Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Kinh tế lượng (Học viện Ngoại giao Việt Nam)

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KINH TẾ LƯỢNG
(ECONOMETRICS)

1. Mã số học phần:
52.IE.009.3
2. Số tín chỉ:
03 tín chỉ.
3. Thông tin về giảng viên
STT Giảng viên
1
Ths. Bùi Dương Hải

Nơi công tác
ĐH Kinh tế quốc dân


Điện thoại
0904235498

Mail
haitkt@gmail.com

4. Trình độ:
Dành cho sinh viên năm thứ 2, thuộc khối kiến thức cơ sở của khối ngành và
ngành.
5. Phân bổ thời gian:
Tổng số tiết: 45 giờ tín chỉ
+Giảng lý thuyết: 30 giờ TC
+Thảo luận: 15 giờ TC.
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Toán cao cấp 2, Lý thuyết Xác
suất và Thống kê toán.
7. Mục tiêu của học phần:
7.1. Về kiến thức và kỹ năng:
Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để nghiên cứu và đánh giá
một cách định lượng về mối quan hệ giữa các biến số kinh tế sử dụng mô hình hồi quy.
Sau khi học xong, người học có thể xây dựng các mô hình hồi quy tuyến tính nhằm
đánh giá một cách đáng tin cậy tác động của sự thay đổi của một (hay một số) biến số
kinh tế lên một biến số kinh tế khác, cũng như dự báo về giá trị của các biến số kinh tế
trong một số tình huống cơ bản. Người học có thể sử dụng thành thạo phần mềm
Eviews, để thực hiện việc ước lượng mô hình và quy trình để xây dựng được một mô
hình đáng tin cậy.
7.2. Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên:
- Ý thức học tập, tập trung nghe giảng trong giờ, chủ động và tự giác làm bải tập
trên lớp và về nhà. Có ý thức kết hợp tư duy lý thuyết và thực hành kỹ năng xử lý các
phần mềm xác suất thống kê, kinh tế lượng.
- Ý thức làm việc nhóm, cẩn thân trong việc làm bài và xử lý các mô hình kinh tế
lượng, trao đổi với các sinh viên khác về các cách giải bài tập, phát triển kỹ năng liên
1


hệ thực tiễn với nền tảng lý thuyết dựa trên việc phân tích các yếu tố của vấn đề và tìm
mối liên hệ bằng mô hình kinh tế lượng.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần gồm 5 chương. Chương 1 và Chương 2 đề cập đến các khái niệm cơ


bản của mô hình hồi quy cổ điển: hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu, ước lượng
và kiểm định các tham số hồi quy, dự báo. Chương 3 trình bày mô hình hồi quy tổng
quát. Chương 4 trình bày các kiểm định đánh giá và chỉ định mô hình. Chương 5 là mô
hình hồi quy với biến giả.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự các buổi giảng theo quy chế quy định
- Tự đọc những nội dung của môn học (có trong giáo trình) theo yêu cầu của giáo
viên
- Làm các bài tập theo chỉ dẫn của giáo viên
- Thực hành các phần mềm xử lý số liệu thống kê và lập mô hình kinh tế lượng (nếu
có điều kiện).
10. Tài liệu học tập:
10.1 Tài liệu bắt buộc
1.Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, Kinh tế lượng, NXB Khoa học
& Kỹ thuật, 2001.
10.2 Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng, NXB ĐH KTQD, 2008.
2. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
STT
Tiêu chí đánh giá
Tỷ trọng
Kết quả
Thường xuyên:
- Chuyên cần
- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát
10%
0, 1 (a)
1
biểu
- Làm bài tập, tự học ở nhà đầy đủ
Hình thức: GV kiểm tra SV trên lớp
Kiểm tra giữa kỳ: 1 lần
30%
2
0,3 (b)
Hình thức: làm bài viết trên lớp, thời gian: 1 tiết
Kiểm tra cuối học phần: 1 lần
Hình thức: Tự luận kết hợp trắc nghiệm tổng hợp,
60%
0,6 (c)
3
sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi; thời
gian: 120 phút
4 Điểm học phần: k = 0,1a + 0,3b + 0,6c
100%
12. Thang điểm:
- Tất cả các điểm đều tính theo thang điểm 10 (mười)
- Điểm đạt từ điểm 4 trở lên.
2


13. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1 – CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Chương này giới thiệu một số khái niệm, mục đích của phân tích hồi quy, các
thành phần của mô hình hồi quy.
1.1. Phân tích hồi quy
1.2 Mô hình hồi quy tổng thể
1.3. Mô hình hồi quy tổng mẫu
CHƯƠNG 2 – MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN
Chương 2 trình bày mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số. Các vấn đề được
quan tâm bao gồm các giả thiết của mô hình, phương pháp ước lượng OLS, tính chất
của các ước lượng này khi các giả thiết thỏa mãn. Ngoài ra chương 2 cũng giới thiệu
bài toán suy diễn thống kê về các hệ số hồi quy và một số vấn đề liên quan.
2.1. Mô hình
2.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS
2.3. Phân tích các hệ số
2.3. Sự phù hợp của hàm hồi quy
2.5. Dự báo
2.6. Đọc bảng kết quả Eviews
CHƯƠNG 3 – MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG QUÁT
Mô hình hồi quy bội là một sự mở rộng trực tiếp của mô hình hồi quy hai biến.
Những nội dung nêu trong chương 2 sẽ được mở rộng ở chương này, ngoài ra với mô
hình có nhiều hơn một biến độc lập thì một giả thiết mới về mối quan hệ giữa các biến
độc lập này sẽ được giới thiệu. Các bài toán suy diễn cũng trở nên phong phú hơn do sự
có mặt của nhiều biến độc lập trong mô hình.
3.1. Mô hình hồi quy ba biến
3.2. Mô hình tổng quát
3.3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
3.4. Phân tích các hệ số
3.5. Sự phù hợp của hàm hồi quy
3.6. Dự báo
3.7. Một số mô hình trong kinh tế
CHƯƠNG 4 – CÁC KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VỀ MÔ HÌNH
Chương này xem xét mô hình hồi quy có vi phạm các giả thiết của phương pháp
bình phương nhỏ nhất không, nếu có thì cách khắc phục để có được kết quả ước lượng
tốt nhất.
4.1. Đa cộng tuyến
4.2. Phương sai sai số thay đổi
3


4.3. Tự tương quan
4.3. Định dạng hàm hồi quy
CHƯƠNG 5 – HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
Chương này xem xét mô hình hồi quy trong đó có xem xét đến tác động của biến
định tính lên biến phụ thuộc. Việc xem xét này được dựa trên khái niệm biến giả. Một
số ứng dụng của biến giả trong phân tích hồi quy như so sánh hai hàm hồi quy và phân
tích tác động mùa vụ cũng sẽ được giới thiệu.
4.1. Biến định tính
4.2. Biến giả
4.3. Mô hình có biến độc lập chỉ là biến giả
4.4 Mô hình có biến độc lập là biến định lượng và định tính
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ
Số giờ
Buổi
Nội dung
Yêu cầu đối với sinh viên
tín chỉ
Giới thiệu môn kinh tế lượng. Miêu tả mục tiêu,
Bài mở đầu - giới
1
3
phương pháp học
thiệu

2

Chương 1

3

3

Chương 2

3

4

Chương 2

3

5

Chương 3

3

6

Chương 3

3

7

Làm bài Seminar

3

8

Thuyết trình và phản
biện bài Seminar

3

Đọc tài liệu:
Đọc và tìm hiểu nội dung chương 1
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.
Làm bài tập (tự làm và phối hợp làm theo
nhóm).
Đọc tài liệu:
Đọc và tìm hiểu nội dung chương 2
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.
Làm bài tập (tự làm và phối hợp làm theo
nhóm).
Thực hành làm bài tập với chương trình chạy
mô hình kinh tế lượng (Eviews, SPSS, Stata…)
Đọc tài liệu:
Đọc và tìm hiểu nội dung chương 3
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.
Làm bài tập (tự làm và phối hợp làm theo
nhóm).
Thực hành làm bài tập với chương trình chạy
mô hình kinh tế lượng (Eviews, SPSS, Stata…)
Lớp phân nhóm làm Seminar theo yêu cầu và
tiêu chí của giảng viên
Giới thiệu bài viết, bài trình bày power point và
trả lời phản biện.
4


9

Chương 4

3

10

Chương 4

3

11

Chương 4

3

12

Chương 5

3

13

Chương 5

3

14

Chương 5

3

25

Bài tổng kết

3

Đọc tài liệu:
Đọc và tìm hiểu nội dung chương 4
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.
Làm bài tập (tự làm và phối hợp làm theo
nhóm).
Đọc tài liệu:
Đọc và tìm hiểu nội dung chương 4
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.
Làm bài tập (tự làm và phối hợp làm theo
nhóm).
Thực hành làm bài tập với chương trình chạy
mô hình kinh tế lượng (Eviews, SPSS, Stata…)
Đọc tài liệu:
Đọc và tìm hiểu nội dung chương 5
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.
Làm bài tập (tự làm và phối hợp làm theo
nhóm).
Đọc tài liệu:
Đọc và tìm hiểu nội dung chương 5
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.
Làm bài tập (tự làm và phối hợp làm theo
nhóm).
Thực hành làm bài tập với chương trình chạy
mô hình kinh tế lượng (Eviews, SPSS, Stata…)
Tổng kết nội dung chương trình đã học. Định
hướng ứng dụng các kiến thức và học nâng cao
trong tương lại.
Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2012.

Lãnh đạo Học viên

Trưởng phòng ĐT

Trưởng Khoa

T.M Nhóm Biên soạn

Đặng Đình Quý

Nguyễn Thị Thìn

Nguyễn Văn Lịch

Đặng Hoàng Linh

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×