Tải bản đầy đủ

Mucluc chuongi

MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT.
DANH MỤC BẢNG BIỂU- HÌNH VẼ.
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................1
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA
PHƯƠNG TIỆN..............................................................................................3
1.1. Tổng quan chung về doanh nghiệp ô tô vận tải..................................................3

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản trong vận tải..............................................................3
1.1.2. Phương tiện vận tải ô tô....................................................................................4
1.1.3. Cơ sở lý luận tiến hành BDSC phương tiện vận tải ô tô....................................7
1.2. Tổng quan chung về công tác lập kế hoạch trong doanh nghiệp...................10
1.2.1. Khái niệm........................................................................................................10
1.2.2. Vai trò của lập kế hoạch..................................................................................10
1.2.3. Phân loại kế hoạch sản xuất kinh doanh.........................................................11
1.2.4. Các nguyên tắc của công tác lập kế hoạch......................................................12
1.2.5. Quy trình xây dựng kế hoạch..............................................................................12
1.2.6. Phương pháp lập kế hoạch..............................................................................14
1.3. Tổng quan về công tác lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa............................15
1.3.1. Ý nghĩa của công tác lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa phương tiện.............15
1.3.2. Mối quan hệ giữa kế hoạch BDSC và các kế hoạch khác

trong doanh nghiệp vận tải ô tô.......................................................................16
1.3.3. Nội dung của kế hoạch BDSC phương tiện.....................................................17
1.3.4. Nguyên tắc của công tác lập kế hoạch BDSC phương tiện..............................17
1.3.5. Các căn cứ lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa phương tiện............................18
1.3.6. Xác định nhiệm vụ BDSC................................................................................... 18
1.3.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác lập kế hoạch BDSC
phương tiện..............................................................................................................24
CHƯƠNG II - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH BDSC
PHƯƠNG TIỆN Ở XÍ NGHIỆP XE KHÁCH NAM HÀ NỘI.............26

2.1. Tổng quan về Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội...............................................26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội........26


2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội.........................28
2.1.3. Đặc điểm hoạt động của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội..............................30
2.1.4. Kết quả sản xuất của Xí nghiệp qua một số năm gần đây................................34

2.2. Phân tích thực trạng kế hoạch BDSC phương tiện của Xí nghiệp
năm 2009......................................................................................................................37

2.2.1. Phân tích công tác lập kế hoạch BDSC phương tiện năm 2009..........37
2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch BDSC năm 2009................................40
2.2.3. Những bất cập trong công tác lập kế hoạch BDSC phương tiện.....................49
CHƯƠNG III - PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA
PHƯƠNG TIỆN NĂM 2010 CHO XÍ NGHIỆP XE KHÁCH
NAM HÀ NỘI. ..........................................................................................53

3.1. Mục tiêu xây dựng phương án..........................................................................53
3.1.1. Mục tiêu tổng quát chung................................................................................53
3.1.2. Mục tiêu cụ thể................................................................................................53
3.2 . Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng phương án...........................................55
3.2.1. Các căn cứ xây dựng phương án.....................................................................55
3.2.2. Phương pháp sử dụng lập kế hoạch.................................................................56
3.3. Phương án kế hoạch BDSC phương tiện năm 2010.............................................56
3.3.1. Đặc điểm các tuyến.........................................................................................56
3.3.2. Xác định số lần BDSC.......................................................................................58
3.3.3. Xác định giờ công BDSC các cấp....................................................................64
3.3.4. Xác định ngày xe nằm các cấp ........................................................................67
3.3.5. Xác định nhu cầu vật tư...................................................................................71

3.3.6. Phân bổ nhu cầu BDSC...................................................................................73
3.3.7. Tổ chức lao động và đề suất công nghệ BDSC................................................73
3.4. Đánh giá hiệu quả phương án............................................................................78

3.4.1. Đánh giá định tính..................................................................................78
3.4.2. Đánh giá định lượng...............................................................................78
KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ..........................................................................................81
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................83
PHỤ LỤC.....................................................................................................................84


DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG ĐỒ ÁN.
-

GTVT
BDSC
BDKT
BD I
BD II
SCL
SCTX
KH
SXKD
KM
KHKT

: Giao thông vận tải.
: Bảo dưỡng sửa chữa.
: Bảo dưỡng kỹ thuật.
: Bảo dưỡng cấp 1.
: Bảo dưỡng cấp 2.
: Sửa chữa lớn.
: Sửa chữa thường xuyên.
: Kế hoạch.
: Sản xuất kinh doanh.
: Ki lô mét.
: Khoa học kỹ thuật


DANH MỤC BẢNG BIỂU- HÌNH VẼ.

