Tải bản đầy đủ

lý thuyết cơ bản về nhị thức niu tơn

Chương trình học TOÁN 11 (Moon.vn) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ NHỊ THỨC NIU-TƠN
Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Bài 1: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa x 4 trong khai triển ( x − 3) ?
9

Đ/s: 62236
Bài 2: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển ( 2 x − 1) ?
12

Đ/s: 25344
Bài 3: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa x9 trong khai triển ( 2 − x ) ?
15

Đ/s: Hệ số là − ( 2 ) C1510
10

Bài 4: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa x15 trong khai triển ( 3x − x 2 ) ?
12


Đ/s: Hệ số là −39.C129
Bài 5: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa x 7 trong khai triển ( 2 − 5x ) ?
13

Đ/s: Hệ số là 26. ( −5 ) .C136
7

10

2

Bài 6: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển  x 2 −  ?
x

11

Đ/s: Hệ số là ( −2 ) .C107
3

12

1

Bài 7: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển  2x −  ?
x

4

Đ/s: Hệ số là 28.C128
10

1 

Bài 8: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  x + 4  ?
x 


Đ/s: 45
12


1 

Bài 9: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  x 2 + 4  ?
x 


Đ/s: 495
15

2 

Bài 10: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  x3 + 2  ?
x 


Đ/s: 2562560
10

1 

Bài 11: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  x 2 + 3  ?
x 


Đ/s: 210

 1
Bài 12: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  5 + 3
 x

10


x ?


Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!


Chương trình học TOÁN 11 (Moon.vn) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Đ/s: 252
12

1

Bài 13: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  + x  ?
x


Đ/s: 495
16

1

Bài 14: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  3 x +  ?
x


Đ/s: 1820
n

1 

Bài 15: [ĐVH]. Cho biết trong khai triển  x3 + 2  tổng các hệ số của các hạng tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba
x 

2
bằng 11. Tìm hệ số của x ?
Đ/s: n = 4; a2 = C42 = 6
n

1

Bài 16: [ĐVH]. Cho biết trong khai triển  x 2 +  , tổng các hệ số của các hạng tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba
x

là 46. Tìm hạng tử không chứa x.
Đ/s: n = 9; a0 = 84

Thầy Đặng Việt Hùng

Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×