Tải bản đầy đủ

kỹ thuật lập trình1313123

ĐỀ THI HỌC KÌ I (Năm 2012-2013)
Bộ Môn: Cơ điện tử

Môn: Kĩ thuật lập trình
Thời gian: 60 phút.
Nhóm: 01
(Chú ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
-----------------------------

Câu 1 (7điểm):
Thiết kế chương trình nhập vào một số nguyên N (N>0) sau đó thực hiện các phép tính:
 Tổng S = 1+ 2 + ….+N.
 Tổng các bình phương S = 1 +22+…+N2.
 Tính giai thừa N!
 Kiểm tra chẳn lẻ.
Giao diện thiết kế như hình bên dưới khi người dùng click vào command THUC HIEN
checkBox nào được check thì kết quả mới được hiển thị ra Message Box. Command XOA để
xóa giá trị trên TextBox. Command THOAT dùng để thoát chương trình.

Câu 2 (3 điểm) : Viết chương trình đ ổi một số nguyên dương nhập vào ở hệ thập phân sang nhị
phân và ngược lại. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp


Duyệt bộ môn

Giảng viên ra đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×