Tải bản đầy đủ

TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

��#ࡱ#�################>###��
#################>###########@#######����####=###�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���#q`
###�#�###############v4####bjbjqPqP##################
###8H###:###:##v,##############################��##########��##########��#######
###########�#####�#######�###�#######�#######�#######�#######�###############�##
#####�#######�#######�#######�###<###�###


###�#######�###�###�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�####
###r#######t#######t#######t#######t#######t#######t###$###�
##h###M


##�###�#######################�#######�#######################�#######�#######�#
######�#######�###############�#######�#######�###############�#######�#########

######################�#######�#######�#######�#######�#######r#################
######################################################�#######r#################
######################�#######�#################################################
######################�#######�###


###0�xh
%#�#########�#######�#######################r#######�###0###�###############�
######�#######�
################################################################################
######�
##############�###########`###�#######�###############�#######�#################
######################�#######�#######�#######�#######�#########################
######################################################�#######�#######�#######�#
######�#######�#######�#######�###############�#######�#######�###�###�#######�#
######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#
######�#######�#######����######


################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###################V��i da�n so� h�n 1 ty� ng���i, so�ng tre�n la�nh tho� ro�ng
3,3 trie�u km2,�a�t n���c a�n �o� vo�n la� mo�t trong nh��ng n�i co� ne�n va�n
minh s��m nha�t tre�n tra�i �a�t na�y. Na�m ve� pha�i nam cha�u a�, a�n �o� la�
mo�t quo�c gia co� nhie�u ye�u to� ��a ly� tra�i ng���c nhau: v��a co� da�y
Hymalaya cao v��i v��i, la�i v��a co� bie�n a�n �o� d��ng ro�ng me�nh mo�ng;
v��a co� do�ng so�ng a�n cha�y ve� ph�a ta�y, la�i co� do�ng so�ng ha�ng cha�y
ve� ph�a �o�ng; v��a co� �o�ng ba�ng ph� nhie�u ma�u m��, la�i v��a co� sa ma�c
kho� ca�n; co� n�i tuye�t r�i gia� la�nh, la�i co� n�i na�ng cha�y, no�ng
b��c,�nh��ng �ie�u kie�n t�� nhie�n tra�i ng���c va� kha�c nghie�t a�y �a� a�nh
h���ng kho�ng nho� t��i phong ca�ch t� duy va� ���i so�ng cu�a ng���i a�n
�o�#22222. ch�nh t�nh cha�t �o�i la�p va� kha�c nghie�t a�y, mo�t ma�t giu�p cho
ng���i a�n �o� co� ca�ch nh�n nha�n va� xem xe�t va� quan nie�m ve� t�� nhie�n
kho�ng ch� �� ma�t na�y hoa�c ma�t kia cu�a s�� �o�i la�p ma� pha�i �� ca� hai
ma�t �o�i la�p tra�i ng���c nhau �o�. �a�y ch�nh la� ma�m mo�ng cu�a s�� h�nh

