Tải bản đầy đủ

12 câu hỏi trắc nghiệm HTML

CÂU HỎI
1. HTML là viết tắt của từ gì ?
a. Hyper Text Markup Language
b. High Tech Markup Language
c. Handle To My Life
d. Hirectice Type Magic Lance
2. Thẻ dùng để làm gì ?
a. Định nghĩa 1 bản đồ như google map hoạt động
b. Chuyển đổi và định dạng mọi đối tượng trong nó như 1 bản đồ
c. Để các thể có thể vẽ những hình tròn, chữ nhật cho dễ thiết kế.
d. Để định nghĩa các vùng chứa đường dẫn trong phạm vi tấm hình.
3. Thẻ
có mặt từ phiên bản IE nào trở lên.
a. IE 6
b. IE 7
c. IE 9
d. IE 11
4. Thuộc tính FOR trong thẻ