HÌNH VẼ.
Hình 1.1. Đồ thị mài mòn chi tiết..............................................................................7
Hình 1.2. Tác động kỹ thuật đối với phương tiện......................................................9
Hình 1.3. Quy trình xây dựng kế hoạch.13
Hình 1.4. Quan hệ giữa kế hoạch BDSC
và các kế hoạch khác trong DNVT ô tô...................................................16
Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức...........................................................................................28
Hình 2.2. Thống kê độ tuổi phương tiện..................................................................32
Hình 2.3. Tình hình SXKD của xí nghiệp qua một số năm......................................36
Hình 2.4. Tỷ trọng về số lần hỏng xe trên tuyến......................................................48
Hình 3.1. Sơ đồ quá trình công nghệ sửa chữa
theo phương pháp tổng thành..................................................................77
BẢNG BIỂU.
Bảng 2.1. Tình hình phương tiện sử dụng trong xí nghiệp......................................31
Bảng 2.2. Tình hình lao động tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội (2009).............32
Bảng 2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội
qua một số năm......................................................................................35
Bảng 2.4. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu của các tuyến BDSC
trong Xưởng (năm 2009)........................................................................41
Bảng 2.5. Tình hình thực hiện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa (năm 2009).............41
Bảng 2.6. Số giờ công Bảo dưỡng kỹ thuật theo định mức.....................................43
Bảng 2.7. Bảng số ngày xe nằm BDSC tính theo định mức (ngày xe).....................45
Bảng 2.8. Tính toán khả năng thông qua của Xưởng .............................................47
Bảng 2.9. Số lần xe hỏng đột suất trên tuyến tính trên 1000 lượt xe.......................47
Bảng 2.10. Tổng hợp số lần xe hỏng hóc đột xuất trên tuyến..................................48
Bảng 3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Xí nghiệp..........................56
Bảng 3.2. Cự ly các tuyến liên tỉnh......................................................................... 57
Bảng 3.3. Cự ly các tuyến buýt kế cận.....................................................................58
Bảng 3.4. Kế hoạch BDSC các tuyến liên tỉnh............................................................59
Bảng 3.5. Kế hoạch BDSC các tuyến buýt kế cận.........................................................60


Bảng 3.6. Số lần BDSC xe có độ tuồi từ 3 đến 5 năm...............................................61
Bảng 3.7. Số lần BDSC xe có độ tuổi từ 5 đến 7 năm...............................................61
Bảng 3.8. Số lần BDSC xe có độ tuổi từ 7 đến 10 năm.............................................62
Bảng 3.9. Số lần BDSC xe có độ tuổi trên 10 năm....................................................63
Bảng 3.10. Giờ công BDSC xe có độ tuổi từ 3 đến 5 năm...........................................64
Bảng 3.11. Giờ công BDSC xe có độ tuổi từ 5 đến 7 năm...........................................65
Bảng 3.12. Giờ công BDSC xe có độ tuổi từ 7 đến 10 năm..........................................65
Bảng 3.13. Giờ công BDSC xe có độ tuổi trên 10 năm...............................................66
Bảng 3.14. Bảng giờ công SCTX tuyến buýt kế cận ...............................................67
Bảng 3.15. Bảng giờ công SCTX các tuyến liên tỉnh...............................................67
Bảng 3.16. Ngày xe nằm các cấp BDSC....................................................................68
Bảng 3.17. Nhu cầu vật tư các cấp..........................................................................71
Bảng 3.18. Các tuyến Xí nghiệp tiến hành BDSC trong Xưởng..............................73
Bảng 3.19. Bảng tính toán số lao động cần thiết trong Xưởng BDSC.....................74
Bảng 3.20. Tính toán khả năng thông qua của tuyến dây chuyền BD I...................76
Bảng 3.21. Mô hình tổ chức sản xuất BD1
theo trạm chuyên môn hóa tuyến dây chuyền.......................................76
Bảng 3.22. Bảng so sánh các chỉ tiêu giữa năm trước (2009) và phương án..........78
Bảng 3.23. Bảng tổng hợp kế hoạch BDSC
ở Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội năm 2010.......................................79
Bảng 3.24. Bảng điều độ xe vào BDSC các cấp......................................................80
Bảng 3.25. Thời gian biểu chạy xe trên tuyến Giáp Bát – Thạch Thất....................80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×