Tải bản đầy đủ

Cau 16 (quan he san xuat)

Câu 16: Quan hêê sản xuất là gì? Phân tích kết cấu của quan hêê sản
xuất và ý nghĩa trong viêêc xây dựng quan hêê sản xuất mới?
1.Định nghĩa Quan hêê sản xuất:
Quan hêê sản xuất là quan hêê giữa người với người trong lao
đôêng thể hiêên ở quan hêê sở hữu về tư liêêu sản xuất, quan hêê tô
chức quản sản xuất và quan hêê phân phối sản phẩm lao đôêng. Trong
quan hêê sản xuất, quan hêê sở hữu về tư liêêu sản xuất giữ vai trò chủ
đạo (giữ vị trí quy định các quan hêê khác)
Vì ai có sở hữu về tư liêêu sản xuất sẽ làm chủ trong khâu tô chức
quản lý sản xuất và phân phối sản phẩm lao đôêng.
2.Phân tích kết cấu:
-Quan hêê sản xuất do con người tạo ra nhưng nó tồn tại môêt cách
khách quan không phụ thuôêc vào ý muốn chủ quan của con người
-Quan hêê sản xuất mang tính ôn định tương đối trong bản chất xa
hôêi và tính phong phú đa dạng trong hình thức biểu hiêên.
3.Ý nghĩa trong viêêc xây dựng quan hêê sản xuất mới
-Trong viêêc xây dựng quan hêê sản xuất mới cần phải chú ý xây
dựng cả 3 măêt về quản lý sở hữu về tư liêêu sản xuất, quan hêê tô
chức quản lý sản xuất và quan hêê phân phối sản phẩm.
-Trước đôi mới ở nước ta xây dựng mối quan hêê sản xuất không
dựa trên trình đôê của lực lượng sản xuất. Chúng ta đa đưa HTX hóa

quy mô cao và cải tạo công thương nghiêêp ồ ạt mang tính hình
thức... chưa quan tâm đúng mức đến người lao đôêng nên đa triêêt
tiêu đôêng lực sản xuất
-Có thời gian chúng ta đa đồng nhất quan hêê sản xuất với quan
hêê sở hữu về tư liêêu sản xuất. Cho rằng chỉ cần đưa nông dân vào
hợp tác xa là có quan hêê sản xuất XHCN.
-Có thời gian ta coi nhẹ lợi ích cá nhân của người lao đô n
ê g dẫn
đến triêêt tiêu đôêng lực lao đôêng.
Vì vâêy, trong quá trình xây dựng mối quan hêê sản xuất mới hiêên
nay cần chú ý đến các hình thức chung gian, hình thức quá đô .ê ..
nhằm thực hiêên mục tiêu phát triển lực lượng sản xuất, tạo điều kiêên
cho sản xuất phát triển.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×