Tải bản đầy đủ

phương trình lượng giác có điều kiện

Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

07. CÁC PTLG CÓ ĐIỀU KIỆN – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN

 x
π

 3π 
Bài 1: [ĐVH]. Tìm nghiệm trong ( 0; π ) của phương trình 4sin2  π −  − 3sin  − 2x  = 1+ 2cos2  x − 
4
 2
2


Bài 2: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
π


a) 2 cos 3 x cos x + 3 (1 + sin 2 x ) = 2 3 cos 2  2 x + 
4

2
b) 3 ( 2 sin x + sin x − 2 ) = ( 2 sin x − 3) cos x

Bài 3: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) 1 + tan

x
x
sin x 
= cos x + tan  cos 2 x +

2
2
cos x − 1 

Bài 4: [ĐVH]. Giải phương trình 3 tan 3 x − tan x +

b) 48 −

1
2
− 2 (1 + cot 2 x.cot x) = 0
4
cos x sin x

3(1 + sin x)
π x
= 8cos 2  − 
2
cos x
 4 2

Bài 5: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a)

2 − sin 2 x − cos 2 x + 3 2 sin x
= −1


(sin x + cos x) 2

π
b) sin x.sin 2 x − cos x sin 2 2 x + 1 = 2 cos 2 ( x − )
4

Bài 6: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
π

a) 2 cos 2  − 2 x  + 3 cos 4 x = 3 − 4 sin 2 x
4


b) tan x − cot x =

sin 2 x cos 2 x
+
cos x
sin x

Bài 7: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
π

π

1 + sin 2 x + 2 sin  − x  cos  − x 
4

4
 = 2 sin x.cos  π − 2 x 
a)


 5π

2

1 + tan 2  − x 
 2

π

b) sin 3 x + 3sin x = 2(2 sin 2 x + 1) cos x + 2 sin  x − 
4


Bài 8: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) sin x.cos 2 x + cos 2 x ( tan 2 x − 1) + 2 sin 3 x = 0

b) cot x + tan 2 x =

cos x
cos x − sin x

Bài 9: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) cos 3 x − cos x + cos 2 x = sin 3 x + sin 2 x + sin x + 1

b) cot x −

2 cos 4 x
= tan 2 x
sin 2 x

Bài 10: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) 1 + 3cos x + cos 2 x = cos 3 x + 2sin x.sin 2 x

sin 3 x − 2sin x + cos 2 x
b)
=0
1 + cot x

Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×