Tải bản đầy đủ

vận dụng kiến thưc sliên mon giải quyết tình huống giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua việc giáo dục ý thức người dân

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HAI BÀ TRƯNG
***

BÀI D THI
V N D NG KI N TH C LIÊN MÔN
GI I QUY T
TÌNH
HUỐNG
CẦN
GIẢI
QUYẾT:
CÁC TÌNH HU NG TH C TI N

Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
thông qua việc giáo dục ý thức người dân

Tr ng: Trung h c C s Nguy n Phong S c
Ð a ch : 44 Ð i La – Hai Bà Tr ng – Hà N i
Ði n tho i: 04 3.974.8297
Email: c2nguyenphongsac-hbt@gmail.com

H c sinh:
-H và tên: Phan Th H ng Nhung
L p: 9A1
Ngày sinh:7/9/2000
-H và tên: Ph m Thu Ph ng
L p: 9A1
Ngày sinh: 29/6/2000
Hà N i , tháng 11 n m 2014


1.Tình hu n g hi n nay c n

c

gi i quy t :

- Trong m t l n tham d h i th o v v n
môi tr n g và các gi i
pháp gi m thi u ô nhi m môi tr n g t i Qu ng Ninh, em c Ban t
ch c c lên trình bày các gi i pháp gi m thi u ô nhi m môi tr n g ã
c áp d ng t i các tr n g THCS.
- Môi tr n g là gì? ó là các y u t t nhiên và y u t v t ch t nhân
t o quan h m t thi t v i nhau, bao quanh con ng i , có nh h n g t i
i s ng, s n xu t, s t n t i, phát tri n c a con ng i và thiên nhiên
nh :
C nh quan
Ngu n n c
Ánh sáng

-

Nh ng
mà ng
nhi m
h ng
tr n g

hi n nay, môi tr n g - nh ng y u t y ang b nh h n g
i ta g i là ô nhi m môi tr n g. ó là tình tr ng môi tr n g
b i các ch t hóa h c, sinh h c, b c x , ti ng n,... gây

n s c kh e con ng i và các c th s ng khác. Ô nhi m
x y ra là do con ng i và cách qu n lý c a h .

xu
b ô
nh
môi

=> V n
gi m thi u ô nhi m môi tr n g là v n
c p thi t, tuy nhiên
ang g p thách th c l n v ý th c ng i dân và lu t pháp. Trong ph m
vi nghiên c u này nhóm chúng em t p trung vào v n
giáo d c ý th c
ng i dân gi i quy t v n
gi m thi u ô nhi m môi tr n g.
2.M c tiêu:
2


- Nh ng khó kh n trong vi c gi m thi u ô nhi m môi tr n g mà
chúng ta ang g p ph i:
+ Ph n l n ng i dân ch a nh n c s thi t y u c a vi c b o v môi
tr n g
+ Thói quen sinh ho t c a ng i dân
+ Tuyên truy n ch a có tính thuy t ph c, ch a t hi u qu cao.
+ Lu t pháp l ng l o, ch a th c hi n nghiêm minh.
=> Gi i pháp mà nhóm chúng em t p trung nghiên c u là giáo d c ý
th c ng i dân thông qua thông i p "Gi m thi u ô nhi m môi tr n g
là b o v s s ng"
3.T n g quan v
tình hu n g:

các nghiên c u liên quan n

vi c gi i quy t

1, Kh o sát i u tra:
-Tìm ki m, thu th p t li u qua các ph n g ti n truy n thông
-Quan sát các b n h c sinh tr n g, l p và m i ng i xung quanh
trong cu c s ng hàng ngày
2, V n d ng các ki n th c các môn:
+Ng v n - s d ng t ng thích h p
+ a lý - các s li u th ng kê, v trí các vùng
+Sinh h c - nh h n g c a ô nhi m môi tr n g t i i s ng
+M thu t - c nh quan môi tr n g, tranh v tuyên truy n
+Âm nh c – các bài hát và các ti u ph m d thi v v n
môi tr n g
3, Ph n g pháp th ng kê, t ng h p, so sánh: trên c s thông tin, t li u
thu th p c , nhóm s nghiên c u t ng h p, phân tích, ánh giá t ó a
ra các xu t, gi i pháp cho v n
nghiên c u

4.Gi i pháp gi i quy t tình hu n g:
Sau nh ng l n nghiên c u v nh ng gi i pháp h u ích nh t cho vi c
ng n ng a ô nhi m môi tr n g, nhóm ã tìm ra nh ng gi i pháp ch y u
xoay quanh v n
nâng cao ý th c ng i dân :
• M i l n v t rác ng i dân nên thay i suy ngh “v t rác úng n i s
làm môi tr n g s ng c a mình thêm p h n” thay vì “v t m i nh
th này có ch c ch ng nh h n g gì”. T b n thân m i ng i ch c n
m t 2 giây
suy ngh tr c khi v t rác s t t o cho b n thân m t
thói quen t t.
• Chúng ta nên phân lo i rác: rác h u c và rác vô c tr c khi rác.
3


• M i ph huynh nên rèn cho con em mình nh ng thói quen v b o v
môi tr n g ngay t bé. Nh v y khi l n các em s có nh ng thói quen
t t.các khu ch , khu mua s m, các c a hàng kinh doanh nên h n ch
s d ng túi nylon. Thay vào ó chúng ta nên s d ng túi gi y

4


• Thay vì v t i nh ng
dùng nh v chai, h p nh a, n g c h ng..
ta có th tái ch chúng thành nh ng v t d ng h u ích khác ph c v
cho i s ng.