tha�nh va� pha�t trie�n t� duy trie�t ho�c. Ma�t kha�c, chu�ng co�n la� nh��ng
the� l��c t�� nhie�n �e� na�ng va� ghi da�u a�n �a�m ne�t le�n ���i so�ng va�t
cha�t va� tinh tha�n cu�a ng���i a�n �o�.Ve� �ie�u kie�n kinh te� - xa� ho�i:
xa� ho�i a�n �o� co� �a�i la� mo�t xa� ho�i xua�t hie�n ra�t s��m. Theo ta�i
lie�u kha�o co� ho�c, va�o khoa�ng gi��a thie�n nie�n ky� th�� III �e�n �a�u
thie�n nie�n ky� th�� II tr���c co�ng nguye�n �a� na�y n�� ne�n va�n minh so�ng
a�n. Trong ne�n va�n minh a�y, nha� n���c �a� xua�t hie�n, co�ng nghie�p, thu�
co�ng nghie�p va� th��ng nghie�p �a� �a�t �e�n tr�nh �o� nha�t ��nh. Nh�ng va�o
khoa�ng the� ky� XVII tr���c co�ng nguye�n, do s�� ta�n pha� cu�a thie�n tai ma�
�a�c bie�t la� s�� hoa�nh ha�nh d�� do�i va� lie�n tie�p cu�a lu� lu�t vu�ng ha�
l�u so�ng a�n, la�m cho ne�n va�n minh na�y su�p �o�. �e�n the� ky� XV (tcn),
t�� trung a�, ca�c bo� la�c u mu�c Arya �a� xa�m nha�p va�o a�n �o�. Ho� no�
d�ch, �o�ng hoa� va� ho�n chu�ng v��i ng���i ba�n ��a �ravida va� tr�� tha�nh
mo�t ye�u to� chu� the�, �a�t mo�ng cho ne�n va�n minh a�n �o� truye�n tho�ng �
ve�da. Trong ne�n va�n minh �o�, che� �o� co�ng xa� no�ng tho�n ma� �a�c tr�ng
cu�a no� la� ruo�ng�a�t thuo�c quye�n s�� h��u nha� n���c cu�a ca�c �e� v��ng,
����c xa�c la�p va� pha�t trie�n. Quan he� gia ��nh va� tha�n to�c ����c coi la�
quan he� c� ba�n. Ne�n kinh te� tie�u no�ng ke�t h��p cha�t che� v��i thu� co�ng
nghie�p ra�t ����c quan tro�ng. Trong xa� ho�i chia ra 4 �a�ng ca�p l��n. ���ng
�a�u la� �a�ng ca�p ta�ng l��, le� s� Ba� la mo�n. Th�� hai la� �a�ng ca�p quy�
to�c bao go�m v��ng co�ng, t���ng l�nh, vo� s�. Th�� ba la� �a�ng ca�p b�nh da�n
t�� do go�m co� th��ng nha�n, th�� thu� co�ng va� da�n chu�ng cu�a co�ng xa�.
Th�� t� la� �a�ng ca�p cu�ng �inh no� le�. Che� �o� no� le� �� a�n �o� co�
nh��ng �a�c �ie�m kha�c v��i nh��ng n�i kha�c. Th�� nha�t, che� �o� chie�m h��u
no� le� kho�ng nh��ng kho�ng pha� huy� co�ng xa� nguye�n thuy� ma� co�n duy tr�
ma�i ve� sau. Th�� hai, ng���i no� le� va�n ����c co� gia ��nh va� chu�t �t ta�i
sa�n rie�ng. T�nh cha�t che� nghie�m nga�t cu�a �a�ng ca�p la� �a�c �ie�m no�i
ba�t cu�a xa� ho�i a�n �o�. Ma�c cho ra�ng �o� la� �ch���ng nga�i c� ba�n tre�n
con ����ng tie�n bo� va� hu�ng c���ng cu�a a�n �o�. �o�ng th��i, s�� pha�n chia
�a�ng ca�p �o� �a� la�m ph��c ta�p the�m ca�c quan he� xa� ho�i. La�n so�ng
cho�ng la�i s�� tho�ng tr� cu�a �a�ng ca�p Ba� la mo�n �a� da�y le�n ma�nh me�
�� no�ng tho�n va� tha�nh th� �� a�n �o� co� �a�i. Tre�n l�nh v��c t� t���ng �o�
la� cuo�c �a�u tranh cu�a chu� ngh�a duy va�t, vo� tha�n, chu� ngh�a hoa�i nghi
cho�ng la�i uy the� cu�a kinh ve� da va� ca�c t�n �ie�u to�n gia�o Ba�lamo�n
die�n ra quye�t lie�t.T�� the� ky� th�� VI (TCN) �e�n the� ky� XVIII (SCN), a�n
�o� tra�i qua ha�ng loa�t nh��ng bie�n co� l��n lao trong ���i so�ng xa� ho�i.
�o� la� nh��ng cuo�c chie�n tranh tho�n t�nh la�n nhau gi��a ca�c v��ng trie�u
trong n���c va� s�� xa�m la�ng cu�a ca�c quo�c gia be�n ngoa�i. Nh��ng cuo�c
chie�n tranh �o� �a� la�m cho ne�n sa�n xua�t b� ��nh tre�, ���i so�ng cu�a
nha�n da�n kho�n kho�. �e�n the� ky� XVIII, a�n �o� b� �e� quo�c anh �o ho�.
Cuo�c �o� ho� a�y �a� ��a a�n �o� b���c sang th��i ky� tho�ng nha�t ve� ch�nh


