Tải bản đầy đủ

Kế hoạch chuyên môn toán_ thực tập sư phạm 1

Trường Đại Học Sư Phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

CSTT: Trường THPT Tân Yên số 1

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN MÔN
Thực tập sư phạm 1
Họ và tên sinh viên: Đỗ Khánh Linh
Ngày sinh: 22/11/1996

Ngành: Sư phạm Toán

Mã SV: DTS145D140209240
Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Thị Đào
Tuần

Thứ
2
(31/10)


Dạy môn: Toán học

Nội dung thực tập
Dự kiến kết quả
- Ra mắt Ban giám hiệu, ban chấp hành - Nắm được tổng quát
Đoàn trường cùng các thầy cô giáo bộ tình hình nhà trường
môn, nghe phát biểu về tình hình chung - Nắm bắt nội dung chính
của trường và các bạn ( sáng ngày
31/10/2016)
- Gặp gỡ giáo viên hướng dẫn( sáng ngày

3
1
(Từ
ngày
31/15/11)

(1/11)

31/10/2016)
- Lập kế hoạch thực tập chuyên môn để - Biết được cách xây
thông qua giáo viên hướng dẫn.

dựng kế hoạch chuyên

- Dự giờ dạy của giáo viên và tham gia môn, hiểu được các văn
đánh giá tiết dạy


bản hướng dẫn chuyên

01/11 sáng thứ 3, lớp 11A6, tiết 4, môn, biết được nội dung
bài: Phép thử và biến cố( tiết 2 )

chương trình sách giáo

- Cùng giáo viên hướng dẫn rút kinh khoa phổ thông
nghiệm giờ dạy: nội dung, kiến thức, - Thực hiện đầy đủ
phương pháp, kĩ năng, tác phong điệu bộ nghiêm túc, đạt kết quả

đứng lớp, cách giao tiếp với học sinh, hình tốt.


thức tổ chức dạy học, hoạt động của học - Rút ra các bài học cho
4
(2/11)

sinh…
bản thân.
- Dự giờ dạy của giáo viên và tham gia - Thực hiện đầy đủ
đánh giá tiết dạy


nghiêm túc, đạt kết quả

02/11 sáng thứ 4, lớp 11A1, tiết 1, tốt.
bài: Nhị thức Niutơn(Tiết 1)

- Nắm được nội dung

- Cùng giáo viên hướng dẫn rút kinh - Rút ra các bài học kinh
nghiệm giờ dạy: nội dung, kiến thức, nghiệm cho bản thân.
phương pháp, kĩ năng, tác phong điệu bộ
đứng lớp, cách giao tiếp với học sinh, hình
thức tổ chức dạy học, hoạt động của học
5
(3/11)

sinh…
- Tìm hiểu về bộ máy tổ chức của bộ môn. - Nắm được nội dung
 Số lượng giáo viên.

- Hoàn thành

 Chất lượng giáo viên.
- Tìm hiểu các văn bản hướng dẫn về
6
(4/11)

chuyên môn
- Họp tổ chuyên môn

- Hoàn thành

- Trao đổi với các thầy (cô) chủ nhiệm bộ - Nắm được nội dung
môn để nắm được tình hình chung của tổ, chính
mục tiêu, nội dung môn học, phương - Thực hiện đầy đủ
hướng và biện pháp phấn đấu tăng cường nghiêm túc, đạt kết quả
công tác dạy học và nghiên cứu của tổ bộ tốt

7
(5/11)

môn.
- Tìm hiểu, phân tích cách tổ chức giờ - Nắm được nội dung
giảng, điều khiển các hoạt động thu hút chính
chú ý của HS nhằm phát huy tính tự giác, - Rút ra các bài học kinh
tích cực, chủ động của học sinh
- Dự giờ dạy của giáo viên và tham gia

nghiệm cho bản thân.


đánh giá tiết dạy
 05/11 chiều thứ 7, lớp 10A3, tiết
2 , bài: Hệ trục tọa độ (tiết 2)
- Cùng giáo viên hướng dẫn rút kinh
nghiệm giờ dạy: nội dung, kiến thức,
phương pháp, kĩ năng, tác phong điệu bộ
đứng lớp, cách giao tiếp với học sinh, hình
thức tổ chức dạy học, hoạt động của học
2
2

(7/11)

sinh…
- Dự giờ dạy của giáo viên và tham gia - Thực hiện đầy đủ
đánh giá tiết dạy

nghiêm túc, đạt kết quả

 7/11 sáng thứ 2, lớp 11A6, tiết 1, tốt.

