Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Kinh tế vĩ mô I (Học viện Ngoại giao Việt Nam)

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KINH TẾ VĨ MÔ I
(MACROECONOMICS I)
1. Mã số học phần:
52.IE.005.2
2. Số tín chỉ:
02 tín chỉ.
3. Thông tin giảng viên:
STT Giảng viên
1
Ths. Nguyễn Tiên Phong

Nơi công tác
HV Ngoại giao


Điện thoại
Mail
0983790302 tienphong32@gmail.com

4. Trình độ:
Dành cho sinh viên năm thứ nhất, thuộc khối kiến thức chuyên ngành Kinh tế
bậc đào tạo đại học, cao đẳng.
5. Phân bổ thời gian:
Tổng số tiết: 45 giờ tín chỉ.
- Lý thuyết: 15 giờ tín chỉ.
- Thực hành: 30 giờ tín chỉ.
6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của môn học:
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kinh tế học, quy luật
cung cầu, nguyên lý của việc hoạch định và thực thi chính sách tài khoá, chính sách
tiền tệ, các công cụ của các chính sách này trong quản lý và điều hành vĩ mô nền kinh
tế; giúp cho sinh viên có những kỹ năng cơ bản về các chính sách kinh tế vĩ mô, hiểu
được bản chất và có tạo tư duy phân tích sơ bộ về tình hình kinh tế vĩ mô trong thực
tiễn.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Môn học bao gồm 7 nội dung chính: (i) Khái quát về Kinh tế học; (ii) Cung cầu
và Thị trường; (iii) Các số liệu kinh tế quốc dân; (iv) Nền kinh tế trong dài hạn; (v)

1


Tiền tệ và giá cả trong dài hạn; (vi) Kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế mở; (vii) Những
biến động kinh tế trong ngắn hạn.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp đầy đủ;
- Làm bài tập;
- Tự đọc ở nhà.
10. Tài liệu học tập:
10.1. Tài liệu chính:
1. N. Gregory Mankiw, Nguyên lý kinh tế học, bản dịch của Khoa Kinh tế học, Đại
học kinh tế Quốc dân, Nxb Thống kê, 2003.
10.2. Tài liệu tham khảo:
1. Paul Anthony Samuelson, Kinh tế học, Nxb Thống kê, 2002.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
STT


Nội dung kiểm tra đánh giá

Hệ số

Kết quả

- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu

0,1

10%

- Làm bài tập, tự học ở nhà đầy đủ

(a)

Thường xuyên:
1

- Chuyên cần

Kiểm tra giữa kỳ: 1 lần
2

- Hình thức: làm bài viết trên lớp, thời gian: 01 tiết

0,3

- Hoặc thuyết trình theo nhóm

( b)

30%

Kiểm tra cuối học phần:
3

4

- Hình thức: thi bài tập kết hợp trắc nghiệm tổng hợp

0,6

- Thời gian: 90 - 120 phút

(c)

Điểm học phần: k = 0,1a + 0,3b + 0,6c

60%
100%

12. Thang điểm:
- Thang điểm: 10 (mười).
- Điểm đạt là từ 4 trở lên.
13. Nội dung chi tiết môn học:
Chương I: Khái quát về kinh tế học.
1. Sự ra đời của khoa học kinh tế, vấn đề mấu chốt của nghiên cứu kinh tế, những vấn
đề mà kinh tế học phải giải quyết.
2


2. Mười nguyên lý của kinh tế học.
3. Tư duy kinh tế.
Chương II: Cung cầu và thị trường.
1. Các lực lượng cung cầu trên thị trường, luật cung cầu.
2. Hệ số co giãn và ứng dụng.
3. Cung cầu và chính sách của chính phủ.
Chương III: Các số liệu kinh tế quốc dân.
1. Hạch toán thu nhập quốc dân.
2. Giá cả, lạm phát.
Chương IV: Nền kinh tế trong dài hạn.
1. Sản xuất và tăng trưởng.
2. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính.
3. Thất nghiệp.
Chương V: Tiền tệ và giá cả trong dài hạn.
1. Hệ thống tiền tệ.
2. Tốc độ tăng tiền và lạm phát.
Chương VI: Kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế mở.
1. Khái niệm cơ bản.
2. Lý thuyết kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở.
Chương VII: Những biến động kinh tế trong ngắn hạn.
1. Tổng cầu, tổng cung.
2. Áp dụng chính sách tài khoá và tiền tệ.
3. Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.
13. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:
THỜI
SỐ
NỘI DUNG
GIAN TIẾT
3
- Chương 1
Tuần1
- Tự học, làm bài tập của chương 1 trong giáo trình
6
- Chương 1
Tuần 2
- Tự học

GHI CHÚ

3


Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 9
Tuần
10
Tuần
11
Tuần
12
Tuần
13 - 15
Tổng

3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
12

- Chương 2
- Tự học, làm bài tập của chương 2 trong giáo trình
- Chương 2
- Tự học, làm bài tập của chương 2 trong giáo trình
- Chương 3
- Tự học, làm bài tập của chương 3 trong giáo trình
Kiểm tra giữa kì
- Chương 4
- Tự học, làm bài tập của chương 4 trong giáo trình
- Chương 4
- Tự học, làm bài tập của chương 4 trong giáo trình
- Chương 5
- Tự học, làm bài tập của chương 5 trong giáo trình
- Chương 6
- Tự học, làm bài tập của chương 6 trong giáo trình
- Chương 7
- Tự học, làm bài tập của chương 7 trong giáo trình
- Chương 7
- Tự học, làm bài tập trong giáo trình, thảo luận nhóm
- Thuyết trình nhóm theo chủ đề GV chọn

60
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2012

Lãnh đạo Học viện

Trưởng phòng ĐT

Trưởng Khoa

T.M Nhóm Biên soạn

Đặng Đình Quý

Nguyễn Thị Thìn

Nguyễn Văn Lịch

Nguyễn Tiên Phong

4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×