tr�, thu�c �a�y s�� ke�t h��p va�n hoa� co� truye�n v��i va�n hoa� ta�y a�u.A�n
�o� la� n�i to�n gia�o xua�t hie�n s��m nha�t tre�n the� gi��i, �o�ng th��i
cu�ng la� n�i nhie�u to�n gia�o nha�t. Trong khi �a�o Ba�lamo�n �� a�n �o� ����c
su�ng ba�i t�� the� ky� th�� X tr���c co�ng nguye�n th� d���ng nh� ch� co� n�i
na�o co bo�ng da�ng to�n gia�o. S�� ra ���i cu�a to�n gia�o trong l�ch s�� nha�n
loa�i la� mo�t b���c tie�n cu�a l�ch s��: �s�� pha�t trie�n cu�a l�ch s�� xa�
ho�i ch��ng to� ra�ng to�n gia�o la� mo�t hie�n th���ng xa� ho�i ma� nha�n loa�i
pha�t trie�n �e�n giai �oa�n na�o m��i co� ����c. Trong buo�i �a�u cu�a xa� ho�i
loa�i ng���i ch�a the� co� to�n gia�o. T�� cho� ch�a co� to�n gia�o �e�n khi co�
to�n gia�o ra ���i �a� �a�nh da�u mo�t b���c tie�n cu�a nha�n loa�i�. Ngoa�i
�a�o Ba�lamo�n, a�n �o� co�n co� a�n �o� gia�o, pha�t gia�o, �a�o Jaina, �a�o
Sikh, �a�o ho�i, �a�o Kito�, �a�o do tha�i,� Ve� khoa ho�c va� va�n hoa�: khoa
ho�c va� va�n hoa� pha�t trie�n ra�t s�m �� a�n �o� co� trung �a�i. �ie�u �o�
����c the� hie�n �� cho�, ngay t�� ne�n va�n minh so�ng a�n �a� xua�t hie�n nha�
n���c. Ve� toa�n ho�c, ng���i a�n �o� �a� pha�t minh ra he� so� tha�p pha�n �ma�
thie�u no� se� kho�ng the� ra ���i nhie�u pha�t minh khoa ho�c va� ky� thua�t ��
ph��ng ta�y�; ho� co�n t�nh ����c so� Pi, bie�t ����c ��nh lua�t c� ba�n ve�
mo�i quan he� gi��a ca�nh huye�n v��i hai ca�nh go�c vuo�ng; gia�i ����c ph��ng
tr�nh ba�c 2, 3. ve� thie�n va�n ho�c, ng���i a�n �o� co�n sa�ng ta�o ra l�ch
pha�p, t�nh ����c so� nga�y trong na�m la� 365 nga�y, gia�i th�ch ����c hie�n
t��ng nha�t th��c, nguye�t th��c. Ve� y ho�c, ng���i a�n �o� �a� nghie�n c��u
va� bie�t ����c ha�u he�t ca�c ta�c du�ng ta�c du�ng cu�a tha�o d���c �e� ch��a
be�nh c��u ng���i. Ho� co�n vie�t sa�ch ch��a be�nh ngoa�i khoa, d���ng sinh
tie�u �o�c, ph��ng pha�p cha�n �oa�n va� cha�m c��u,� Ch�� xua�t hie�n �� a�n
�o� ra�t s��m, va�o khoa�ng 2500 tr���c co�ng nguye�n �a� xua�t hie�n ch�� vie�t
cu�ng vie�t tre�n chie�c a�n ba�ng �o�ng. H�nh th��c ca dao truye�n mie�ng va�
ca�c bo� s�� thi cu�a ng���i a�n �o� cu�ng xua�t hie�n ra�t s��m va� ����c l�u
truye�n ma�i ve� sau.Ve� trie�t ho�c, cu�ng nh� mo�i tra�o l�u trie�t ho�c
kha�c, trie�t ho�c a�n �o� co� trung �a�i pha�t sinh a� pha�t trie�n tua�n theo
ca�c quy lua�t kha�ch quan cu�a l�ch s�� trie�t ho�c. Nh�ng bie�u hie�n cu�a
nh��ng quy lua�t a�y trong nh��ng �ie�u kie�n kinh te� � xa� ho�i rie�ng bie�t
