Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn xin phép nghỉ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP
Kính gửi: Ban giám hiệu trường ……………………………………..
Tôi tên là:……………………………………………………………
Phụ huynh em: ……………………………………………………..
Là học sinh lớp : ……………………….
Tôi viết đơn này kính xin Ban giám hiệu cho phép con tôi được nghỉ học hôm
nay, thứ…………….., ngày ………tháng ………… năm …………….
Lý do : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn
(Phụ huynh ghi rõ họ và tên
Địa chỉ
Số chứng minh nhân dân
Điện thoại)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×