Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế I (Học viện Ngoại giao Việt Nam)

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
TOÁN CAO CẤP DÀNH CHO NGHÀNH KINH TẾ I
(Advanced Mathematics for Economics I)
1. Mã số học phần:
52.IE.001.2
2. Số tín chỉ:
02 tín chỉ.
3. Thông tin về giảng viên
Cô Nguyễn Thị Toàn
Nơi công tác: Đại học Ngoại thương
Điện thoại: 0906232343
Email: toancoban@yahoo.com.vn
4. Trình độ:

Dành cho sinh viên năm thứ 1, 2, thuộc khối kiến thức đại cương.
5. Phân bổ thời gian:
Tổng số tiết: 45 giờ tín chỉ
+Nghe giảng lý thuyết: 24 giờ TC
+Làm bài tập trên lớp & thảo luận: 6 giờ TC
+Kiểm tra giữa kỳ: 3 giờ TC
+Tự học: 12 giờ TC
6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần:
7.1. Về Kiến thức:
- môn học mô tả một số mô hình toán kinh tế toán cơ bản.
- đưa ra mối quan hệ giữa toán học và kinh tế học.
7.2. Về kỹ năng:
- giúp sinh viên có khả năng trình bày một số mô hình kinh tế bằng ngôn ngữ toán
học dưới dạng xác định và dạng kinh tế lượng. bằng công cụ toán học.
-đưa ra các phương pháp giải nghiệm cho mô hình.
1


-giúp sinh viên kinh tế có thể áp dụng toán học vào việc nghiên cứu các vấn đề
trong chuyên ngành kinh tế.
7.3. Về thái độ:
- Có ý thức nghiêm túc đối với việc rèn luyện học tập môn toán.
- Chăm chỉ và có ý thức làm tốt các bài tập ứng dụng. Tăng cường kỹ năng trao
đổi thảo luận và làm việc theo nhóm để cùng tìm cách giải quyết các vấn đề về kiến thức
môn học đưa ra.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học “toán cao cấp dành cho nghành kinh tế 1” bao gồm những nội dung cơ
bản:
- Bổ túc cơ bản về kiến thức đại số
- Phương pháp giải bài toán qui hoạch tuyến tính đơn hình và phương pháp đơn hình
đối ngẫu
- Giải các bài toán vận tải và bài toán tổng thể
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Sinh viên cần phải có các tài liệu học tập bắt buộc
- Cần có ý thức tự nghiên cứu bài trước khi đến lớp nghe giảng.
- Sinh viên phải tập phương pháp làm việc theo nhóm, học cách phản biện nhóm để
cùng giải quyết vấn đề và làm bài tập theo nhóm.
- Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
- Chấp hành nghiêm túc các quy định về nền nếp học tập, kiểm tra đánh giá như quy

chế đào tạo đại học do Học viện Ngoại giao quy định.
10. Tài liệu học tập:
10.1. Tài liệu bắt buộc
1/ Lê Đình Thuý (chủ biên), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 1: Đại số tuyến
tính. ĐH KTQD, NXB Thống kê, Hà Nội 2005.
2/Trần Túc, Bài giảng quy hoạch tuyến tính, Hà Nội 1997
3/ Nguyễn Quang Dong, Mô hình toán kinh tế, Hà Nội 1998
10.2 Tài liệu tham khảo
1/ Nguyễn Quang Dong, Mô hình input-ouput trong phân tích và dự báo kinh tế, Tạp
trí Kinh tế Phát triển, Số 6, tháng 6-7/1996
2/ Lưu Ngọc Cơ, Bài tập mô hình toán kinh tế, Đại học KTQD, Hà Nội 1997
3/ Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà
Nội, 1996
11. Tiểu chuẩn đánh giá sinh viên:
2


STT
1

Nội dung kiểm tra đánh giá

Hệ số

Kết quả

- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu

0,1

10%

- Làm bài tập, tự học ở nhà đầy đủ

(a)

