Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Tiếng anh cơ sở III: Nghe hiểu III (Học viện Ngoại giao Việt Nam)

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
KHOA TIẾNG ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ III – NGHE HIỂU III
(General English III – Listening III)
1. Mã số môn học:
52.E.0012.4
2. Số tín chỉ: 01TC
3. Thông tin về giảng viên:
1. CN. Đỗ Hải Hà
ĐT: 095 8569 599; E-Mail: ha.dohai@gmail.com
2. TS. Kiều Thị Thu Hương
ĐT: 090-611-5759; E-mail: thuhuongkieu@yahoo.com
3. Ths. Trần Thị Hương
ĐT: 091-356-2117; E-mail: thuhuong08051983@yahoo.com
4. CN. Nguyễn Minh Phương
ĐT: 0936 191 611; E-mail: fallingstar27163@gmail.com

5. Ths. Trịnh Minh Phương
ĐT: 093-692-5678; E-mail: minh.fuong@gmail.com
6. Ths. Đỗ Thị Thu Phượng
ĐT: 098-670-8861; E-mail: dothithuphuong61@gmail.com
4. Trình độ: advanced
- Dành cho sinh viên năm thứ 2; học kỳ III
- Môn học thuộc khối kiến thức đại cương
5. Phân bổ thời gian:
- Thực hành: 30 giờ TC (3 giờ TC/ 1buổi)
6. Điều kiện tiên quyết:
- Sinh viên đã đạt được kỹ năng Nghe hiểu II
- Môn tiếng Anh cơ sở III – Nghe hiểu III là điều kiện tiên quyết để học tiếng Anh
chuyên ngành
7. Mục tiêu của môn học:
Môn học nhằm:
• Phát triển khả năng nhận biết các thông tin chính của bài giảng cho sinh viên
• Cung cấp các kỹ năng note-taking cơ bản, vững chắc cho sinh viên
• Tăng vốn từ vựng cho sinh viên
• Phát triển khả năng phân tích cho sinh viên
• Giúp sinh viên nhận biết được các cách sắp xếp các loại bài giảng khác nhau
• Phát triển khả năng nói cho sinh viên thông qua các loại hình học theo nhóm
• Giúp sinh viên làm quen với việc tham gia làm các bài kiểm tra mang tính học
thuật cao tại các trường đại học
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
1


Môn học này nhằm giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghe và ghi chép cần thiết
để tham dự các bài giảng học tập bằng tiếng Anh. Chương trình học sẽ tập trung vào
việc mô phỏng sống động cách luyện nghe, ghi chép các bài giảng tại các trường đại
học. Chủ đề của các bài giảng được thiết kế dựa trên nhu cầu, sở thích, nền tảng kiến
thức khác nhau của sinh viên và các môn học điển hình trong các môi trường học
thuật. Sinh viên được trải nghiệm những bài giảng mang tính động viên, khuyến
khích người học và được thực hành những kỹ năng học thuật cần thiết cho từng lĩnh
vực riêng của mình.
Trong quá trình học, sinh viên được yêu cầu thảo luận theo cặp, theo nhóm để đưa
ra ý kiến của mình về các chủ đề của bài học. Đây cũng là cơ hội cho các em phát
triển kĩ năng nói.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp đầy đủ, đúng giờ;


- Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên
- Tự học ở nhà theo cặp hơặc theo nhóm theo yêu cầu của giáo viên
10. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: Ellen Kisslingger and Michael Rost (2002). Contemporary
topics 2, second edition, Pearson Longman.
- Tài liệu tham khảo khác:
•Jack C. Richards, Deborah Gordon, & Andrew Harper. Listen for it.
Oxford University Press.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30% tổng điểm
- Thi hết môn: 60% tổng điểm
- Dự lớp: sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% các buổi học mới được phép dự thi
(nếu sinh viên nghỉ quá 2 buổi học/10 buổi sẽ không được thi).
- Thảo luận: sinh viên phải tích cực thảo luận trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo
viên (theo cặp hoặc theo nhóm), phát biểu ý kiến và đóng góp ý kiến cho bạn.
- Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập về nhà mà giáo viên yêu cầu và nộp bài đúng
thời hạn.
12. Thang điểm: thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên.
13. Nội dung chi tiết: (cho 10 tuần học)
Bài mở đầu: Listening skills
Bài 1: What’s in a Name?
Bài 2: English: A global language?
Bài 3: High Anxiety: Phobias.
Bài 5: Learning differently.
Bài 6: Immigration: Bound for the United States.
Bài 7: Who’s calling the shots?
Bài 9: Which way will it go?
Bài 10: It’s in the DNA.
Bài 11: Staying healthy
Bài 12: Prepare, prepare
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:

2


Thời
gian
Tuần 1

Số giờ
3

Bài 1: What’s in a Name?

Nhận biết các ý chính

Tuần 2

3

Bài 2: English: A global
language?

Sử dụng các từ ký hiệu để
sắp xếp các ý.

Tuần 3

3

Bài 3: High Anxiety: Phobias.

Ghi chép và giải thích các
từ khóa

Tuần 4

3

Bài 5: Learning differently.

Tuần 5

3

Bài 6: Immigration: Bound for
the United States.

Ghi chép các ý phụ để bổ
xung cho ý chính
Tạo cột để ghi chép ngày
tháng và các con số

Tuần 6

3

Bài 7: Who’s calling the shots?

Sử dụng các ký tự và các từ
viết tắt

Tuần 7

3

Bài 9: Which way will it go?

Tuần 8

3

Bài 10: It’s in the DNA.

Tuần 9

3

Bài 11: Staying healthy

Tuần 10

3

Bài 12: Prepare, prepare

Vẽ các mũi tên để chi ra
nguyên nhân và kết quả
Kết nối các ý kiên quan với
nhau vào một mạng lưới
Nhóm các ý liên quan với
nhau bằng ngoặc đơn và
các mũi tên
Viết các câu hỏi khi nghe

Trưởng PĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2012
Trưởng Khoa
TM nhóm Biên sọan

Lãnh đạo Học viện

Đặng Đình Quý

Nội dung

Nguyễn Thị Thìn

Yêu cầu đối với học sinh

Hoàng Văn Hanh

Ghi chú

Kiều Thị Thu Hương

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×