí Hoạt động nhóm với nội dung tùy chọn Thực hiện nội Tại lớp,
dung đã chuẩn 2tiết
nghiệm, thực theo lứa tuổi
bị theo nhóm
tập…
Sinh viên tự
Làm việc nhóm theo chủ đề giáo viên Lập thành
2 tiết, ở
nghiên cứu, tự yêu cầu theo từng lứa tuổi ( tiểu học, nhóm và tiến nhà hoặc
hành chọn
học
THCS, THPT, sinh viên…)
địa điểm
một lứa tuổi
phù hợp
,tập luyện một
trò chơi phân
vai, nhập vai
qua các lứa
tuổi nhóm đã

11


chọn
Tuần 7: (Nội dung 5): Những nét tâm lý đặc trưng của người trưởng thành và người già

Hình thức tổ
chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu SV
chuẩn bị

Thời gian,
địa điểm
thực hiện

Theo dõi tài

2 tiết, tại lớp

Chuẩn bị câu
hỏi để thắc
mắc( nếu có)

2 tiết, tại lớp

1. Một số đặc điểm của người liệu đã chuẩn
trưởng thành trẻ tuổi( từ 20 đến bị tr 162 - 174
40)
Lý thuyết

Ghi chú

2. Một vài đặc điểm tâm lý ở độ
tuổi từ 40 đến 60
3. Một vài đặc điểm tâm lý ở tuổi
già ( từ 60 trở lên)

Bài tập
Thảo luận

Rà soát kiến thức mà sinh viên được học
và ôn tập toàn bộ chương trình học

Thực hành tại
lớp
Sinh viên tự
nghiên cứu, tự
học
8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.
- Các phương pháp thực hành
9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên Yêu cầu sinh viên
có mặt tại lớp như quy chế, đánh giá thái độ học tập, tham gia tích cực các buổi thảo luận,
bài tập nộp đúng hạn và trình bày sạch sẽ.
10. Thang điểm đánh giá
Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm
chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và
xét học vụ.
11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
- Phần tự học tự lên lớp (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao
cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ,…)
11.2. Kiểm tra giữa kỳ:

(trọng số) 20%

11.3. Thi cuối kỳ:

(trọng số) 60%
12


11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 4
- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 7

Phê duyệt
Ngày

tháng năm 2014
Phụ trách khoa
(ký, ghi họ tên)

Xác nhận
Ngày tháng năm 2014
Trưởng BM TL-GD
(ký, ghi họ tên)

Ngày 19 tháng 06 năm 2014
Giảng viên
(ký, ghi họ tên)

Phùng Thị Cúc
Võ Văn Vũ

Đỗ Thị Thu Hiền

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×