Tải bản đầy đủ

Đơn xin phúc tra (Học viện Ngoại giao Việt Nam)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày…..tháng ….năm…….

ĐƠN XIN PHÚC TRA
Kính gửi:

Phòng Đào tạo - Học viện Ngoại giao

Tên em là:…………………………..MSSV:……………………………………….
Hiện nay là sinh viên lớp:…………… Khoá:………………………………………
thuộc Khoa:………………………………….……………………………………...
Nay em làm đơn này xin được phúc tra lại điểm môn:……………………………..
Học kỳ:…………năm học: …………
Vì lý do:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Phòng Đào tạo

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

-Lưu ý: Thời hạn nhận đơn: chậm nhất là 01 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi
Nộp đơn tại P.201 nhà 3 tầng (gặp cô Vân)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×