Tải bản đầy đủ

Đề trắc nghiệm hóa số 1

Website Giáo Dục Trực Tuyến
www.thayhieulive.com
Hệ Thống Trắc Nghiệm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam 
Ngân hàng: 10.000 đề thi thử từ Bài Học ­ Ôn Tập Chương ­ Học Kỳ I, Kỳ II, THPT Quốc Gia (Lớp 10 ­ 11 ­ 12)
Đầy đủ các môn trắc nghiệm: Toán ­ Lý ­ Hóa ­ Sinh ­ Anh ­ Sử ­ Địa ­ Công Dân
Luyện Thi Trực Tuyến Trên Website!
Hệ Thống Thi Thử Hàng Ngày
Hãy tham gia và cảm nhận điều tuyệt vời từ website!
Khẩu hiệu nhất quán và tiên quyết TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hieulive102
Câu số 1 ID 19721

Câu số 2 ID 19690

Câu số 3 ID 19724

Câu số 4 ID 19581

Câu số 5 ID 19605Câu số 6 ID 19563

Câu số 7 ID 21091

Câu số 8 ID 20966

Câu số 9 ID 20926

Câu số 10 ID 20962

Câu số 11 ID 21165

Câu số 12 ID 21129


Câu số 13 ID 20980

Câu số 14 ID 21139

Câu số 15 ID 19420

Câu số 16 ID 19381

Câu số 17 ID 19394

Câu số 18 ID 19447

Câu số 19 ID 21680

Câu số 20 ID 21757


Câu số 21 ID 18790

Câu số 22 ID 18825

Câu số 23 ID 18822

Câu số 24 ID 18854


Câu số 25 ID 22603

Câu số 26 ID 22606

Câu số 27 ID 22686

Câu số 28 ID 22829

Câu số 29 ID 22784


Câu số 30 ID 22737

Câu số 31 ID 22847

Câu số 32 ID 22956

Câu số 33 ID 22987

Câu số 34 ID 22908

Câu số 35 ID 23049

Câu số 36 ID 23030

Câu số 37 ID 23031


Câu số 38 ID 23029

Câu số 39 ID 23057

Câu số 40 ID 23065Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×