cu�a a�n �o� co� � trung �a�i �a� mang la�i mo�t so� �a�c �ie�m c� ba�n, co�
t�nh �a�c thu� sau �a�y:Th�� nha�t, so v��i ca�c ne�n trie�t ho�c ka�c, trie�t
ho�c a�n �o� co� trung �a�i la� mo�t trong nh��ng trao l�u trie�t ho�c ra ���i
va� pha�t trie�n ra�t s��m. No� ����c h�nh tha�nh t�� thie�n nie�n ky� th�� II,
�a�u thie�n nie�n ky� th�� I (TCN) va� va�n �o�ng, pha�t trie�n trong l�ch s��.
V��i khoa�ng th��i gian xua�t hie�n a�y, no� ch��ng to� t�nh v���t xa �ie�m mo�c
th��i gian ra ���i cu�a ca�c ne�n trie�t ho�c kha�c �e� tr�� tha�nh mo�t trong
nh��ng co�i nguo�n, ca�i no�i cu�a trie�t ho�c the� gi��i no�i rie�ng va� cu�a
ne�n va�n minh nha�n loa�i no�i chung.Th�� hai, ve� be� da�y th��i gian �o�,
ne�n trie�t ho�c a�n �o� co� trung �a�i �a� la�m ne�n mo�t vo�c da�ng �o� so�,
ch��a ���ng nh�ng t� t���ng quy� ba�u cu�a nha�n loa�i. T�nh �o� so� cu�a no�
kho�ng ch� the� hie�n �� quy mo�, so� l���ng cu�a ca�c ta�c pha�m �e� la�i, ��
s�� �a da�ng cu�a ca�c tr���ng pha�i ma� co�n �� ca� s�� phong phu� trong phong
ca�ch the� hie�n va� �a�c bie�t la� s�� sa�u ro�ng ve� no�i dung pha�n a�nh. Cho
�e�n ta�n nga�y nay, va�n kho� co� the� ke� ra ����c mo�t ca�ch �a�y �u� so�
l���ng ca�c ta�c pha�m ma� ca�c tr���ng pa�i trie�t ho�c a�n �o� co� trung �a�i
ta�o ra. Tha�m ch� ngay ca� vie�c xa�c ��nh ch�nh xa�c ca�c ta�c pha�m cu�a mo�t
tr���ng pha�i �e� la�i, nh� pha�t gia�o cha�ng ha�n, cu�ng kho�ng pha�i la� mo�t
vie�c co� the� de� da�ng la�m ����c.Ngoa�i s�� �o� so� cu�a ca�c tr���ng pha�i
trie�t ho�c (9 tr���ng pha�i), trie�t ho�c a�n �o� co�n the� hie�n s�� �o� so�
�� s�� phong phu� ve� no�i dung ma� no� nghie�n c��u va� s�� �a da�ng ve� h�nh
th��c ma� no� the� hie�n. Co� the� no�i, ca�c tr���ng pha�i trie�t ho�c �e�u
�e� ca�p �e�n ha�u he�t nh��ng va�n �e� l��n cu�a trie�t ho�c nh� ba�n the�
lua�n, nha�n th��c lua�n, phe�p bie�n ch��ng va� �a�c bie�t la� con ng���i v��i
���i so�ng ta�m linh, con ����ng gia�i thoa�t cu�a no� Nh��ng no�i dung trie�t
ho�c phong phu� �o� �a� ����c the� hie�n d���i nh��ng h�nh th��c ra�t �a da�ng,
kho�ng ch� ba�ng h�nh th��c va�n xuo�i, va�n va�n, th� ca, ba�ng ca�c ta�c pha�m
vie�t tay va� truye�n mie�ng.Th�� ba, trong qua� tr�nh gia�i quye�t nh��ng no�i
dung phong phu� �o�, trie�t ho�c a�n �o� co� trung �a�i th���ng to�n tro�ng qua�
kh�� va� co� khuynh h���ng phu�c co�. �a so� ca�c he� tho�ng trie�t ho�c �e�u
d��a va�o tri th��c �a� co� trong Ve�da, la�y ca�c t� t���ng cu�a kinh Ve�da


