Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT

CÁC SỰ VẬT HIỆN TƯNG, CÁC BỘ PHẬN
CỦA THẾ GIỚI KHÁC NHAU VỀ CHẤT
NHƯNGĐỀU CÓ MỐI LIÊN HỆ, RÀNG BUỘC
VÀ TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU

TÍNH THỐNG NHẤT
VẬT CHẤT
CỦA THẾ GIƠI

CÁC BỘ PHẬN KHÁC NHAU CỦA THẾ GIỚI
VẬT CHẤT ĐỀU CÓI THUỘC TÍNH CHUNG
LÀ TỒN TẠI KHÁCH QUAN, ĐỀU BỊ SỰ CHI
PHỐI CỦA CÁC QUY LUẬT KHÁCH QUAN

CHỈ CÓ MỘT THẾ GIỚI DUY NHẤT LÀ
THẾ GIỚI VẬT CHẤT,TRONG ĐÓ CÁC
DẠNG VẬT CHẤT THỰC HIỆN SỰ VẬN ĐÔNG.
CHUYỂN HOÁ TỪ DẠNG NÀY SANG
DẠNG KHÁC.QUAN NIỆM VẬT CHẤT VÀ
VẬN ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ
TRIẾT HỌC DUY VẬT CỔ ĐẠI
VÀ TRIẾT HỌC DUY VẬT
THẾ KỶ XVII - XVIII

BẢN CHẤT CỦA THẾ GIỚI LÀ VẬT CHẤT,
CƠ SỞ BAN ĐẦU CỦA THẾ GIỚI LÀ 1 HOẶC
MỘT SỐ CHẤT CỤ THỂ NÀO ĐÓ, CHẲNG
HẠN NHƯ: NƯỚC, LỬA, KHÔNG KHÍ,
NGUYÊN TỬ( TRONG TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI
PHƯƠNG TÂY) HOẶC QUAN NIỆM NGŨ
HÀNH ( TRONG TRIẾT HỌC TRUNG HOA CỔ
ĐẠI)

CNDV THẾ KỶ XVII- XVIII: VẬT CHẤT
LÀ NGUYÊN TỬ; VẬN ĐỘNG CỦA
VẬT CHẤT LÀ VẬN ĐỘNG CƠ HỌC


ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT CỦA LÊ NIN

Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ
thực tại khách quan được đem lại cho con
người trong cảm giác, được cảm giác cuả
chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn
tại không lệ thuộc vào cảm giác”.


VI MÔ-VĨ MÔ

VÔ CƠ-HỮU CƠ

TỒN TẠI KHÁCH QUAN
(THỰC TẠI KHÁCH QUAN) =
TỒN TẠI VẬT CHẤT

VÔ SINH-HỮU SINH

XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
VẬN ĐỘNG CƠ HỌC

VẬN ĐỘNG VẬT LÝ

VẬN ĐỘNG CỦA
VẬT CHẤT

VẬNH ĐỘNG HOÁ HỌC

VẬN ĐỘNG SINH HỌC

VẬN ĐỘNG XÃ HỘI


KHOÂNG GIAN

THÔØI GIAN


BỘ ÓC NGƯỜI

NGUỒN GỐC
TỰ NHIÊN

NGUỒN GỐC CỦA
Ý THỨC

PHẢN
ÁNH
CÁC SỰ VẬT
HIỆN TƯNG
TRONG THẾ GIỚI
KHÁCH QUAN

LAO ĐỘNG

NGUỒN GỐC
XÃ HỘI

TIẾNG
NÓI
NGÔN NGỮ
CHỮ
VIẾT


PHẢN ÁNH VÔ SINH
VẬT LÝ, HOÁ HỌC

CÁC TRÌNH ĐỘ
PHẢN ÁNH CỦA
THẾ GIỚI VẬT CHẤT

TÍNH
KÍCH THÍCH
PHẢN ÁNH
SINH HỌC
PHẢN XẠ

PHẢN ÁNH CÓ
Ý THỨC


TỰ Ý THỨC
THEO
CHIỀU DỌC

TIỀM THỨC
VÔ THỨC

KẾT CẤU
CỦA Ý THỨC

TRI THỨC
THEO
CHIỀU NGANG
Ý CHÍ, TÌNH CẢM,
NIỀM TIN….


