Tải bản đầy đủ

Đơn xin vắng thi (Học viện Ngoại giao Việt Nam)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày…..tháng ….năm…….

ĐƠN XIN VẮNG THI
Kính gửi: Phòng Đào tạo - Học viện Ngoại giao
Tên em là:…………………………..MSSV:……………………………………….
Hiện nay là sinh viên lớp:…………… Khoá:………………………………………
thuộc Khoa:………………………………….……………………………………..
Nay em làm đơn này xin được vắng thi môn:………………………………………
Lần thi: ………… ngày thi ………… Học kỳ ….. của năm học…………………..
Lý do:………………………………….……………………………………............
Hồ sơ gửi kèm:………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………
Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Phòng Đào tạo

Lưu ý: Nộp đơn tại P.201 nhà 3 tầng (gặp Cô Vân)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×