Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHƯƠNG 12: NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG

Nguồn gốc chung là
do sự phát triển các
mâu thuẫn xã hội đã
đến mức không thể điều
hòa; chủ yếu nhất là
mâu thuẫn đối kháng
giai cấp.
Cuộc cách mạng t sản
Pháp (1789-1794) đã
kết thúc bằng sự ra đời
của nền Cộng hòa Pháp
Nguån gèc chung lµ
do sù ph¸t triÓn c¸c

m©u thuÉn x· héi ®·
®Õn møc kh«ng thÓ ®iÒu
hßa; chñ yÕu nhÊt lµ
m©u thuÉn ®èi kh¸ng
giai cÊp.
• Cuéc c¸ch m¹ng Th¸ng
T¸m (1945) ®· kÕt thóc
b»ng sù ra ®êi cña Nhµ
níc VNDCCH


Bản chất: Là công cụ thực
hiện chuyên chính giai cấpgiai cấp nắm giữ t liệu sản
xuất chủ yếu của xã hội.
Mọi nhà nớc ở các nớc t
bản , thực chất đều là công
cụ CCGC của GC t sản.
Mọi NNXHCN đều là công
cụ thực hiện quyền làm chủ
của ND, dới sự lãnh đạo
của Chính đảng Cộng sản


• Quanr lý d©n c theo
l·nh thæ quèc gia
• X¸c lËp bé m¸y quyÒn
lùc chuyªn nghiÖp ®Ó
thùc hiÖn sù chuyªn
chÝnh giai cÊp.
• Thùc hiÖn chÕ ®é thuÕ
khãa ®Ó duy tri bé
m¸y quyÒn lùc
chuyªn chÝnh.


CN Chính trị và CN
xã hội
CN đối nội và CN đối
ngoại
(CN chính trị và CN đối

nội là cơ bản nhất)


Bản chất: Giai cấp cách mạng
chiếm đoạt quyền lực nhà n
ớc và làm thay đổi bản chất
của HT kinh tế-xã hội.
Vai trò: Là phơng thức thực
hiện sự phát triển HT KT-XH.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×