la�m �ie�m xua�t pha�t. Ca�c lua�n thuye�t trie�t ho�c ve� sau th���ng d��a va�o
ca�c lua�n thuye�t
trie�t ho�c co� tr���c va� tuye�n bo� s�� le� thuo�c va�o he� tho�ng trie�t
ho�c co� tr���c. V� va�y, ma� ca�c nha� trie�t ho�c ve� sau th���ng kho�ng �a�t
mu�c ��ch ta�o ra mo�t th�� trie�t ho�c m��i. Bo�n pha�n cu�a ho� ch� la� ba�o
ve�, ly� gia�i cho hoa�n thie�n the�m cho ca�c quan �ie�m ban �a�u, co�n vie�c
t�m ra ca�c sai la�m th���ng b� coi nhe� va� tha�m ch� kho�ng ����c �a�t ra.Th��
t�, trie�t ho�c a�n �o� co� trung �a�i �a�c bie�t chu� y� �e�n va�n �e� con
ng���i. Ha�u he�t ca�c tr���ng pha�i trie�t ho�c �e�u ta�p trung gia�i quye�t
va�n �e� �nha�n sinh� va� t�m �con ����ng gia�i thoa�t� con ng���i kho�i no�i
kho� �au tra�m lua�n trong ���i so�ng tra�n tu�c. Tuy nhie�n, do s�� ha�n che�
ve� nha�n th��c, do s�� chi pho�i cu�a quan �ie�m giai ca�p, cu�a nh��ng t�
t���ng to�n gia�o,� ne�n ha�u he�t ca�c ho�c thuye�t trie�t ho�c a�n �o� co�
trung �a�i la�i �i t�m nguye�n nha�n cu�a s�� kho� �au cu�a con ng���i kho�ng
pha�i �� trong ���i so�ng kinh te�, xa� ho�i ma� �� trong y� th��c, trong s��
�vo� minh�, s� �ham muo�n� cu�a con ng���i. V� va�y, �con ����ng gia�i thoa�t
con ng���i� �e�u mang sa�c tha�i duy ta�m va� ye�m the�.Th�� na�m, trong qua�
tr�nh va�n �o�ng va� pha�t trie�n, the� tho�ng trie�t ho�c a�n �o� kho�ng thoa�t
ra kho�i s�� chi pho�i cu�a nh��ng t�n �ie�u to�n gia�o, do �o� no� co� s�� �an
xen v��i to�n gia�o. Ca�c quan nie�m trie�t ho�c, ke� ca� ca�c quan nie�m duy
va�t �e�u b� a�n sau ca�c nghi le� huye�n b� cu�a kinh Ve�da, ca�c quan nie�m
ve� hie�n th��c pha tro�n v��i ca�c quan nie�m huye�n b�, ca�i tra�n tu�c tr��c
quan xen la�n ca�i a�o t���ng xa xo�i, ca�i bi k�ch cu�a cuo�c ���i �an xen
ca�i tha�n tie�n co�i nie�t ba�n,�Th�� sa�u, cu�ng v��i s�� �an xen cu�a ca�c
t�n �ie�u to�n gia�o, trong pha�m vi cu�a trie�t ho�c, ca�c quan �ie�m duy va�t
va� duy ta�m,, bie�n ch��ng va� sie�u h�nh cu�a trie�t ho�c a�n �o� co� trung
�a�i kho�ng ����c the� hie�n ra mo�t ca�ch ra�ch ro�i, ta�ch ba�ch v��i nhau ma�
chu�ng cu�ng th���ng �an xen va�o nhau trong qua� tr�nh va�n �o�ng va� pha�t
trie�n.
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
##############################################################################J#
##K###�###�####
###
##0
##�
##�
##>
##d
##�
##�
##�
##�
##########�###&


