Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHƯƠNG 13: Ý THỨC XÃ HỘI


Là phương diện tinh thần của xã hội; phản ánh
điều kiện sinh hoạt vật chất của các cộng đồng
người trong điều kiện xác định.-Tự tôn “Làng mình”; Dị ứng với bên
ngoài;
- Bất li hương;
- Trọng tình xóm - làng;
- Trọng lệ làng hơn phép nước;
- Khôn vặt; Trọng danh hão....
- Suy nghĩ theo thói quen đám đông –
không coi trọng sáng kiến mới.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×