Tải bản đầy đủ

Đề cương kế hoạch hóa

CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ TP.HCM GIAI ĐOẠN 2000-2015 VÀ LẬP KẾ HOẠCH
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CHO TP.HCM GIAI ĐOẠN 5 NĂM
2016-2020 BẰNG PHƯƠNG PHÁP OLS.
1. Lý do chọn đề tài:
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng và phát
triển kinh tế, vừa là kết quả của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong một giai đoạn
nhất định, vừa là yếu tố cực kì quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội quốc gia
lên một trình độ mới.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã được
Đảng và Nhà nước ta xác định là con đường tất yếu để Việt Nam nhanh thoát khỏi tình
trạng lạc hậu, chậm phát triển trở thành một quốc gia văn minh, hiện đại. Nội dung và
yêu cầu cơ bản của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta theo hướng công nghiệp hoá,
hiện đại hoá là tăng nhanh tỷ trọng giá trị trong GDP của các ngành công nghiệp, xây
dựng và thương mại - dịch vụ, đồng thời giảm dần tương đối tỷ trọng giá trị trong GDP
của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Cùng với quá trình chuyển dịch
của cơ cấu kinh tế tất yếu sẽ dẫn đến những biến đổi kinh tế và xã hội theo hướng công
nghiệp hoá, hiện đại hoá của cơ cấu các vùng kinh tế, các thành phần kinh tế, các lực
lượng lao động xã hội, cơ cấu kinh tế đối nội, cơ cấu kinh tế đối ngoại…
Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí địa lý, kinh tế đặc biệt quan trọng. Có các điều
kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa. Với quy mô kinh tế hơn 1/5 của cả nước,
thành phố Hồ Chí Minh đã và đang là một động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước. Quá

trình chuyển dịch trong những năm qua của thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại những
hiệu quả nhất định nhưng nhìn chung quá trình chuyển dịch còn chậm chạp, mang lại
hiệu quả nhưng chưa tạo được sự đột phá, vì vậy cần phải có một lộ trình chi tiết nhằm cụ
thể hóa từng bước thực hiện để đảm bảo chuyển dịch cơ cấu ngành thành phố Hồ Chí
Minh một cách toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất.
Với các vấn đề trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Cơ cấu ngành kinh tế thành
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2015 và lập kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế


cho thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 5 năm 2016-2020 bằng phương pháp OLS” để xem
xét một cách tổng quan và rút ra ưu, nhược điểm, phát hiện điểm mạnh, điểm yếu, xu
hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhanh hơn.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
• Phân tích và đánh giá các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
thành phố Hồ Chí Minh.
• Phân tích và đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của thành phố
Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2000-2015.
• Dự báo sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2016-2020 dựa trên định hướng và mục tiêu của Nhà nước đã đề ra.
• Đề xuất một số giải pháp giúp cải thiên sự chuyển dịch ngành kinh tế đạt chất
lượng và hiệu quả.
3. Câu hỏi nghiên cứu:


Tỷ trọng các ngành kinh tế trong GDP của thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào?Cơ cấu ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2000-2015 như thế
nào và có đúng với định hướng, mục tiêu chuyển dịch của Nhà nước không?Sự dịch chuyển cơ cấu này mang lại tác động tích cực hay tiêu cực đối với kinh tế
Việt Nam nói chung và kinh tế địa phương (thành phố Hồ Chí Minh) nói riêng?Cơ cấu ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi như thế nào trong giai
đoạn 5 năm sắp tới 2016-2020?


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:


Đối tượng nghiên cứu:
 Cơ cấu ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
 Mô hình chuyển dịch ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.Phạm vi nghiên cứu: Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2015.

5. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm đã dùng phương pháp phân tích mô tả và phân tích định lượng. Sử dụng những số
liệu thu thập thập được từ tổng cục thống kê và tham khảo nhiều văn kiện Đảng bộ và các
tài liệu khác. Nhóm đã phân tích số liệu quá khứ, đưa ra nhận xét và phân tích về chuyển


dịch cơ cấu ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, sử dụng mô hình
hồi quy bằng phần mềm Eview để lập kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành trong thời gian
tới.
6. Nguồn số liệu
Số liệu thứ cấp đã qua xử lí được thu thập từ nguồn website của Cục thống kê và Ủy ban
nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.
7. Ý nghĩa của đề tài:


Về phương diện học thuật:
 Hệ thống những lý thuyết quan trọng về cơ cấu và tăng trưởng kinh tế.
 Đánh giá các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và

tác động của sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế địa phương đến tình hình
phát triển kinh tế đất nước.


Về phương diện thực tiễn:
 Các bằng chứng tìm thấy trong đề tài có thể đóng góp cơ sở khoa học để

tham khảo, từ đó hoạch định các mục tiêu vi mô, vĩ mô trong dài hạn và
đưa ra hành động cụ thể nhằm phát triển kinh tế địa phương hiệu quả.
 Kết quả nghiên cứu cũng là một kênh tài liệu giành cho những người quan

tâm đến đề tài về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của thành
phố Hồ Chí Minh.
8. Kết cấu của đề tài:
Đề tài được bố cục thành 4 chương như sau:
Chương 1: Phần mở đầu
Chương 2: Tổng quan kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2015
Chương 3: Cơ cấu và sự chuyển dịch ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong giai
đoạn 2000-2015
Chương 4: Kế hoạch và dự báo chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
giai doạn 2016-2020Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×