Tải bản đầy đủ

Tiet 75 khi nao xoy+yoz = xoz

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o
vÒ dù giê to¸n líp 6C


KiÓm tra bµi cò:
1.VÏ gãc xOz
2. VÏ tia Oy n»m gi÷a hai c¹nh cña gãc xOz .
3.Dïng thíc ®o gãc ®o c¸c gãc xOy,yOz, xOz.
4.So s¸nh: xOy + yOz víi xOz


* NhËn xÐt :
n»m gi÷a
NÕu tia Oy .....................
...... ...... ......... hai tia Ox vµ Oz
th× xOy + yOz = xOz
xOy + yOz = xOz th× tia Oy n»m
Ngîc l¹i, nÕu ...............................................................
gi÷a hai tia Ox vµ Oz
z
y


O

x


Bµi 1 (BT 18 SGK/82): Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB,
OC, BOA = 45 0 , AOC = 320 Tính BÔC. Dùng thước đo góc để
kiểm tra lại kết quả.
0

Giải: vì tia OA năm giữa hai tia OB,OC
Nªn: BOA + AOC = BOC (1)
Thay BOA = 450 ; AOC = 320 vµo (1)
Ta cã: 45

0

0

+ 32 = BOC
77 0 = BOC

77

C

o

o

77

0

A

320

Hay BOC = 77 0


450
o

O

VËy, nÕu cho ba tia chung gèc, trong ®ã cã mét tia
n»m gi÷a hai tia cßn l¹i, th× ta cã mÊy gãc trong h×nh ?
ChØ cÇn ®o mÊy lÇn th× ta biÕt ®ỵc sè ®o cđa c¶ ba gãc ?

o

B


Bài 2. Quan sát hình vẽ. Đẳng thức sau viết đúng
hay sai xOy
?
+ yOz = xOz
Trả lời

x

Sai. Vì tia Oy không
nằm giữa hai tia Ox và Oz

M
y

O

N

z


Bµi 3. Cho
Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng ?

xOy = 30 0 ; yOz = 750 ; xOz = 45 0

A. Tia Ox n»m gi÷a hai tia Oy vµ Oz
B. Tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oz
C. Tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy
D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng.


2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù. Hãy
a)đọc
Hai SGK
góc kề
vànhau
tìm hiểu
là hai
theo
góc
nội
códung
một ..
Phiếuvàhọc
haitập
cạnh còn
lại nằm trên có bờ chứa cạnh chung.
Hình vẽ

b) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng
c) Hai góc bù nhau là hai góc cố tổng số đo bằng .
d) Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là .
Hình vẽ


a. Hai gãc kÒ nhau
Hai gãc kÒ nhau lµ hai gãc cã mét c¹nh chung, hai
c¹nh cßn l¹i n»m trªn hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau
cã bê lµ ®êng th¼ng chøa c¹nh chung.
y

z

z
y

O
H×nh 1

x

o
H×nh 2

2 gãc yOz vµ yOx kÒ nhau

x


b. Hai gãc phô nhau
Hai gãc phô nhau lµ hai
0
gãc cã tæng sè ®o b»ng 90

500
400


c. Hai gãc bï nhau

500

1300

Hai gãc bï nhau lµ hai gãc cã tæng sè ®o
b»ng 180 0


d. Hai gãc kÒ bï

50 0

130 0

Hai gãc võa kÒ nhau, võa bï nhau lµ hai gãc kÒ bï


Bài tập 5:
30

Cho các hình vẽ, hãy chỉ ra
mối quan hệ giữa các góc
trong từng hình.
t

0

A

800

h.1

D
1000

B
600

C

h.3

h.2

n

O

m

x

z

y
55

0

x

y

h.4

1200

A B

x
t

O h.5

y

z

h.6

O

z


Bµi 5. §iÒn tiÕp vµo chè trèng trong c¸c c©u
sau:
a) NÕu tia AF n»m gi÷a hai tia AE vµ AK
EAF + FAK = EAK
th× (1).......................................
phô nhau cã tæng sè ®o b»ng 900
b) Hai gãc (2).......................
0

180
c) Hai gãc bï nhau cã tæng sè ®o b»ng(3) ..........
võa kÒ nhau, võa bï nhau
d) Hai gãc kÒ bï lµ hai gãc ….................
1800
vµ cã tæng sè ®o b»ng ……
Bµi 6. Mét b¹n viÕt nh sau ®óng hay sai : “Hai
gãc cã tæng sè ®o b»ng 1800 lµ hai gãc kÒ bï”.
Sai


Hớng dẫn học ở nhà :
- Thuộc và hiểu nhận xét khi nào xOy + yOz = xOz
,biết áp dụng vào bài tập.
- Nhận biết đợc hai góc kề nhau, phụ nhau, bù
nhau, kề bù
- Làm các bài tập SGK : bài 20, 21, 22, 23
- Hớng dẫn bài 23


Híng dÉn bµi tËp 23/82_SGK
P

Q
33

0

M

x

580

A

N

Tríc hÕt ta tÝnh NAP( HoÆc MAQ); sau ®ã tÝnh PAQ
Ta cã: NAP = 1800 … 330 = 1470
PAQ = 1470 - 330 = 890
hay x = 890Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×