Tải bản đầy đủ

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Câu 22: Quan hêê biêên chứng giữa Cơ sở hạ tầng và Kiến trúc
thượng tầng. Ý nghĩa phương pháp luâên, liên hêê thực tế?

I.Định nghĩa Cơ sở hạ tầng và Kiến trúc thượng tầng
1.Định nghĩa Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng là tổng hợp các
quan hêê sản xuất hợp thành kết cấu kinh tế của 1 xã hôêi nhất định.
Trong đó có quan hêê sản xuất tàn dư, quan hêê sản xuất thống trị và
quan hêê sản xuất mầm mống. Quan hêê sản xuất thống trị là quan
trọng nhất vì nó quy định tính chất của cơ sở hạ tầng.
VD:
Phân biêêt giữa cơ sở hạ tầng và kết cấu hạ tầng.
2.Định nghĩa Kiến trúc thượng tầng: Kiến trúc thượng tầng là
tất cả những quan điểm chính trị, pháp luâêt, triết học, đạo đức, tôn
giáo, nghêê thuâêt... với những thể chế tương ứng như: nhà nước,
đảng phái, giáo hôêi, các đoàn thể... được hình thành trên môêt cơ sở
hạ tầng nhất định
Mỗi yếu tố của kiến trúc thượng tầng có những đăêc điểm riêng,
quy luâêt riêng của nó. Chúng liên hêê, tác đôêng lẫn nhau, cùng nảy
sinh trên môêt cơ sở hạ tầng nhất định. Trong đó, Nhà nước có vai tro
đăêc biêêt quan trọng.
-Trong xã hôêi có giai cấp đối kháng thì tính giai cấp của kiến trúc

thượng tầng thể hiêên rõ ở sự đối lâêp về quan điểm, tư tưởng của các
giai cấp đối kháng. Phản ánh cở sở hình thành và phản ánh mâu
thuẫn của chính cơ sở hạ tầng.
Giai cấp thống trị tìm cách giữ các quan điểm, quyết định của
mình con giai cấp đối kháng thì đấu tranh để phá bỏ những cái cũ...
II.Quan hêê biêên chứng
1.Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng: (dự trên 2
đăêc điểm chính)
-Cơ sở hạ tầng nào thì sinh ra kiến trúc thượng tầng ấy.
Tính chất của kiến trúc thượng tầng ấy bị quy định bở quan hêê
sản xuất thống trị. Do đó, tiêu chuẩn khách quan đánh giá 1 chế đô ê
xã hôêi là dựa vào quan hêê sản xuất thống trị. Vì 2 nguyên nhân sau:


+Quan hêê sản xuất là quan hêê cơ bản nguyên thủy quy định các
quan hêê khác trong xã hôêi
+Mâu thuẫn trong đời sống kinh tế xét cho cùng quy định mâu
thuẫn trong đời sống chính trị tư tưởng
-Cơ sở hạ tầng quy định sự hình thành tính chất kiến trúc
thượng tầng và cơ sở hạ tầng biến đổi thì sớm muô ôn gì kiến
trúc thượng tầng sẽ đổi theo.
2.Sự tác đôêng trở lại của Kiến trúc thượng tầng với Cơ sở hạ
tầng
-Kiến trúc thượng tầng có chức năng bảo vê ê, duy trì, cũng
cố, phát triển cơ sở hạ tầng sinh ra nó. Đồng thời nó đấu tranh,
tìm mọi cách xóa bỏ Cơ sở hạ tầng cũng như Kiến trúc thượng tầng
cũ.
VD tư bản xóa bỏ phong kiến....
-Các bôê phâên khác nhau của Kiến trúc thượng tầng tác đôêng
lên Cơ sở hạ tầng dưới những hình thức khác nhau, mức đô ê
khác nhau, phạm vi khác nhau... Bản thân các yếu tố, các bôê phâên
của Kiến trúc thượng tầng cũng tác đôêng lẫn nhau.
-Sự tác đôêng trở lại của Kiến trúc thượng tầng đối với Cơ sở
hạ tầng theo 2 hướng:
+Nếu Kiến trúc thượng tầng tác đôêng cùng chiều với quy luâêt
khách quan, tức là ra các chính sách phù hợp với quy luâêt khách
quan thì sẽ thúc đẩy cơ sở hạ tầng phát triển
+Nếu Kiến trúc thượng tầng tác đôêng ngược chiều với quy luâêt
khách quan sẽ kìm hãm sự phát triển của Cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, nếu Kiến trúc thượng tầng tác đôêng ngược chiều với

quy luâêt khách quan, kìm hãm thì tất yếu kinh tế vẫn tự chọn đường
đi. VD: Khoán chui trước khoán 10...
III.Ý nghĩa phương pháp luâ ên:
-Thấy được tác đôêng trở lại quan trọng của Kiến trúc thượng tầng
với Cơ sở hạ tầng, đăêc biêêt là vai tro của nhà nước.


-Củng cố không ngừng phát triển, xây dựng Kiến trúc thượng
tầng để có được cơ sở đúng đắn phù hợp quy luâêt để thúc đẩy Cơ
sở hạ tầng phát triển
Liên hêê ở nước ta: cần phải nâng cao vai tro lãnh đạo của Đảng,
sự quản lý của Nhà nước và hoạt đôêng của các đoàn thể, tổ chức
chính trị
Cơ sở hạ tầng của Viêêt Nam là kết cấu kinh tế nhiều thành phần
theo định hướng xã hôêi chủ nghĩa, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai
tro chủ đạo gồm kinh tế hợp tác tạo thành nền tảng trong nền kinh tế
quốc dân. Cơ sở hạ tầng của nước ta hiêên nay là cơ sở hạ tầng quá
đôê. Vấn đề đăêt ra hiêên nay là phải không ngừng nâng cao sự lãnh
đạo của Đảng, của Nhà nước đồng thời phát huy vai tro của các tổ
chức chính trị, xã hôêi... Đảng lãnh đạo tuyêêt đối xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hôêi chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
Thực chất quan hêê giữa Cơ sở hạ tầng và Kiến trúc thượng tầng
là quan hêê kinh tế và chính trị. Trong đó, kinh tế suy cho cùng quyết
định chính trị và chính trị có tác đôêng trở lại mạnh mẽ. Chính vì thế
nước ta hiêên nay thực hiêên công cuôêc đổi mới toàn diêên, trong đó
đổi mới kinh tế là tọng tâm và từng bước đổi mới về chính trị.
Trong đổi mới kinh tế là tiếp tục xây dựng nền kinh tế nhiều thành
phần định hướng xã hôêi chủ nghĩa.
Đổi mới chính trị không phải là thay đổi chế đôê chính trị mà là đổi
mới tư duy chính trị. Ví dụ như tư duy trước đây cho rằng kinh tế thị
trường là đối lâêp với chủ nghĩa xã hôêi. Nhưng ngày nay, Đảng ta
khẳng định kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại và
chúng ta cần phải tiếp thu trong thời kỳ quá đôê đi lên chủ nghĩa xã
hôêi.
Chống các quan điểm đoi đa nguyên chính trị...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×