Tải bản đầy đủ

QUI TẮC CỘNG ,QUI TẮC NHÂNCH
CH
ƯƠ
ƯƠ
NG 5
NG 5
:
ĐẠI SỐ TỔ
ĐẠI SỐ TỔ
HỢP
HỢP


HOÁN VỊ ,CHỈNH HỢP, T
HOÁN VỊ ,CHỈNH HỢP, T


HỢP-
HỢP-

1.qui
1.qui
t
tắ
c
c
c
c


ng và qui t
ng và qui t


c nhân
c nhân
:
:
a.Qui tắc cộng:
VD
VD:
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
THAO GIẢNG TỔ TOÁN
THAO GIẢNG TỔ TOÁN
GV : NGUYỄN THỊ THU TRANG
GV : NGUYỄN THỊ THU TRANG
BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG
:QUI TẮC CỘNG ,QUI TẮC NHÂN
:QUI TẮC CỘNG ,QUI TẮC NHÂN
LỚP: 12A
LỚP: 12A
14
14

Có tất cả
Có tất cả
5 cách
5 cách


Có 5 cái bong bóng khác
Có 5 cái bong bóng khác
nhau .Hỏi có bao nhiêu
nhau .Hỏi có bao nhiêu
cách chọn 1 bóng cho 1
cách chọn 1 bóng cho 1
em bé ?
em bé ?

4
4
3
3
1
1
7
7
8
8
5
5
9
9
1
1
3
3
4
4
2
2
Vd 2
Vd 2
:
:
Có bao nhiêu cách
Có bao nhiêu cách
chọn 1 hình
chọn 1 hình


trong số các hình
trong số các hình
tròn và hình chữ
tròn và hình chữ
nhật ở trên
nhật ở trên
?
?
6
6
2
2
Có 13 cách
Có 13 cách

Qui tắc cộng
Qui tắc cộng:

Có m
Có m
1
1
cách chọn đối tượng x
cách chọn đối tượng x
1
1
,
,

Có m
Có m
2
2
cách chọn đối tượng x
cách chọn đối tượng x
2
2
,…
,…

Có m
Có m
n
n
cách chọn đối tượng x
cách chọn đối tượng x
n
n
.
.
(cách chọn đối tượng x
(cách chọn đối tượng x
i
i
không trùng
không trùng
với mọi cách chọn đối tượng x
với mọi cách chọn đối tượng x
j
j


nào)
nào)
Ta có : m
Ta có : m
1
1
+m
+m
2
2
+…+m
+…+m
n
n
cách chọn một
cách chọn một
trong các đối tượng đã cho.
trong các đối tượng đã cho.
, , 1,i j i j n
≠ ∀ =

Vd3:
Có bao nhiêu cách
chọn thức ăn ( trong
một lần ăn ) cho 4
chú thỏ ?
Biết rằng mỗi chú
thỏ chỉ được chọn
một trong 3 loại thức
ăn.
b.Qui
b.Qui


tắc nhân
tắc nhân
:
:

3 cách
3 cách
Cả thảy có
Cả thảy có


12 cách
12 cách

Qui tắc nhân cho hai đối tượng
Qui tắc nhân cho hai đối tượng
:
:
Nếu có
Nếu có
m
m
cách chọn đối tượng x
cách chọn đối tượng x
, và
, và
sau đó,với mỗi cách chọn đối tượng x
sau đó,với mỗi cách chọn đối tượng x
như thế,có
như thế,có
n
n
cách chọn đối tượng y
cách chọn đối tượng y
,
,
thì có
thì có
m x n
m x n
cách chọn cặp (x,y) .
cách chọn cặp (x,y) .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×