##�


##�


##�


###
##�������7��ɜ��z�qh_VMD###################h=#�##h3#�#CJ#####h=#�##h�m�#CJ#####h=
#�##hA
�#CJ#####h=#�##hq#�#CJ#####h=#�##h##W#CJ#####h=#�##h#v�#CJ#####h=#�##h�\:#<#�CJ#
#H*####h=#�##h#]�#<#�CJ##H*####h=#�##h#]�#<#�CJ####h=#�##h#H,#CJ#####h=#�##h�a�#
CJ#####h=#�##h�#k#CJ#####h=#�##h#Yi#CJ#####h=#�##h�#�#CJ#####h=#�##h�'R#CJ#####h
=#�##hb9�#CJ#####h=#�##h�_�#CJ#####h=#�##h�\:#CJ#####h=#�##h�\:#CJ##H*###h=#�##h
#]�#CJ#######�


##�###Z###,###w###R!##�"###%##.(##�*##�##�0###3##u4##v4##�############�############�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�#######################################
################################################################################
################################################################################
#####################################################$#a$#gd#'�#######v4##�#####
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###########################i##�##�##�
##�###�###$###�###�###�###�###&###M###S###�###�###N###�###�#######`###�#######/#
##���������x���������ypg^UL####################h=#�##hWz$#CJ#####h=#�##hGV##CJ##
###h=#�##h�#�#CJ#####h=#�##h�kb#CJ#####h=#�##h5LM#CJ#####h=#�##h�a�#CJ#####h=#�#
#hCDV#CJ#####h=#�##h�A�#CJ#####h=#�##hE+�#CJ#####h=#�##h�1
#CJ#####h=#�##h�V�#CJ#####h=#�##h#7�#CJ#####h=#�##h�cE#CJ#####h=#�##h&f�#CJ#####
h=#�##hei�#CJ#####h=#�##h#d�#CJ#####h=#�##h>aP#CJ#####h=#�##h#Yi#CJ#####h=#�##h#
'�#CJ#####h=#�##hI*�#CJ###/###�###�###�#######N###{###&###w###�###�###########!
###J###x###y###�###�###�###�###X###Z###�###�#######Y###Z###[###���������ʸxo�����
�ypg^UL^##########h=#�##hf#�#CJ#####h=#�##h�[�#CJ#####h=#�##h9e�#CJ#####h=#�##h0
Z<#CJ#####h=#�##h$V,#CJ#####h=#�##h�"\#CJ#####h=#�##h�
##CJ#####h=#�##h�/##CJ#####h=#�##h3#�#CJ#####h=#�##h^;�#CJ#####h=#�##h
#�#CJ#####h=#�##h�{9#CJ#####h=#�##h!t�#CJ#####h=#�##h�:
#CJ#####h=#�##hm#�#CJ#####h=#�##h�Jh#CJ#####h=#�##hWz$#CJ#####h=#�##h�a�#CJ#####
h=#�##h�a6#CJ#####h=#�##hkwd#CJ###[###�###�###�###�#######+###,###�###�#######�#
##�#######�###u###v###w###z###�###�###�###?
###�###�###b###��������x������ypgpg^ULC#######h=#�##h�$ �#CJ#####h=#�##hQ#ࡱ#CJ###
##h=#�##h�###CJ#####h=#�##h�U�#CJ#####h=#�##h�5D#CJ#####h=#�##h#G{#CJ#####h=#�##
h�B##CJ#####h=#�##h�T�#CJ#####h=#�##h�0�#CJ#####h=#�##h=###CJ#####h=#�##h[
Q#CJ#####h=#�##h:H�#CJ#####h=#�##hR#T#CJ#####h=#�##hSgf#CJ#####h=#�##h#n�#CJ####
#h=#�##h�


