Tải bản đầy đủ

Đề trắc nghiệm hóa số 3 đáp án

Website Giáo Dục Trực Tuyến
www.thayhieulive.com
Hệ Thống Trắc Nghiệm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam 
Ngân hàng: 10.000 đề thi thử từ Bài Học ­ Ôn Tập Chương ­ Học Kỳ I, Kỳ II, THPT Quốc Gia
Đầy đủ các môn trắc nghiệm: Toán ­ Lý ­ Hóa ­ Sinh ­ Anh ­ Sử ­ Địa ­ Công Dân
Đầy đủ các khối: Lớp 10 ­ 11 ­ 12
Luyện Thi Trực Tuyến Trên Website!
Hệ Thống Thi Thử Hàng Ngày
Hãy tham gia và cảm nhận điều tuyệt vời từ website!
Khẩu hiệu nhất quán và tiên quyết TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hieulive102

[HÓA HỌC][LỚP 12][THPT QUỐC GIA]

ĐỀ THI

CÂU SỐ 1 ID 19657

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B


2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 2 ID 19633

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 3 ID 19680

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 4 ID 19646


Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 5 ID 19545

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 6 ID 19691

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 7 ID 21089

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 8 ID 21051

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 9 ID 21259

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 10 ID 21270

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 11 ID 21114

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 12 ID 20956

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 13 ID 21027

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 14 ID 20939

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 15 ID 19420

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 16 ID 19430

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 17 ID 19434

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 18 ID 19339

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 19 ID 21683

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 20 ID 21703

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 21 ID 18947

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 22 ID 18843

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 23 ID 18863

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 24 ID 18801

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 25 ID 22630

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 26 ID 22637

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 27 ID 22640

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 28 ID 22849

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 29 ID 22854

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 30 ID 22903

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 31 ID 22889

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 32 ID 22966

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 33 ID 22967

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 34 ID 22968

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 35 ID 23036

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 36 ID 23032

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 37 ID 23031

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 38 ID 23024

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

CÂU SỐ 39 ID 23054

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC CÂU SỐ 40 ID 23059

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


Tổng điểm

0 / 1000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×