Thường xuyên:
- Chuyên cần

2

Kiểm tra giữa kỳ: 1 lần
- Hình thức: làm bài viết trên lớp, thời gian: 01 tiết

0,3

30%

( b)
3

Kiểm tra cuối học phần:
- Hình thức: thi viết tự luận kết hợp trắc nghiệm tổng hợp, sinh
viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi

0,6

60%

(c)

- Thời gian: 120 phút
4
Điểm học phần: k = 0,1a + 0,3b + 0,6c

12. Thang điểm:

100%

- Tất cả các điểm đều tính theo thang điểm 10( mười)
- Điểm đạt từ điểm 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết học phần:
Chương I: Bổ túc kiến thức đại số
1. Véctơ N chiều và các phép tính
2. Ma trận và các phép tính
3. Hệ phương trình tuyến tính
Chương II: Bài toán quy hoạch tuyến tính phương pháp đơn hình
1. Bài toán qui hoạch tuyến tính tổng quát và các dạng đặc biệt
2. Các tính chất chung
3. Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính
4. Tìm phương án cực biên
Chương III: Bài toán đối ngẫu

3


1. Cách thành lập
2. Các tính chất và định lý đối ngẫu
3. Phương pháp đơn hình đối ngẫu
Chương IV: Bài toán vận tải
1. Nội dung và đặc điểm
2. Xây dựng phương án cực biên
3. Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải
4. Bài toán không cân bằng thu phát
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:
LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CỤ THỂ
(Mỗi tuần học 1 buổi = 3 giờ tín chỉ)
Thời
gian
Tuần1
Tuần 2

Số giờ
tín chỉ
3
3

Nội dung

Yêu cầu đối với sinh viên

- Giảng dạy:

- Chuẩn bị tài liệu, làm bài tập

Chương I: I.1 đến I.2

- Tự nghiên cứu: I.3

- Giảng dạy:

- Làm bài tập

Chương I : I.3

- Tự nghiên cứu: II.1 đến II.2

Tuần 3

3

Tự học: Làm bài tập chương I

- Làm bài tập

Tuần 4

3

- Giảng dạy:

- Làm bài tập

Chương II: II.1 và II.2

- Tự nghiên cứu: II.3, II.4

- Giảng dạy:

- Làm bài tập

Chương II.: II.3 và II.4

- Tự nghiên cứu: nghiên cứu lại toàn

Tuần 5

3

Ghi
chú

bộ chương II và chuẩn bị chương III
Tuần 6

3

Tự học: Làm bài tập chương II

- Làm bài tập

Tuần 7

3

Làm bài tập trên lớp & thảo
luận:

- Làm bài tập
- Tự nghiên cứu chưng III.1 và III.2

Chương I đến hết chương II

4


Tuần 8
Tuần 9

3
3

- Giảng dạy:

- Làm bài tập

Chương III: III.1 và III.2

- Tự nghiên cứu: III.3

- Giảng dạy:

- Làm bài tập

Chương III.3

- Tự nghiên cứu: nghiên cứu lại toàn
bộ chương III và chuẩn bị chương IV

Tuần
10

3

Tự học: Làm bài tập chương
III

- Làm bài tập

Tuần
11

3

Kiểm tra giữa kỳ

Theo nhóm nhỏ ( Mỗi lớp chia làm 2
nhóm)

Tuần
12

3

- Giảng dạy:

- Làm bài tập

Chương IV: IV.1 và IV.2

- Tự nghiên cứu: IV.3 và IV.4

Tuần
13

3

- Giảng dạy:

- Làm bài tập

Chương IV: IV.3 và IV.4

- Tự nghiên cứu
- Chuẩn bị làm bài tập tổng thể

Tuần
14

3

Tự học: Làm bài tập chương
IV

- Làm bài tập

Tuần
15

3

- Làm bài tập trên lớp & thảo
luận:

- Làm bài tập

từ Chương III đến hết chương
IV
Tổng

- Tự nghiên cứu: toàn bộ chương III
và chương IV.

45
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2011.

Lãnh đạo Học viện

Trưởng phòng ĐT

Trưởng Khoa

T.M Nhóm Biên soạn

Đặng Đình Quý

Nguyễn Thị Thìn

Nguyễn Văn Lịch

Nguyễn Thị Toàn

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×