Tải bản đầy đủ

Đề trắc nghiệm hóa số 2

Website Giáo Dục Trực Tuyến
www.thayhieulive.com
Hệ Thống Trắc Nghiệm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam 
Ngân hàng: 10.000 đề thi thử từ Bài Học ­ Ôn Tập Chương ­ Học Kỳ I, Kỳ II, THPT Quốc Gia
Đầy đủ các môn trắc nghiệm: Toán ­ Lý ­ Hóa ­ Sinh ­ Anh ­ Sử ­ Địa ­ Công Dân
Đầy đủ các khối: Lớp 10 ­ 11 ­ 12
Luyện Thi Trực Tuyến Trên Website!
Hệ Thống Thi Thử Hàng Ngày
Hãy tham gia và cảm nhận điều tuyệt vời từ website!
Khẩu hiệu nhất quán và tiên quyết TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hieulive102

[HÓA HỌC][LỚP 12][THPT QUỐC GIA]

ĐỀ THI

CÂU SỐ 1 ID 19521

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C


2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 2 ID 19653

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 3 ID 19733

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2


TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 4 ID 19599

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 5 ID 19692

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 6 ID 19785

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 7 ID 20973

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 8 ID 21055

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 9 ID 21251

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 10 ID 20967

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 11 ID 21060

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 12 ID 21201

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 13 ID 21258

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 14 ID 20970

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 15 ID 19483

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 16 ID 19372

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 17 ID 19434

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 18 ID 19385

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 19 ID 21726

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 20 ID 21688

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 21 ID 18816

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 22 ID 18800

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 23 ID 18930

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 24 ID 18894

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 25 ID 22643

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 26 ID 22717

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 27 ID 22606

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 28 ID 22733

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 29 ID 22849

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 30 ID 22778

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 31 ID 22797

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 32 ID 22985

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 33 ID 22937

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 34 ID 22947

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 35 ID 23013

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 36 ID 23018

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

CÂU SỐ 37 ID 23042

TỔNG ĐIỂM: 25


Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25CÂU SỐ 38 ID 23014

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 39 ID 23061

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 40 ID 23063

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

Tổng điểm

TỔNG ĐIỂM: 25

0 / 1000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×