Tải bản đầy đủ

các bài toán đếm

Chương trình học TOÁN 11 (Moon.vn) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM – P2
Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Bài 1: [ĐVH]. Cho tập hợp A = {0;1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9} . Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số không
chia hết cho 5, trong đó:
a) Các chữ số có thể trùng nhau.
b) Các chữ số phải khác nhau.
Bài 2: [ĐVH]. Cho tập hợp A = {1; 2;3; 4;5;6; 7;8;9} . Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau
trong đó:
a) Tích các chữ số là số lẻ.
b) Tích các chữ số chia hết cho 10.
Bài 3: [ĐVH]. Cho tập hợp A = {0;1; 2;3; 4;5;6} . Lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau
thoả mãn:
a) Không bắt đầu bởi 456.
b) Số tận cùng không bằng 5.
Bài 4: [ĐVH]. Từ các chữ số 0; 4; 5; 7; 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên:
a) Là số lẻ, có 4 chữ số và nhỏ hơn 5000.
b) Lớn hơn 3000 và các chữ số đôi một khác nhau.
Bài 5: [ĐVH]. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số sao cho:

a) Chữ số 5 có mặt đúng 3 lần, các chữ số còn lại có mặt không quá 1 lần.
b) Chữ số 3 có mặt 4 lần, chữ số 4 có mặt 3 lần, các chữ số còn lại có mặt không quá 1 lần.
Bài 6: [ĐVH]. Cho tập hợp A = {0;1; 2;3; 4;5;6;} . Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau sao
cho:
a) Số đó có tổng các chữ số bằng 5.
b) Số đó có tổng các chữ số ở hàng chục và hàng trăm bằng 5.
Bài 7: [ĐVH]. Cho tập hợp A = {0;1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9} . Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác
nhau sao cho:
a) Số đó có tổng các chữ số bằng 8.
b) Số đó có tổng các chữ số bằng 8 và lớn hơn 235.
Bài 8: [ĐVH]. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể thiết lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau mà hai
chữ số 1 và 6 không đứng cạnh nhau?
Bài 9: [ĐVH]. Tính số các số tự nhiên đôi một khác nhau có 6 chữ số tạo thành từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5
sao cho 2 chữ số 3 và 4 đứng cạnh nhau.
Bài 10: [ĐVH]. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số sao cho:
a) Các chữ số đứng liền sau luôn lớn hơn chữ số đứng liền trước?
b) Các chữ số sau luôn nhỏ hơn chữ số đứng liền trước?
Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×