NGUỒN GỐC RA ĐỜI

NỘI DUNG PHẢN ÁNH

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH
CỦA VẬT CHẤT ĐỐI VỚI
Ý THỨC

XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG
PHÁT TRIỂN

VAI TRÒ, SỨC MẠNH
CỦA Ý THỨC


HÌNH THÀNH MÔ HÌNH,
MỤC TIÊU CỦA HÀNH ĐỘNG

LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP,
PHƯƠNG ÁN

VAI TRÒ TÁC ĐỘNG
TRỞ LẠI CỦA Ý THỨC
ĐỐI VỚI VẬT CHẤT

KHAI THÁC , SỬ DỤNG
CÁC NGUỒN LỰC, CÁC
ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG
TIỆN

ĐỰ BÁO CÁC KHẢ NĂNG,
CÁC XU HƯỚNG


QUAN ĐIỂM
(NGUYÊN TẮC)

TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
PHẢI XUẤT PHÁT TỪ KHÁCH QUAN,
TÔN TRỌNG VÀ HÀNH ĐỘNG THEO
QUY LUẬT KHÁCH QUAN

KHÁCH
QUAN

PHÁT HUY VAI TRÒ NĂNG ĐỘNG
SÁNG TẠO CỦA NHÂN TỐ
CHỦ QUAN


THỔI PHỒNG, TUYỆT ĐỐI HOÁ
VAI TRÒ CỦA Ý THỨC TƯ TƯỞNG,
CỦA NHÂN TỐ CHỦ QUAN, ĐỀ CAO
QUÁ MỨC VAI TRÒ CỦA Ý CHÍ

BỆNH
CHỦ QUAN
DUY Ý CHÍ

LẤY NHIỆT TÌNH CÁCH MẠNG
THAY THẾ CHO SỰ YẾU KÉM
VỀ TRI THỨC KHOA HỌC, COI THỜNG
LÝ LUẬN KHOA HỌC
\
PHIÊU LƯU MẠO HIỂM, BẤT CHẤP
THỰC TẾ KHÁCH QUAN VÀ
QUY LUẬT KHACHS QUAN


:
- NÓNG VỘI TRONG CẢI TẠO

XHCN, XÓA BỎ NGAY NỀN KINH
TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN

BIỂU HIỆN CỦA
BỆNH CHỦ
QUAN
DUY Ý CHÍ

-CÓ LÚC ĐẨY MẠNH QUÁ MỨC
VIỆC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
NẶNG
-DUY TRÌ QUÁ LÂU CƠ CHẾ QUẢN LÝ
KINH TẾ TẬP TRUNG, QUAN LIÊU,
BAO CẤP
- CÓ NHIỀU CHỦ TRƯƠNG SAI TRONG
CẢI CÁCH GIÁ CẢ, TIỀN TỆ, TIỀN
LƯƠNG
- CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC
CÁN BỘ PHẠM NHIỀU KHUYẾT ĐIỂM
NGHIÊM TRỌNG


NGUYÊN NHÂN
CỦA BỆNH
CHỦ QUAN
DUY Ý CHÍ

VỀ HNẬN THỨC: YẾU KÉM
VỀ TƯ DUY LÝ LUẬN, BỊ
PHỐI BỞI KIỂU TƯ DUY
GIẢN ĐƠN, MÁY MÓC,
KINH NGHIỆM VÀ GIÁO ĐIỀU

NGUYÊN NHÂN VỀ MẶT
LỊCH SỬ,XÃ HỘI GIAI CẤP:
- NỀN SẢN XUẤT NHỎ
- ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ
PHONG KIẾN
- CHIẾN TRANH, CƠ CHẾ
BAO CẤP…….


PHƯƠNG HƯỚNG
KHẮC PHỤC BỆNH
CHỦ QUAN
DUY Ý CHÍ

TIẾN HÀNH ĐỔI MỚI –
MỘT CUỘC CÁCH MẠNG
TOÀN DIỆN VÀ ĐỒNG BỘ
TRÊN TẤT CẢ CÁC MẶT,
CÁC LĨNH VỰC CỦA
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI.

ĐỔI MỚI TƯ DUY,
NÂNG CAO NĂNG LỰC
TRÍ TUỆ CỦA ĐẢNG,
NÂNG CAO DÂN TRÍTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×