Tải bản đầy đủ

Đề trắc nghiệm hóa số 1đáp án

Website Giáo Dục Trực Tuyến
www.thayhieulive.com
Hệ Thống Trắc Nghiệm Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam 
Ngân hàng: 10.000 đề thi thử từ Bài Học ­ Ôn Tập Chương ­ Học Kỳ I, Kỳ II, THPT Quốc Gia
Đầy đủ các môn trắc nghiệm: Toán ­ Lý ­ Hóa ­ Sinh ­ Anh ­ Sử ­ Địa ­ Công Dân
Đầy đủ các khối: Lớp 10 ­ 11 ­ 12
Luyện Thi Trực Tuyến Trên Website!
Hệ Thống Thi Thử Hàng Ngày
Hãy tham gia và cảm nhận điều tuyệt vời từ website!
Khẩu hiệu nhất quán và tiên quyết TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hieulive102

[HÓA HỌC][LỚP 12][THPT QUỐC GIA]

ĐỀ THI

CÂU SỐ 1 ID 19721

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A


2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 2 ID 19690

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 3 ID 19724

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2


TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 4 ID 19581

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 5 ID 19605

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 6 ID 19563

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 7 ID 21091

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 8 ID 20966

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 9 ID 20926

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 10 ID 20962

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 11 ID 21165

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 12 ID 21129

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 13 ID 20980

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 14 ID 21139

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 15 ID 19420

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 16 ID 19381

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 17 ID 19394

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 18 ID 19447

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 19 ID 21680

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 20 ID 21757

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 21 ID 18790

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 22 ID 18825

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 23 ID 18822

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 24 ID 18854

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 25 ID 22603

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 26 ID 22606

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 27 ID 22686

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 28 ID 22829

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 29 ID 22784

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 30 ID 22737

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: C

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 31 ID 22847

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 32 ID 22956

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

2

TỔNG ĐIỂM: 25

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 33 ID 22987

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
CÂU SỐ 34 ID 22908

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 


CÂU SỐ 35 ID 23049

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: A

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 36 ID 23030

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 37 ID 23031

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 38 ID 23029

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: D

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

TỔNG ĐIỂM: 25


CÂU SỐ 39 ID 23057

Đáp án đã chọn:
Đáp án đúng: B

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

CÂU SỐ 40 ID 23065

Đáp án đã chọn:

TỔNG ĐIỂM: 25


Đáp án đúng: D

2

ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 

Tổng điểm

TỔNG ĐIỂM: 25

0 / 1000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×