Tải bản đầy đủ

cách xử lí phương trình lượng giác

Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

08. CÁC PTLG XỬ LÍ CUNG
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
x
x π
a) sin 2  −  tan 2 x − cos 2 = 0
2
2 4

 17π

b) sin 2 2 x − cos 2 8 x = sin 
+ 10 x 
 2Bài 2: [ĐVH]. Giải các phương trình sau

a)

( 2 − 3 ) cos x − sin

2

2 cos x − 1

x π
 − 
 2 4  =1

 21π

 π
b) sin 2 4 x − cos 2 6 x = sin 
+ 10 x  , x ∈  0; 
 2

 2

π x
Bài 3: [ĐVH]. Giải phương trình sin x.cos 4 x − 2sin 2 2 x = 4 sin 2  −  , x − 1 < 3
4 2
9π 

 π

Bài 4: [ĐVH]. Giải phương trình cos 2 ( 3π − 2 x ) − 3 cos  4 x −  = 1 + sin 2 ( π − 2 x ) ; x ∈  − ; 2π 
2 

 3


Bài 5: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
 17π

a) 2 ( sin 4 x + cos 4 x ) − cos 


− 2x  = 0
 2


3π 

b) 4 sin 2 x − 3cos 2 x − 5 cos  3 x +  = 0
2 


Bài 6: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a)

1+ 3
2
 9π
 1− 3
 5π

cos  − x  +
sin  + x  =
2 2
 2
 2 2
 2
 2

 21π

b) sin 
+ 2 x  + 3 sin ( π − 2 x ) = cos 2 x + 2 sin 2 x
 2


Bài 7: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
 x + 5π 
 x − 8π 
a) 2 cos 
 .sin 
 = cos 3 x − 1
 2 
 2 

 3π

b) 2 cos 2  − x  + 3 3 sin x.cos x − cos 2 ( 3π − x ) = 2
 2


Bài 8: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) 2 3 cos 2 ( x + π ) + 6sin ( x + 3π ) .cos ( x + 5π ) = 3 3
 9π

 7π

b) sin 2 ( π − x ) + 3sin  − x  .cos 
+ x  − 4 cos 2 ( 21π + x ) = 0
 2

 2

Bài 9: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
9π 
π


a) sin 3  x +  − 4sin 3 x − 3cos x.sin 2 x + cos  x −  = 0
2 
2b) sin 2 x.tan x + cos 2 x.cot x + cos 2 x = 1 + tan( x + 3π) + cot( x + 29π)

Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×