(Từ
ngày

bài: Xác suất của biến cố(tiết 1)

- Nắm được nội dung

7/11-

- Cùng giáo viên hướng dẫn rút kinh chính

12/11

nghiệm giờ dạy: nội dung, kiến thức, - Rút ra các bài học cho

)

phương pháp, kĩ năng, tác phong điệu bộ bản thân.
đứng lớp, cách giao tiếp với học sinh, hình
thức tổ chức dạy học, hoạt động của học
3
(8/11)

sinh…
- Dự giờ dạy của giáo viên và tham gia - Nắm được nội dung
đánh giá tiết dạy

- Hoàn thành

 08/11 sáng thứ 3, lớp 12A7 tiết - Rút kinh nghiệm cho
2 ,bài: Hàm số mũ, hàm số bản thân
logarit(I)
- Cùng giáo viên hướng dẫn rút kinh
nghiệm giờ dạy: nội dung, kiến thức,
phương pháp , kĩ năng, tác phong điệu bộ
đứng lớp, cách giao tiếp với học sinh, hình


thức tổ chức dạy học, hoạt động của học
4
(9/11)

sinh…
- Dự giờ dạy của giáo viên và tham gia - Nắm được nội dung
đánh giá tiết dạy

- Nắm được nội dung

 09/11 sáng thứ 4, lớp 12A7, tiết 5, chính
bài: Hàm số mũ, hàm số logarit(I)

- Hoàn thành các nội

- Cùng giáo viên hướng dẫn rút kinh dung tìm hiểu
nghiệm giờ dạy: nội dung, kiến thức,
phương pháp , kĩ năng, tác phong điệu bộ
đứng lớp, cách giao tiếp với học sinh, hình
thức tổ chức dạy học, hoạt động của học
5
(10/11)

sinh…
- Nghiên cứu chương trình môn học, sách - Nắm được nội dung
giáo khoa và tài liệu tham khảo, phương - Hoàn thành các nội
tiện dạy học

dung tìm hiểu

- Tìm hiểu hoạt động của Tổ bộ môn, cách - Thực hiện đầy đủ
thức hoạt động và phương hướng phấn nghiêm túc, đạt kết quả
6
(11/11)

đấu để trở thành GV giảng dạy bộ môn
- Họp nhóm chuyên môn

tốt
- Thực hiện đầy đủ

- Toạ đàm với GV bộ môn để tìm hiểu nghiêm túc, đạt kết quả
những khó khăn thuận lợi trong công tác tốt
giảng dạy, mục tiêu phấn đấu để trở thành - Nắm được nội dung

7
(12/11)

GV dạy giỏi.
chính
- Tìm hiểu các văn bản hướng dẫn về - Nắm được nội dung
chuyên môn

chính

- Tìm hiểu phân phối chương trình và điều - Hoàn thành
chỉnh nội dung dạy học.

- Hoàn thành các nội

- Nghiên cứu chương trình môn học, sách dung tìm hiểu
giáo khoa và tài liệu tham khảo, tìm hiểu


cơ sở vật chất phục vụ dạy học bộ môn
2
3

(14/11)

(Từ

- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
- Tìm hiểu cách soạn bài.

- Nắm được nội dung

- Trao đổi, thảo luận với các sinh viên chính
thực tập chuyên môn về cách soạn bài

- Thực hiện đầy đủ

ngày

nghiêm túc, đạt kết quả

14/11

tốt

-

- Rút ra các bài học cho

19/11
)

3
(15/11)
4

bản thân.
- Tìm hiểu quy chế đánh giá xếp loại học - Nắm được nội dung
sinh THPT.
- Họp nhóm chuyên môn thực hiện dự giờ

(16/11)

- Hoàn thành
- Nắm được nội dung
- Hoàn thành
- Rút kinh nghiệm cho

5
(17/11)

bản thân
- Họp nhóm chuyên môn, tổng kết rút kinh - Nắm được nội dung
nghiệm cho 3 tuần thực tập.

- Hoàn thành
- Rút kinh nghiệm cho

6

bản thân
- Hoàn thiện hồ sơ thực tập nộp cho giáo - Hoàn thành

(18/11)
7

viên hướng dẫn.
- Đạt
- Tổng kết đoàn thực tập sư phạm để rút - Hoàn thành

(19/11)

kinh nghiệm.

- Đạt

Tân Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2016
Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên

Đỗ Thị Đào

Đỗ Khánh LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×