• T m i chúng ta có th s d ng nh ng ki n th c ã tích l y c a mình
trong nhi u môn h c
t o ra s n ph m thân thi n v i môi tr n g.
Hi n nay ã có r t nhi u s n ph m h u ích ti n d ng n g th i v a
thân thi n v i môi tr n g

5


Ngày h i tái ch ch t th i TP.HCM l n 7 - n m 2014 do y ban nhân dân thành ph HCM

• Khi tr ng các lo i rau,
ng i nông dân ch nên s
d ng úng l n g thu c tr
sâu, di t c quy n h, n u
dùng quá nhi u s khi n t n
6


thêm chi phí (m c dù r t nh ) mua thu c, gây h i n s c kh e ng i
tiêu dùng, n g th i làm ô nhi m môi tr n g.

• C n tri t
v i thu c lá.
i v i nh ng ng i ch a
nghi n thu c nên ng n
ch n mình m i cách không
ti p xúc v i thu c, i v i
nh ng ng i nghi n thu c
c n có nh ng bi n pháp cai
nghi n nh c t gi m thu c
lá, n
n m n, không
u ng r u , n c có ga..
• Tuyên truy n v i m i ng i
m i n i, m i lúc thông qua các ph n g
ti n truy n thông nh ài, báo, TV; các kh u hi u, áp phích, các tranh
c n g ; các bài hát, các ti u ph m vui v v n
b o v môi
tr n g…

7


• Tích c c tr ng cây xanh. Cây giúp tinh th n con ng i tho i mái, nhìn
vào cây khi n ta th giãn m t, quá trình quang h p c a cây c ng
“thanh l c” không khí, gi m thi u ô nhi m môi tr n g

5.Thuy t minh ti n trình gi i quy t tình hu n g:

8


Quá trình nhóm nghiên c u
vn
ý th c c a ng i dân:

i

n nh ng gi i pháp xoay quanh

- Các s li u: m i n m con ng i th i ra:
+ 600 nghìn t n khí c
+ 700 tri u b i
+ 20 t t n CO2
+ 1.5 tri u t n SiO2, Assen
+ 1 tri u t n Niken
+ 900 t n Coban…
- Quan sát nh ng ng i xung quanh (nh ng b n h c sinh, hàng
xóm, ng i i
n g ..), nhóm chúng tôi nh n th y h u h t ng i
dân u ang t n t i 1 thói quen r t x u ó chính là x rác b a bãi.
Sau khi h i m i ng i h u h t nhóm nh n c nh ng câu tr l i
nh ó là thói quen ho c v t nh ng th nh nh v y ch ng nh
h n g gì n môi tr n g… Nh ng ông cha ta ã có câu “Tích ti u
thành i ”. Có th hi n t i nó ch là m t th rác không áng k ,
nh ng th h i n u ai c ng ngh nh v y thì ch ng khác nào chúng
ta ang “s ng trong rác”. Chính vì v y nhóm ã a ra k t lu n v
vi c m i ng i nên suy ngh – ch c n 2 giây thôi- m i khi c n
th i rác.
- Trên các trang m ng th n g xu t hi n nh ng tin t c nh ng c
th c ph m do n ph i rau c có thu c tr sâu, hay n n khai thác
r ng b a bãi làm tài nguyên r ng thuyên gi m, gây ô nhi m môi
tr n g. Thay vì ch ng i ch ng ki n nh ng con ng i ó “gây
th n g tích” cho môi tr n g, t i sao chúng ta không t mình ch a
lành l i nh ng “v t th n g y”. Chính vì lý do ó nhóm ã i t i
nh ng gi i pháp nh trên.
- Ra ngoài xã h i, nhóm b t g p 1 s ng i hút thu c. Nh ng ng i
hút th n g làm nh ng ng i xung quanh c m th y khó ch u vì
mùi thu c. Khói thu c còn làm không khí môi tr n g thêm ô
nhi m => c n có bi n pháp cai nghi n i v i nh ng ng i nghi n
thu c.
- Các ph n g ti n i l i “nh ” quá nhi u khói b i vào môi tr n g,
hay do nh ng nhà máy, x n g s n xu t,.. Chính vì v y v n
tái
ch và sáng t o nh ng thi t b thân thi n v i môi tr n g luôn là
i u mà toàn xã h i ang h n g t i
- Nh kinh nghi m c a cha ông úc k t qua câu “ D y con t thu
còn th ..”, nhóm ã nh n ra r ng cách t t nh t
nâng cao ý th c
c a ng i dân là giáo d c nh ng “công dân nh tu i”. Có th t i
9


th h hi n t i, ý th c c a ng i dân còn ch a c t t b i nh ng
thói quen x u ch a c kh c ph c làm môi tr n g t n h i, nh ng
n u các b c ph huynh giáo d c t t, hình thành nh ng thói quen
t t cho tr thì nhóm chúng tôi tin ch c r ng ô nhi m môi tr n g s
không còn là v n
còn nan gi i trong nh ng th h t n g lai.
6. Ý ngh a c a vi c gi i quy t tình hu n g:
Ngoài vi c “b o v s s ng”, gi m thi u ô nhi m môi tr n g còn:
• Làm p m quan xung quanh
• B o v a d ng sinh h c
• Ch ng lãng phí
• Khai thác s d ng h p lý nhi u tài nguyên
• Phát tri n b n v ng kinh t
• n n h chính tr , an ninh qu c phòng
• Thúc y h i nh p kinh t qu c t

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×