Tải bản đầy đủ

Đơn đề nghị xác minh điểm (Học viện Ngoại giao Việt Nam)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày…..tháng ….năm…….

ĐƠN XIN XÁC MINH ĐIỂM
Kính gửi:

Phòng Đào tạo - Học viện Ngoại giao

Tên em là:…………………………..MSSV:……………………………………………
Hiện nay là sinh viên lớp:…………… Khoá:……………………………………………
thuộc Khoa:………………………………….……………………………………..........
Nay em làm đơn này xin được xác minh điểm (các) môn học sau:
STT

Môn học

Học kỳ

Năm
học


Điểm số

Điểm số

Ghi chú

(trong
Sổ điểm)

(kiến nghị)

(xác nhận của
P.Đào tạo sau
khi kiểm tra)

Vì lý do:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Em xin chân thành cảm ơn!
Ý kiến của Phòng Đào tạo

Lưu ý: Nộp đơn tại P.201 nhà 3 tầng (gặp Cô Vân)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×