�#CJ#####h=#�##h^;�#CJ#####h=#�##h�#�#CJ#####h=#�##h�T�#CJ#####h=#�##h�0W#CJ####
#h=#�##h<#L#CJ###b###�###�###3###P###�#### ##4 ##: ##Z ##� ##� ##� ##� ##P!##Q!
##R!##�!##�!##�!##f"##�"##�"##�"##,###�###�###�####$##������xo������|
vpjd^dXRLRL########
#h#'T#CJ###
#h�P�#CJ###
#h#h#nU#CJ###
#h,#i#CJ###
#h�m�#CJ###
#hN6�#CJ###
#h6s##CJ###
#h7M�#CJ#####h=#�##h�T�#CJ#####h=#�##h�#�#CJ#####h=#�##h�
�#CJ#####h=#�##h=#�#CJ#####h=#�##h�i##CJ#####h=#�##h�Il#CJ#####h=#�##h�g�#CJ####
#h=#�##h=c##CJ#####h=#�##h�\U#CJ#####h=#�##hnH�#CJ#####h=#�##h�|
�#CJ#####h=#�##h|Y_#CJ#####h=#�##hi#�#CJ#####h=#�##h�A�#CJ####$###$##=$##�$###
%###%## %##�%##$&##�&##�&##�'##�'##�'##-(##.
(##�(##�(###)##M)##\)##�)##D*##�*##�*##�*##Z+##�+##�+##[,##\,##`,##�,##�,##
-##*-##a-##�-##���������������ľ�������ʎ�� |v|vpjdjd###########
#h�W�#CJ###
#hJ �#CJ###
#h=H{#CJ###
#h�>�#CJ###
#h�D##CJ###
#h�(b#CJ###
#h�\X#CJ###
#h2&�#CJ###
#h�"=#CJ###
#hY!%#CJ###
#h#0�#CJ###
#hm###CJ###
#h"g�#CJ###
#h�mj#CJ###
#h�K�#CJ###
#hJ{m#CJ###
#h�B##CJ###
#h4r�#CJ###
#h_#.#CJ###
#h�###CJ###
#hf#&#CJ###
#h�^|#CJ###
#h,#i#CJ###
#h�#K#CJ###
#hp
�#CJ###
#h�� #CJ##%�-##�-##�-###.##�.##
%/##�/###0##�0##�0##71##�1##T2###3###3###4##t4##u4##v4##�����������ľи���########
################################################################################
################################################################################
##############################################################################h=
#�##h�Y##CJ###
#h�Y##CJ###
#h�a�#CJ###
#h�8�#CJ###
#h#7##CJ###
#h�xM#CJ###
#h#(g#CJ###
#h(u+#CJ###
#h�#�#CJ###
#h�@^#CJ###
#h�h�#CJ###
#h�<]#CJ###


#h�"=#CJ###
#h�`�#CJ###6#&P

#1�h#:p#^>##��. ��A!��#"�n##�n#$�n#%�###��##��#


��##############################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###########################################################�#######�############
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###################################################################H##@�##H#


###########N#o#r#m#a#l####### #CJ##OJ##QJ##_H##aJ##mH#sH
###################D#A@��#D#

#tH


###########D#e#f#a#u#l#t# #P#a#r#a#g#r#a#p#h# #F#o#n#t#####V#i@��#V#


#########


#T#a#b#l#e# #N#o#r#m#a#l### #:V###�###4�#######4�###
#l#a�#########(#k@��#(#############N#o# #L#i#s#t#####


