Tải bản đầy đủ

Cau 17 (vai tro cua LLSX)

Câu 17: Vai trò của Lực lượng sản xuất đối với sự phát triển xã hội. Ý
nghĩa trong việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay?
1.Định nghĩa lực lượng sản xuất:
-Lực lượng sản xuất là sự kết hợp giữa tư liệu sản xuất, mà trước
hết là công cụ lao động và người lao động với những kỹ năng, kinh
nghiệm và tri thức khoa học nhất định để sản xuất ra của cải.
Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự
nhiên. Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện trình độ chinh phục
tự nhiên của con người trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Ngoài
công cụ lao động, trong tư liệu sản xuất còn có đối tượng lao động...
2.Vai trò của lực lượng sản xuất:
-Suy cho cùng, lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định sự vận
động và phát triển của xã hội vì: sự phát triển của lực lượng sản xuất
đến một lúc nào đó sẽ tạo ra sự mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản
xuất đòi hỏi phải phá vỡ quan hệ sản xuất cũ. Quan hệ sản xuất bị
phá vỡ đến sự biến đổi về phương thức sản xuất. Phương thức sản
xuất biến đổi dẫn đến cơ sở hạ tầng biến đổi. Cơ sở hạ tầng biến đổi
dẫn đến kiến trúc thượng tầng biến đổi và dẫn đến xã hội thay đổi từ
hình thái này sang hình thái khác cao hơn..
3.Ý nghĩa trong việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta
hiện nay (5 ý nghĩa)

-Thấy được vai trò quan trọng của lực lượng sản xuất trong
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong quá trình
xây dựng chủ nghĩa xã hội cần chú ý đến việc xây dựng, nâng cao
trình độ lực lượng sản xuất. Vì thế phải đẩy mạnh công tác giáo dục
đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực của đất nước....
-Trong việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta phải xuất
phát từ chính tình hình cụ thể của lực lượng sản xuất để có chính
sách cụ thể. Lực lượng sản xuất của ta có trình độ khác nhau,
không đồng đề vì vậy phải có chính sách phù hợp để phát triển
lực lượng sản xuất
-Để xây dựng lực lượng sản xuất phải đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa. Chỉ công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới phát triển


được lực lượng sản xuất... phải đi tắt, đón đầu tiếp thu những thành
tựu của văn minh nhân loại, đẩy mạnh công nghiệp hóa theo định
hướng xã hội chủ nghĩa
-Muốn xây dựng lực lượng sản xuất phải có quan hệ sản
xuất phù hợp. Lực lượng sản xuất ở nhiều trình độ thì phải có nhiều
hình thức quan hệ sản xuất. Vì thế chúng ta phải đẩy mạnh việc phát
triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
-Quan tâm đến nguồn lực con người thông qua các chiến
lược, chính sách về đào tọa nguồn nhân lực cho phát triển ....Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×