Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHƯƠNG 14: QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI• Đácuyn đã làm một cuộc
cách mạng trong quan niệm
về nguồn gốc con người so
với KINH CỰU ƯỚC.
• Ăngghen kế thừa quan niệm
khoa học của Đácuyn và
vượt bổ sung vai trò của LAO
ĐỘNG trong quá trình hình
thành con người trong tác
phẩm: Vai trò của lao động
trong quá trình chuyển biến
từ vượn thành người


Hai phơng diện Tự nhiên và Xã hội của con ngời: động vật, dù cao cấp nhất cũng
chỉ thuần túy tồn tại theo bản tính tự nhiên, còn con ngời ngoài phơng diện tồn tại
tự nhiên còn có phơng diện KT,VH xã hội của nóTrong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n
chÊt con ngêi lµ tæng hßa cña
c¸c quan hÖ x· héi”


Sù ph¸t triÓn con ngêi c¬ b¶n lµ
trªn ph¬ng diÖn x· héi cña nã


Sự khác nhau cơ bản về phơng thức phát triển của con ng
ời so với động vật là thông qua phơng thức XH


Hành vi hiện thực của con ngời so với động vật là ở cái
xã hội của nó tùy thuộc mỗi nền van hóa


Giá trị cơ bản của con ngời cơ bản không phải trên phơng diện
cái sinh vật tự nhiên, mà là ở nhân cách xã hội của nó, đợc
thực hiện qua nội dung của các nền giáo dục


LÞch sö t¹o ra con ngêi trong chõng mùc nµo thi chÝnh
con ngêi l¹i t¹o ra lÞch sö trong chõng mùc ®ã.


Non s«ng ta, ®Êt níc ta ®· sinh ra Hå Chñ tÞch, vµ chÝnh
ngêi ®· lµm r¹ng rì cho non s«ng, ®Êt níc ta
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×