Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC vật chất

CHÖÔNG IV:

CHUÛ NGHÓA DUY VAÄT


CÁC SỰ VẬT HIỆN TƯNG, CÁC BỘ PHẬN
CỦA THẾ GIỚI KHÁC NHAU VỀ CHẤT
NHƯNG ĐỀU CÓ MỐI LIÊN HỆ, RÀNG BUỘC
VÀ TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU

TÍNH THỐNG NHẤT
VẬT CHẤT
CỦA THẾ GIƠI

CÁC BỘ PHẬN KHÁC NHAU CỦA THẾ GIỚI
VẬT CHẤT ĐỀU CÓ THUỘC TÍNH CHUNG
LÀ TỒN TẠI KHÁCH QUAN, ĐỀU BỊ SỰ CHI
PHỐI CỦA CÁC QUY LUẬT KHÁCH QUAN

CHỈ CÓ MỘT THẾ GIỚI DUY NHẤT LÀ
THẾ GIỚI VẬT CHẤT,TRONG ĐÓ CÁC

DẠNG VẬT CHẤT THỰC HIỆN SỰ VẬN ĐÔNG.
CHUYỂN HOÁ TỪ DẠNG NÀY SANG
DẠNG KHÁC.


Đất, nước, không khí,
Lửa, nguyên tử
CÁC DẠNG CỤ THỂ
CỦA VẬT CHẤT

Ngũ hành: kim, mộc,
thuỷ, hoả, thổ

QUAN NIỆM
VỀ VẬT CHẤT
VÀ VẬN ĐỘNG
CỦA TRIẾT HỌC
DUY VẬT
TRƯỚC MÁC

VẬN ĐỘNG CƠ HỌC


• ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT CỦA LÊ NIN

Vật chất
Phạm trù triết học
Chỉ thực tại khách quan

Đem lại
cho con người
trong cảm giác

Được cảm giác
chụp lại, chép lại,
phản ánh

Tồn tại
không phụ thuộc
vào cảm giác
VI MÔ - VĨ MÔ

VÔ CƠ - HỮU CƠ

TỒN TẠI KHÁCH QUAN
(THỰC TẠI KHÁCH QUAN) =
TỒN TẠI VẬT CHẤT
VÔ SINH - HỮU SINH

XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI


VẬN ĐỘNG CƠ HỌC

VẬN ĐỘNG VẬT LÝ

VẬN ĐỘNG
CỦA VẬT CHẤT

VẬNH ĐỘNG HOÁ HỌC

VẬN ĐỘNG SINH HỌC

VẬN ĐỘNG XÃ HỘI


BỘ ÓC NGƯỜI
NGUỒN GỐC
TỰ NHIÊN

PHẢN
ÁNH
CÁC SỰ VẬT
HIỆN TƯNG
TRONG THẾ GIỚI
KHÁCH QUAN

NGUỒN GỐC
CỦA Ý THỨC

LAO ĐỘNG
NGUỒN GỐC
XÃ HỘI

TIẾNG
NÓI
NGÔN NGỮ

CHỮ
VIẾT


PHẢN ÁNH VÔ SINH
VẬT LÝ, HOÁ HỌC

TÍNH
KÍCH THÍCH

CÁC TRÌNH ĐỘ
PHẢN ÁNH CỦA
THẾ GIỚI VẬT CHẤT

PHẢN ÁNH
SINH HỌC
PHẢN XẠ

PHẢN ÁNH CÓ Ý THỨC


TỰ Ý THỨC
THEO
CHIỀU DỌC

TIỀM THỨC

VÔ THỨC

KẾT CẤU
CỦA Ý THỨC
TRI THỨC
THEO
CHIỀU NGANG
Ý CHÍ, TÌNH CẢM,
NIỀM TIN….


NGUỒN GỐC RA ĐỜI

NỘI DUNG PHẢN ÁNH

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH
CỦA VẬT CHẤT ĐỐI VỚI
Ý THỨC

XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG
PHÁT TRIỂN

VAI TRÒ, SỨC MẠNH
CỦA Ý THỨC


HÌNH THÀNH MÔ HÌNH,
MỤC TIÊU CỦA HÀNH ĐỘNG

LỰA CHỌN CÁC
PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG ÁN

VAI TRÒ TÁC ĐỘNG
TRỞ LẠI CỦA Ý THỨC
ĐỐI VỚI VẬT CHẤT

KHAI THÁC , SỬ DỤNG
CÁC NGUỒN LỰC, CÁC
ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN

DỰ BÁO CÁC KHẢ NĂNG,
CÁC XU HƯỚNG


TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
PHẢI XUẤT PHÁT TỪ KHÁCH QUAN,
TÔN TRỌNG VÀ HÀNH ĐỘNG THEO
QUY LUẬT KHÁCH QUAN

QUAN ĐIỂM
(NGUYÊN TẮC)
KHÁCH QUAN

PHÁT HUY VAI TRÒ NĂNG ĐỘNG,
SÁNG TẠO CỦA NHÂN TỐ
CHỦ QUAN


THỔI PHỒNG, TUYỆT ĐỐI HOÁ
VAI TRÒ CỦA Ý THỨC TƯ TƯỞNG,
CỦA NHÂN TỐ CHỦ QUAN, ĐỀ CAO
QUÁ MỨC VAI TRÒ CỦA Ý CHÍ

BỆNH
CHỦ QUAN
DUY Ý CHÍ

LẤY NHIỆT TÌNH CÁCH MẠNG
THAY THẾ CHO SỰ YẾU KÉM
VỀ TRI THỨC KHOA HỌC,
COI THỜNG LÝ LUẬN KHOA HỌC

PHIÊU LƯU MẠO HIỂM, BẤT CHẤP
THỰC TẾ KHÁCH QUAN VÀ
QUY LUẬT KHACHS QUAN


NÓNG VỘI TRONG CẢI TẠO XHCN,
XÓA BỎ NGAY NỀN KINH TẾ
NHIỀU THÀNH PHẦN
CÓ LÚC ĐẨY MẠNH QUÁ MỨC VIỆC
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NẶNG

BIỂU HIỆN CỦA
BỆNH CHỦ QUAN
DUY Ý CHÍ

DUY TRÌ QUÁ LÂU CƠ CHẾ
QUẢN LÝ KINH TẾ TẬP TRUNG,
QUAN LIÊU, BAO CẤP
CÓ NHIỀU CHỦ TRƯƠNG SAI TRONG
CẢI CÁCH GIÁ CẢ, TIỀN TỆ,
TIỀN LƯƠNG
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC
CÁN BỘ PHẠM NHIỀU KHUYẾT ĐIỂM
NGHIÊM TRỌNG


Yếu kém về
tư duy lý luận
VỀ NHẬN THỨC
Tư duy máy móc, đơn giản,
kinh nghiệm, giáo điều
NGUYÊN NHÂN
CỦA BỆNH CHỦ QUAN
DUY Ý CHÍ

Sản xuất nhỏ

VỀ MẶT LỊCH SỬ,
XÃ HỘI,
GIAI CẤP

nh hưởng của
chế độ phong kiến
Chiến tranh kéo dài
Cơ chế tập trung
quan liêu, bao cấp


ĐỔI MỚI
PHƯƠNG HƯỚNG
KHẮC PHỤC BỆNH
CHỦ QUAN
DUY Ý CHÍ

TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ
TRÊN TẤT CẢ CÁC MẶT,
CÁC LĨNH VỰC CỦA
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ä

TƯ DUY,
NÂNG CAO NĂNG LỰC
TRÍ TUỆ CỦA ĐẢNG

NÂNG CAO
DÂN TRÍTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×