#########v,#####H##
#����####�###�###Z###,###w###R###�#######. ##�"##�
%##�(###+##u,##x,##�####0#######�###�##########�####0#######�###�##########�####
0#######�###�##########�####0#######�###�##########�####0#######�###�##########�
####0#######�###�##########�####0#######�###�##########�####0#######�###�#######
###�####0#######�###�##########�####0#######�###�##########�####0#######�###�###
#######�####0#######�###�##########�####0#######�###�##########�####0#######�###
�##########�####0#######�###�#################/###[###b####$##�##v4############## ###!###"###########v4##########v4##########�
%##u,##x,########�###########�#######�###�###=c###7##6s##�~##�B##�Y##�1
#=###GV##�####A##�###�##�i##�/##�B##m###�: #�D##Wz$#Y!%#f#&#�J)#(u+##H,#$V,##N#_#.#U,/#�a6#�{9#�\:#0Z<#�"=##^>#�5D#�cE#�#K#<#L#5LM#�xM#>aP#[
Q#�'R#R#T##'T#�\U##nU#CDV###W#�0W#�\X#�"\#�<]#�@^#|
Y_#�(b#�kb#kwd#Sgf##(g#�Jh#,#i##Yi#�mj#�#k#�Il#J{m#i �o##G{#=H{#�^|#�$ �#7Mࡱ##dࡱ#p
�##v�#�#�#�a�#!t�#:H�#�h�#�


�#�0�#�#�#9e�#�#�#�a�#� � # � T �#ei�##0�#�a�#b9�#3#�#E+�#�2�#&f�#q#�#�A�#Q#�#j#�#�E
�#�[�#�P�#�g�#�m�##n�#=#�#N6�#�K�#�_�#�3�#�A�#0#�#�`�#'#�#nH�#m#�#�#�#�m�#�T�#f#
�##7�#�U�#�V�#�
�#J �#�a�##'�#2&�#I*�#A
�#�#�|
�#^;�#�@#�##u,##u,##`'3#####u,######u,###############v,##�####@##��######U#n#k#n
#o#w#n#��##############��######��####��####��####��########G#�#############�z#
###�########�#######T#i#m#e#s# #N#e#w#
#R#o#m#a#n###5#�################################�####S#y#m#b#o#l###3&�##########
###�z#
###�########�#######A#r#i#a#l###;#�#####################################V#N#I##T#i#m#e#s###"###1#�##��###h#####�#��u#�##### #V###�###�%############P###�###�
%########P#######!
##�#############################################################################
################################################################################
################################################################################
#############################################################################�#n
#�#�#��#4##############`,##`,###################################################
######################2�##�###�############################HP####
�####?
##�###���������������������
# ] � #####2#################��########�#V#�#�#i
# #d#a#�#n# #s#o#�# #h#�#n# #1# #t#y#�# #n#g#�#�#�#i#,# #s#o#�#n#g# #t#r#e#�#n#
#l#a#�#n#h# #t#h#o#�# #r#o#�#n#g# #3#,#3# #t#r#i#e#�#u# #k#m#2#,#�#a#�#t#
#n#�#�#�#c# #a#�#n# #�#o#�# #v#o#�#n# #l#a#�# #m#o#�#t# #t#r#o#n#g#
#n#h#�#�#n#g# #n#�#i# #c#o#�# #n#e#�#n# #v#a#�#n# #m#i#n#h# #s#�#�#m#
#n#h#a#�#t# #t#r#e#�#n# #t#r#a#�#i# #�#a#�#t# #n#a#�#y#########h#o#n#g#
#t#a#m###h#o#n#g#
#t#a#m##########################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
##################################################################��############
##############ş��Oh#��##+'��0###
###########�#######�#######T#######`#######t#######�#######�#######�###
###�#######�###
###�###


###�######�#######################################�#######�###V��i da�n so� h�n
1 ty� ng���i, so�ng tre�n la�nh tho� ro�ng 3,3 trie�u km2,�a�t n���c a�n �o�
vo�n la� mo�t trong nh��ng n�i co� ne�n va�n minh s��m nha�t tre�n tra�i �a�t
na�y###################


###hong tam####################################Normal######


###hong tam############32##########Microsoft Office
Word###@####���/###@#####��J#�#@####F?f%#�#############�#######�
%###############################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###########################################LyLx%7�#�Q�8��OD�r@��A�).
k%#���!
���#&>##��#q�#�#FT@


Ն*��,#�#>QA�:�C#�##f
@�~�F��4#�3#F� � .�#�u�#B#Hb�"Kf�Лp#�m}*�Њ,(#(���#E�#�#�U#�#T�B�Q��F\u#@C�R�',
#
�#B9}@n�|x("���<���#�p#�M|*###���


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×